GlobeNewswire

Electra Gruppens årsstämma 2022

Dela


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) org. nr.556065-4054

Pressmeddelande 2022-03-28

Electra Gruppensårsstämma

Electra Gruppen har den 28 mars 2022 hållit årsstämma med Peter Elving som ordförande.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 3,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2021. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 30 mars 2022. Utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB måndagen den 4 april 2022.

Styrelse ochrevisor
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och att styrelsen ska bestå av ledamöterna Peter Elving, Petra Albuschus, Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall, med Peter Elving som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY AB omvaldes till bolagets revisor intill slutet av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Johan Eklund till huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode
Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter för tiden intill styrelsens beslut om apportemissionen samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Arvodet ska fördelas pro rata för deras tjänstgöringsperiod under tiden från och med årsstämman 2022 intill beslutet om apportemissionen.

Övrigabeslut
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkningarna för Electra och koncernen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutade stämman att godkänna den av styrelsen föreslagna ersättningsrapporten för 2021.

Samgående med Elon Group AB
Som tidigare offentliggjorts, träffade Electra Gruppen den 7 december 2021 en överenskommelse med Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) innebärande att Electra och Elon Group AB (”Elon”) går samman genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission (”Transaktionen”). Stämman i Electra beslutade idag att godkänna Transaktionen genom antagandet av följande beslut.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier för att möjliggöra apportemissionen i samband med Transaktionen.

Bemyndigande att besluta om apportemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av 9 659 223 aktier till Elons aktieägare Elon Group Holding för att genomföra Transaktionen.

Beslut om ändring av bolagsordningen att gälla efter Transaktionen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen med anledning av Transaktionen, varvid bland annat Electras företagsnamn, styrelsens säte och verksamhetsföremål ändras. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om antal styrelseledamöter efter Transaktionen
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande fem till sju ledamöter efter Transaktionen. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om arvode åt styrelsen efter Transaktionen
Stämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter för tiden från styrelsens beslut om apportemissionen intill slutet av nästkommande årsstämma samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Arvodet ska fördelas pro rata för styrelseledamöternas tjänstgöringsperiod under tiden från beslutet om apportemissionen intill slutet av årsstämman 2023. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om styrelseledamöter och styrelseordförande efter Transaktionen
I enlighet med valberedningens förslag omvalde stämman styrelseledamöterna Håkan Lissinger, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall för tiden efter Transaktionen intill slutet av nästa årsstämma. Fredrik Johansson, Peter Engell, Anette Fransson och Pierre Mayr valdes till nya styrelseledamöter för tiden efter Transaktionen intill slutet av nästa årsstämma. För samma tidsperiod utsåg stämman Fredrik Johansson till styrelsens ordförande. Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2023
Under förutsättning att styrelsen beslutar om apportemissionen beslutade stämman att valberedningen ska ha följande sammansättning inför årsstämman 2023; Mikael Hanell (valberedningens ordförande), Robert Asplund, Pierre Mayr och Alexander Oker-Blom samt Håkan Lissinger (sekreterare utan rösträtt). Beslutet börjar gälla från tidpunkten då styrelsen beslutar om apportemissionen i Transaktionen.

För ytterligare information om besluten hänvisas till de fullständiga förslagen intagna i kallelsen som finns tillgänglig på Electras webbplats, www.electra.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.electra.se, senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, 0480-584 59, mobil 070-52 584 59

Om Electra Gruppen (publ) orgnr.556065-4054
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Nasdaq Stockholm, SmallCap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 kl.12.00.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch beslutar om apportemission av aktier till säljarna av Pathwire26.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 26 maj 2022 – Sinch AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sinch”), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att styrelsen, i enlighet med vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 7 december 2021, har beslutat om apportemission av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire. Sinch offentliggjorde den 30 september 2021 att avtal om att förvärva Pathwire hade ingåtts och förvärvet slutfördes den 7 december 2021. I tillägg till den kontanta köpeskillingen ska Sinch emittera sammanlagt 51 miljoner nya aktier i Sinch som del av vederlaget till säljarna, varav de första 25,5 miljoner aktierna emitterades i februari 2022. Styrelsen har idag beslutat att emittera de resterande 25,5 miljoner aktierna. Betalningen har skett genom apport av en fordran enligt avtalet avseende förvärvet av Pathwire, på två av Bolagets dotterbolag, om de återstående 500 miljoner USD (den initiala delen av fordran om 500 miljoner USD tillfördes i

Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare25.5.2022 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-25 Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare Stockholm, 25 maj 2022. Styrelsen i Elon AB föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt att ett incitamentsprogram omfattande 630 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 4,1 procent, införs för ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 juni 2022 för behandling av styrelsens förslag. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Styrelsens förslag sammanfattas nedan. För mer detaljerad information om förslagen hänvisas till kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga beslutsförslag. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elongroup.se, senast den 1 juni 2022. Styrelsens förslag till ex

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Saniona AB25.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 25 maj 2022 Idag, den 25 maj 2022, hölls årsstämma i Saniona AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition för 2021 Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2021. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Val och arvodering av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av st

Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 202225.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Q1 2022 (Q1 2021) Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M)Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M) Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M)Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34)Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Väsentliga händelser under Q1 2022 Saniona inledde upprepad dosering med doseskalering (MAD) samt undersökningar med positronemissionstomografi (PET) i Fas 1-studien med SAN711; den pågående Fas 1-studien är placebokontrollerad och data är fortfarande blindade. Saniona räknar fortsatt med att få tillgång till data från studien under mitten av 2022.Saniona erhöll 7,3 MSEK (0,8 MUSD) från Novartis relaterat till Novartis förvärv av Cadent Therapeutics i januari 2021, där Saniona hade en ägarandel på 3 procent. Denna betalning, utöver de tidigare erhållna 24,2 MSEK (2,9 MUSD), utgör tillsammans Sanionas del av förskottsbetalningen kopplad till förvärvet. Saniona kan också komma att erhålla en andel av de återstående 5

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2022 och online-konferens den 31 maj 202224.5.2022 15:20:21 CEST | Pressmeddelande

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2022 kommer att publiceras på tisdagen den 31 maj. Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2022 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). För att delta i ZOOM-konferensen tisdagen den 31 maj, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail. Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com För mer information, vänligen kontakta: Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: d.lange@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Webbplats: www.auriant.com Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum