Electra Gruppen kallar till Årsstämma

Dela

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2021-03-22

Electra Gruppen kallar till Årsstämma

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) tisdagen den 27 april 2021, klockan 11.00, i Electras lokaler i Kalmar
eller via det digitala verktyget Microsoft Teams.

Anmälan och deltagande
Den som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken
avseende förhållandena måndagen den 19 april 2021,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27
Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras via
bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast onsdagen den
21 april 2021. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer,
antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med så få fysiskt
närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter
som aktieägare via deltagande digitalt på distans genom verktyget Microsoft Teams.  

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast
måndagen den 19 april 2021. Rösträttsregistrering avslutas onsdagen den 21 april. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till Euroclear Sweden AB.
Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas in till Electra Gruppen AB, Box 730,
391 27 Kalmar. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.electra.se till och med den
19 april 2021.

Förslag till dagordning på årsstämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut att deltagande i stämman kan ske på annat sätt än genom fysiskt deltagande.
8. Föredragning av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020           
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020 respektive per den 31 december 2020
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
12. Fastställande av avstämningsdag för utdelning
13. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
14. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna
15. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisor
16. Fråga om ersättning, rörliga ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledning,
styrelse och övriga anställda.
17. Valberedning inför 2022 års stämma
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen
19. Stämmans avslutande

Styrelsens och valberedningens beslutsförslag
Punkt 2. Valberedningen föreslår Peter Elving som ordförande vid stämman.

Punkt 11. Styrelsen föreslår utdelning med 3,25 SEK per aktie. Till detta föreslår styrelsen en
extra utdelning om 1,00 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen
den 29 april 2021. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 4 maj 2021.

Punkt 14. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 SEK
(250 000 SEK) per år samt med 150 000 SEK (150 000 SEK) per år till övriga ledamot. För arbete
i utskotten utgår kostnadsersättning.
Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 15. Valberedningen föreslår
- dels att styrelsen ska ha fem av stämman utsedda ledamöter
- dels att Peter Elving väljes som styrelsens ordförande
- dels att övriga nuvarande ledamöter, Håkan Lissinger, Petra Albuschus, Jacob Wall och Alexander
Oker-Blom, ska omväljas. Styrelsen utser sinsemellan vice ordförande.
Till revisor väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB kommer att utse Anders
Johansson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Ett inom styrelsen utsedd ersättningsutskott ska hantera frågor om lön och övriga
anställningsvillkor för verkställande direktören och för Ledande befattningshavare. De övergripande
principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare utgår från befattningen, den individuella
prestationen, koncernens resultat samt att ersättningen skall vara konkurrenskraftig på marknaden.
Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig lön i form
av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament baserade på fleråriga
prestationer, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.
Fast lön. Fast lön ska utgöra huvuddelen av den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den
relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen ska
ses över årligen för att säkerhetsställa marknadsmässig och konkurrens-kraftig fast lön.
Kortsiktiga incitament. Ledande Befattningshavare ska kunna få bonus för resultat som överskrider en
eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från ett sådant kortsiktigt
program kan maximalt utgöra en viss procentsats* av den fasta lönen.
Långsiktiga incitament. Styrelsen kan i olika sammanhang utvärdera huruvida ett långsiktigt
incitamentsprogram, t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat, skall föreslås en stämma eller inte.
Pension. Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med
nivåer och praxis som gäller för anställningar motsvarande den Ledande Befattningshavarens. Den totala
kostnaden för sådant pensionsprogram får inte överstiga en viss procentsats* av den fasta månadslönen
exklusive ev. incitamentsprogram.
Övriga förmåner. Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de normala villkor som gäller för den
Ledande Befattningshavarens anställning. Sådana förmåner ska dock endast utgöra en mindre andel av den
sammanlagda ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag. Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den
lagstiftning och praxis som gäller för motsvarande uppdrag. Under uppsägningstiden ska Ledande
Befattningshavare normalt vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet.
Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna. Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna
frångå dessa riktlinjer. I händelse av avvikelse ska inför nästa årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta.
* Omnämnda procentsatser finns i en bilaga till Instruktion för Ersättningsutskottet och har fastställts av styrelsen.

Vid Bolagets årsstämma den 26 april 2017 fastställdes en instruktion för Bolagets ersättningsutskott. Denna
instruktion reglerar hur ersättningen till VD ska utformas. Tillsammans med anställningsavtal utgör instruktionen
en fullständig reglering av VD:s ersättning och villkor.

Nedan regleras hur ersättning till Bolagets styrelseledamöter ska regleras. Ersättningens utformning ska följa
Svensk Kod för Bolagsstyrning och Aktiebolagslagen. Bolagets valberedning ska utarbeta förslag till arvoden till
styrelsens ledamöter. Detta förslag ska sedan framläggas för beslut på Bolagets stämma.
Ersättningen ska utformas på sådant sätt
- att ersättningen utgör skälig ersättning för nedlagt arbete,
- att ersättningen är marknadsmässig vid jämförelse med liknande bolag,
- att ersättningen utgör en inspiration för engagerad insats i Bolagets styrelsearbete.
Genom rekrytering och arvodering på sådant sätt att styrelseledamöterna starkt kan bidraga till utveckling av
Bolagets affärsstrategi, långsiktiga utveckling och hållbarhet, kan ersättningen till ledamöterna främja Bolagets utveckling.

Electra Gruppen tillämpar system för rörliga ersättningar enligt följande. Programmen följer de regler som ges av såväl
Svensk Kod för Bolagsstyrning som av Aktiebolagslagen.

A. Rörlig ersättning i pengar, som riktas till flertalet medarbetare.
Dessa ersättningar utformas årligen av bolagsledningen och fastställes av styrelsen. Ersättningen utgår årsvis och
är relaterad till den del av Bolagets resultat som överträffar budget. Ersättningen kan högst bli en månadslön per
medarbetare. Normalt deltar även Bolagsledningen i dessa program.

B. Rörlig ersättning i pengar som riktas till Bolagsledningen.
Dessa ersättningar riktas huvudsakligen mot Bolagsledningen. Programmen relateras till i förväg uppsatta mål.
Programmen utformas och beslutas av Bolagets styrelse. Programmen kan gå över ett eller flera år. Ersättningarna
är normalt inte grundande för de pensions-program som går utöver normal tjänstepension.

C. Aktierelaterade program.
Dessa program utformas och beslutas av styrelsen och fastställes av stämman på det sätt sam anges av Svensk
kod för Bolagsstyrning. Programmen kopplas i allmänhet till kursutvecklingen för Bolagets aktie på börsen.

Punkt 17. Bolagsstämman den 26 april 2017 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman
2021 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Pär Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom.
Valberedningen föreslås erhålla samma sammansättning inför 2022 års årsstämma.

Regler för hur valberedningen ska utses och arbeta
Dessa regler följer helt de regler som beslutades av Bolagets årsstämma den 26 april 2017 och har följande lydelse.
- Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, vilka representerar
  Bolagets aktieägare.
- Var och en av Bolagets två största aktieägare har rätt att tillsätta var sin ledamot.
- Ytterligare två ledamöter ska väljas bland Bolagets övriga större ägare på sådant sätt att Bolagets intresse av väl
kvalificerade ledamöter väl tillgodoses. Arbetet med att rekrytera dessa ledamöter ska skötas av valberedningen. 
- Valberedningen utser inom sig ordförande och sekreterare. Ordföranden har utslagsröst.
- Bolagskodens regler ska följas av valberedningen.
- Valberedningens mandat löper till dess ny valberedning utses.
- Om vald ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete inför kommande stämma avslutats, är det
valberedningens uppgift att snarast utse en ny ledamot, så att valberedningen åter består av fyra ledamöter.
Valberedningen ska arbeta enligt de regler som ges av Svensk Kod för Bolagsstyrning punkt 2.

Aktier och röster
Electra Gruppen AB:s registrerade aktier och röster uppgår till (5 201 120) stycken. Bolaget har inga egna aktier.

Upplysningar
Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Handlingar inför årsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress
Electra Gruppen AB, Trångsundsvägen 20, Kalmar och bolagets hemsida, www.electra.se, sedan den 23 mars 2021
och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020
publicerades på bolagets hemsida, www.electra.se, den 19 mars 2021.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på www.electra.se

Välkomna
Kalmar den 23 mars 2021
ELECTRA GRUPPEN AB (publ)
Styrelsen   


Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för
butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och
webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning.
Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på
Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22/3 2021 kl. 18.00.

Bilaga


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Corline Biomedical årsredovisning för 202022.4.2021 22:08:58 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar idag sin årsredovisning för bokföringsåret 2020, vilken tillgängliggörs via bolagets hemsida www.corline.se. För mer information om Corline, vänligen kontakta Henrik Nittmar, VD Telefon: +46 (0)18 71 30 90 E-post: henrik.nittmar@corline.se Certified Adviser Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se. Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägge

Delårsrapport januari – mars 202122.4.2021 18:30:00 CEST | Pressmeddelande

Första kvartalet 2021 Resultat efter skatt uppgick till 44,6 (-4,0) MSEK.Resultatet per aktie uppgick till 4,00 (-0,35) SEK.Substansvärdet uppgick till 703 MSEK (63,04 SEK per aktie) per den 31 mars 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020. Nettokassan uppgick till 180 MSEK (16,16 SEK per aktie) per den 31 mars 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie. VD-kommentar NAXS utvecklades positivt under första kvartalet och substanvärdet per aktie ökade med 8,5% inklusive lämnad utdelning. Under första kvartalet gjorde NAXS ytterligare en saminvestering parallellt med JAB Holding, denna gång i Krispy Kreme Doughnuts verksamt i USA. Vad gäller underliggande fonder förvärvade dessa 4 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 4 exit under perioden. Vidare genomfördes en partiell exit genom börsnotering av Kreate på Nasdaq Helsingfors. NAXS lämnade un

TerraNet ingår låneavtal att finansiera förvärvet av 10,84% av holoride och emitterar två serier vederlagsfria teckningsoptioner22.4.2021 15:25:04 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller "Bolaget") har ingått ett låneavtal om 35 MSEK med Formue Nord Fokus A/S (”Långivaren”) i syfte att finansiera Bolagets förvärv av 10,84% av holoride såsom kommunicerats av Bolaget genom ett separat pressmeddelande (”Lånet”). Vidare har Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om nyemission av teckningsoptioner i två serier, serie TO4 B och serie TO5 B. Totalt kommer 14 319 634 teckningsoptioner av serie TO4 B och 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B att

Terranet ingår strategiskt samarbete och investerar tillsammans med Audi och flera andra betydande aktörer i holoride22.4.2021 15:23:13 CEST | Pressmeddelande

Flera av bilindustrins innovativa aktörer slår sig samman med Terranet i samgående med holoride Terranet Holding AB (TERRNT:B) har idag ingått ett avtal tillsammans med ett investeringskonsortium bestående av A4nXT GmbH (”Audi”), Schell Attractions LLC (”Schell Games”) och två asiatiska aktörer där totalt 10,778 MEUR tillförs i holoride. Terranet investerar motsvarande 3,2 MEUR i holorides nyemission motsvarande 10,84% av det totala antalet aktier och röster. holoride är ett högteknologiskt VR/AR bolag med Audi som huvudägare. Företaget har utvecklat ett virtual-reality (VR) koncept som gör att passagerarna i baksätet får en verklighetsnära spel- eller filmupplevelse under bilresan. Med deras VR-glasögon förflyttas du till en fantasivärld. Deras banbrytande augmented reality (AR) funktion anpassar dessutom det virtuella innehållet till både bilens position och dess rörelser. Teknologin är även applicerbar för ändamål utanför bilresa eller andra mobila sammanhang. “holoride ser en stor

Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 38,5 MSEK22.4.2021 13:24:06 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, 22 april 2021 -- Tessin Nordic AB (”Tessin”) som, i enlighet med tidigare kommunikation, planerar att ta över Effnetplattformens notering på Nasdaq First North Growth Market har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 38.5 MSEK till ett begränsat antal investerare. Emissionen var kraftigt övertecknad. Tidigare har Tessin meddelat att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s grundare och VD Ilija Batljan och Cantaloupe som ägs av fyra av grundarna till Sinch har investerat i Tessin inför noteringen. Transaktionen där Tessin övertar Effnetplattformens notering på Nasdaq First North Growth Market är bland annat villkorad av erforderliga beslut på Effnetplattformens årsstämma den 21 maj 2021 samt av Nasdaq Stockholms godkännande. För mer information om Tessin, se https://tessin.com/sv/ För ytterligare information kontakta: Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26 Om Effnetplattformen AB (publ) Effnet

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition publicerar kliniska forskningsresultat i högt ansedd tidskrift22.4.2021 12:24:11 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 22 april 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har publicerat resultat från en nyligen genomförd fas 2a-studie av bolagets läkemedelskandidat golexanolon i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Hepatology. Studieresultaten visar att bolagets läkemedelskandidat har en positiv inverkan på neuropsykiatriska utfallsmått, tolereras väl och har en gynnsam farmakokinetisk profil även vid höga och upprepade doser. Resultaten stärker potentialen för golexanolon som en del i framtidens behandlingar av leverencefalopati. Vid leversvikt överaktiveras hjärnans GABA-system, vilket kan orsaka kognitiva störningar och sömnrubbningar som minskar livskvaliteten för patienter och nära anhöriga. Umecrine Cognition utvecklar golexanolon (tidigare GR3207), en läkemedelskandidat med en helt ny typ av verkningsmekanism riktad mot GABAA-receptorn i hjärnan. Läkemedelskandidaten verkar genom att dämpa den

Stockwik offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm22.4.2021 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) emitterade den 23 mars 2021 ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om 75 MSEK inom obligationernas existerande ramverk om 450 MSEK. Obligationerna har en löptid som sträcker sig till den 23 september 2023 och en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR + 7,00 procentenheter. Enligt obligationsvillkoren har bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.stockwik.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli omkring den 23 april 2021. * * * * * * Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 12:00 (CEST). För ytterligare informa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum