Delårsrapport januari - mars 2021

Dela


» Intäkterna uppgick till 807 mkr (837).

» Driftöverskottet uppgick till 524 mkr (558).

» Förvaltningsresultatet uppgick till 309 mkr (324).

» Resultatet före skatt uppgick till 909 mkr (882) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 796 mkr (656) motsvarande 0,67 kr (0,62) per stamaktie.

» Investeringarna uppgick till 490 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 122 mkr (97). Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 406 mkr (593).

» Under kvartalet tillträddes 3 fastigheter för 152 mkr och 13 fastigheter frånträddes för 700 mkr. Den 31 mars 2021 uppgick det verkliga värdet på Klöverns 341 fastigheter, exklusive omsättningsfastigheter, till 58 289 mkr. Därutöver innehas 9 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1 014 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1 742 mkr.

» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 (2,5), belåningsgraden till 50 procent (50) och den justerade soliditeten till 43,9 procent (43,2).

» Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 20,78 kr.

» Den 25 mars 2021 lämnade Rutger Arnhult Klöverns styrelse och sin befattning som VD. Som tillförordnad VD för Klövern har styrelsen utsett bolagets transaktionschef Peeter Kinnunen.

» Den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem till aktieägarna i Klövern AB (publ). Budgivaren förväntas offentliggöra en erbjudandehandling omkring den 10 maj 2021. Acceptfristen för erbjudandet förväntas avslutas den 8 juni 2021. Klöverns styrelse kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera erbjudandet och offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

VD:s kommentar
Ett stabilt resultat i en marknad under återhämtning
Liksom föregående år kommer 2021 vara fortsatt präglat av den pågående pandemin och återhämtningen från densamma. Men jag kan konstatera att både de pågående vaccinationerna och det, jämfört med många andra länder, bättre utgångsläget som svensk ekonomi uppvisar bidrar till gott hopp om en successiv normalisering. För Klöverns del har det första kvartalet varit händelserikt på flera sätt. Efter att ha varit verksam som transaktionschef i bolaget i snart ett decennium har jag även med glädje åtagit mig rollen som tillförordnad VD. Under kvartalet har Corem Property Group också offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern.

ETT STABILT RESULTAT
Klövern levererar ett stabilt resultat för det första kvartalet som är helt i linje med våra förväntningar med hänsyn taget till en kall och snörik vinter samt fortsatt lägre parkeringsintäkter än normalt. Vi kan återigen konstatera att fastighetsportföljens sammansättning och den diversifierade kundbasen har givit stabilitet under pandemin. Förvaltningsresultatet uppgick till 309 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 406 mkr blev resultatet före skatt 909 mkr.

BUD FRÅN COREM
I slutet av mars offentliggjorde Corem ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Processen styrs helt av budgivaren varför budet inte påverkar det löpande arbetet i Klövern. Det är business as usual. Acceptfristen för erbjudandet förväntas avslutas den 8 juni. Klöverns styrelse kommer att offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

POSITIVA SIGNALER OM EKONOMISKÅTERHÄMTNING
Den snabba nedgången i såväl svensk som global ekonomi under 2020 är historisk. Konsekvenserna visar sig bland annat i ökad arbetslöshet. Successivt utmålas nu dock en alltmer positiv bild av ekonomin i omvärlden. I USA har till exempel omfattande stimulanspaket och den effektiva vaccineringen bidragit till positiva makrosignaler. Den svenska ekonomins motståndskraft förefaller imponerande ur ett europeiskt perspektiv och det finns därför all anledning att se optimistiskt på den fortsatta återhämtningen under 2021. Transaktionsmarknaden har under inledningen av året varit mycket stark med fortsatt fallande avkastningskrav medan hyresmarknaden är mer avvaktande.

NETTOINFLYTTNINGEN ÅTERSPEGLAR ENAVVAKTANDE MARKNAD
Under det första kvartalet uppgick nettoinflyttningen till –16 mkr och nettouthyrningen till –17 mkr. Det första kvartalet brukar kunna präglas av såväl fler avflyttningar som uppsägningar än övriga kvartal och utfallet var väntat givet att uthyrningsklimatet är fortsatt avvaktande på vissa orter. Under kvartalet har vi emellertid även välkomnat en rad nya hyresgäster, bland annat Eurofins som förhyr drygt 900 kvm i Uppsala och flera nya hyresgäster i fastigheten Solna Gate i Stockholm som sammanlagt förhyr drygt 1 800 kvm. Under kvartalet har det även tecknats avtal med Matthew Kenney avseende cirka 730 kvm restaurangyta i New York, med Pharmadanmark om cirka 1 000 kvm i Köpenhamn och med Servistore om cirka 1 600 kvm i Nyköping. Klövern befinner sig i en mycket projektintensiv fas vilket förväntas ge en stor positiv effekt på nettouthyrningen under de kommande två åren.

EN FOKUSERAD FASTIGHETSPORTFÖLJ
Vi har utifrån vår strategi en tydlig bild av till vilka tillväxtorter och segment vi vill fokusera Klöverns långsiktiga ägande. Under kvartalet frånträddes 12 fastigheter, huvudsakligen med lokaler för lager/logistik, till Mileway i en transaktion som gjordes till en premie om 21 procent mot bokfört värde. Vi har också tillträtt tre fastigheter vilka kompletterar de befintliga bestånden i Lund och Uppsala samt i det spännande stadsutvecklingsområdet Söderstaden i Stockholm.

Ett relativt litet men strategiskt viktigt tilläggsförvärv som effektiviserar det framtida projektet på Park Avenue i New York planeras att tillträdas under det andra kvartalet.

Fastighetsportföljens värde, exklusive omsättningsfastigheter inom Tobin Properties, summerade vid kvartalets utgång till 58 miljarder kronor varav utlandsportföljen i Köpenhamn och New York svarade för 16 procent.

INTENSIV PROJEKTUTVECKLING
Klöverns projekt- och stadsutvecklingsverksamhet är omfattande med flera stora pågående projekt och en mycket intressant pipeline. Per den sista mars utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Under de senaste fyra kvartalen uppgick investeringarna till totalt 2 399 mkr och därutöver bidrog under samma period Klöverns projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, med värdeökningar på fastigheter om 538 mkr.

Klöverns två största pågående nyproduktionsprojekt är två kontorsbyggnader av högsta kvalitet i attraktiva lägen på Manhattan. I New York har uthyrningsmarknaden, liksom i övriga världen, visat på en lägre aktivitet som följd av pandemin och därför kommer det att ta något längre tid att fullfölja uthyrningarna kopplat till dessa projekt. Vad som är glädjande är dock att återhämtningen börjar skönjas. Alla över 16 års ålder är nu berättigade till vaccin i New York och i maj planeras att alla offentligt anställda återgår till sina
arbetsplatser.

I Uppsala Business Park pågår ett spännande arbete med fokus på utveckling av en levande stadsdel och en plats för innovation inom life science. Intresset för området är stort och våra projektplaner under de närmaste åren är omfattande. Redan idag erbjuder Uppsala Business Park unika lokaler med laboratorier och anläggningar för läkemedelstillverkning.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR FINANSIERING
Vi arbetar löpande med att säkra en långsiktig och hållbar finansiering. Under kvartalet har vi emitterat gröna obligationer om 2 500 mkr under Klöverns MTN-program. Klövern har idag gröna obligationer uppgående till totalt 6 850 mkr. Inom hållbarhetsområdet kan även nämnas att den över 30 000 kvm stora, fullt uthyrda, fastigheten på Kalvebod Brygge i centrala Köpenhamn som kommer att tillträdas i början av maj nyligen erhållit energiklassificering A.

EKONOMISK ÅTERHÄMTNING i FOKUS
Vi gick in i det andra kvartalet med ett stabilt resultat i ryggen och med fullt fokus på den löpande verksamheten samtidigt som vi följer utvecklingen kopplat till Corems uppköpserbjudande. Jag ser framför mig ett händelserikt år präglat av en successiv normalisering där vi återigen kan mötas fysiskt, inte minst på kontoret, för att skapa nya affärer i ett klimat av ekonomisk återhämtning. Även om både vår och andras verksamheter rullat på bra med många digitala möten kan det fysiska mötet aldrig ersättas fullt ut. Människan är en social varelse och det fysiska mötet behövs för att bygga relationer, utveckla företagskultur och skapa nya affärer.

Peeter Kinnunen, tillförordnad VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peeter Kinnunen, tf VD, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 07:30 CEST.

Denna delårsrapport har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari-mars 202111.5.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

2021-05-11 Fortsatt fokus på Sverige för att möta ökat behov, SaaS -prenumerationer på stadig nivå Januari – mars 2021 Omsättningen uppgick till 5 770 (6 085) TSEK* • Resultatet efter finansiella poster -3 570 (-3 569) TSEK • Rörelseresultat -3 355 (-4 987) TSEK • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK * Sänkning i omsättning hänför sig till förändring i valutakurser. Bolaget hade vid slutet av Q1 2021 cirka 2,1 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q4 2018 - Q4 2020 varav 2 miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019 och Q4 2020. Under årets första kvartal har vi kunnat se att säljsituationen har stabiliserats och vi kan se att vår sälj pipeline växer igen. Vi har fått nya kunder - bland annat DHL Supply Chain Sweden AB, som har gått in ett pilotprojekt, vilket implementeras just nu. Vi är mycket glada att arbeta med en av världens största arbetsgivare och ser fram emot ett långt samarbete efter pilotfasen. I Finland har Wihuri Oy be

Kinneviks styrelse har beslutat om de slutliga villkoren och tidplanen för utskiftningen av Zalando11.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att styrelsen beslutat om de slutliga villkoren för utskiftningen av Kinneviks innehav i Zalando SE (”Zalando”), genom ett aktieinlösenprogram. Styrelsen har beslutat att skifta ut hela Kinneviks innehav i Zalando och Kinnevik kommer följaktligen skifta ut 28 Zalandoaktier för 143 inlösenaktier i Kinnevik, motsvarande cirka 166 kr eller 0,195 Zalandoaktie per Kinnevikaktie. Kinnevik kommer därmed lämna en extra värdeöverföring till sina aktieägare om cirka 45,8 Mdkr. Kinneviks årsstämma den 29 april 2021 beslutade att utskifta Kinneviks innehav i Zalando genom ett aktieinlösenprogram. Styrelsen bemyndigades att bestämma den slutliga utskiftningen per aktie och tidplanen för aktieinlösenprogrammet. Kinneviks styrelse har idag beslutat att skifta ut hela Kinneviks innehav i Zalando genom aktieinlösenprogrammet och att inlösenvederlaget följaktligen kommer vara 28 Zalandoaktier för 143 inlösenaktier i Kinnevik. Baserat på stängningskursen för

Systemair meddelar förändring i koncernledningen11.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 11 maj 2021 Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar förändring i koncernledningen. Bjørn-Osvald Skandsen, VD för Systemair Norge, blir medlem i Systemairs koncernledning från och med den 12 maj 2021. Bjørn-Osvald har mångårig erfarenhet från ventilationsindustrin och Systemair. Innan han återvände till Systemair Norge som verkställande direktör i mars 2018, hade han en ledande befattning hos GK Inneklima, en teknisk ventilationsentreprenör i Norge. Tidigare i sin karriär var han chef för Systemairs tekniska supportavdelning och försäljningsorganisation i Sverige (2000-2006). Bjørn-Osvald har en magisterexamen i maskinteknik och en MBA i varumärkeshantering. Han är för närvarande styrelseledamot i VKE, som är en branschorganisation för företag inom ventilation och kyla i Norge. - Bjørn-Osvald är en entusiastisk och lojal affärsledare, med en stark passion för ny teknik och modern handel. Jag är övertygad om att han kommer att vara en tillgång för ledningen av

Industrivärden avyttrar sitt aktieinnehav i SSAB för 2.019 mnkr10.5.2021 23:00:00 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Industrivärden har idag avyttrat hela sitt aktieinnehav i SSAB om 44 334 933 A-aktier för 45,53 kronor per A-aktie, motsvarande en total försäljningslikvid om 2.019 mnkr. Avyttringen har skett genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare. De avyttrade aktierna motsvarar 4,3 procent av kapitalet och 11,8 procent av röstetalet i SSAB. I en kommentar till försäljningen säger Industrivärdens vd, Helena Stjernholm: ”Industrivärden har varit en långsiktig och engagerad ägare med ett betydande aktieinnehav i SSAB sedan 1994. Inom ramen för vår ägarroll har vi aktivt deltagit i flera viktiga utvecklingssteg, såsom till exempel inriktningen mot produktområden med

Industrivärden överväger att avyttra aktieinnehavet i SSAB10.5.2021 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Morgan Stanley och Carnegie har givits i uppdrag att utröna möjligheterna att avyttra Industrivärdens aktieinnehav om 44 334 933 A-aktier i SSAB till svenska och internationella institutionella investerare. Aktieinnehavet motsvarar 4,3 procent av kapitalet och 11,8 procent av röstetalet i SSAB. Om avyttringen genomförs, kommer den att ske genom, och priset för aktierna fastställas i, en så kallad accelererad bookbuildingprocess. Processen påbörjas omedelbart och kan komma att avslutas med kort varsel. Ytterligare information kommer att offentliggöras så snart bookbuildingprocessen genomförts. Morgan Stanley är Sole bookrunner och Carnegie är Co-bookrunner i samband med transaktionen. Stockholm den 10

Saniona lanserar ny videoserie för att belysa hur Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma drabbar patienter och anhöriga10.5.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 10 maj 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag videoserien ”Saniona’s Community Voices”, där människor som lever med sällsynta sjukdomar får komma till tals tillsammans med sina anhörigvårdare och sjukvårdspersonal. Serien kommer att lanserasi maj, en månad som är särskilt ägnad åt att uppmärksamma Prader-Willis syndrom (PWS) och hjärntumörer, och inleds genom att belysa hur dessa tillstånd påverkar patienter och deras närstående. ”Vårt arbete för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar startar med att lyssna på de som lever med de sällsynta sjukdomar vi vill behandla och lära av deras erfarenheter”, säger Rami Levin, VD på Saniona. ”Berättelserna om Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma från de närmast berörda är en kraftfull påminnelse om att vi måste agera snabbare, arbeta hårdare och tänja på gränsen för vad vi förut trott varit möjligt. Inte bara u

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 202110.5.2021 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”Vi ser en ökad intäkt från utvecklingskontrakten relaterade till nya kunder för vår antitrombotiska CHS-yta och har under perioden säkrat finansiering för både Renaparin-projektet och fortsatt kundutveckling inom medicinteknik.” Ekonomisk översikt över det första kvartalet 2021 Nettoomsättningen under det första kvartalet 2021 uppgick till 1 534 KSEK (191).Resultatet efter finansiella poster under det första kvartalet 2021 uppgick till -1 405 KSEK (-2 507). Resultatet per aktie uppgick under det första kvartalet 2021 till cirka -0,08 SEK (-0,15).Likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 19,4 MSEK (16,8). Soliditeten uppgick per den 31 mars 2021 till 93 % (92). Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum