Umeå kommun

För- och grundskolans omställningsarbete har vänt negativ trend

Dela

För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott på −8,4 miljoner kronor i bokslutet för 2019. Stora ansträngningar har gjorts i verksamheterna för att bryta den negativa trenden och närma sig en budget i balans. Bokslutet för 2018 visade ett underskott på −40 miljoner kronor.

– Det har varit ett tufft läge och det har skett ett enormt omställningsarbete i verksamheterna under 2019. Resultatet är positivt trots underskott, vi har en bättre ekonomisk balans än på länge och det ger bättre förutsättningar framåt, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Trygga barn och elever och goda studieresultat

Grundskolan i Umeå kommun ligger bland topp tre bland jämförbara städer. Grundskolan har fortsättningsvis goda resultat när det gäller andelen elever behöriga till gymnasiet, elever i årskurs 6 som nådde kunskapskraven och eleverna i årskurs 3 som blev godkända på nationella prov (Öppna jämförelser december 2019). Eleverna är mycket trygga i skolan och nöjda med sin skola visar kommunens elevenkät för 2019. Det finns också en tydlig skillnad hur nöjda pojkar och flickor är med utbildningen. Störst är skillnaderna på högstadiet där flickor är mindre nöjda vilket följer en nationell trend enligt skolinspektionen.

I gruppen av elever med mer än 20 procents skolfrånvaro har den generella frånvaron minskat 2019 jämfört med föregående år. Införandet av stödteam vid problematisk skolfrånvaro förväntas ytterligare bidra till ökad närvaro i skolan. Det har också skapats flexteam, en personalgrupp, som genom extra anpassningar och särskilt stöd ska bidra till elevernas ökade måluppfyllelse, skolnärvaro och känsla av inkludering. De skolenheter som har lägst meritvärde och minst andel behöriga till gymnasiet har avsevärt förbättrat sina resultat.

Förskolenkäten har också genomförts och mäter vårdnadshavares nöjdhet med förskolan eller pedagogisk omsorg för sitt eget barn. Vårdnadshavare var allra mest nöjd med bemötande från personalen och att deras barn är trygga och trivs i förskolan.

Nämnden kommer att begära av kommunfullmäktige att få avskriva 2019 års underskott då den statliga styrningen inte gjort det möjligt för nämnden att effektuera kommunfullmäktiges ramsänkning från december 2016. En avskrivning kommer inte att medföra någon ekonomisk reglering mellan för- och grundskolenämnden och de fristående förskolorna och grundskolorna, utifrån att bidraget till fristående verksamheter inte sänkts med motsvarande belopp.

 

För- och grundskolenämndens sammanträde pågår till kl 16.00.

Mer information efter sammanträdets slut:

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum