Umeå kommun

​Detaljplan för kvarteret Almen på Grisbacka

Dela

Nu är en detaljplan för kvarteret Almen på Grisbacka beslutad (den så kallade Griba-tomten). Den skapar förutsättningar för 250 – 300 lägenheter i byggnader som kan bli upp till sex våningar.

Illustration över vilka volymer som är möjliga inom planområdet.
 

Planområdet är beläget på Grisbacka. Planen avgränsas av Skiftesvägen i söder, Almvägen i väster samt Grubbevägen i öster. Här kan byggas 250 – 300 lägenheter i byggnader som kan bli upp till sex våningar. Huvudsaklig parkering planeras ske under mark, med infart från Skiftesvägen.

– En utveckling och bostadsförtätning av stadsdelen är helt i linje med Umeås översiktsplan, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande.

Trafik och skuggor

Utredningen visar att ett genomförande av detaljplanen innebär färre bilresor per dygn än fortsatt användning enligt gällande plan. Totalt bedöms detaljplanens påverkan på närområdet inte ha större negativ påverkan än vad som kan förväntas inom staden. För att kunna uppfylla kommunens långsiktiga mål för en hållbar utveckling vid planeringen för det framtida Umeå, rekommenderas miljöbra byggmetoder och byggmaterial som ger sunda bostäder med energisnåla system.

Utvecklingen på Grisbacka

Utformningen kommer att studeras ihop med två andra detaljplaner i närheten, i syfte att skapa en attraktiv miljö som stärker platsens karaktär av stadsdelscentrum. Det är kvarteret Kattfoten söder om Backenvägen där det skapas planmässiga förutsättningar för bostäder (75 lägenheter) samt möjlighet till centrumstärkande verksamheter i entréplan och fastigheterna Syrenen 7, 8 och 9 mellan Skiftesvägen och Backenvägen där det också ska bli bostäder istället för bensinstation/bilförsäljning/bilverkstad.

Något lägre västerut på Backenvägen inom kvarteren Dahlian och Begonian pågår planprocesser med inriktning på bostäder. För Begonian en före detta bensinstation som planläggs för bostäder. Planarbetet för Dahlian är inriktat på förtätning med bostäder.

Förtätning som tillväxtstrategi

– Det är inte bara Umeå som har strategin att förtäta för att kunna växa hållbart, det jobbar de flesta städer med. Och det märks för de som bor i stan. Vi får varje gång göra en bedömning av vad som är acceptabelt för de närboende. En del påverkas säkert negativt på vissa sätt, men man får också ta del av fördelarna såsom ökad turtäthet på kollektivtrafiken, bättre gång- och cykelvägar och mer service i bostadsområdet, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande.

– Utvecklingen på Grisbacka kommer vitalisera stadsdelscentrum, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden. Och människor kan minska sitt resande, men det kräver att vi skapar miljöer som folk trivs i. Det är viktigt när man förtätar.

Mer information

Mikael Berglund (S) 
ordförande 
byggnadsnämnden 
070-559 71 84 
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M) 
vice ordförande 
byggnadsnämnden 
070-679 75 03 
ulrik.berg@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum