BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Förslag om ny utlänningslag urholkar barnets mänskliga rättigheter

Dela

Bris är kritisk till regeringens förslag till ny utlänningslag som ska ersätta den så kallade tillfälliga lagen, som upphör att gälla i juli. Det som framhålls som en förbättring är egentligen en försämring mot hur det tidigare varit, inte minst för barn. Samtidigt har nu M, KD, L och SD meddelat att de lägger fram ett eget förslag till riksdagen som innebär ytterligare åtstramningar i en redan begränsad ny utlänningslag.

Den tillfälliga lagen som begränsat möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige har nu gällt i snart fem år – trots massiv kritik från barnrättsorganisationer och an­­dra delar av civilsamhället, yrkesverksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, vård och skola redan innan den antogs. Kritiken gällde bland annat att de förslagen saknade evidens och barnkonsekvensanalys och att de oproportionerligt strikta restriktionerna med kraftiga begränsningar av rätten till uppehållstillstånd skulle slå särskilt hårt mot barn. Barnombudsmannen kallade förslagen barnfientliga och konstaterade att de stod i bjärt kontrast till de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen. Lagen skulle vara tillfällig och skapades i ett undantagstillstånd. Idag är situationen en annan.

Det förslag till ny utlänningslag som regeringen har lagt fram innehåller visserligen vissa förbättringar i relation till den nuvarande tillfälliga lagen. Men förslagen är mycket restriktiva och innebär en försämring för barn som söker asyl, jämfört med den utlänningslag som gällde innan dess. Till och med i lagrådsremissen lyfts att förslagen kan innebära vissa försämringar ur ett barnrättsperspektiv.*

I korthet innebär regeringens förslag till ny utlänningslag bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel. Permanent uppehållstillstånd föreslås bli möjligt efter tre år, dock förenat med särskilda krav, bland annat krav på försörjning. Regeringen har även framfört att det ska införas kunskapskrav i svenska och samhällskunskap, vilket nu utreds. Regeringen föreslår dock även vissa lättnader med en humanitär skyddsgrund som gör att det finns möjlighet till förlängt tillfälligt uppehållstillstånd. För barn blir den humanitära skyddsgrunden aktuell vid särskilt ömmande omständigheter.**

Bris vill särskilt lyfta:

  • Att tillfälliga uppehållstillstånd blir ny huvudregel istället för permanenta är ett paradigmskifte i hur vi ser på människors asylprocess i Sverige. Permanenta uppehållstillstånd för ett barn innebär en chans att bygga upp en trygg tillvaro efter ett liv på flykt. Tillfälliga uppehållstillstånd och stränga krav för att få stanna innebär att många barn även fortsättningsvis kommer att leva i ovisshet och med pressade föräldrar under stor del av sin uppväxt, vilket ger barn avsevärt sämre förutsättningar att må bra och växa upp till trygga individer. Korta uppehållstillstånd försvårar den sökandes möjlighet att planera sitt liv i Sverige, med negativa konsekvenser för det enskilda barnet vilket inte kan vara förenligt med barnets bästa.
  • Att vi är kritiska till att regeringen väljer att gå fram med förslaget om språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Detta riskerar att exkludera grupper av asylsökande och särskilt drabba lågutbildade med barn. Därför måste det göras en barnkonsekvensanalys av förslaget om kunskapskrav i samhällskunskap och svenska. 
  • Att det är att positivt att regeringen nu föreslår att barn återigen ska kunna beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl om det föreligger särskilt ömmande omständigheter. Det är en viktig markering ur ett barnrättsligt hänseende. Bris vill dock betona att lagstiftningen i övrigt är mycket restriktiv – och att detta kommer att drabba barn.

Regeringens ambition har varit att den nya utlänningslagen ska gå i linje med en europeisk miniminivå. Konsekvensen blir en lagstiftning som inte utgår från människors rättigheter och som försvårar möjligheten till etablering efter att ha varit på flykt. Sverige är ett bra land för många barn, men inte för alla. De flesta barn som flytt till Sverige, ensamma eller tillsammans med föräldrar eller andra anhöriga, är starkt påverkade av traumatiska upplevelser från tiden innan och under flykten. Många behöver professionell vård för att bli återställda från sina psykologiska skador, men framförallt behöver de få en möjlighet att landa.

Förslagen till en ännu stramare migrationspolitik som därefter lagts fram av KD, M, L och SD föreslår ytterligare begränsningar av möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat föreslås att möjligheter till permanent uppehållstillstånd begränsas ytterligare, familjeåterförening försvåras, att språk- och kunskapskrav införs utan inväntande av utredning och att skyddsgrunden humanitära skäl begränsas ännu mer.

I en tid när barnets rättigheter på många sätt stärkts, inte minst genom att barnkonventionen blivit svensk lag, har regeringen lagt fram förslag till ny utlänningslag som innebär en försämring för barn. Bris är kritisk till att regeringens föreslagna utlänningslag nu försvårar processen och etableringen för barn på flykt i Sverige, istället för att stärka barnrättsperspektivet i asylprocessen. Det är också mot den bakgrunden alarmerande att KD, M, SD och L nu lägger fram förslag som innebär ytterligare åtstramning av barns och barns familjers möjligheter att få etablera ett liv i Sverige. Vi ställer oss frågande till hur denna urholkning av barnets mänskliga rättigheter i en ny utlänningslag kan fortgå och var förslagen kommer att sluta.

* Lagrådsremiss Ändrade regler i utlänningslagen, s. 151: Ändrade regler i utlänningslagen - Regeringen.se

** Förslagen i sin helhet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/04/andrade-regler-i-utlanningslagen/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Idag fyller Bris 50 år: ”Nu är det dags för en ny bred mobilisering för att skydda barn från våld”1.9.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Idag, för femtio år sedan, grundades folkrörelsen Bris – utifrån den då radikala idén att vuxna inte skulle slå sina barn för att uppfostra dem. Trots att samhället förändrats oerhört sedan dess är våld, övergrepp och kränkningar fortfarande bland de vanligaste ämnena när barn söker stöd hos Bris – och utsattheten finns främst i hemmet.

Var tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder hos Kronofogden22.6.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden, men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I Lomma är det färre än ett av sextio barn, i Ljusnarsberg ett av fyra. – Vi vill lyfta fram en osynlig grupp och visa att det finns många barn i landet som lever i ekonomisk utsatthet, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

Bris välkomnar åtgärdspaket och vill att insatser som rör barn prioriteras21.6.2021 13:35:19 CEST | Pressmeddelande

Givet att mäns våld mot kvinnor ofta även innebär våld mot barn välkomnar Bris regeringens presenterade åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser det som positivt att en rad av åtgärdspunkterna har ett tydligt barnrättsfokus och många viktiga delar rörande ett förebyggande arbete. För att det tilltänkta syftet ska uppfyllas och åtgärdsprogrammet ska få en riktig effekt måste det dock tillåtas kosta. Bris vill därför se att åtgärderna och insatserna prioriteras i den kommande höstbudgeten.

Bris stöttar dygnet runt – hela sommaren17.6.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Förra årets sommar liknade inget annat i Bris historia. Då fördubblades samtalen från barn som var nedstämda och oron inför hur pandemin skulle påverka tillvaron var stor. Under våren har trycket varit högt dygnet runt hos Bris. Nu lättas en del restriktioner efter en lång och påfrestande tid – men för många barn som befinner sig i utsatta situationer är sommaren fortfarande en utmanande period under året.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum