Umeå kommun

Fullmäktige antar fördjupad översiktsplan för Sävar

Dela

Detaljerade riktlinjer för ny bebyggelse, samt dragning av vägar och järnvägsspår, gröna korridorer och rekreationsområden. Det är något av det som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för Sävar som i dag beslutades av kommunfullmäktige.

– Alla delar av kommunen måste blomstra för att Umeå ska utvecklas. Därför känns det väldigt positivt att kommunfullmäktige i dag har beslutat om en fördjupad översiktsplan för Sävar. Nu planerar vi för 4000-6000 nya bostäder och i och med att Norrbottniabanan färdigställs får vi mycket goda förutsättningar för utvecklingen av samhället, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Målet med översiktsplanen är att erbjuda ett rekreationsnära boende i ett samhälle med god service, fungerande kommunikationer som ger fler möjlighet att bosätta sig i Sävar. Samtidigt som samhället växer är det viktigt att bevara dess identitet med fokus på natur, rekreation och kulturhistoria.

Ett nytt resecentrum i Sävar föreslås få en central lokalisering med en E4-nära dragning av Norrbotniabanan. En sådan lokalisering innebär det största resandeunderlaget både idag och i framtiden där majoriteten av boende och verksamma i Sävar kan nå stationen inom 1-2 km. Resecentrum ska vara en trygg och trivsam plats där boende och besökande gärna vistas. Olika typer av service samlokaliseras med fördel med resecentrum.

Enligt översiktsplanen är det är eftersträvansvärt att tillkommande bebyggelse har högre täthet än i dagens Sävar. Den största delen av den framtida bebyggelsen planeras söder om järnvägen och E4, där det även är lämpligt att placera en ny grundskola.

Ett större område för verksamhetsmark avsätts i ett trafiknära läge väster om Sävar i närheten av den västra trafikplatsen längs väg E4. Ett norra verksamhetsområde innehållandes bland annat Sävar såg får möjlighet att växa norrut, och skogsforskningsinstitutet Skogforsks verksamhet bekräftas i samhällets södra delar.

Sävarån med omgivning är i sammanhanget central och föreslås utvecklas som grön korridor och område för rekreation och friluftsliv med hänsyn till befintliga värden. Även Sävaråns biflöden Öxbäcken och Pålböleån föreslås utvecklas som gröna kopplingar. Odlingslandskapet Pålböleområdet liksom det norra idrottsområdet föreslås utvecklas som viktiga delar av Sävars framtida grönstruktur, där idrottsområdet även har funktion som mötesplats.

Läs mer om översiktsplanen för Sävar 

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden ger klartecken till Umeå kommuns kollektivtrafikprogram27.8.2021 09:32:00 CEST | Pressmeddelande

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum