Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige kommenterar EU:s ”Fit for 55”

Dela

Idag har EU-kommissionen presenterat lagstiftningspaket ”Fit for 55” för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är en ambitiös plan, som tar ett helhetsgrepp om omställningen och som även reflekterar kring livscykelperspektiv på utsläpp, vilket är positivt. Den innebär dock att hållbara biodrivmedel inte får rätt förutsättningar för att ha möjlighet att fullt ut bidra till omställningen. Risken är därför stor att målen inte kan nås.

Idag har EU-kommissionen presenterat lagstiftningspaketet ”Fit for 55”. Syftet är att implementera EU:s klimatlag som ska minska utsläppen med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990. Det är en ambitiös plan som tar ett helhetsgrepp samt knyter samman ett dussin gamla och nya direktiv och föreslår skärpta krav i alla medlemsstater. I paketet finns även skrivningar om en rättvis klimatplan, där alla ska kunna var med och bidra.

Sverige har en mycket stor, hållbar biodrivmedelssektor som befinner sig långt fram i ett europeiskt perspektiv. Det ger Sverige goda förutsättningar att använda biodrivmedel för att fasa ut fossila drivmedel och på lång sikt att använda biodrivmedel för att klara klimatutmaningen för till exempel flyg och sjöfart.

- Därför är det viktigt att inte dörren stängs för förnybara, hållbara drivmedel. Tillsammans med Fuels Europe uppmanar vi i stället EU-kommissionen att ta vara på de fördelar som finns med förnybara drivmedel så att hållbar mobilitet kan erbjudas i hela Europa. Det är en viktig del av Green Deal, säger Johan G Andersson VD Drivkraft Sverige.

En ökad elektrifiering av transporterna är välkommet och nödvändigt men Europas transportsektor kommer att vara beroende av förbränningsmotorn under lång tid. Mer än 250 m personbilar i EU drivs av en förbränningsmotor även 2030. Ska klimatmålen nås till 2030 krävs en snabb omställning till hållbara drivmedel – det enda alternativet är fossil bensin och diesel. Drivkraft Sveriges utgångspunkt är att alla transport- och energislag behöver växelverka över tid för att uppnå kostnadseffektiva utsläppsminskningar och en omställning som är hållbar även ur konkurrenskraft och trygghetsperspektiv.

Förnybartdirektivet RED II är det primära instrumentet, och det är positivt att det även ska omfatta flyg och sjöfart. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga om även flyg och sjöfart till stor del ska drivas av förnybara drivmedel 2050. För att lyckas med denna kapacitetsökning krävs extremt höga investeringar för att bygga ut kapaciteten snabbt.

Industriella investeringar görs för att tillverka produkter som ska möta en tydlig långsiktig efterfrågan med en rimlig avkastning. Problemet med förnybartdirektivet är att det inte ger slutkonsumenterna någon anledning att välja högre nivåer av förnybara drivmedel. Effekterna av politiska beslut kommer att begränsas mycket beroende av den extrema kostnadskänsligheten som finns. Investerare gillar inte oklara spelregler.

Drivkraft Sverige och Fuels Europe ser därför behov av flera åtgärder, som driver på omställningen hos både drivmedelsproducenter och konsumenter. Inom vägtransporter finns det mycket tydliga incitament för att gå över till elfordon. I Europa handlar det till exempel om lägre energi- och fordonsskatt, lägre trafikavgifter, särskilda vägfiler för att undvika köbildning samt lägre parkeringsavgifter.

I och med att användare inte har motsvarande incitament för att använda förnybara drivmedel driver det inte på investeringarna i den takt som krävs. Denna obalans är olycklig och kan få mycket långtgående konsekvenser.

- Sverige måste intensifiera arbetet med omställningen på både nationell och EU-nivå. Fit for 55 saknar en plan för att skapa förutsättningar för produktion, distribution och utveckling av hållbara biodrivmedel. Ska vi nå klimatmålen behövs nu en kraftsamling och samlad strategi som omfattar alla transport- och energislag. Sverige kan ta täten i detta arbete och en drivmedelkommission ledd av regeringen kan staka ut riktningen framåt, avslutar Johan G Andersson. 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, johan.g.andersson@drivkraftsverige.se

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Högre skatt på bensin och diesel när tillfällig skattesänkning upphör30.9.2022 06:46:20 CEST | Pressmeddelande

Den 1 oktober upphör den tillfälliga skattesänkningen på bensin och diesel vilket innebär att energiskatten på bensin och diesel höjs med 131 öre per liter inklusive moms och skatten på E85 höjs med 20 öre per liter inklusive moms. Samtidigt har EU tidigare i veckan gett klartecken för Sverige att tillfälligt slopa energiskatten på bensin och diesel helt under tre månader.

Drivkraft Sveriges syn på Konjunkturinstitutets rapport23.8.2022 15:03:24 CEST | Pressmeddelande

Den 1 maj i år sänktes drivmedelsskatten med 1,81 kronor per liter. Regeringen vill nu få klarhet i om drivmedelsbolagen höjt priset på bensin och diesel inför skattesänkningen för att öka sina vinstmarginaler. Konjunkturinstitutet, KI, publicerade i början av sommaren en rapport där de studerat prissättningen, med en statistisk metod, hos de svenska drivmedelskedjorna från det att skattesänkningen aviserades, i mars och framåt mot skattesänkningsdatumet och även efter det. Drivmedelspriser på stationer i Danmark har utgjort kontrollgrupp. Konjunkturinstitutet menar att drivmedelsbolagen har gjort en strategisk prishöjning. I rapporten konstateras att den 1 maj sjönk pumppriserna med 1,81 kronor både för diesel och bensin. Det vill säga exakt lika mycket som drivmedelsskatterna sänktes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum