Företagsledare världen över vill se ett långsiktigt klimatavtal i Paris

Dela

En majoritet av världens företagsledare förespråkar ett brett klimatavtal som uppmuntrar miljöinvesteringar i den privata sektorn, visar en studie utförd av FN:s Global Compact och Accenture.

PARIS; 02 december, 2015 – Idag presenterar Accenture resultaten av en ny undersökning som genomförts tillsammans med FN:s Global Compact. Studien visar att majoriteten av världens främsta företagsledare anser att FN:s klimatmöte i Paris måste resultera i ett långsiktigt hållbart klimatavtal om den privata sektorn ska fortsätta investera i klimatsmarta lösningar. Den belyser också hur företagsledare i större utsträckning börjar se klimatförändringarna som en möjlighet att utveckla tillväxt och innovation inom företagen.

Studien är baserad på en undersökning bland 750 företagsledare som alla är del av FN:s Global Compact. Resultaten, framtagna av Accenture Strategy, visar att 70 procent av alla chefer på större företag ser klimatförändringarna som en möjlighet till nya idéer och tillväxt inom sina företag inom de närmaste fem åren.

“Mötet i Paris utgör en stor möjlighet att utveckla arbetet för vårt klimat vidare, därför måste det slutliga klimatavtalet vara både ambitiöst och bindande. Vår undersökning visar tydligt att näringslivet gärna vill ligga i framkant i klimatfrågan, en utveckling som vi verkligen tror kommer att spela en viktig roll i det gemensamma arbetet mot hållbara utvecklingsmål”, säger Lise Kingo, vd för FN:s Global Compact.
 
Politiska åtgärder
Studien visar att många företagsledare anser att det är politiska åtgärder som är viktigast för att driva utvecklingen framåt. Hela 74 procent av cheferna på större företag anser att ett långsiktigt klimatavtal i Paris är kritiskt för att frigöra större privata investeringar i miljöteknik.

 
Nästan två tredjedelar (66 %) av de tillfrågade anser fortfarande att näringslivet borde göra mer för att tackla klimatförändringarna, och nästintill alla företagsledare anser att den privata sektorn måste handla nu för att kunna göra skillnad. Trots denna insikt går utvecklingen långsamt, och endast en tredjedel (34 %) tycker sig se några framsteg mot att begränsa den globala uppvärmningen och nå målet på max 2 graders ökning.    
 
I studien målar man även upp fem politiska åtgärder som kan underlätta näringslivets investeringar i minskade koldioxidutsläpp:  

  1. Förändrade regelverk och skatter som underlättar privata investeringar i klimatlösningar
  2. Ett större ekonomiskt stöd till forskning och utveckling inom koldioxidsnåla lösningar
  3. Etablering av nya standarder både för klimatutsläpp och klimatresiliens, till exempel prestandastandarder eller utsläppsstandarder för produkter och tjänster
  4. Internationella, robusta och förutsägbara system för koldioxidprissättning
  5. Avveckling av subventioner för fossila bränslen.

För att se vilka lösningar som specifikt föredras av näringslivet, tillfrågade undersökningen 75 företagsledare som skrivit under initiativet Caring for Climate, lanserat av FN:s Global Compact, FN:s miljöprogram samt sekretariatet för FN:s klimatkonvention. 75 procent anser att en enhetlig kostnad för koldioxidutsläpp är det viktigaste verktyget för att få företag att agera mot klimatförändringar. Hela 84 procent svarar att en marknad för koldioxidutsläpp med tydlig prissättning kommer att öka investeringarna i renare och mer effektiva energikällor.

Vid frågor om framtiden och företagens egna insatser anser över en tredjedel av de tillfrågade (38 procent) att det kommer krävas strikta standarder för att minska utsläpp och förbättra förutsättningarna för ett hållbart klimat.
 
“För första gången någonsin börjar vi se samarbete bland företagsledare och beslutsfattare för att överbrygga de utmaningar vi står inför med klimatförändringarna. Undersökningen visar tydligt att personer med nyckelpositioner inom företag från en rad branscher börjar se allvaret i vad klimatförändringarna kan innebära, inte minst för deras egen verksamhet. Det är intressant att även näringslivet har börjat försöka vända situationen och se den som en möjlighet för tillväxt, innovation och konkurrensmässiga fördelar”, säger Tomas Haglund Flemström, ansvarig för Accentures Sustainability Services i Sverige.

Vad kan ditt företag göra?
Undersökningen listar fem viktiga punkter för företag som vill ta en ledande roll i arbetet mot klimatförändringar:

  1. Förse politiker och beslutsfattare proaktivt med inspel och information kring hur vi skapar en effektiv klimatpolitik
  2. Samarbeta med andra aktörer inom näringslivet för att tillsammans främja arbetet med att på bästa sätt bemöta klimatförändringarna
  3. Investera i koldioxidsnål teknik som i sin tur kan bidra till energieffektivitet, större utbud av förnybara energikällor och i förlängningen ett hållbart klimat. 
  4. Vidta konkreta åtgärder för att skapa en verksamhet som aktivt arbetar mot ett hållbart klimat
  5. Sätt upp mål för utsläppsminskningar inom företaget som ligger i linje med existerande forskning och det vedertagna tvågradersmålet.

Undersökningen innehåller även öppna brev skrivna av ledande aktörer inom kampen mot klimatförändringar, riktade till företagsledare och beslutsfattare. Resultaten kommer att presenteras under det årliga Caring for Climate Business Forum, som hålls under klimatmötet i Paris 7 till 8 december.       

Besök c4cbusinessforum.org för mer information.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com  

Tomas Haglund Flemström
Tel: + 46 (0) 73 051 41 18
E-post: tomas.haglund@accenture.com

Om Accenture
Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom fler än 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 358 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/   

Om FN:s Global Compact
Förenta Nationernas Global Compact är ett initiativ som uppmanar företag att frivilligt forma sina verksamheter och strategier efter tio vedertagna principer inom människorätts, arbetsrätt, miljö och korruption, samt att stödja Förenta Nationernas mål. Global Compact är en ledarskapsplattform som förenklar utveckling, genomförande och transparens av CSR-frågor inom företag. CSR-Initiativet startades år 2000 och är det största i världen med över 8 000 företag och 4 000 fristående underskrifter från 160 länder. www.unglobalcompact.org

Nyckelord

Om

Accenture Sverige076 546 12 41

Följ Accenture Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden.