Finländarnas ekonomiska välstånd står på en svag grund, i Sverige vågar man placera

Dela

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
31.03.2021 kl. 8.00

Svenskarna sparar och placerar aktivare och mångsidigare än finländarna framkommer det av undersökningen som Aktia låtit göra. Få finländare har en förmögenhetsplan och ännu färre har verktyg för att bli förmögnare, så som investeringar eller övrig egendom.

Enligt undersökningen som Aktia låtit göra ligger finländarna som placerare ännu långt under nivån i vårt västra grannland: finländarnas genomsnittsbesparingar och -placeringar är konsekvent mindre än svenskarnas. Bland enkätdeltagarna svarar 46 procent av finländarna och 62 procent av svenskarna att de äger aktier eller fondandelar. Häften av finländarnas besparingar ligger fortfarande på bankkonton och en tredjedel av de finländare som svarat på enkäten har inga besparingar eller placeringar alls.

Det går ändå att skönja en positiv utveckling: i jämförelse med Aktias undersökning år 2019 har finländarnas pengar i allt större grad flyttats från bankkontot till aktier och speciellt till olika slags fondandelar, vilkas andel har ökat med fem procentenheter. Även allt fler finländare än tidigare sparar och placerar regelbundet. Andelen finländare som placerar minst flera gånger i året har ökat framförallt bland kvinnor, unga och låginkomsttagare i jämförelse med undersökningen från 2019. Andelen finländare som sparar månatligen (41 %) är ändå mycket mindre än andelen svenskar (51 %) som gör det.

-På basen av undersökningen har nog de finländska bankerna ännu en del att göra för att öka kännedomen om placerande som en form av sparande, framför allt bland hushåll med lägre inkomster. Vi vill i osäkra tider fungera som stöd med att planera den personliga ekonomin och hjälpa den finländska spararen att systematiskt bli mer förmögen. Vi anser att det nu är en bra tidpunkt att sätta igång, säger Carola Nilsson, Aktias direktör för affärsområdet privatkunder.  

Finländarnas planer för hur de ska bli mer förmögna bygger på luftslott

Endast 37 procent av de finländare som deltog i undersökningen svarade att de har en förmögenhetsplan för de kommande 10-20 åren – 55 procent har ingen plan alls. Förmögenhetsplanerna är vanligare bland unga och höginkomsttagare. Bland kvinnor har endast 33 procent en plan.

Finländarnas förmögenhetsplaner är dessutom väldigt ospecifika: till och med 40 procent av de finländare som svarade att de planerar hur de ska bli mer förmögna placerar inte alls i till exempel aktier, fonder, bostäder eller skog. Däremot svarar nästan 80 procent av svenskarna, som har en plan för hur de ska bli mer förmögna, att de placerar.  

I undersökningen framgår att endast var sjätte finländare, som har en förmögenhetsplan, även har mångsidiga redskap för att bli förmögnare, medan andelen i Sverige nästan är det dubbla. Mångsidiga verktyg för att bli mer förmögen betyder en kombination av ägarbostad, investeringar (aktier, fonder, fastigheter eller skog) samt livförsäkring eller försäkring för bestående arbetsoförmåga.

Att placera parallellt med bostadslånet intresserar i båda länderna

Förhållningssättet gentemot att betala tillbaka sitt bostadslån och att placera parallellt är förvånansvärt lika i Finland och Sverige: fler än var fjärde är intresserad av att placera genom att minska på amorteringen, medan ungefär en tredje del upplever att det är bäst att betala bort bostadslånet så snabbt som möjligt. I Finland förhåller sig hushåll med höga inkomster betydligt positivare till att förlänga lånetiden för att ha mer medel att placera än vad låginkomsttagare gör. I Sverige är det vanligt att placera också i de lägre inkomstklasserna.  

Attityderna till placerande i både Finland och Sverige förklaras bäst utgående från hur den svarande själv bedömer sitt kunnande om börsaktier. Över 60 procent av de som bedömde att de har utmärkta kunskaper ansåg att det är klokare att betala av på bostadslånet i en långsammare takt för att placera till exempel i aktier och fondandelar parallellt med amorterandet, medan under en tredje del av de, som bedömde att deras kunnande är svagt, var av samma åsikt.

Som placerare är svenskarna vanare att diversifiera sina placeringar geografiskt samt mellan flera företag och fonder, medan majoriteten av finländarna placerar i några få börsföretag i samma land. Av de svarande utgjorde finländska placerare med aktieinnehav i över sex företag 41 procent och svenska 59 procent. Av de finländska börsplacerarna har 42 procent koncentrerat sina placeringar till endast ett land respektive 31 procent i Sverige.

-I och med digitaliseringen har det blivit enklare än tidigare att placera och möjligheten är inom räckhåll för alla. Varenda en av oss kan bli mer förmögen, men det kräver att men tar till åtgärder redan idag, konstaterar Carola Nilsson.  

I undersökningen, som Aktia lät genomföra i december 2020 och januari 2021, deltog 1729 finländare och 1000 svenskar i åldern 18-75 år. I resultatet har datan justerats för att motsvara finländarnas och svenskarnas fördelning enligt ålder, kön, bostadsort och inkomster. Undersökningen genomfördes av Prior Konsultointi Oy.

Mera information:
Carola Nilsson, Direktör för affärsområdet privatkunder, carola.nilsson@aktia.fi
Katja Korsinkin, Kommunikationschef, tfn +358 10 247 6294, katja.korsinkin@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 930 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2020 till 10,4 miljarder euro och balansomslutningen till 10,6 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com. 


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Infant Bacterial Therapeutics erhåller ytterligare patentskydd i Kina15.4.2021 19:00:00 CEST | Pressmeddelande

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) tillkännager idag att det Kinesiska patentmyndigheten har beslutat utfärda ett godkännande av IBTs patentansökan: “A method of activating lactic acid bacteria”, vilket omfattar formuleringar av Lactobacillus reuteri inklusive IBP-9414. IBP-9414 är den läkemedelskandidat IBT utvecklar i fas III för förebyggande av nekrotiserande enterokolit hos prematura spädbarn och för förbättrat födointag hos dessa barn. Uppfinningen omfattar ett unikt sätt att aktivera bakterien och patentansökningar behandlas samtidigt i flera viktiga framtida marknader, inklusive USA och EU. IBT har sedan tidigare erhållit motsvarande patentskydd i Japan. Patentet styrker det existerande skyddet för IBTs läkemedelskandidat IBP-9414 för vilken både särläkemedelsstatus och dataskydd för biologiska produkter beviljats i USA och EU. Det kinesiska patentet sträcker sig till 2036 och IBP-9414 avses att marknadsföras i Kina när marknadsgodkännande erhållits. “Vi är mycket glada över

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämm15.4.2021 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors 15 april 2021 kl. 12.00 (EEST) Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bjuder in till bolagets årsstämma den 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Årsstämman ordnas undantagsvis utan närvaro av aktieägarna eller deras ombud på Nexstims huvudkontor, Elimägatan 9 B (innergården), 4 våningen, 00510 Helsingfors. Bolagets styrelse har beslutat om undantagsarrangemangen för årsstämman med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, som riksdagen antog den 15 september 2020. För att begränsa spridningen av pandemin med covid-19 ordnas årsstämman utan att aktieägarna eller deras ombud är fysiskt närvarande på stämman. Detta är nödvändigt för att stämman ska kunna genomföras på ett förutsebart sätt och med hänsyn till aktieägarnas, bolagets medarbetares och andra berörda parters hälsa och säkerhet. Aktieägarna och ombuden kan delta i stämman och utöva sina rättigheter endast genom att rösta på

Saniona presenterar prekliniska resultat för SAN903 på ASPETs årsmöte för experimentell biologi 202114.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 14 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att bolagets vetenskapliga team kommer att presentera prekliniska resultat för SAN903 i en modell av idiopatisk lungfibros vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021, som kommer att hållas digitalt 27–30 april 2021. SAN903 är en ny first-in-class-hämmare av den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i immunceller och fibroblaster där den reglerar spridningen, migrationen och frisättandet av cytokiner och kollagen. Tidigare studier har indikerat att hämning av KCa3.1 kan minska inflammation och fibros i samband med olika sjukdomar. Saniona utvärderar för närvarande SAN903 i prekliniska modeller av ett flertal sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar och räknar med att inleda kliniska studier under första halvåret 2022. Vid ASPE

Formpipe och Danska Landbrugsstyrelsen avser att teckna ett avtal värt cirka 50 Miljoner DKK14.4.2021 09:06:00 CEST | Pressmeddelande

Mjukvaruföretaget Formpipe Software och Danska Landbrugsstyrelsen har enats om att teckna ett avtal avseende vidareutveckling av den lösning som Formpipe utvecklat för Landbrugsstyrelsens räkning sedan flera år. Avtalet kommer att löpa under två år och värdet uppskattas till cirka 50 miljoner DKK. Inom ramen för avtalet förvärvar Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av systemet via tredje part efter juni 2023. ”Vi har ett mycket bra samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många år då vi tillsammans arbetat med att utveckla det system som vår kund använder för att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks jordbrukare. Att vi nu enats om att teckna det här avtalet innebär att samarbetet kommer att fortsätta ytterligare minst två år, vilket givetvis är mycket glädjande”, säger Christian Sundin, VD på Formpipe. Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2021 och telefonkonferens14.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021 onsdagen den 28 april kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5033 6546 Tyskland: +49 (0)69 2222 10763 Storbritannien: +44 (0)330 336 9401 USA: +1 929-477-0630 Kod: 111145 Agend

Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 14 april 2021 Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag inledandet av ett forskningssamarbete med Nina Bhardwaj, M.D., Ph.D., chef för immunterapi och medicinsk chef för vaccin och cellterapi på The Tisch Cancer Institute, Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City. Dr. Bhardwaj är ledande inom sitt område och hennes forskning har inneburit ett betydande bidrag till området för mänskliga dendritceller. Hennes translationella forskning har resulterat i utvecklingen av receptoragonist- och dendritcellbaserade vacciner för behandling av såväl cancer som infektionssjukdomar. Hon har även bedrivit banbrytande studier gällande neoantigenvacciner vid The Tisch Cancer Institute. Immunicum och Icahn Mount Sinai kommer, som en del av samarbetet, att undersöka bolagets allogena dendritiska cellterapikandidater i syfte att få ytterligare inblick i dess interaktioner med,

Stockwik genomför en riktad nyemission om cirka 143 miljoner kronor13.4.2021 22:00:00 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 1 026 055 aktier, motsvarande cirka 143 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 139 kronor per aktie. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, deltog i den Riktade Nyemissionen som var kraf

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum