Svenska kyrkan

Ettårigt avtal tecknat mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Kyrkans Akademikerförbund

Dela

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har träffat ett ettårigt avtal om lön och allmänna bestämmelser med en löneökningsnivå på 2,2 % med Kyrkans Akademikerförbund. Avtal kommer att tecknas med de övriga fackliga förbunden inom kort. Överenskommelsen innebär bland annat ett nytt löneavtal med möjlighet till lönesättande samtal för samtliga medarbetare och att försöket med församlingsarbetstid för diakoner och församlingspedagoger avslutas.

Nytt löneavtal
En partsgemensam arbetsgrupp har tagit fram ett nytt löneavtal. Det nya löneavtalet ger alla medarbetare möjlighet att ha lönesättande samtal och innehåller anvisningar till stöd för löneprocessen.

- Möjligheten till lönesättande samtal för alla medarbetare är ett viktigt steg framåt för Svenska kyrkans utveckling som attraktiv arbetsplats. Det säger Bo Engervall, vice vd och ansvarig för avtalsrörelsen 2016.

Ett första steg mot enklare arbetstidsregler
I avtalets särskilda bestämmelser finns sedan tidigare en regel som innebär att präster kompenseras med fridagar istället för med timmar om de tjänstgör på så kallade lätthelgdagar såsom julafton. Systemet har på försök använts även för diakoner och församlingspedagoger, men den försöksverksamheten avslutas nu.

- På sikt vill vi ha tydligare och enklare arbetstidsregler för hela Svenska kyrkan. Det uppstår missförstånd och tillämpningsproblem med alla olika specialregler som finns idag. Vi beklagar att vi inte kunde komma längre den här gången med förenkling av arbetstidsreglerna och tar nya tag i nästa avtalsrörelse, säger Bo Engervall.

Arbetskläder för kyrkomusiker och diakoner
I det nya avtalet får kyrkomusiker och diakoner som återkommande tjänstgör vid gudstjänster rätt till arbetskläder. En motsvarande regel om arbetskläder finns sedan tidigare för kyrkvaktmästare.

Stödmaterial om arbetsmiljö
Med anledning av Arbetsmiljöverkets nya AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö har parterna kommit överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att ta fram ett stödmaterial som är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet. Arbetet ska vara avslutat senast den 1 april 2017.

Förhandlingar om utlandsavtalet fortsätter
Förhandlingarna fortsätter angående utlandsavtalet, som berör de cirka 100 medarbetare inom Svenska kyrkan som arbetar i utlandet.

Skogsavtalet och pensionsavtalet står på tur
Förhandlingar har påbörjats för skogsavtalet, som berör de skogsarbetare som har hand om Svenska kyrkans skogar. Förhandlingar pågår också om pensionsavtalet och frågan om löneväxling har flyttats dit.

KONTAKTPERSON
Bo Engervall, vice vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ansvarig för avtalsrörelsen 2016, 
08- 737 72 04

Kommunikatör Anneli Albertsson 08-737 72 14

Fakta
Svenska kyrkans avtal 16 gäller 2016-04-01--2017-03-31. Samtliga avtalsförändringar kommer att publiceras på internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare.

Löneökningsutrymmet är på totalt 2,2 %

Svenska kyrkans avtal 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal som rör 20 600 anställda i Svenska kyrkan. De fackliga motparterna för de allmänna bestämmelserna och löneavtalet är Kommunal, Vision, Kyrkans akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund.

Utlandsavtalet tecknas mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Vision, Kyrkans akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund.

Skogsavtalet tecknas mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och GS Facket för skogs- trä- och grafisk bransch.

Pensionsavtalet tecknas mellan Kommunal, Vision, Kyrkans akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund.

Lätthelgdagar är de röda dagar och ”aftnar” som infaller måndag-lördag.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Nyckelord

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum