Läkemedelsverket

Fler läkemedel med utländsk förpackning i samband med covid-19

Dela

Utbrottet av covid-19 har lett till att Läkemedelsverket har fattat betydligt fler beslut om dispenser än normalt. Syftet är att motverka att bristsituationer på läkemedel uppstår för svenska patienter. Det innebär att patienter och sjukvårdspersonal i högre grad kan komma i kontakt med läkemedel som till exempel har en utländsk förpackning eller har äldre produktinformation.

Läkemedelsverket har emottagit ett betydligt större antal dispensansökningar än vanligt med anledning av ökad läkemedelsförbrukning och ändrad läkemedelstillgång till följd av covid-19. Dessa ärenden hanteras mycket skyndsamt för att i största möjliga mån tillgodose läkemedelsbehovet för Sveriges befolkning.

En dispens är i detta fall ett tillfälligt godkännande att tillhandahålla ett i Sverige redan godkänt läkemedel, vars märkning på förpackning eller bipacksedel inte överensstämmer med vad som anges i godkännandet för försäljning.

Det kan till exempel handla om:

  • utländska läkemedelsförpackningar
  • läkemedel med en äldre bipacksedel än den senast godkända versionen

Syftet med en dispens är att möjliggöra tillgång på läkemedel som annars inte skulle kunna användas i Sverige, och därmed i bästa fall motverka en bristsituation.

Vid en beviljad dispens skickas information från läkemedelsföretaget via distributören till berörda intressenter (sjukvårdspersonal och apotekspersonal) gällande ärendet, samt var senast gällande svensk bipacksedel finns att läsa.

I den beviljade dispensen redogörs tydligt för de punkter där svensk bipacksedel skiljer sig mot den utländska. I många fall bifogas även en kopia på dispensbeslutet vid leverans av läkemedlet i fråga till apotek.

Kort information om beviljad dispens finns även i restnoteringslistan på Läkemedelsverkets webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum