Mobility Sweden

Färre registreringar under juni samt första halvåret för alla fordonsslag utom bussar

Dela

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och under första halvåret registrerades 144 182 nya personbilar, vilket är en minskning med nära 17 procent jämfört med i fjol. I juni registrerades 26 088 nya bilar, vilket är ca 28 procent färre jämfört med juni förra året. I fjol fick registreringarna en ordentlig skjuts uppåt, vilket berodde på att nya beräkningsgrunder för förmånsvärden infördes den 1 juli som gav höjd skatt för nya tjänste- och förmånsbilar. Detta bidrar till årets stora nedgång i juni. Samtidigt fortsätter utbudsproblemen att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Stora störningar i globala leverantörskedjor fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin till följd av både kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsekvenser på den svenska fordonsmarknaden och medför både längre leveranstider och högre kostnader. Vi bedömer att nedgången i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet även om vi ser en viss avmattning av den starka efterfrågan på grund av konjunkturläget, säger Sofia Linder, chefsekonom Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Nära var tredje personbil var en elbil och mer än varannan en laddbar bil

- Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, uppgick till 55 procent i juni, med en övervikt för elbilarna som stod för nära 32 procent av månadens nyregistreringar. Under första halvåret uppgick andelen laddbara bilar till ca 52 procent av årets registreringar, jämfört med ca 40procent i fjol. Elbilarna står hittills för ca 28 procent av årets registreringar och har ökat med ca 76 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året, säger Sofia Linder.

- 1 juli träder en regelförändring i kraft i systemet för bilförmån som påverkar nya tjänste- och förmånsbilar. Nuvarande system för beräkning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ersätts med en schablonnedsättning av nybilspriset beroende av miljöteknik. Schablonavdraget är 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider, 100 000 kronor för gasbilar. Nedsättningen ges med högst 50 procent av bilens nybilspris. Vi välkomnar den nya nedsättningsmodellen med schabloner, vilken bidrar till ökad transparens och tydlighet då tidigare system blivit allt mer godtyckligt då flertalet tillverkare inte längre har jämförbara konventionella bilmodeller, säger Sofia Linder.

- Den 12 juli träder två förändringar i kraft inom Bonus-malus systemet. Dels införs ett pristak för bonus på 700 000 kronor för personbilar och lätta lastbilar, dels sänks bonusen för laddhybrider. Enligt Transportstyrelsens förslag till föreskrifter, som ännu inte är beslutad, ska Skatteverkets nybilsprislista för förmånsbilar ligga till grund för om en bilmodell ligger över eller under pristaket och är berättigad till bonus. För laddhybrider sänks CO2-gränsen för att erhålla bonus från 60 g/km till 50 g/km. Dessutom minskas bonusen, för exempelvis en bil som släpper ut 30 g/km innebär detta att bonusen sänks från 27 510 kronor till 11 000 kronor, fortsätter Sofia Linder.

Nedgång för lätta lastbilar med 23 procent under första halvåret – Bonus-malus systemet behöver förändras

- 2 605 nya lätta lastbilar registrerades i juni, vilket motsvarar en minskning med 17 procent jämfört samma månad i fjol. Under första halvåret har totalt 16 651 nya lätta lastbilar registrerats, en minskning med ca 23 procent jämfört med samma period förra året. Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala 36 månader, vilket delvis förklarar årets minskning. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken och orderböckerna är fyllda. Bristen på halvledare och andra komponenter har medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan sedan halvårsskiftet i fjol, säger Sofia Linder.

- Positivt är den höga andelen eldrivna lätta lastbilar i juni månad som uppgick till nära 23 procent, 587 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 1 947 jämfört med 1 102 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning då den nya tekniken är tyngre. Den höjda malusen den 1 juni för nyregistrerade lätta fordon slår särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt och som gör ett annat transportarbete. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid. Pristaket för bonusen den 12 juli behöver tas bort eller höjas kraftigt för lätta lastbilar då det rör sig om ett yrkesredskap med ett högre inköpspris. Här vill vi se en ändring, fortsätter Sofia Linder.

Nedgång för tunga lastbilar och kraftig ökning av bussregistreringar

- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 498 fordon i juni, en minskning med drygt en procent. Under första halvåret registrerades 2 622 nya tunga lastbilar, vilket är ca 9 procent färre än samma period i fjol. Även på denna marknad är det produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina som har en dämpande effekt. Under årets första sex månader registrerades 67 nya tunga eldrivna lastbilar jämfört med 16 samma period förra året. Det är dock först i år som kommersiella utrullningen av tunga eldrivna lastbilar börjar. Det är viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med introduktionen av ellastbilar, säger Sofia Linder.

- Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt igen i juni, en ökning med 183 procent jämfört med samma månad i fjol och 119 bussar registrerades. Uppgången kan härledas till offentliga upphandlingar samt att resandet nu ökar då pandemin klingar av. Under första halvåret har 560 nya bussar registrerats, vilket är en ökning med ca 42 procent. Under juni registrerades 53 elbussar vilket motsvarade ca 45 procent av månadens registreringar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till ca 24 procent jämfört med 35 procent januari-juni 2021, avslutar Sofia Linder.

Nedgång för lätta lastbilar med 23 procent under första halvåret – Bonus-malus systemet behöver förändras

- 2 605 nya lätta lastbilar registrerades i juni, vilket motsvarar en minskning med 17 procent jämfört samma månad i fjol. Under första halvåret har totalt 16 651 nya lätta lastbilar registrerats, en minskning med ca 23 procent jämfört med samma period förra året. Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala 36 månader, vilket delvis förklarar årets minskning. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken och orderböckerna är fyllda. Bristen på halvledare och andra komponenter har medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan sedan halvårsskiftet i fjol, säger Sofia Linder.

- Positivt är den höga andelen eldrivna lätta lastbilar i juni månad som uppgick till nära 23 procent, 587 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 1 947 jämfört med 1 102 i fjol. De senaste månaderna har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter. Här är möjligheten att kunna köra på B-körkortet upp till 4,25 ton för el eller gasfordon viktig för att stödja segmentets omställning då den nya tekniken är tyngre. Den höjda malusen den 1 juni för nyregistrerade lätta fordon slår särskilt hårt mot lätta lastbilar, där omställningen till elektrifieringen inte kommit lika långt och som gör ett annat transportarbete. Sverige behöver särskilja malusen för lätta lastbilar från personbilar på samma sätt som man gör inom EU när det gäller de bindande utsläppskraven för koldioxid. Pristaket för bonusen den 12 juli behöver tas bort eller höjas kraftigt för 

Registreringsperioden för juni omfattar registreringar från 1 till och med 30 juni. Antalet registreringsdagar är en dag mindre än i fjol.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i länken nedan.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Sofia Linder, chefsekonom Mobility Sweden,
tfn 070-425 37 41 eller mail: sofia.linder@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

    • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.

    • Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad1.8.2022 09:07:39 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och i juli registrerades 17 834 nya bilar, vilket är ca 6 procent fler jämfört med juli förra året. I fjol bromsade dock registreringarna in efter en kraftig ökning i juni efter förändrade skatteregler. Hittills i år har 162 016 nya personbilar registrerats, vilket är ca 15 procent färre jämfört med i fjol. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin. Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet även om vi de senaste månaderna ser en viss avmattning av den starka efterfrågan på grund av konjunkturläget, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Nedjusterad prognos till följd av fortsatta störningar i leverantörskedjorna1.6.2022 10:28:32 CEST | Pressmeddelande

- Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med ca 14 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Den utdragna komponentbristen är ett stort problem för fordonsindustrin till följd av kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin - som medför att leveranstiderna blir ännu längre och kostnaderna ökar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Oförändrade personbilsregistreringar i april, nedgång med 19% hittills i år2.5.2022 09:00:02 CEST | Pressmeddelande

- Under april i år registrerades 21 942 nya personbilar, vilket är en marginell ökning med 0,3 procent och 71 fler jämfört med i fjol. Det är första gången sedan juni 2021 som registreringarna inte minskar, men en bidragande förklaring är att marknaden bromsade in i april förra året efter mars månads rekordregistreringar inför Bonus-malus systemets förändringar den 1 april.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum