Umeå kommun

Förbättra lärmiljöer för elever med omfattande behov av särskilt stöd

Dela

För- och grundskolenämnden har tagit del av en delrapport som föreslår områden där strukturella förbättringar och förstärkande insatser behövs för att i högre grad bidra till att kunna skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer för elever i behov av särskilt stöd.

För- och grundskolenämnden har i uppdragsplan för 2021–2024 gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur kommungemensamma resursklasser ska organiseras. Utredningen belyser att alla elever möter, utifrån läroplan och kunskapskrav, utmaningar i sitt lärande under hela sin skoltid. För en del elever behövs anpassningar och särskilt stöd i lärmiljön och i undervisningen för att de ska ha likvärdiga möjligheter som andra elever, anpassningar som oftast gynnar alla elever. Utredningens förslag på förbättringsområden omfattar hela elevens tid i grundskolan från förskoleklass till dess att eleven slutar grundskolan och fortsätter sin utbildning i gymnasieskolan.

– Utredningen föreslår områden som vi kan förbättra för att skapa bästa förutsättningar att i skolan kunna möta elevers olikheter. I höst ska nämnden fatta beslut om insatser, förändrad organisation och resurshantering för detta, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Utredningens förslag

1. Förbättrade förberedelser för mottagande av elev på skola.

2. Nära specialpedagogiskt stöd till undervisande lärare.

3. Förbättrade möjligheter att genomföra lösningar för tillgänglig lärmiljö på skola för elev i behov av detta. Exempelvis flexibla lösningar i lärmiljön och särskild undervisningsgrupp med elever från flera skolor i närområdet.

4. Förbättringar avseende resursstyrning och resursfördelning.

5. Ökade resurser inom grundbeloppet till åk 7-9.

6. Kommungemensam resursskola för elever där det inte är möjligt att tillskapa en tillgänglig lärmiljö utifrån elevens behov där åtgärder på skolnivå eller områdesnivå inte är tillräckliga.

– Utredningen utgår från det faktum att det finns elever med olika funktionsnedsättningar som har behov av anpassningar i lärmiljön på skolan för att ha möjligheter att kunna tillgodogöra sig utbildningen. En del anpassningar kan vara generella och kan gynna alla elever, en del behöver vara specifika för enskilda elevers behov. Utredningen visar på möjliga förändringar och förstärkningar som syftar till att grundskolan i Umeå kommun ska förbättra möjligheter för skolor att arbeta för en likvärdig utbildning för elever med olika behov av stöd och anpassningar, säger Gunnar Olofsson, skolstrateg på utbildningskontoret.

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden ger klartecken till Umeå kommuns kollektivtrafikprogram27.8.2021 09:32:00 CEST | Pressmeddelande

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum