Mobility Sweden

Fortsatt dämpad takt på personbilsmarknaden i augusti

Dela

- I augusti fortsatte utvecklingen på personbilsmarknaden att vara mer dämpad jämfört med den starka återhämtning som präglade det första halvåret. 19 808 nya personbilar registrerades i augusti, vilket är en minskning med drygt 22 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år uppvisar personbilarna en bra återhämtning och ökningen under årets åtta första månader uppgår till ca 21 procent jämfört med samma period förra året, men ligger fem procent under 2019 års nivå. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

Minskad andel förmånsbilar

- Inbromsningen under juli och augusti kan härledas till den höjda förmånsskatten 1 juli. Under de två månaderna föll andelen nya bilar som registrerades på företag betydligt och det minskade antalet personbilar kan helt hänföras till företagssidan. Företagen har en stor betydelse när det gäller laddbara bilar och i juni registrerades 74 procent av dem på ett företag, jämfört med 47 procent i juli och augusti. En betydande andel av dessa utgörs av förmånsbilar. Avtalen löper i regel på tre år och utgör en viktig motor för såväl omställningen mot mer miljövänliga bilar som förnyelsen av bilbeståndet, via begagnatmarknaden, fortsätter Jessica Alenius.

Andelen laddbara bilar ökar igen

- Under augusti månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 126 procent samtidigt som laddhybriderna minskade med 14 procent jämfört med augusti i fjol. Efter inbromsningen i juli av andelen laddbara bilar ökade den på nytt i augusti och uppgick till 47 procent. Hittills i år, januari-augusti, uppgår andelen till drygt 40 procent där elbilarna står för 14 procent av nyregistreringarna och laddhybriderna för 26 procent. Ökningen av laddbara fordon sker nu primärt hos privatkunder mycket drivet av attraktiva produktlanseringar. Dämpningen av laddbara fordon hos företagskunderna har däremot uppkommit, som förväntat, på grund av de förändrade förmånsreglerna, säger Jessica Alenius.

De pausade utbetalningarna av klimatbonusen riskerar att hämma omställningen

- Den 1 juli ställdes utbetalningarna av klimatbonusarna in för tredje året i rad. Tidigare år har pengar skjutits till. Det är viktigt att regeringen så snabbt som möjligt klargör för alla konsumenter och företag när pengarna kan betalas ut igen. Dessutom måste man förbättra prognoserna så att de blir mer träffsäkra så att Bonus-malussystemet blir mer förutsägbart. Pausade utbetalningar sänder signaler som skapar stor osäkerhet, vilket i sin tur försvårar omställningen, fortsätter Jessica Alenius.

Minskade registreringar av lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under årets åtta första månader präglats av en stor ryckighet. Toppen nåddes i mars, inför malushöjningen den 1 april, med nära 8 700 nya lätta lastbilar. Det kan jämföras med 2 631 i augusti och är en minskning med nära nio procent jämfört med samma månad i fjol. Då påverkade Coronakrisen och registreringarna minskade med 51 procent jämfört med 2019, som dock var en rekordmånad. Hittills under 2021 har antalet nya lätta lastbilar ökat med 51 procent jämfört med samma period förra året, men antalet ligger 18 procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras till stor del av både en stark återhämtning i ekonomin och ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken, säger Jessica Alenius.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till sju procent under augusti månad och till femprocent hittills i år. Under årets första åtta månader ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 753 i fjol till 1 391 i år. Förklaringen till ökningen är delvis bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas valmöjligheter, fortsätter Jessica Alenius.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men fortsatt fall för bussarna

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med nära 14 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 3 555, vilket är en ökning med 14 procent. Uppgången för tunga lastbilar är också en följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi, säger Jessica Alenius.

- Nyregistreringarna av bussar minskade i augusti med nära 65 procent jämfört med samma månad i fjol. Under årets åtta första månader registrerades 488 bussar, vilket är en minskning med 49 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin. Under perioden januari – augusti har tre av tio nyregistreringar varit en elbuss. Den positiva trenden fortsätter med att allt fler elbussar registreras i svenska städer som styrs av offentlig upphandling, avslutar Jessica Alenius.

Sammanfattning av nyregistreringarna augusti 2021, jämfört med augusti i fjol

 

2021

2020

% 21/20

% 21/20

Personbilar

19 808

25 522

     -22,4% 

+20,6%

Andel laddbara personbilar

47,1%

29,0%

   

Varav:

       

Laddhybrider

4 541

5 292

-14,2%  

+61,1%

  Andel av de laddbara

48,7%

71,4%

   

Elbilar

4 781

 2 115

+126,1%

+137,1%

  Andel av de laddbara

51,3%

28,6%

   

Lastbilar, totalt

3 031

3 266

-7,2%

+45,0%

Varav:

 

     

Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

2 631

2 881

     -8,7% 

+50,9%

Tunga lastbilar, över 16 ton

370  

325

     +13,8% 

  +14,1%

Bussar, totalt

76

214

    -64,5%

-49,1%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för augusti omfattar registreringar från 1 till och med 31 augusti. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. Sifforna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i bilagorna.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

 
För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, klicka på länken nedan.


När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden, tfn 070-235 63 19 eller mail: jessica.alenius@bilsweden.se 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

    • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.

    • Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad1.8.2022 09:07:39 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och i juli registrerades 17 834 nya bilar, vilket är ca 6 procent fler jämfört med juli förra året. I fjol bromsade dock registreringarna in efter en kraftig ökning i juni efter förändrade skatteregler. Hittills i år har 162 016 nya personbilar registrerats, vilket är ca 15 procent färre jämfört med i fjol. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin. Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet även om vi de senaste månaderna ser en viss avmattning av den starka efterfrågan på grund av konjunkturläget, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Färre registreringar under juni samt första halvåret för alla fordonsslag utom bussar1.7.2022 09:44:02 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och under första halvåret registrerades 144 182 nya personbilar, vilket är en minskning med nära 17 procent jämfört med i fjol. I juni registrerades 26 088 nya bilar, vilket är ca 28 procent färre jämfört med juni förra året. I fjol fick registreringarna en ordentlig skjuts uppåt, vilket berodde på att nya beräkningsgrunder för förmånsvärden infördes den 1 juli som gav höjd skatt för nya tjänste- och förmånsbilar. Detta bidrar till årets stora nedgång i juni. Samtidigt fortsätter utbudsproblemen att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Stora störningar i globala leverantörskedjor fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin till följd av både kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsek

Nedjusterad prognos till följd av fortsatta störningar i leverantörskedjorna1.6.2022 10:28:32 CEST | Pressmeddelande

- Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med ca 14 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Den utdragna komponentbristen är ett stort problem för fordonsindustrin till följd av kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin - som medför att leveranstiderna blir ännu längre och kostnaderna ökar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Oförändrade personbilsregistreringar i april, nedgång med 19% hittills i år2.5.2022 09:00:02 CEST | Pressmeddelande

- Under april i år registrerades 21 942 nya personbilar, vilket är en marginell ökning med 0,3 procent och 71 fler jämfört med i fjol. Det är första gången sedan juni 2021 som registreringarna inte minskar, men en bidragande förklaring är att marknaden bromsade in i april förra året efter mars månads rekordregistreringar inför Bonus-malus systemets förändringar den 1 april.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum