Trafikverket

Första steget mot en ny nationell transportplan

Dela

Idag har Trafikverket lämnat över inriktningsunderlaget för kommande planeringsperiod till regeringen. Det är början på den process som senare mynnar ut i en infrastrukturproposition och en nationell transportplan för åren 2018-2029.

 Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett underlag som omfattar analyser av hur transportinfrastrukturen bör se ut i olika framtida utvecklingsinriktningar. En gemensam nämnare för de olika inriktningarna är bland annat ett ökat behov av resurser till underhåll.

--För att kunna behålla funktionaliteten på väg och järnväg på dagens nivå krävs ökade resurser, och ska vi ta igen det eftersläpande underhållet under nästa planeringsperiod krävs ytterligare resurser, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Ökade underhållsinsatser och en eliminering av det eftersläpande underhållet bedöms ge mycket positiva effekter på robusthet och punktlighet.

Trafikverket konstaterar att det kommer att finnas ett begränsat utrymme för investeringar i kommande plan.

--Det innebär att vi behöver vårda det vi har, och fokusera på åtgärder som bättre utnyttjar den befintliga kapaciteten i transportsystemet, säger Lena Erixon.

Teknikutveckling och digitalisering kan bidra till lösningar för att öka kapaciteten i befintligt system. Samtidigt ställer ny teknik också krav på att planeringen för infrastruktur ska vara flexibel, så att nya lösningar snabbt kan omsättas i praktiken.

De skilda förutsättningarna i stad och på landsbygd måste också hanteras. Samtidigt som förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik i större städer med omnejd ska förbättras, så måste också tillgänglighet och robusthet i transportsystemet säkerställas i mindre orter och på landsbygd där vägen ofta är det enda alternativet.

--Det är viktigt att beakta båda perspektiven i planeringen, så att vi skapar ett transportsystem som fungerar optimalt utifrån de skilda förutsättningar som finns i hela landet, säger Lena Erixon.

I uppdraget från regeringen har också ingått att analysera åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken står idag för huvuddelen av utsläppen, och Trafikverket konstaterar att stora investeringar i infrastrukturen inte löser klimatproblemen.

--Trafikverkets bedömning är att styrmedel och regleringar för energieffektivare vägfordon och förnybar energi blir nödvändiga och centrala för att minska utsläppen, säger Lena Erixon.

Samtidigt som underlaget överlämnas till regeringen skickas det på remiss till ett stort antal intressenter som ska skicka sina synpunkter till regeringen senast den 29 februari 2016.

Trafikverket förbereder sig nu för ett uppdrag från regeringen om att ta fram ett förslag på en ny nationell plan, som regeringen kan fastställa våren 2018.

Kontakter

Anna Lihr, presschef, Trafikverket,
070-724 61 30
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum