Umeå kommun

För- och grundskolan behöver anpassas för budget i balans

Dela

För- och grundskolenämndens verksamheter redovisar ett överskott på 7,5 miljoner kronor i uppföljningen av årets första månader. Prognosen för hela året är ett underskott på 22 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att verksamheterna har en bemanning i nivå med budget inför höstterminen 2019. Åtgärder kopplade till minskad ram avseende det kommungemensamma effektiviseringsarbetet är inte möjliga att vidta på grund av den statliga styrningen på skolans område.

Förskolorna går de första månaderna med överskott på ca 6,6 miljoner kronor då verksamheterna under våren har fler barn än under hösten. Prognosen är ett nollresultat för 2019. Behovet av nya förskoleavdelningar fram till år 2029 är fastställda för samplanering med Fastighet.

Den samlade grundskoleverksamheten inkluderat förskoleklass, fritidshem och grundsärskola har ett underskott på 744 tkr. Prognosen för grundskoleverksamheten är ett underskott på 10 miljoner kronor för 2019 och en följd av 2018 års effektiviseringskrav där omställningsarbetet inte ännu är klart. Verksamheten har en för stor bemanning i förhållande till budget 2019. Detta underskott har till stor del täckts upp av intäkter under början av året. Inför höstterminen görs ett stort omställningsarbete för att anpassa bemanningen till budgeterad nivå.

— Det finns inget effektiviseringskrav på skolan i år men det är en utmaning att anpassa bemanningen till budget inför höstterminens start i kombination med ökat antal barn och elever. Grundskolan kommer att öka med 1 700 elever de närmaste tio åren och för att möta det på bästa sätt är en översyn av F-6 påbörjad, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Förstärkningar kopplade till undervisning och elevhälsa

Genom statsbidraget för likvärdighet och kunskapsutveckling erhåller nämnden 25 miljoner kronor för 2019. Det har möjliggjort förstärkningar kopplade till undervisning och elevhälsa. Som exempel kan nämnas fler skolsköterskor och kuratorer till elevhälsan, fler studie- och yrkesvägledare samt riktade insatser till elever i behov av särskilt stöd.

Språk-, läs- och skrivutveckling prioriteras genom bland annat högläsning i förskolan för att följa förskolans nya läroplan som träder i kraft 1 juli 2019. För- och grundskolan har också valt att gå in en treårig samverkan med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga barn och elever.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat och den högsta sjukfrånvaron finns främst bland förskollärare, barnskötare och lärare i fritidshem. Influensa, virus och infektioner har präglat korttidsfrånvaron i början av året. Det finns en positiv riktning gällande andelen långtidsfriska jämfört med året innan.

Behovet av korttidsvikarier har under början av året varit stort. Nyttjandegraden av vikariepool i förskolan ligger de första månaderna på 96 %. Extra personal har anställts i poolen för att täcka behovet av extra avdelningar som öppnas under året. En satsning på kompetensutveckling av tillsvidareanställda medarbetare i förskolan som saknar barnskötarutbildning har inletts under våren.

För att minska arbetsbelastningen har ledarorganisationen utökats med biträdande rektorer i skolområdena. En traineeutbildning för blivande ledare pågår som en del i ledarförsörjningen.

Mer information till medier kan ges efter sammanträdets slut kl. 16.00

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum