WSP

Elnät, vattenledningar och vägar närmar sig sitt bäst före-datum – oron i branschen är stor

Dela

En ny rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar. Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt. Det är hög tid att ansvariga myndigheter sätter sig in i hur statusen ser ut för våra samhällsbärande funktioner och hur de påverkar varandra om de inte fungerar, menar de organisationer som intervjuas i rapporten. Annars riskerar vi att få stora problem på lång sikt.

Bilden får användas fritt av tredje part. Uppge © Oleksandr - stock.adobe.com
Bilden får användas fritt av tredje part. Uppge © Oleksandr - stock.adobe.com

Vi är beroende av funktioner som fungerande elförsörjning, rinnande vatten och effektiv kommunikation för att kunna leva våra vardagliga liv. Många av de system som vi är så beroende av byggdes på 50- och 60-talen och en puckel av investeringsbehov har under lång tid skjutits fram. WSP har intervjuat representanter för flera av de branschorganisationer som arbetar med dessa frågor dagligen, och svaren visar att det finns stor oro för att inte tillräckligt mycket görs.

– Elnätssituationen är ansträngd och stamnäten behöver kraftigt byggas ut i snabb takt för att möjliggöra samhällets klimatomställning. För det behöver tillståndsprocesserna kortas ned och för det krävs krafttag från politiken ganska omgående. Därtill behövs mycket ny kompetens och det är verkligen bråttom. Sen tror jag att det är viktigt att det finns en acceptans från samhället att det måste få kosta litegrann, alternativet att inte ställa om från fossila bränslen är så mycket dyrare, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.

I rapporten, som bygger på intervjuer med elva av de största branschorganisationerna i Sverige, framkommer att det redan idag finns ett stort behov av investeringar för underhåll, renovering och utveckling av Sveriges samhällstillgångar. Samtidigt pågår en förskjutning av investeringarna på framtiden, vilket innebär att investeringsbehoven växer för varje år som går. Detta i kombination med att många svenska kommuner saknar långsiktig och fullgod planering för hur investeringarna ska finansieras i framtiden riskerar att leda till stora svårigheter den dag då problemen blir akuta. Men läget är inte hopplöst, tvärtom är satsningar på våra redan byggda samhällstillgångar rätt väg att gå för att ta ansvar både ekonomiskt och miljömässigt, och särskilt aktuellt just nu för att det är ett klokt sätt att hålla igång ekonomin under pandemin, menar Håkan Danielsson, vd på WSP

– Det finns stora möjligheter att lösa detta nu. Det vi saknar är ett helhetsperspektiv så att vi kan ta väl avvägda beslut när vi prioriterar underhållet. Vi behöver skaffa oss koll på sårbarheterna. Var är underhållsarbetet mest akut, hur ser de ömsesidiga beroendena ut och vilka kompetenser behöver vi för att kunna genomföra arbetet? Därtill tror jag att vi behöver våga ifrågasätta vem som äger och förvaltar tillgångarna på bästa sätt. Här kan vi inspireras av andra delar av världen. Det saknas inte idéer och nya perspektiv, däremot saknas det en hel del finansiering.

Branschorganisationerna identifierar totalt åtta samhällstillgångar som särskilt viktiga, och utvecklar i rapporten vilka insatser som krävs för de olika tillgångarna. Utöver el- och vattensystem, nämns även tillgångar som till exempel bredband, byggnader, bostäder, vägar och kompetensförsörjning. Av branschorganisationernas svar framkommer det att det finns en oro, när det gäller samtliga områden, för att tillgångarna inte tas tillvara på ett tillräckligt långsiktigt och hållbart sätt. En klar majoritet av de svarande branschorganisationerna ser politisk opinion som det främsta hindret för att kunna utveckla Sveriges samhällstillgångar. Branschorganisationerna efterfrågar större samarbete mellan politiker, myndigheter och näringsliv när det kommer till att renovera och förädla de tillgångar som tas upp i rapporten.

Några exempel på insikter från rapporten

 • Mest oroade är branschorganisationerna över Sveriges elförsörjning. 7 av 8 branschorganisationer upplever att det finns en oro i branschen för att elsystemen inte tas till vara på ett tillräckligt långsiktigt och hållbart sätt.
 • Tre av fyra svenska kommuner saknar långsiktig och fullgod planering för hur investeringarna i vatten och avloppssystem ska finansieras i framtiden. Svenskt vatten bedömer investeringsbehovet till 23 miljarder per år, vilket är 7 miljarder mer än dagens investeringsnivå. Vi skjuter ett berg av investeringar framför oss. Just nu läggs kraften på att lappa och laga.
 • Enligt branschorganisationerna är policys och politisk opinion de främsta hindren när det kommer till att utveckla Sveriges samhällstillgångar. Det handlar t.ex. om långa tillståndsprövningar, momsregler för nyttjande av byggnader och att investeringar skjuts på framtiden.
 • Det finns stora regionala skillnader när det kommer till infrastruktur, inte minsti tillgången till snabbt bredband och statusen på vägnätet. Priset på vatten kan vara upp till fyra gånger dyrare på landsbygden än i storstäderna. 
 • Det krävs ny kompetenskraft för renoveringsarbeten av våra byggnader och bostäder. Inom fem år spås över 6 000 utbildade saknas inom bygg och anläggning. Det är minst lika akut kompetensbrist inom exempelvis elförsörjning, järnväg och VA.
 • Kvaliteten på svenska vägar blir sämre. 2019 rapporterades 45 procent mer vägrelaterade fordonsskador jämfört med 2014. Det är också stora skillnader mellan länen när det kommer till vägkvalitet, där skogs- och glesbygdslänen har sämre vägar än resterande län i Sverige.

Webinarium

Rapporten kommer att presenteras på ett webinarium på torsdag den 10 december kl 9 av vd Håkan Danielsson och Maria Brogren, chef hållbarhet och innovation. Anmäl dig här. 

Branschorganisationer som intervjuades för denna rapport

 • Byggföretagen
 • Energiföretagen
 • Fastighetsägarna
 • Installatörsföretagen
 • IT och Telekomföretagen
 • Svensk Betong
 • Svensk Handel
 • Svenskt Vatten
 • Sveriges regionala flygplatser
 • Teknikföretagen
 • Transportföretagen

Om rapporten

Rapporten bygger på intervjuer med representanter för elva branschorganisationer, samt enkätsvar från dessa organisationer. Exempel på organisationer som deltagit är Energiföretagen, Svenskt Vatten, Byggföretagen och Fastighetsägarna. Rapporten baseras därutöver också på en dokumentgenomgång av rapporter, statistik och annat underlag tillgängligt från ovan nämnda branschorganisationer samt statistik från SCB.

Rapporten i sin helhet finns längst ner under dokument.

Kontakter

Bilder

Bilden får användas fritt av tredje part. Uppge © Oleksandr - stock.adobe.com
Bilden får användas fritt av tredje part. Uppge © Oleksandr - stock.adobe.com
Ladda ned bild
Håkan Danielsson, vd WSP
Håkan Danielsson, vd WSP
Ladda ned bild

Dokument

Om

WSP
WSP
Arenavägen 7
12188 Johanneshov

010-7225000http://www.wsp.com

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Vi utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 48 700 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har vi omkring 4 150 medarbetare.

Följ WSP

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WSP

Resa kollektivt säkrare än matbutiker menar pendlare - ny forskningsrapport om attityder i kollektivtrafiken under pandemin11.1.2021 06:45:00 CETPressmeddelande

Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat dramatiskt sedan Covid-19 började spridas. Men pandemin har inte bara påverkat antalet resenärer, utan också känslorna hos de som reser. Stämningen i kollektivtrafiken har blivit mildare, och en sorts gemensam respekt har vuxit fram. Samtidigt har en del osäkerhet kring tidigare självklara beteenden uppstått, exempelvis vilket agerande som är rätt då en medpassagerare behöver hjälp.

Fler äldre bör inkluderas i arbetet med frågor som rör dem enligt ny rapport24.11.2020 07:13:00 CETPressmeddelande

Människor i Norden blir allt äldre, vilket gör arbetet för att tillgodose behoven hos äldre individer i samhället allt mer angeläget. En viktig del i att skapa förutsättningar för aktivt och hälsosamt åldrande är att den äldre befolkningen i högre grad deltar i planeringen av frågor som angår dem. Det konstateras i analys- och teknikkonsultföretaget WSPs rapport ”Att åldras i Norden”, som gjorts på uppdrag av Nordens välfärdscenter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum