European Youth Week 24–30 maj: Demokrativerkstäder för unga arrangeras på 8 orter i Sverige

Dela

På måndag, 24 maj, startar årets upplaga av European Youth Week med aktiviteter i hela Europa. Årets tema ”Vår framtid i våra händer” handlar om att öka möjligheterna för unga att delta i demokratin. I Sverige arrangeras ett 15-tal demokrativerkstäder på 8 orter runt om i landet.

- Den här satsningen möjliggör för fler unga att få säga sin mening och bli lyssnade på lokalt, nationellt och i Europa, säger Ellen Gosdoum, chef för den internationella verksamheten på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

European Youth Week, eller Europeiska ungdomsveckan, har arrangerats vartannat år sedan 2003 och pågår i år 24 – 30 maj. Det är ett initiativ från EU-kommissionen för att lyfta frågor som rör ungdomar i alla medlemsländer. Syftet är också att visa på vilka möjligheter som finns för unga att resa, studera och arbeta i Europa. Huvudarrangörer är EU:s nationella kontor för EU:s ungdomsprogram Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. MUCF är nationellt kontor i Sverige.

MUCF samordnar Sveriges bidrag till European Youth Week och har valt att knyta ihop initiativet med EU:s ungdomsdialog som befinner sig mitt i en cykel där EU:s medlemsländer samlar in unga människors åsikter om ungdomsmål 9, Utrymme och deltagande för alla.

För att möjliggöra för fler svenska ungdomar att medverka i EU:s ungdomsdialog genomför kommuner och organisationer lokala demokrativerkstäder för unga runt om i landet. Demokrativerkstaden är en metod som är framtagen av MUCF och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som ansvarar för EU:s ungdomsdialog i Sverige.

- Det här är demokrati i sin rätta bemärkelse, säger Ellen Gosdoum. Genom att underlätta för kommuner och organisationer runt om i landet att själva kunna genomföra lokala demokrativerkstäder bidrar vi till att fler unga deltar i demokratin.

Kommuner och organisationer som genomför demokrativerkstäder

Under European Youth Week genomförs digitala och fysiska demokrativerkstäder på följande platser i Sverige:

Organisatör Ort Datum
Awesome People Örebro 24–30 maj (1–4 verkstäder)
Sundsvalls kommun Matfors 24 och 26 maj (3 verkstäder)
Europa Direkt Jönköping Eksjö 26 maj (1–2 verkstäder)
Kungsbacka kommun Kungsbacka 26 maj (1–2 verkstäder)
Europa Direkt Fyrbodal/ Åmåls kommun Åmål 26 maj
Laholms kommun Laholm 27 maj
Europa Direkt Hässleholm Hässleholm

27 maj

Stockholms stad Stockholm

30 maj

På EU-kommissionens webbplats för European Youth Week 2021 finns information om samtliga evenemang som arrangeras runt om i Europa under veckan.

Ungdomskonferens och uppsamlingsevent

Resultaten av samtliga lokala demokrativerkstäder rapporteras till LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som sammanställer och redovisar dessa i samband med EU:s ungdomskonferens i Slovenien i höst.

Men redan den 3 juni, under ett digitalt uppsamlingsevent, kommer samtliga ungdomar som har deltagit i lokala demokrativerkstäder att få en presentation av sitt gemensamma bidrag till EU:s ungdomsdialog. Presentationen görs av LSU:s ungdomsrepresentanter.

Om EU:s ungdomsdialog och metoden lokal demokrativerkstad

  • EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU.
  • LSU – Sveriges ungdomsorganisationer ansvarar för att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige. Här genomförs en kvantitativ undersökning, fokusgrupper samt lokala demokrativerkstäder. Resultaten tas sedan vidare till EU-nivå och presenteras av Sveriges ungdomsrepresentanter på en europeisk ungdomskonferens.
  • Lokala demokrativerkstäder är en metod som MUCF har utvecklat tillsammans med LSU för att förenkla för lokala verksamheter att arrangera en egen verkstad och på så sätt möjliggöra för att fler unga ska kunna delta i EU:s ungdomsdialog.

FAKTA/EU:s ungdomsmål 9, Utrymme och deltagande för alla

I EU:s ungdomsstrategi listas 11 ungdomsmål. Inom ramen för dialogen som pågår just nu är det mål 9, Utrymme och deltagande för alla, som hanteras. Det handlar om att stärka ungas demokratiska deltagande och självständighet samt att ta fram specifika utrymmen för unga i alla delar av samhället. Bakgrunden till målet är att unga är underrepresenterade i beslutsprocesser som påverkar dem, trots att deras engagemang är av största vikt för demokratin. De behöver tillgång till fysiska utrymmen i sitt lokalområde för att stödja sin personliga, kulturella och politiska utveckling.

Mer information

För mer information om European Youth Week eller för att komma i kontakt med någon av organisatörerna, kontakta Emma Bäck, MUCF, på 070–7842314 eller emma.back@mucf.se.

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Drygt 85 miljoner kronor fördelas i tredje satsningen på socialt särskilt utsatta: ”Vi når fler grupper den här gången”3.9.2021 09:01:33 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 85 miljoner kronor i statsbidrag för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Det är tredje gången som MUCF fördelar detta riktade statsbidrag på uppdrag av regeringen. - Nu har vi mer pengar att fördela än tidigare och därför får fler organisationer del av regeringens satsning. Vi når också fler utsatta grupper i samhället, exempelvis människor med psykisk ohälsa, med missbruksproblematik, hbtqi-flyktingar, människor med ätstörningar och ensamkommande unga, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Sommaren 2020 fördela

Ny rapport: Näthat - ett hot mot demokratin1.9.2021 10:55:28 CEST | Pressmeddelande

Varannan svensk som utsatts för näthat, blir det på grund av sitt samhällsengagemang. Nio av tio svenskar ser näthat som ett hot mot demokratin. Det visar rapporten Näthat i Sverige - svenska folkets relation till näthat 2021, som Insight Intelligence tagit fram i samarbete med bland annat Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). - En demokrati bygger på människors engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I juni presenterade vi en rapport som visar hur förekomsten av hot och hat kan leda till att ideella föreningar avstår från att bedriva verksamhet och uttrycka åsikter på grund av rädsla. Liknande resultat ser vi i denna rapport. När samhällsengagemang möts av hot och hat, är det också ett hot mot demokratin, säger Lena Nyberg generaldirektör på MUCF. I år fyller demokratin 100 år, ett givet tillfälle att låta frågor om demokrati få ta plats. Visa dess styrkor och arbeta med dess utmaningar. MUCF är en av många som har fått regeringens uppdrag att stärka

Ny rapport: Hot och hat riskerar att tysta röster i civilsamhället2.7.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att hot och hat även drabbar civilsamhället och då särskilt föreningar som ägnar sig åt opinionsbildning. Flera ideella föreningar vittnar om att den eller dess enskilda medlemmar därför avstått från att bedriva viss verksamhet eller utrycka en åsikt. - Det här är en allvarlig och oroande utveckling. Att utsättas för hot och hat är alltid en kränkande och obehaglig upplevelse för individen men när det leder till verksamhet som inte utförs eller åsikter som inte utrycks riskerar det att urholka demokratin, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten bygger bland annat på den årliga enkät som MUCF gör för att följa upp det civila samhällets villkor. I årets enkät, som besvarades av 1 456 föreningar, ställdes för första gången frågor om hot och hat. Även om nio av tio föreningar uppger att de inte har utsatts för hot och hat så förekommer det i högre utsträckning bland vissa typer föreningar. Bland förening

Nytt stöd skapar flera nya mötesplatser för unga hbtqi-personer23.6.2021 09:14:07 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har nu fördelat statsbidraget till insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Fyra organisationer får dela på två miljoner kronor och satsningen väntas resultera i flera nya fysiska mötesplatser i bland annat Västmanlands, Västra Götalands och Norrbottens län. Dessutom planeras flera digitala mötesplatser. - Den här satsningen visar att det finns ett stort intresse och behov runt om i landet för att starta eller utveckla verksamheter för unga hbtqi-personer. Myndigheten har prioriterat projekt som riktar sig till orter i gles- och landsbygd och socioekonomiskt utsatta områden samt till grupper bland unga hbtqi-personer som kan vara särskilt utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg. Stora delar av Sveriges saknar mötesplatser för unga hbtqi-personer. MUCF publicerade i mars en rapport som visar att de endast finns i 43 av Sveriges 290 kommuner. 30 av de 66 mötesplatserna återfinns i storstadsregionerna. I landsby

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin4.6.2021 15:46:33 CEST | Pressmeddelande

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin. - Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisatione

Var tredje ung person med funktionsnedsättning avstår från fritidsaktiviteter – MUCF lanserar nytt stödmaterial till öppen fritidsverksamhet26.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga. Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett stödmaterial för att göra öppen fritidsverksamhet mer tillgänglig. - Alla unga har rätt till en meningsfull, trygg och utvecklande fritid. Vi vet att personal som möter unga med funktionsnedsättning i kommunernas öppna fritidsverksamheter vill ha mer kunskap om den här gruppen unga. Nu kan vi ge dem ett verkligt stöd i det arbetet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Unga med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till fritidsaktiviteter än andra unga. Många känner sig exkluderade under aktiviteter som sker på fritiden. Det är också vanligare bland unga med funktionsnedsättning att tvingas avstå från fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteten varit otillgänglig Flera av MUCF:s rapporter visar at

Ny rapport: Pandemin drabbar ideella föreningar hårt – riskerar tappa medlemmar  24.5.2021 07:42:07 CEST | Pressmeddelande

Många ideella föreningar har drabbats hårt under pandemin med mindre intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Samtidigt hoppas de flesta föreningar kunna fortsätta driva och utveckla sin verksamhet de närmaste åren. - Rapporten bekräftar i stort de signaler vi tidigare fått om stora utmaningar för civilsamhället under det senaste året. På lång sikt är det särskilt oroande att föreningar tappar medlemmar, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Rapporten ”Ett år av utmaningar” är en del av detta arbete. Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes bland ideella föreningar under våren 2021. Den skickades ut till 3 000 föreningar och av dessa valde 1 456 att svara på enkäten. Resultaten jämförs med insamlade data från

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum