Trafikverket

Ett steg närmare en ny E22 mellan Lösen och Jämjö

Dela

Trafikverket vill öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E22 genom att bygga om vägen mellan Lösen och Jämjö. Förslaget är en mötesfri motortrafikled med ett separat vägnät för lokaltrafiken och nya gång- och cykelvägar. Byggstarten är planerad till 2020.

Bild: Trafikverket
Bild: Trafikverket

Nu kommer vägplanen att ställas ut för granskning och då får berörda möjlighet att yttra sig över planen.

Förslaget innebär att vägen byggs om på sträckan mellan Lyckebyån i väster och Ramdala i öster. Från Ramdala och öster ut går vägen i ny sträckning norr om Jämjö för att ansluta till befintlig E22 i Norra Binga.

– Sedan samrådet förra våren har det skett en del förändringar i förslaget, berättar Daniel Andersson, projektledare på Trafikverket. Trafikplatsen i Torstäva har fått en ny utformning som ska öka trafiksäkerheten för gående och cyklister och den nya lokalvägen som planeras mellan Öljersjö och Torstäva har flyttats och går nu på norra sidan om Öljersjö gård.

Väster om Ramdala har det tillkommit en bro för jordsbrukstransporter över E22. Detta är ett sätt att minska vägens barriäreffekt i området och skapa bättre förutsättningar för ett rationellt brukande av jordbruksmarken. I övrigt har det gjorts mindre justeringar för att skapa en bättre helhetslösning.

Vägförslaget innehåller tre nya trafikplatser i Lösen, Torstäva och Ramdala. Hastighetsbegränsningen föreslås bli 100 km/tim. Det föreslås också bli viltstängsel längs hela sträckan och flera viltpassager. Bullerskyddsåtgärder planeras också för flertalet av fastigheterna längs sträckan som får ljudnivåer över gällande riktvärden. Tanken är att den nya vägen ska kunna öppnas för trafik hösten 2023.

– Alla tre trafikplatserna kommer att ge goda möjligheter till arbetspendling med buss och samåkning, eftersom vi planerar att bygga pendlarparkeringar i anslutning till hållplatserna. Vi planerar också att bygga ut lokalvägnätet och cykelvägar mellan Lösen och Ramdala, för att skapa goda förutsättningar för lokala transporter i området, avslutar Daniel Andersson.

Granskningen av vägplanen pågår mellan 3 mars och 6 april 2018. Däremellan kan man lämna synpunkter på förslaget. När granskningsperioden är slut kommer alla synpunkter att värderas och bemötas i ett utlåtande från Trafikverket. Om det sker ändringar av vägplanen efter detta kommer det att kommuniceras med berörda innan vägplanen skickas till länsstyrelsen för tillstyrkande. Därefter fastställs planen. Fastställelsebeslutet kan överklagas till regeringen.

Alla handlingar för vägen kommer att finnas tillgängliga på biblioteken i Lyckeby och Jämjö, Karlskrona kommun och på Trafikverkets kontor i Karlskrona och på projektets hemsida.

Mer information finns på projektets webbsida: https://www.trafikverket.se/E22Losen-Jamjo

Nyckelord

Kontakter

Daniel Andersson, Projektledare Trafikverket
Telefon: 010-123 66 37, 076-145 37 70
daniel.andersson@trafikverket.se

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Bild: Trafikverket
Bild: Trafikverket
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

På Trafikverket jobbar cirka 7000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum