Umeå kommun

Detaljplanen för Tomtebo strand på granskning

Dela

Detaljplanen för Tomtebo strand var på samråd sommaren 2020. Av de synpunkter som kom in under samrådet var ungefär hälften från privatpersoner. – Det finns ett stort engagemang för platsen och vi fick in värdefull input till det fortsatta planeringsarbetet, berättar Magdalena Blomquist, planarkitekt på Umeå kommun. När alla synpunkter har analyserats och ytterligare utredningar har gjorts, är planen nu uppdaterad och ute på granskning.

illustrationer visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter
illustrationer visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter

Det är en av Sveriges största detaljplaner och omfattar 60 hektar och 61 kvarter. Här ska rymmas 3 000 bostäder och 70 000 kvm (bruttoarea) för verksamheter, till exempel handel och service.

Planen har en rad bärande principer. Kolbäcken och den gröna korridoren är hjärtat i området, det ska finnas parker och platser och ett centralt stråk för kollektivtrafik. Service och funktioner ska ligga utmed stråket, de hållbara färdmedlen ska prioriteras, ingen genomgående biltrafik, gemensamma mobilitets- och parkeringslösningar samt flexibilitet och långsiktighet i markanvändningen.

Vanligaste synpunkterna

Det kom in ca 80 synpunkter på detaljplanen under samrådet. De vanligaste synpunkterna under samrådet har rört de avsteg som gjorts från översiktsplanen, varför man ska bygga en stadsdel i skogen, oro för trafikökning på Tomtebovägen, önskan om längre avstånd till befintliga Tomtebo, viljan att spara skog längs Olle Fiskares väg, ha lägre hus mot Nydalasjön och funderingar kring lägenhetsfördelning.

– Synpunkterna som kommit in har resulterat i en hel del ändringar i planen. Det känns bra att kunna ge den återkopplingen och planen har utvecklats på ett bra sätt, säger Magdalena Blomquist. Samarbetet med byggaktörerna och de kommunala bolagen har också betytt mycket för den här planen. Vi har lärt oss mycket under resan och alla aktörer kommer vinna på det här när det väl är dags för genomförande, tror Magdalena.

Förändringarna i plankartan

Den största förändringen i planen sedan samrådet är höjdsättningen. Den påverkar inte kvarter och gator – men den påverkar höjderna på byggnaderna. De andra förändringarna är:

  1. En av förskoletomterna har gjorts större för att möta det förväntade behovet.
  2. Den gröna korridoren skyddas i detaljplanen som ”Naturlig blandskog med oreglerad bäck”. Det betyder att man i framtiden inte kan bygga något eller avverka skogen på den marken.
  3. Byggnadernas höjd i den nordöstra delen av planen trappas ned mot omgivande natur ca två våningar, för att anpassas till trädens höjd.
  4. I samrådet var skogen mot Olle Fiskares väg inte med i detaljplanen. Utifrån inkomna synpunkter har vi nu reviderat planförslaget så att avståndet mellan Olle Fiskares väg och bebyggelsen blir längre och den planläggs som naturmark.
  5. Skoltomten har gjorts större för att rymma en idrottshall och en större skolgård.
  6. Avståndet mellan nya Tomtebo strand och befintliga Tomtebo har utökats från 20 till ca 40 meter.
  7. I tre områden har gatu- och kvartersstrukturen justerats för att få en bättre snö-och avfallshantering.

Bifogad bild illustrerar förändringarna.

Mer information

På Tomtebo strands webbplats, www.umea.se/tomtebostrand, har kommunen gjort lättillgänglig information om vilka ändringar som är gjorda i planen. Där finns mer information om hur kommunen bemöter de vanligaste synpunkterna. Det finns också presenterat i en film.

Alla handlingar och plankarta finns på www.umea.se/tomtebostrandsamrad och lämnas även synpunkter senast 13 maj 2022.

Kontakt

Magdalena Blomquist
Planarkitekt
090-161353
magdalena.blomquist@umea.se

*******

Lite fakta om Tomtebo strand

En ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus.

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Ett av de största bostads­projekten i Umeå med upp till 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter (bruttoarea) verksamhet. Cirka 60 hektar – ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant". Cirka 7 000 personer kan komma att bo och arbeta här.

Ligger intill ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden, Universitetsstaden och ett av de viktigaste rekreations­områdena – Nydala. Och endast fyra kilometer från centrum.

Tomtebo strand planeras i samskapande mellan Umeå kommun, sju byggaktörer och tre kommunala bolag (HSB, NCC, Peab, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö samt Umeå Energi, Upab och Vakin), och med delaktighet av Umeåbor.

Tidplan

Samråd detaljplan sommaren 2020, granskning sommaren 2022. Antagande 2022. Då kan den kommunala infrastrukturen börja byggas 2023. Byggstart för etapp 1 kan ske 2024 med möjlig inflyttning 2025–2029. Det tar cirka 20 år innan hela Tomtebo strand är klart.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

illustrationer visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter
illustrationer visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter
Ladda ned bild
Bilden visar de förändringar som gjorts i Tomtebo strands plankarta utifrån de synpunkter som kom in under samrådet.
Bilden visar de förändringar som gjorts i Tomtebo strands plankarta utifrån de synpunkter som kom in under samrådet.
Ladda ned bild
Bilden illustrerar hur träd ska bevaras utmed Olle Fiskares väg i norra delen av Tomtebo strand. Byggnaderna skymtar till höger i bild. Illustration: White arkitekter
Bilden illustrerar hur träd ska bevaras utmed Olle Fiskares väg i norra delen av Tomtebo strand. Byggnaderna skymtar till höger i bild. Illustration: White arkitekter
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum