Uppsala kommun

Från industriområde till innerstad med bostäder och stadsliv i industrimiljö

Dela

Kungsängen fortsätter utvecklas från industriområde till en blandad stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, butiker och annan service som kan ses som en utvidgning av stadskärnan. Detaljplanen ska möjliggöra nybyggnad av cirka 900 bostäder, tre förskolor samt cirka 4000 kvadratmeter lokaler. Nu har beslut om samråd fattats så att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Planområdet som berörs ligger utmed Fyrisån och utgörs idag av bebyggelse där Lantmännen länge bedrivit livsmedelsindustri. Ambitionen är att ta tillvara platsens centrala läge och skapa en tät, attraktiv och varierad stadsbebyggelse där även flera av de befintliga industribyggnaderna kommer att omvandlas med nytt innehåll.

- Det här förslaget utvidgar Uppsalas stadskärna och gör ytterligare en del av ån till ett stråk för Uppsalaborna att njuta av med handel, park och service. Genom att skydda fem byggnader som är en del av Uppsalas industrihistoria bevarar vi samtidigt områdets karaktär när omvandlingen av området fortsätter, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

- Målet med planerna är att öppna upp ett slutet industriområde för allmänheten genom nya gångstråk och en mindre park. Vi är ännu i ett tidigt skede i processen och det är nu viktigt att ta emot förslag och synpunkter på planen, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Planförslaget är huvudsakligen förenligt med planprogrammet för Kungsängen 2009 men avviker genom att det är mindre kvarter, en variation av gator och torg samt delvis högre byggnadshöjder. Förslaget stämmer överens med den planeringsinriktning som beslutades av Plan- och byggnadsnämnden i april 2018 och bedöms även vara förenligt med översiktsplanen.

Inom planområdet finns objekt som är registrerade som potentiellt förorenade områden. På grund av markföroreningarna och spridningsrisken till grund- och ytvatten kan det vara risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning, har därför tagits fram och ingår i planhandlingarna. Området kommer att saneras noga innan någon byggnation kommer att starta.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum