Umeå kommun

Fokus på kärnuppdragen i för- och grundskolans budget 2022

Dela

För- och grundskolenämnden fortsätter i sin uppdragsplan att ha fokus på kärnuppdragen; förbättrade studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet. Nämndens budgetbeslut för 2022 är kopplade till dessa tre områden för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn, elever och personal.

Senaste befolkningsprognosen för Umeå kommun visar på en fortsatt ökning av antalet barn och elever inom för- och grundskolans verksamheter men med en viss förskjutning i tid när ökningen kommer. Både inom förskolan och grundskolan är ökningen stor fram till 2032.

– Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för och ge förslag på hållbar tillgång på förskoleplatser de kommande tio åren. Det är en viktig pusselbit för att möta behoven, i likhet med tidigare utredningar och beslut om skolstruktur, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Täckning för personalbemanning och ökade volymer

Kommunfullmäktige har tilldelat för- och grundskolenämnden 57,2 miljoner kronor i utökad budgetram för löneökningar och ökat antal barn- och elever i samtliga verksamheter som är volymberoende. I den tilldelade budgetramen från kommunfullmäktige ingår 2 miljoner kronor för arbetskläder inom förskola och grundskola. Kompensationen för löneökningar gör att personaltätheten kan bibehållas i alla verksamheter med ökade volymer. För förskoleklass och grundskolan innebär bibehållen personaltäthet att kommunen är fortsatt berättigad till statsbidraget Likvärdig skola som riktar sig till hela grundskolan.

Grundsärskolan och fritidshemmens budgetramar ökar procentuellt. Fritidshemmens uppräkning av budget bygger på skollagens krav på bidrag på lika villkor och en förväntad ökning av barn på fritids hos fristående skolor, samt behov av fler platser inom särskolans fritidshem.

För- och grundskolenämnden har utifrån tilldelad budgetram haft möjlighet att göra vissa prioriteringar och tillskjuter pengar till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem för att kunna tillhandahålla varma ytterkläder. Gratis kaffe/te erbjuds även till samtliga anställda inom nämnden. För att säkra kompetens av behörig personal genomförs utbildning för att få fler behöriga barnskötare, pengar tillskjuts för vikariekostnader när personal går utbildning. För- och grundskolenämnden förstärker även elevhälsan för att säkerställa elevers utbildning och måluppfyllelse.

– Ambitionshöjningarna värnar om vår personal och skapar goda förutsättningar att ha ett fortsatt fokus på våra kärnuppdrag i arbetet med barn och elever, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

För att nå budget i balans för 2022 sker åtgärder i form av omprioriteringar motsvarande 7,5 miljoner kronor där 6,5 miljoner kronor hanteras med intäkter genom statsbidrag och kompetenscentrum för flerspråkighet anpassar sin verksamhet till minskade volymer motsvarande 1 miljon kronor.

För- och grundskolenämndens nya budgetram för 2022 är 2 136,8 miljoner kronor. Nämnden har också sökt riktade statsbidrag som tillsammans utgör cirka 135 miljoner kronor för 2022. De största bidragen berör likvärdig skola, lärarlönelyftet, maxtaxa och statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

Vänsterpartiet röstade nej till budgeten till förmån för sitt eget budgetförslag.

För- och grundskolenämndens sammanträde pågår till kl. 14.00.

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum