Umeå kommun

Detaljplan för Norra Ön på samråd

Dela

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

Fotomontage Norra Ön. SWMS arkitektur.
Fotomontage Norra Ön. SWMS arkitektur.

Samråd pågår 5 januari — 4 februari

Detaljplanen för Norra Ön (Ön 1:96 m.fl.) är nu på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

På grund av restriktionerna med anledning av Covid-19 kommer samrådsmöten inte kunna genomföras. På Umeå kommuns webbplats, umea.se/norraon, finns information om detaljplanen. Där finns alla handlingar som tillhör detaljplanen, det formulär man kan använda för att lämna synpunkter på planen. Där finns även en kort film som översiktligt beskriver detaljplanen och 3D-animeringar. Man har även möjlighet att ställa förtydligande frågor under samrådstiden innan man lämnar sina synpunkter.

Detaljplanens utgångspunkter

Utgångspunkterna för planeringen av Norra Ön togs fram i bred dialog med allmänheten i arbetet med den fördjupade översiktsplanen som antogs 2008.

 • Blandad bebyggelse: Den nya stadsdelens bebyggelse blir varierad när det gäller användning och gestaltning. Antalet våningar anpassas efter landskapet, den befintliga bebyggelsen och för att skapa bra solförhållanden på gårdar och i offentliga rum.
 • Bilsnål planering: Broarna binder samman Umeås östra och västra stadsdelar och trafikstrukturen prioriterar gena och attraktiva gång- och cykelförbindelser som förväntas få ned behovet av egen bil.
 • Bevarande och utveckling av natur och grönstruktur: Planen syftar även till att möjliggöra bevarande av skogens ekologiska funktion som spridningskorridor genom att spara viktiga delar av lövskogen. Planens grönstruktur syftar till att säkerställa goda livsvillkor för djur- och växtliv, främja ekosystemtjänster, erbjuda möjlighet för rekreation i närområdet och säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet.
 • Attraktiva, trygga och tillgängliga offentliga rum: Det offentliga rummet ska gestaltas utifrån människans behov av social samvaro, aktivitet och lek, men också lugn och ro.

Därefter har rörelserikedom tillkommit som en viktig del i planeringen av stadsdelen. Planen har utformats för att främja och inspirera till vardagsrörelse i den offentliga miljön

Milstolpar

 • Början av 2000-talet: planeringen av Ön inleddes och genomfördes med hög delaktighet av umebor och intressenter.
 • 2008: den fördjupade översiktsplan för Ön klar
 • 2013: Umeå kommun Mark och exploatering, ansökte om detaljplan. En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. En strukturstudie har gjorts.
 • 2018 bestämdes att Norra Ön också ska vara först ut med innovationsprojektet ”Planering för rörelserikedom” med regeringskansliet som stöd, och även innovationsprojektet "Nästa generations resor och transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv" genom Vinnova.

Preliminär tidplan

 • 2020: Förslag för detaljplan tas fram
 • 2021: Samråd. Fortsatt arbete med detaljplanen. Granskning.
 • 2021—2022: Antagande av detaljplan.
 • 2021—2025 Projektering av vägar/broar.
 • 2024—2026: Ny bilbro byggs
 • 2025—2029: Gång- och cykelbroar byggs.
 • 2028—2029 Befintlig bilbro upprustas/anpassas för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 • 2026—framåt: Markanvisning, byggnation och inflyttning. Det tar minst 15 år innan alla etapper av Norra Ön är färdigbyggda.

Fakta om Norra Ön

 • Ett unikt läge mitt i Umeälven med närhet till Umeå centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitets campusområden, järnvägsstationen Umeå Östra och cykelavstånd till flygplatsen.
 • Ett av de största bostads­projekten i Umeå, 2 500 – 3 000 bostäder med plats för cirka 6 000 boende/ verksamma.
 • Planeras för flerbostadshus med i snitt 5 våningar.
 • Cirka 35 hektar = 350 000 kvadratmeter

Mer information

www.umea.se/norraon

Nelli Flores Nilsson
Planarkitekt
Detaljplan
Mobil 070-850 75 19
nelli.nilsson@umea.se

Tomas Strömberg
Stadsarkitekt
Samhällsbyggnad
070-611 14 49
tomas.stromberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotomontage Norra Ön. SWMS arkitektur.
Fotomontage Norra Ön. SWMS arkitektur.
Ladda ned bild
Illustration gång- och cykelbro till Norra Ön sett från Bildmuséet. SWMS arkitektur.
Illustration gång- och cykelbro till Norra Ön sett från Bildmuséet. SWMS arkitektur.
Ladda ned bild
Illustration stadsdelstorget och stadsdelsparken på Norra On. SWMS arkitektur.
Illustration stadsdelstorget och stadsdelsparken på Norra On. SWMS arkitektur.
Ladda ned bild
Illustration norra udden av Norra On. SWMS arkitektur.
Illustration norra udden av Norra On. SWMS arkitektur.
Ladda ned bild
Illustration av så kallat rörelsestråk på Norra On. SWMS arkitektur.
Illustration av så kallat rörelsestråk på Norra On. SWMS arkitektur.
Ladda ned bild
Rörelserikedom. Umeå kommun.
Rörelserikedom. Umeå kommun.
Ladda ned bild
Övergripande bild av detaljplan Norra Ön. Umeå kommun.
Övergripande bild av detaljplan Norra Ön. Umeå kommun.
Ladda ned bild
Den 5/1 sätts sex informationsskyltar ut vid de tilltänkta brofästena. Se platserna på kartan.
Den 5/1 sätts sex informationsskyltar ut vid de tilltänkta brofästena. Se platserna på kartan.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum