Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige kommenterar EU:s ”Fit for 55”

Dela

Idag har EU-kommissionen presenterat lagstiftningspaket ”Fit for 55” för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är en ambitiös plan, som tar ett helhetsgrepp om omställningen och som även reflekterar kring livscykelperspektiv på utsläpp, vilket är positivt. Den innebär dock att hållbara biodrivmedel inte får rätt förutsättningar för att ha möjlighet att fullt ut bidra till omställningen. Risken är därför stor att målen inte kan nås.

Idag har EU-kommissionen presenterat lagstiftningspaketet ”Fit for 55”. Syftet är att implementera EU:s klimatlag som ska minska utsläppen med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990. Det är en ambitiös plan som tar ett helhetsgrepp samt knyter samman ett dussin gamla och nya direktiv och föreslår skärpta krav i alla medlemsstater. I paketet finns även skrivningar om en rättvis klimatplan, där alla ska kunna var med och bidra.

Sverige har en mycket stor, hållbar biodrivmedelssektor som befinner sig långt fram i ett europeiskt perspektiv. Det ger Sverige goda förutsättningar att använda biodrivmedel för att fasa ut fossila drivmedel och på lång sikt att använda biodrivmedel för att klara klimatutmaningen för till exempel flyg och sjöfart.

- Därför är det viktigt att inte dörren stängs för förnybara, hållbara drivmedel. Tillsammans med Fuels Europe uppmanar vi i stället EU-kommissionen att ta vara på de fördelar som finns med förnybara drivmedel så att hållbar mobilitet kan erbjudas i hela Europa. Det är en viktig del av Green Deal, säger Johan G Andersson VD Drivkraft Sverige.

En ökad elektrifiering av transporterna är välkommet och nödvändigt men Europas transportsektor kommer att vara beroende av förbränningsmotorn under lång tid. Mer än 250 m personbilar i EU drivs av en förbränningsmotor även 2030. Ska klimatmålen nås till 2030 krävs en snabb omställning till hållbara drivmedel – det enda alternativet är fossil bensin och diesel. Drivkraft Sveriges utgångspunkt är att alla transport- och energislag behöver växelverka över tid för att uppnå kostnadseffektiva utsläppsminskningar och en omställning som är hållbar även ur konkurrenskraft och trygghetsperspektiv.

Förnybartdirektivet RED II är det primära instrumentet, och det är positivt att det även ska omfatta flyg och sjöfart. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga om även flyg och sjöfart till stor del ska drivas av förnybara drivmedel 2050. För att lyckas med denna kapacitetsökning krävs extremt höga investeringar för att bygga ut kapaciteten snabbt.

Industriella investeringar görs för att tillverka produkter som ska möta en tydlig långsiktig efterfrågan med en rimlig avkastning. Problemet med förnybartdirektivet är att det inte ger slutkonsumenterna någon anledning att välja högre nivåer av förnybara drivmedel. Effekterna av politiska beslut kommer att begränsas mycket beroende av den extrema kostnadskänsligheten som finns. Investerare gillar inte oklara spelregler.

Drivkraft Sverige och Fuels Europe ser därför behov av flera åtgärder, som driver på omställningen hos både drivmedelsproducenter och konsumenter. Inom vägtransporter finns det mycket tydliga incitament för att gå över till elfordon. I Europa handlar det till exempel om lägre energi- och fordonsskatt, lägre trafikavgifter, särskilda vägfiler för att undvika köbildning samt lägre parkeringsavgifter.

I och med att användare inte har motsvarande incitament för att använda förnybara drivmedel driver det inte på investeringarna i den takt som krävs. Denna obalans är olycklig och kan få mycket långtgående konsekvenser.

- Sverige måste intensifiera arbetet med omställningen på både nationell och EU-nivå. Fit for 55 saknar en plan för att skapa förutsättningar för produktion, distribution och utveckling av hållbara biodrivmedel. Ska vi nå klimatmålen behövs nu en kraftsamling och samlad strategi som omfattar alla transport- och energislag. Sverige kan ta täten i detta arbete och en drivmedelkommission ledd av regeringen kan staka ut riktningen framåt, avslutar Johan G Andersson. 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, johan.g.andersson@drivkraftsverige.se

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

SPBI har bytt namn till Drivkraft Sverige. Branschorganisationens medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045.Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Drivkraft Sveriges kommentar på budgeten: vi efterlyser teknikneutralt styrmedel6.9.2021 14:19:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige spelar in på regeringens höstbudget för transport och infrastruktur som presenterades i dag. Budgeten som innehåller ”sköna gröna klimatåtgärder” som infrastrukturminister Tomas Eneroth sa vid pressträffen, satsar stora belopp på klimatbonus för nybilsförsäljningen. Men regeringen behöver satsa på klimatstyrning där flera olika lösningar ges möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan för resor och transporter. Drivkraft Sverige hade gärna också sett satsningar inom bonus malus på transporter som använder biodrivmedel.

Drivkraft Sverige kommenterar Sven Hunhammars betänkande i utfasningsutredningen1.6.2021 13:23:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Sven Hunhammar överlämnat utfasningsutredningens betänkande ”I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040” till regeringen. Drivkraft Sverige kommer att gå igenom betänkandet mer i detalj, men delar Hunhammars bedömning att fossila drivmedel ska fasas ut samt att den ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Däremot finns det en del frågor som behöver få svar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum