Finländarnas ekonomiska välstånd står på en svag grund, i Sverige vågar man placera

Dela

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
31.03.2021 kl. 8.00

Svenskarna sparar och placerar aktivare och mångsidigare än finländarna framkommer det av undersökningen som Aktia låtit göra. Få finländare har en förmögenhetsplan och ännu färre har verktyg för att bli förmögnare, så som investeringar eller övrig egendom.

Enligt undersökningen som Aktia låtit göra ligger finländarna som placerare ännu långt under nivån i vårt västra grannland: finländarnas genomsnittsbesparingar och -placeringar är konsekvent mindre än svenskarnas. Bland enkätdeltagarna svarar 46 procent av finländarna och 62 procent av svenskarna att de äger aktier eller fondandelar. Häften av finländarnas besparingar ligger fortfarande på bankkonton och en tredjedel av de finländare som svarat på enkäten har inga besparingar eller placeringar alls.

Det går ändå att skönja en positiv utveckling: i jämförelse med Aktias undersökning år 2019 har finländarnas pengar i allt större grad flyttats från bankkontot till aktier och speciellt till olika slags fondandelar, vilkas andel har ökat med fem procentenheter. Även allt fler finländare än tidigare sparar och placerar regelbundet. Andelen finländare som placerar minst flera gånger i året har ökat framförallt bland kvinnor, unga och låginkomsttagare i jämförelse med undersökningen från 2019. Andelen finländare som sparar månatligen (41 %) är ändå mycket mindre än andelen svenskar (51 %) som gör det.

-På basen av undersökningen har nog de finländska bankerna ännu en del att göra för att öka kännedomen om placerande som en form av sparande, framför allt bland hushåll med lägre inkomster. Vi vill i osäkra tider fungera som stöd med att planera den personliga ekonomin och hjälpa den finländska spararen att systematiskt bli mer förmögen. Vi anser att det nu är en bra tidpunkt att sätta igång, säger Carola Nilsson, Aktias direktör för affärsområdet privatkunder.  

Finländarnas planer för hur de ska bli mer förmögna bygger på luftslott

Endast 37 procent av de finländare som deltog i undersökningen svarade att de har en förmögenhetsplan för de kommande 10-20 åren – 55 procent har ingen plan alls. Förmögenhetsplanerna är vanligare bland unga och höginkomsttagare. Bland kvinnor har endast 33 procent en plan.

Finländarnas förmögenhetsplaner är dessutom väldigt ospecifika: till och med 40 procent av de finländare som svarade att de planerar hur de ska bli mer förmögna placerar inte alls i till exempel aktier, fonder, bostäder eller skog. Däremot svarar nästan 80 procent av svenskarna, som har en plan för hur de ska bli mer förmögna, att de placerar.  

I undersökningen framgår att endast var sjätte finländare, som har en förmögenhetsplan, även har mångsidiga redskap för att bli förmögnare, medan andelen i Sverige nästan är det dubbla. Mångsidiga verktyg för att bli mer förmögen betyder en kombination av ägarbostad, investeringar (aktier, fonder, fastigheter eller skog) samt livförsäkring eller försäkring för bestående arbetsoförmåga.

Att placera parallellt med bostadslånet intresserar i båda länderna

Förhållningssättet gentemot att betala tillbaka sitt bostadslån och att placera parallellt är förvånansvärt lika i Finland och Sverige: fler än var fjärde är intresserad av att placera genom att minska på amorteringen, medan ungefär en tredje del upplever att det är bäst att betala bort bostadslånet så snabbt som möjligt. I Finland förhåller sig hushåll med höga inkomster betydligt positivare till att förlänga lånetiden för att ha mer medel att placera än vad låginkomsttagare gör. I Sverige är det vanligt att placera också i de lägre inkomstklasserna.  

Attityderna till placerande i både Finland och Sverige förklaras bäst utgående från hur den svarande själv bedömer sitt kunnande om börsaktier. Över 60 procent av de som bedömde att de har utmärkta kunskaper ansåg att det är klokare att betala av på bostadslånet i en långsammare takt för att placera till exempel i aktier och fondandelar parallellt med amorterandet, medan under en tredje del av de, som bedömde att deras kunnande är svagt, var av samma åsikt.

Som placerare är svenskarna vanare att diversifiera sina placeringar geografiskt samt mellan flera företag och fonder, medan majoriteten av finländarna placerar i några få börsföretag i samma land. Av de svarande utgjorde finländska placerare med aktieinnehav i över sex företag 41 procent och svenska 59 procent. Av de finländska börsplacerarna har 42 procent koncentrerat sina placeringar till endast ett land respektive 31 procent i Sverige.

-I och med digitaliseringen har det blivit enklare än tidigare att placera och möjligheten är inom räckhåll för alla. Varenda en av oss kan bli mer förmögen, men det kräver att men tar till åtgärder redan idag, konstaterar Carola Nilsson.  

I undersökningen, som Aktia lät genomföra i december 2020 och januari 2021, deltog 1729 finländare och 1000 svenskar i åldern 18-75 år. I resultatet har datan justerats för att motsvara finländarnas och svenskarnas fördelning enligt ålder, kön, bostadsort och inkomster. Undersökningen genomfördes av Prior Konsultointi Oy.

Mera information:
Carola Nilsson, Direktör för affärsområdet privatkunder, carola.nilsson@aktia.fi
Katja Korsinkin, Kommunikationschef, tfn +358 10 247 6294, katja.korsinkin@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com. 

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona får särläkemedelsklassning av FDA för Tesomet mot hypotalamisk fetma26.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 juli 2021 Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av hypotalamisk fetma som erhållit särläkemedelsklassning Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat särläkemedelsklassning av Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma (HO). Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av HO som erhållit särläkemedelsklassning. Saniona förbereder starten av två Fas 2b-studier med Tesomet under andra halvåret i år, en på HO och den andra på Prader Willis syndrom där särläkemedelsstatus redan erhållits. ”Det finns i nuläget inga FDA-godkända läkemedel för hypotalamisk fetma. Trots den förödande viktuppgång och hunger som den sällsynta sjukdomen kan orsaka har relativt lite läkemedelsutveckling specifikt inom HO-området. Saniona är stolta över att bryta ny mark för människor som lever med HO och vi är myck

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics rapporterar positiva fas 2-resultat för eprenetapopt22.7.2021 14:29:44 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 22 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat positiva resultat från en fas 2-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin som underhållsbehandling efter transplantation i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML). Den återfallsfria överlevnaden ett år efter transplantation var 58% och den totala överlevnaden var 79% Hos de 33 patienter som inkluderades i studien var återfallsfri överlevnad (RFS) vid ett år efter transplantation 58% och median RFS 12,1 månader. Den totala överlevnaden (OS) vid ett år efter transplantationen var 79%, med en median OS på 19,3 månader. Behandlingen tolererades väl hos de patienter som ingick i den kliniska prövningen. Tidigare kliniska prövningar som har utvärderat resultat efter transplantation hos TP53-mutanta MDS- och AML-patienter har rapporterat en 1-årig RFS efter tr

Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.0022.7.2021 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 22.7.2021 kl. 13.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni 2021 publiceras torsdagen 5.8.2021 kl. 8.00. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Aktias webbplats på adressen www.aktia.com efter publiceringen. Webcast-sändning från resultattillställningen En direkt webcast-sändning arrangeras från Aktias resultattillställning torsdagen 5.8.2021 kl. 10.30. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och kan ses som en direkt webcast-sändning eller en inspelning efter tillställningen på adressen https://aktia.videosync.fi/2021-q2-results. Frågor kan ställas skriftligt under den direkta webcast-sändningen. Presentationsmaterialet på engelska finns tillgängligt på Aktias webbplats www.aktia.com före resultattillställningen. Aktia Bank Abp Mera information: Lotta Borgström, direktör för invest

Delårsrapport april - juni 2021: Förbättrat resultat för första halvåret men lägre omsättning22.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

April - juni Nettoomsättningen minskade med -23,0 procent till 64,6 (83,9) mkr (-18 procent i lokala valutor)Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (12,1) mkrRörelsemarginalen uppgick till -2,9 (14,4) procentResultat efter skatt uppgick till -2,9 (10,4) mkrResultat per aktie före/efter utspädning uppgick till -0,16 (0,56) krKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 (-1,6) mkrLikvida medel uppgick vid periodens utgång till 70,8 (64,8) mkr VD's kommentar Ökad vinst första halvåret men omsättningen under det andra kvartalet sjönk tillbaka något vilket beror på några sammanfallande faktorer. Orsaken till omsättningsminskningen är till största del beroende på Nordamerika. Den större omorganisationen vi gjorde i USA i slutet av förra året börjar ge resultat och vi har stora förhoppningar framåt gällande den viktiga amerikanska marknaden. Vi gör rätt saker och vinner fler kunders förtroende, även om det inte är något som återspeglas i våra redovisade siffror ännu. Vi fortsätter ö

Terranet introducerar nya framsteg med sin sensorteknik på Startup Autobahn21.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

VoxelFlow har en potential att upptäcka, positionera och klassificera objekt på ett fåtal millisekunder. Den patenterade teknologin kan redan nu detektera objekt på mindre än 20 millisekunder. Lund, Sverige, juli 21, 2021 - Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) utvecklar livsavgörande sensorteknologi för ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Idag presenterar Terranet sin teknologi live på Startup Autobahns fysiska event i Stuttgart. Detta har framförts i en gemensam demo tillsammans med Mercedes-Benz i deras exklusiva bilmodell Maybach S-Class Configurator. Efter framgångsrika funktionsprov på testbanan i Ljungbyhed tidigare i juli kan Terranet visa upp att VoxelFlow™ kan uppfatta objekt på under 20 millisekunder (att jämföras med en prestanda med idag tillgängliga system på runt 300 millisekunder). Den nuvarande detektionshastigheten är endast en milstolpe för utvecklingen av teknologin med potential att uppnå 100 gånger bättre prestanda än befintlig industristandard. Den revolutione

Systemair håller årsstämma den 26 augusti 202120.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 20 juli 2021 Systemair AB (publ) (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR), med brutet räkenskapsår 1 maj – 30 april, håller årsstämma torsdagen den 26 augusti 2021 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg. Kallelsen till årsstämman, med förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut, bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande och publiceras på bolagets webbplats group.systemair.com. På webbplatsen finns också fullmaktsformulär och möjlighet att anmäla sig för deltagande i årsstämman. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri tisdagen den 20 juli 2021. Visning av Systemair Expo, för dem som så önskar, äger rum i anslutning till stämman med samling kl. 13.00 vid Systemairs Expo, i Skinnskatteberg. Rätt att delta samt anmälan Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 18 augusti

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS16.7.2021 14:20:00 CEST | Pressmeddelande

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS Riksgälden har på uppdrag av regeringen ställt ut en låneram på 1,5 miljarder kronor till SAS. Åtagandet är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort åtagande.Låneramen kan utnyttjas till och med den 31 december 2022. Återbetalning av lån ska ske senast 31 december 2026. Som en följd av coronapandemin har efterfrågan på flygresor legat på fortsatt mycket låga nivåer. Samtidigt är SAS viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg inom Norden. Svenska staten som tillsammans med den danska staten är de största ägarna i SAS, vill med denna åtgärd stötta flygbolaget i den pågående krisen. Presskontakt: 08 613 46 01

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum