European Youth Week 24–30 maj: Demokrativerkstäder för unga arrangeras på 8 orter i Sverige

Dela

På måndag, 24 maj, startar årets upplaga av European Youth Week med aktiviteter i hela Europa. Årets tema ”Vår framtid i våra händer” handlar om att öka möjligheterna för unga att delta i demokratin. I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder på 8 orter runt om i landet.

- Den här satsningen möjliggör för fler unga att få säga sin mening och bli lyssnade på lokalt, nationellt och i Europa, säger Ellen Gosdoum, chef för den internationella verksamheten på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

European Youth Week, eller Europeiska ungdomsveckan, har arrangerats vartannat år sedan 2003 och pågår i år 24 – 30 maj. Det är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör ungdomar i alla medlemsländer. Syftet är också att visa på vilka möjligheter som finns för unga att resa, studera och arbeta i Europa. Huvudarrangörer är EU:s nationella kontor för EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. MUCF är nationellt kontor i Sverige.

MUCF samordnar Sveriges bidrag till European Youth Week och har valt att knyta ihop initiativet med EU:s ungdomsdialog som befinner sig mitt i en cykel där EU:s medlemsländer samlar in unga människors åsikter om ungdomsmål 9, Utrymme och deltagande för alla.

För att möjliggöra för fler svenska ungdomar att medverka i EU:s ungdomsdialog genomför kommuner och organisationer lokala demokrativerkstäder för unga runt om i landet. Demokrativerkstaden är en metod som är framtagen av MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som ansvarar för EU:s ungdomsdialog i Sverige.

- Det här är demokrati i sin rätta bemärkelse, säger Ellen Gosdoum. Genom att underlätta för kommuner och organisationer runt om i landet att själva kunna genomföra lokala demokrativerkstäder bidrar vi till att fler unga deltar i demokratin.

Kommuner och organisationer som genomför demokrativerkstäder

Under European Youth Week genomförs digitala och fysiska demokrativerkstäder på följande platser i Sverige:

Organisatör Ort Datum
Awesome People Örebro 24–30 maj (1–4 verkstäder)
Sundsvalls kommun Matfors 24 och 26 maj (3 verkstäder)
Europa Direkt Jönköping Eksjö 26 maj (1–2 verkstäder)
Kungsbacka kommun Kungsbacka 26 maj (1–2 verkstäder)
Europa Direkt Fyrbodal/ Åmåls kommun Åmål 26 maj
Laholms kommun Laholm 27 maj
Europa Direkt Hässleholm Hässleholm

27 maj

Stockholms stad Stockholm

30 maj

På EU-kommissionens webbplats för European Youth Week 2021 finns information om samtliga evenemang som arrangeras runt om i Europa under veckan.

Ungdomskonferens och uppsamlingsevent

Resultaten av samtliga lokala demokrativerkstäder rapporteras till LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som sammanställer och redovisar dessa i samband med EU:s ungdomskonferens i Slovenien i höst.

Men redan den 3 juni, under ett digitalt uppsamlingsevent, kommer samtliga ungdomar som har deltagit i lokala demokrativerkstäder att få en presentation av sitt gemensamma bidrag till EU:s ungdomsdialog. Presentationen görs av LSU:s ungdomsrepresentanter.

Om EU:s ungdomsdialog och metoden lokal demokrativerkstad

  • EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU.
  • LSU – Sveriges ungdomsorganisationer ansvarar för att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. Här genomförs en kvantitativ undersökning, fokusgrupper samt lokala demokrativerkstäder. Resultaten tas sedan vidare till EU-nivå och presenteras av Sveriges ungdomsrepresentanter på en europeisk ungdomskonferens.
  • Lokala demokrativerkstäder är en metod som MUCF har utvecklat tillsammans med LSU för att förenkla för lokala verksamheter att arrangera en egen verkstad och på så sätt möjliggöra för att fler unga ska kunna delta i EU:s ungdomsdialog.

FAKTA/EU:s ungdomsmål 9, Utrymme och deltagande för alla

I EU:s ungdomsstrategi listas 11 ungdomsmål. Inom ramen för dialogen som pågår just nu är det mål 9, Utrymme och deltagande för alla, som hanteras. Det handlar om att stärka ungas demokratiska deltagande och självständighet samt att ta fram specifika utrymmen för unga i alla delar av samhället. Bakgrunden till målet är att unga är underrepresenterade i beslutsprocesser som påverkar dem, trots att deras engagemang är av största vikt för demokratin. De behöver tillgång till fysiska utrymmen i sitt lokalområde för att stödja sin personliga, kulturella och politiska utveckling.

Mer information

För mer information om European Youth Week eller för att komma i kontakt med någon av organisatörerna, kontakta Emma Bäck, MUCF, på 070–7842314 eller emma.back@mucf.se.

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin4.6.2021 15:46:33 CEST | Pressmeddelande

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin. - Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisatione

Var tredje ung person med funktionsnedsättning avstår från fritidsaktiviteter – MUCF lanserar nytt stödmaterial till öppen fritidsverksamhet26.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga. Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett stödmaterial för att göra öppen fritidsverksamhet mer tillgänglig. - Alla unga har rätt till en meningsfull, trygg och utvecklande fritid. Vi vet att personal som möter unga med funktionsnedsättning i kommunernas öppna fritidsverksamheter vill ha mer kunskap om den här gruppen unga. Nu kan vi ge dem ett verkligt stöd i det arbetet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Unga med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till fritidsaktiviteter än andra unga. Många känner sig exkluderade under aktiviteter som sker på fritiden. Det är också vanligare bland unga med funktionsnedsättning att tvingas avstå från fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteten varit otillgänglig Flera av MUCF:s rapporter visar at

Ny rapport: Pandemin drabbar ideella föreningar hårt – riskerar tappa medlemmar  24.5.2021 07:42:07 CEST | Pressmeddelande

Många ideella föreningar har drabbats hårt under pandemin med mindre intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Samtidigt hoppas de flesta föreningar kunna fortsätta driva och utveckla sin verksamhet de närmaste åren. - Rapporten bekräftar i stort de signaler vi tidigare fått om stora utmaningar för civilsamhället under det senaste året. På lång sikt är det särskilt oroande att föreningar tappar medlemmar, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Rapporten ”Ett år av utmaningar” är en del av detta arbete. Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes bland ideella föreningar under våren 2021. Den skickades ut till 3 000 föreningar och av dessa valde 1 456 att svara på enkäten. Resultaten jämförs med insamlade data från

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande14.5.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas. - Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepres

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”22.4.2021 08:57:32 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita. - Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, till exempel hemlösa, EU-migranter och personer som har sv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum