Svenska kyrkan

En uppmaning om att vårda skapelsen

Dela

I samband med det pågående klimatmötet i New York gör Svenska kyrkan, Episkopalkyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i USA ett gemensamt uttalande. Det är en uppmaning om att vårda skapelsen tillsammans. Uttalandet offentliggjordes igår kväll i New York.

Kyrkoledarna för de tre kyrkorna vill markera sin fortsatta ambition att ta miljö- och klimatfrågan på största allvar och att bidra till att skapa förutsättningar för ett mer hållbart och rättvist samhälle. I uttalandet understryks vikten av att arbeta för klimaträttvisa, att i sitt påverkansarbete ha fokus på de mest utsatta för klimatförändringarna. Kyrkoledarna lyfter också fram arbetet att tillsammans med andra religioners företrädare finna sätt att gemensamt agera för ett mer uthålligt samhälle.
– Ur ett internationellt ekumeniskt perspektiv är det mycket glädjande att se att det kan ske samarbete mellan tre viktiga kyrkor. Det kan inspirera andra kyrkor och trossamfund att göra sitt klimatarbete tillsammans med andra kyrkor för att skapa incitament till nya vägar framåt, säger Henrik Grape som representerade ärkebiskop Antje Jackelén på plats i New York.

Uttalandet i sin helhet:


En uppmaning om att vårda Skapelsen tillsammans
Från Episkopalkyrkan, Evangelisk-lutherska kyrkan i USA och Svenska kyrkan

I flera år har Episkopala kyrkan, Evangelisk-lutherska kyrkan i USA och Svenska kyrkan reagerat med allt större beslutsamhet när det gäller de skador som tillfogas jorden, vårt gemensamma hem. Det blir allt mer uppenbart vilka enorma utmaningar vi står inför, och ingen kan längre blunda för de vetenskapliga rönen om att aldrig tidigare skådade klimatförändringar och mänsklig aktivitet hör samman. Dessa klimatförändringar går hand i hand med sociala orättvisor, något som i oproportionerlig grad påverkar de människor som är mest utsatta, med osäkerhet vad gäller mat, uppehälle och boende som följd. Men det är inte bara vi människor som drabbas. Att växt- och djurarter försvinner i en ökande takt belyser den intensiva kamp som allt liv på jorden utkämpar, och det destruktiva utnyttjandet av naturresurser efterlämnar en sargad planet för all framtid.

I samband med initiativet Skapelsetid uppmanar vi på nytt våra kyrkor att arbeta tillsammans för jordens skull och att samarbeta varhelst det är möjligt, såväl med andra trossamfund som med olika aktörer i vårt civila samhälle. Det är hög tid för vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion – allt som är uttryck för mänsklig värdighet – att samverka i denna vår tids avgörande fråga.

Krafter ur djupet av vår kristna tro krävs för detta arbete. Vi tillber en Gud som skapat allt som existerar, som gläds åt dess livskraft och välsignar dess mångfald. Vi följer Jesus Kristus, som själv är en av oss ”jordvarelser”. Genom sin död har han gått in i djupaste lidande och genom sin uppståndelse ger han hopp om förnyelse och återställelse av allt Gud skapat. Vi inspireras av den heliga Anden, närvarande hos allt skapat, som ger oss styrka, klokhet och uthållighet att vara del av Guds verk här och nu för att läka skadorna i vårt sårade hem.

Vi medger att dessa grundläggande utfästelser i vår tro inte har väglett våra kyrkor som de borde. Det har tagit lång tid för oss att förstå hur akut krisen är, invaggade i våra traditioner att vörda människoliv på bekostnad av annat liv, och vi har varit senfärdiga att helt införliva omsorgen om skapelsen i vår kärlek till Gud och till vår nästa. Vi har vänt oss bort från vår egen roll i miljöförstöringen och klamrat oss fast vid vår ohållbara slit och släng-livsstil, samtidigt som andra har lidit brist på livets nödtorft. Dessutom har majoritetskulturerna inte tagit fasta på insikterna hos sina syskon bland ursprungsbefolkningarna som alltför ofta fått lida under klimatförändringarna, trots att deras andliga insikter kan hjälpa Guds folk på en mer hållbar – och mer kärleksfull – väg.

Vi bejakar att vi med Guds ledning kan bättre när det gäller vår tids största fråga. Vi ser den ödesdigra brådskan i denna stund, inte med förtvivlans, utan med hoppets och beslutsamhetens blick. Det är centralt i vårt heliga kall att prisa jorden och vårda den som vårt gemensamma hem. Detta åtagande omgärdar samhällets arbete för social rättvisa och står inte i konkurrens till det.

Vi förpliktar oss att arbeta tillsammans för att låta våra kyrkors gemensamma åtaganden och olika sammanhang utmana, inspirera, komplettera och stärka varandras vittnesbörd.

  1. Vi ska verka för nationella och internationella riktlinjer och regelverk som möjliggör övergångar till koldioxidneutrala samhällen på ett sätt som uppmärksammar klimaträttvisans många dimensioner.
  2. Vi ska bedriva utbildning och påverkansarbete för att uppmärksamma de mest utsatta, vilkas behov måste ha företräde framför de mer privilegierades.
  3. Vi ska öka medvetenheten i våra kyrkor genom att främja utbildning, gudstjänst och åtgärdsresurser som står till förfogande lokalt, regionalt och globalt.
  4. Vi ska, genom bön och genom att ta del av erfarenheter från våra egna samfund och samtala med andra, söka djupare förståelse om hur vi kan gripa oss an överkonsumtionen och om hur klimatförändringarnas olika effekter känns av.
  5. Vi ska bygga en mångfald av samarbeten genom stöd för och samverkan med våra internationella samfund, genom interreligiös dialog och gemensamt påverkansarbete, genom nationella och internationella organisationer och med alla andra som vill agera mot klimatförändringarna.

Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan
Preses biskop Michael Curry, Episkopalkyrkan
Preses biskop Elizabeth Eaton, Evangelisk-lutherska kyrkan i USA

Kontakter

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ärkebiskopen deltar i FN:s internationella befolknings- och utvecklingskonferens12.11.2019 08:25:00 CETPressmeddelande

Idag börjar FN-konferensen Nairobi Summit i Kenya och ärkebiskop Antje Jackelén är inbjuden av UNFPA (United Nations Population Fund) att tala kring tro och SRHR – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Hon kommer även att ingå i den svenska delegationen som leds av biståndsminister Peter Eriksson. Mötet har fokus på hållbarhetsmål 3, hälsa och välbefinnande, samt 5, jämställdhet.

460 miljoner årligen för att bevara kyrkligt kulturarv28.10.2019 14:54:44 CETPressmeddelande

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för perioden 2021-2025 är klar. Kyrkostyrelsen fördelar årligen totalt 460 miljoner kronor till församlingar, stift och nationell nivå i arbetet med att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. En ny modell används som ska göra fördelningen tydligare och mer rättvis. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beviljar medel i samma utsträckning som tidigare.

Archbishop to visit churches in Brazil and Colombia10.10.2019 10:00:00 CESTPress release

This weekend, Archbishop Antje Jackelén will travel to South America to visit the Lutheran churches in Brazil (IECLB) and Colombia (IELCO). She is invited as the main speaker at a national priests’ and deacons’ meeting in the city of Curitiba, in Brazil. In Colombia, which is currently in the midst of a complex and fragile peace process, the archbishop will hold talks with various stakeholders about the importance of continuing the peace process and allowing transitional justice to be observed.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum