Diskrimineringsombudsmannen

DO: Diskriminering att neka kvinna föräldraskap

Dela

DO stämmer nu Malmö stad efter att kommunen har beslutat att inte fastställa föräldraskapet för den ena makan i ett samkönat föräldrapar. Skälet till kommunens beslut är bland annat att paret har genomgått en assisterad befruktning utomlands. Enligt DO har kommunen därmed utsatt familjen för diskriminering som har samband med sexuell läggning.

De två kvinnorna är gifta och fick 2016 barn genom assisterad befruktning efter behandling i Köpenhamn. I och med att behandlingen hade genomgåtts utomlands beslutade Malmö stad att inte fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan. Detta trots att paret kunde uppvisa intyg på att hon hade samtyckt till befruktningen, vilket för heterosexuella par räcker för att föräldraskap ska fastställas. På grund av kommunens beslut att inte godta samtycket, fick paret genomgå en onödig och kränkande faderskapsutredning.

Enligt föräldrabalken ska mannen i ett heterosexuellt gift par som genomgår assisterad befruktning anses vara barnets far om han har samtyckt till befruktningen och det är sannolikt att barnet blivit till därigenom. Av en dom i Högsta domstolen följer att samtycket gäller även om befruktningen har ägt rum utomlands. 

– För samkönade par gäller inte samtycket om befruktningen har skett utomlands, vilket innebär att de missgynnas i förhållande till heterosexuella par i samma situation, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

DO anser att kommunen skulle ha åsidosatt de begränsningar som enligt svensk lag finns för ett fastställa föräldraskapet i denna typ av situation. Begränsningarna strider enligt DO mot såväl regeringsformen, Europakonventionen som EU-rättens stadga om grundläggande rättigheter som föreskriver förbud mot att tillämpa lagar som diskriminerar av skäl kopplat till bland annat sexuell läggning och kön.  

– Att en förälder till ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning inte ses som en förälder av samhället får långtgående juridiska, sociala och känslomässiga konsekvenser för föräldern, förälderns partner, och inte minst barnet. Vår bedömning är att förälderns kön och sexuella läggning inte ska vara styrande för hennes möjligheteter att bli förälder.

DO begär nu att kommunen ska betala sammanlagt 500 000 kr i diskrimineringsersättning till familjen.

ANM 2017/1185

Fakta
Enligt föräldrabalken får en kvinna som är gift eller sambo genomföra assisterad befruktning endast om hennes make/maka, registrerade partner eller sambo skriftligen har samtyckt till det. För samkönade par gäller dock att befruktningen måste ha skett enligt lagen om genetisk integritet m.m. (2006:351) för att samtycket ska medföra föräldraskap för den förälder som samtyckt. Av lagen om genetisk integritet m.m, följer att befruktningen måste ha skett på en svensk sjukvårdsinrättning. Motsvarande begränsning gäller inte för heterosexuella par, där makens samtycke till befruktningen enligt en dom i Högsta domstolen har ansetts täcka situationer där befruktningen har skett utomlands (NJA 2015 s. 675).

I den mån en begränsning som följer av lag bedöms strida mot högre rätt, exempelvis de diskrimineringsförbud som följer av regeringsformen och EU-rätten, finns det en generell skyldighet för offentlig förvaltning att inte tillämpa begränsningen (12 kap. 10 § regeringsformen). 

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. 

Målet för vårt arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum