Delårsrapport januari - mars 2021

Dela


» Intäkterna uppgick till 807 mkr (837).

» Driftöverskottet uppgick till 524 mkr (558).

» Förvaltningsresultatet uppgick till 309 mkr (324).

» Resultatet före skatt uppgick till 909 mkr (882) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 796 mkr (656) motsvarande 0,67 kr (0,62) per stamaktie.

» Investeringarna uppgick till 490 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 122 mkr (97). Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 406 mkr (593).

» Under kvartalet tillträddes 3 fastigheter för 152 mkr och 13 fastigheter frånträddes för 700 mkr. Den 31 mars 2021 uppgick det verkliga värdet på Klöverns 341 fastigheter, exklusive omsättningsfastigheter, till 58 289 mkr. Därutöver innehas 9 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1 014 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1 742 mkr.

» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 (2,5), belåningsgraden till 50 procent (50) och den justerade soliditeten till 43,9 procent (43,2).

» Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 20,78 kr.

» Den 25 mars 2021 lämnade Rutger Arnhult Klöverns styrelse och sin befattning som VD. Som tillförordnad VD för Klövern har styrelsen utsett bolagets transaktionschef Peeter Kinnunen.

» Den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem till aktieägarna i Klövern AB (publ). Budgivaren förväntas offentliggöra en erbjudandehandling omkring den 10 maj 2021. Acceptfristen för erbjudandet förväntas avslutas den 8 juni 2021. Klöverns styrelse kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera erbjudandet och offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

VD:s kommentar
Ett stabilt resultat i en marknad under återhämtning
Liksom föregående år kommer 2021 vara fortsatt präglat av den pågående pandemin och återhämtningen från densamma. Men jag kan konstatera att både de pågående vaccinationerna och det, jämfört med många andra länder, bättre utgångsläget som svensk ekonomi uppvisar bidrar till gott hopp om en successiv normalisering. För Klöverns del har det första kvartalet varit händelserikt på flera sätt. Efter att ha varit verksam som transaktionschef i bolaget i snart ett decennium har jag även med glädje åtagit mig rollen som tillförordnad VD. Under kvartalet har Corem Property Group också offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern.

ETT STABILT RESULTAT
Klövern levererar ett stabilt resultat för det första kvartalet som är helt i linje med våra förväntningar med hänsyn taget till en kall och snörik vinter samt fortsatt lägre parkeringsintäkter än normalt. Vi kan återigen konstatera att fastighetsportföljens sammansättning och den diversifierade kundbasen har givit stabilitet under pandemin. Förvaltningsresultatet uppgick till 309 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 406 mkr blev resultatet före skatt 909 mkr.

BUD FRÅN COREM
I slutet av mars offentliggjorde Corem ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Processen styrs helt av budgivaren varför budet inte påverkar det löpande arbetet i Klövern. Det är business as usual. Acceptfristen för erbjudandet förväntas avslutas den 8 juni. Klöverns styrelse kommer att offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

POSITIVA SIGNALER OM EKONOMISKÅTERHÄMTNING
Den snabba nedgången i såväl svensk som global ekonomi under 2020 är historisk. Konsekvenserna visar sig bland annat i ökad arbetslöshet. Successivt utmålas nu dock en alltmer positiv bild av ekonomin i omvärlden. I USA har till exempel omfattande stimulanspaket och den effektiva vaccineringen bidragit till positiva makrosignaler. Den svenska ekonomins motståndskraft förefaller imponerande ur ett europeiskt perspektiv och det finns därför all anledning att se optimistiskt på den fortsatta återhämtningen under 2021. Transaktionsmarknaden har under inledningen av året varit mycket stark med fortsatt fallande avkastningskrav medan hyresmarknaden är mer avvaktande.

NETTOINFLYTTNINGEN ÅTERSPEGLAR ENAVVAKTANDE MARKNAD
Under det första kvartalet uppgick nettoinflyttningen till –16 mkr och nettouthyrningen till –17 mkr. Det första kvartalet brukar kunna präglas av såväl fler avflyttningar som uppsägningar än övriga kvartal och utfallet var väntat givet att uthyrningsklimatet är fortsatt avvaktande på vissa orter. Under kvartalet har vi emellertid även välkomnat en rad nya hyresgäster, bland annat Eurofins som förhyr drygt 900 kvm i Uppsala och flera nya hyresgäster i fastigheten Solna Gate i Stockholm som sammanlagt förhyr drygt 1 800 kvm. Under kvartalet har det även tecknats avtal med Matthew Kenney avseende cirka 730 kvm restaurangyta i New York, med Pharmadanmark om cirka 1 000 kvm i Köpenhamn och med Servistore om cirka 1 600 kvm i Nyköping. Klövern befinner sig i en mycket projektintensiv fas vilket förväntas ge en stor positiv effekt på nettouthyrningen under de kommande två åren.

EN FOKUSERAD FASTIGHETSPORTFÖLJ
Vi har utifrån vår strategi en tydlig bild av till vilka tillväxtorter och segment vi vill fokusera Klöverns långsiktiga ägande. Under kvartalet frånträddes 12 fastigheter, huvudsakligen med lokaler för lager/logistik, till Mileway i en transaktion som gjordes till en premie om 21 procent mot bokfört värde. Vi har också tillträtt tre fastigheter vilka kompletterar de befintliga bestånden i Lund och Uppsala samt i det spännande stadsutvecklingsområdet Söderstaden i Stockholm.

Ett relativt litet men strategiskt viktigt tilläggsförvärv som effektiviserar det framtida projektet på Park Avenue i New York planeras att tillträdas under det andra kvartalet.

Fastighetsportföljens värde, exklusive omsättningsfastigheter inom Tobin Properties, summerade vid kvartalets utgång till 58 miljarder kronor varav utlandsportföljen i Köpenhamn och New York svarade för 16 procent.

INTENSIV PROJEKTUTVECKLING
Klöverns projekt- och stadsutvecklingsverksamhet är omfattande med flera stora pågående projekt och en mycket intressant pipeline. Per den sista mars utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Under de senaste fyra kvartalen uppgick investeringarna till totalt 2 399 mkr och därutöver bidrog under samma period Klöverns projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, med värdeökningar på fastigheter om 538 mkr.

Klöverns två största pågående nyproduktionsprojekt är två kontorsbyggnader av högsta kvalitet i attraktiva lägen på Manhattan. I New York har uthyrningsmarknaden, liksom i övriga världen, visat på en lägre aktivitet som följd av pandemin och därför kommer det att ta något längre tid att fullfölja uthyrningarna kopplat till dessa projekt. Vad som är glädjande är dock att återhämtningen börjar skönjas. Alla över 16 års ålder är nu berättigade till vaccin i New York och i maj planeras att alla offentligt anställda återgår till sina
arbetsplatser.

I Uppsala Business Park pågår ett spännande arbete med fokus på utveckling av en levande stadsdel och en plats för innovation inom life science. Intresset för området är stort och våra projektplaner under de närmaste åren är omfattande. Redan idag erbjuder Uppsala Business Park unika lokaler med laboratorier och anläggningar för läkemedelstillverkning.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR FINANSIERING
Vi arbetar löpande med att säkra en långsiktig och hållbar finansiering. Under kvartalet har vi emitterat gröna obligationer om 2 500 mkr under Klöverns MTN-program. Klövern har idag gröna obligationer uppgående till totalt 6 850 mkr. Inom hållbarhetsområdet kan även nämnas att den över 30 000 kvm stora, fullt uthyrda, fastigheten på Kalvebod Brygge i centrala Köpenhamn som kommer att tillträdas i början av maj nyligen erhållit energiklassificering A.

EKONOMISK ÅTERHÄMTNING i FOKUS
Vi gick in i det andra kvartalet med ett stabilt resultat i ryggen och med fullt fokus på den löpande verksamheten samtidigt som vi följer utvecklingen kopplat till Corems uppköpserbjudande. Jag ser framför mig ett händelserikt år präglat av en successiv normalisering där vi återigen kan mötas fysiskt, inte minst på kontoret, för att skapa nya affärer i ett klimat av ekonomisk återhämtning. Även om både vår och andras verksamheter rullat på bra med många digitala möten kan det fysiska mötet aldrig ersättas fullt ut. Människan är en social varelse och det fysiska mötet behövs för att bygga relationer, utveckla företagskultur och skapa nya affärer.

Peeter Kinnunen, tillförordnad VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peeter Kinnunen, tf VD, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 07:30 CEST.

Denna delårsrapport har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics rapporterar positiva fas 2-resultat för eprenetapopt22.7.2021 14:29:44 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 22 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat positiva resultat från en fas 2-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin som underhållsbehandling efter transplantation i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML). Den återfallsfria överlevnaden ett år efter transplantation var 58% och den totala överlevnaden var 79% Hos de 33 patienter som inkluderades i studien var återfallsfri överlevnad (RFS) vid ett år efter transplantation 58% och median RFS 12,1 månader. Den totala överlevnaden (OS) vid ett år efter transplantationen var 79%, med en median OS på 19,3 månader. Behandlingen tolererades väl hos de patienter som ingick i den kliniska prövningen. Tidigare kliniska prövningar som har utvärderat resultat efter transplantation hos TP53-mutanta MDS- och AML-patienter har rapporterat en 1-årig RFS efter tr

Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.0022.7.2021 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 22.7.2021 kl. 13.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni 2021 publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Aktias webbplats på adressen www.aktia.com efter publiceringen. Webcast-sändning från resultattillställningen En direkt webcast-sändning arrangeras från Aktias resultattillställning torsdagen 5.8.2021 kl. 10.30. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och kan ses som en direkt webcast-sändning eller en inspelning efter tillställningen på adressen https://aktia.videosync.fi/2021-q2-results. Frågor kan ställas skriftligt under den direkta webcast-sändningen. Presentationsmaterialet på engelska finns tillgängligt på Aktias webbplats www.aktia.com före resultattillställningen. Aktia Bank Abp Mera information: Lotta Borgström, direktör för invest

Delårsrapport april - juni 2021: Förbättrat resultat för första halvåret men lägre omsättning22.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

April - juni Nettoomsättningen minskade med -23,0 procent till 64,6 (83,9) mkr (-18 procent i lokala valutor)Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (12,1) mkrRörelsemarginalen uppgick till -2,9 (14,4) procentResultat efter skatt uppgick till -2,9 (10,4) mkrResultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,16 (0,56) krKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 (-1,6) mkrLikvida medel uppgick vid periodens utgång till 70,8 (64,8) mkr VD's kommentar Ökad vinst första halvåret men omsättningen under det andra kvartalet sjönk tillbaka något vilket beror på några sammanfallande faktorer. Orsaken till omsättningsminskningen är till största del beroende på Nordamerika. Den större omorganisationen vi gjorde i USA i slutet av förra året börjar ge resultat och vi har stora förhoppningar framåt gällande den viktiga amerikanska marknaden. Vi gör rätt saker och vinner fler kunders förtroende, även om det inte är något som återspeglas i våra redovisade siffror ännu. Vi fortsätter ö

Terranet introducerar nya framsteg med sin sensorteknik på Startup Autobahn21.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

VoxelFlow har en potential att upptäcka, positionera och klassificera objekt på ett fåtal millisekunder. Den patenterade teknologin kan redan nu detektera objekt på mindre än 20 millisekunder. Lund, Sverige, juli 21, 2021 - Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) utvecklar livsavgörande sensorteknologi för ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Idag presenterar Terranet sin teknologi live på Startup Autobahns fysiska event i Stuttgart. Detta har framförts i en gemensam demo tillsammans med Mercedes-Benz i deras exklusiva bilmodell Maybach S-Class Configurator. Efter framgångsrika funktionsprov på testbanan i Ljungbyhed tidigare i juli kan Terranet visa upp att VoxelFlow™ kan uppfatta objekt på under 20 millisekunder (att jämföras med en prestanda med idag tillgängliga system på runt 300 millisekunder). Den nuvarande detektionshastigheten är endast en milstolpe för utvecklingen av teknologin med potential att uppnå 100 gånger bättre prestanda än befintlig industristandard. Den revolutione

Systemair håller årsstämma den 26 augusti 202120.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 20 juli 2021 Systemair AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), med brutet räkenskapsår 1 maj – 30 april, håller årsstämma torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg. Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats group.systemair.com. På webbplatsen finns också fullmaktsformulär och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri tisdagen den 20 juli 2021. Visning av Systemair Expo, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl. 13.00 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg. Rätt att delta samt anmälan Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 18 augusti

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS16.7.2021 14:20:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS Riksgälden har på uppdrag av regeringen ställt ut en låneram på 1,5 miljarder kronor till SAS. Åtagandet är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort åtagande.Låneramen kan utnyttjas till och med den 31 december 2022. Återbetalning av lån ska ske senast 31 december 2026. Som en följd av coronapandemin har efterfrågan på flygresor legat på fortsatt mycket låga nivåer. Samtidigt är SAS viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg inom Norden. Svenska staten som tillsammans med den danska staten är de största ägarna i SAS, vill med denna åtgärd stötta flygbolaget i den pågående krisen. Presskontakt: 08 613 46 01

AB Traction: Delårsrapport januari - juni 202116.7.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Perioden april – juni Resultatet efter skatt uppgick till 160 (167) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 110 (71) MkrOnoterade innehav 1 (0) MkrFinansiella placeringar 50 (98) MkrResultat per aktie uppgick till 10,79 (11,26) krSubstansvärdet per aktie ökade med 5 procent justerat för lämnad utdelningAvkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 8 procent Perioden januari - juni Resultatet efter skatt uppgick till 660 (-496) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 415 (-246) MkrOnoterade innehav 51 (-12) MkrFinansiella placeringar 198 (-232) MkrResultat per aktie uppgick till 44,65 (-33,52) krAvkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 39 procentSubstansvärdet per aktie uppgick till 240 (165) kr/aktieSubstansvärdet per aktie ökade med 23 (-17) procent justerat för lämnad utdelning Händelser efter rapportperiodens utgång Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 146 Mkr

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum