Första AP-fonden

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor

Dela

Efter ett utmanande år levererar AP-fonderna tillsammans ett resultat på 124 miljarder kronor, vilket bidragit starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

  • Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 124 mdkr för 2020, vilket motsvarar 8,1 procent i genomsnittlig avkastning.
  • AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 8,7 respektive 8,5 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 2,8 respektive 2,7 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet.
  • Vid utgången av 2020 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1651 mdkr, vilket är en ökning med 92 mdkr jämfört med utgången av 2019.
  • AP-fonderna betalade under 2020 in 32 mdkr för att täcka underskott i pensionssystemet. Sedan starten 2001 har AP-fondernas nettobidrag till pensionssystemet varit 176 mdkr. Fondernas avkastning har starkt bidragit till pensionssystemet och är anledningen till att fondernas andel av pensionssystemet numera är 16 procent av tillgångarna att jämföra med mindre än 10 procent 2001.
  • AP-fonderna har under året tagit flera steg i riktning mot att ligga i linje med Parisavtalet. Under 2020 minskades koldioxidutsläppen i portföljerna med ytterligare 25 procent. Av årets minskning av utsläppen beror 23 procentenheter på AP-fondernas portföljförändringar och 2 procentenheter beror på att portföljbolagen minskat sina utsläpp.
  • AP-fondernas etikråd har bland annat tillsammans med Danska Institutet för Mänskliga Rättigheter ställt krav på de stora tech-bolagen att stärka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och stödja FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Kerstin Hessius vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

”Vi är stolta över att tillsammans redovisa ett starkt resultat för 2020. AP-fonderna levererar en långsiktig avkastning som över tid väsentligt överstiger inkomstindexets utveckling, vilket innebär att AP-fonderna har bidragit till pensionssystemets stabilitet. Sett i ett 10-årsperspektiv har avkastningen varit mycket hög, i genomsnitt 8,5 procent per år. Vi kan också konstatera att AP-fondernas utvecklingsarbete inom hållbarhet fortsatt gör att vi ligger i framkant inom detta område i jämförelse med många av världens största pensionsförvaltare.”

Läs mer i fondernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se samt www.ap4.se

Kontakter

Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, AP2, ulrika.danielson@ap2.se
Kristina Hedberg, VD-assistent, AP3, kristina.hedberg@ap3.se
Karoline Hammar, Kommunikationschef, AP4, karoline.hammar@ap4.se

Länkar

Om

Första AP-fonden
Första AP-fonden
Regeringsgatan 67
111 56 Stockholm

08-566 202 00https://www.ap1.se/

AP-fonderna (AP1-AP4)

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet. AP-fonderna har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Följ Första AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Första AP-fonden

Long-term focus amid global uncertainty20.7.2022 09:00:00 CEST | Press release

The first half of 2022 was marked by Russia’s invasion of Ukraine. The war, in conjunction with lingering pandemic lockdowns, disrupted supply chains and led to a shortage of energy and intermediate goods. Soaring inflation prompted global central banks to tighten their monetary policies more than previously expected. Uncertainty over future developments and the complex risk landscape led to a sharp and simultaneous drop in fixed income and equity markets, a historically unusual pattern.

Fokus på långsiktighet i en orolig omvärld20.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det första halvåret 2022 präglades av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget förstärkte kvarvarande pandemieffekter som produktionsstörningar och brist på insatsvaror, och en stigande inflation fick världens centralbanker att snabbt och kraftfullt strama åt sin penningpolitik. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen och den komplexa riskbilden ledde under våren till att tillgångspriserna på de globala ränte- och aktiemarknaderna föll kraftigt samtidigt, vilket är ett ovanligt mönster historiskt sett.

Första AP-fonden reports record results for 202123.2.2022 09:00:00 CET | Press release

The Fund’s return after expenses for 2021 amounted to 20.8 per cent, the highest figure in the 20-year history of the Fund. Through active decision-making and well-utilised risk mandates the Fund benefited from high market activity which led to Första AP-fonden (AP1) reporting a net investment income of SEK 80.7 billion. The result further strengthened the Swedish income pension system and increased AP1’s total net assets to SEK 466 billion. Cost-efficiency improved further and the Fund’s sustainability work continues to evolve.

Första AP-fonden redovisar rekordresultat för 202123.2.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Avkastningen 2021 uppgick till 20,8 procent efter kostnader, den högsta i fondens historia. Aktivt agerande och väl utnyttjade riskmandat i en marknad som präglades av hög aktivitet bidrog till att Första AP-fonden (AP1) redovisade ett resultat på 80,7 miljarder kronor. Det svenska inkomstpensionssystemet stärktes och det totala fondkapitalet för AP1 ökade till 466 miljarder kronor. Under året har även kostnadseffektiviteten förstärkts och hållbarhetsarbetet utvecklats ytterligare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum