VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Godscyklar bra till sista kilometern-transporter

Dela

Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnads effektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.

Forskare vid VTI har i en ny rapport sammanställt kunskapen som finns om godscykeln och dess användningsområde. Forskning visar att användandet av godscyklar har god potential att vara en framgångsrik lösning för citylogistik.

– Andelen lätta lastbilar har under senare år ökat stort på grund av e-handeln. Fler lastbilar innebär att även utsläppen ökar och en ökad trängsel. Därför är det viktig att hitta alternativa lösningar, säger Niklas Arvidsson, senior forskare vid VTI.

– Fördelarna med godscyklar är att de är snabba, enkla att parkera, behöver inte cirkulera för att hitta parkering, kommer närmare dörren, har låga eller inga utsläpp och tar upp litet utrymme. Samtidigt kan de användas i en större del av stadsutrymmet, både på cykelbanor och vägar.

Skåpbilar för paketleveranser kör sällan fullastade. Skulle dessa transporter ersättas med mindre fordon kan man frigöra utrymme i staden. Tidigare forskning visar att en godscykel kan ersätta en skåpbil 1:1 i vissa fall. Men alla transporter lämpar sig inte för den här typen av mindre fordon.

– Forskningen visar på en potential på mellan 10–50 procent av leveranser i städer för dessa mindre fordon. Det kommer även i fortsättning vara bäst att köra ut lastbilar fullastade med mjölk till affärer exempelvis.

Mycket kan göras för att förbättra förutsättningarna för cykel. Förutom att ändra i lagar och regler för att gynna godscyklar behövs också anpassningar av infrastrukturen. Höga kantstenar, tvära kurvor och trånga passager är faktorer som har en negativ inverkan på cyklisters framkomlighet och komfort generellt, men är extra problematiska för godscyklar. En annan viktig aspekt ur ett hälso- och miljöperspektiv är att sänka farten generellt för alla fordon i staden.

–Det gynnar även utvecklingen av andra typer av leveransfordon. Snitthastigheten för godscyklar är samma som för skåpbilar, men toppfarten är naturligtvis lägre. Lägre hastigheter för alla skulle även leda till färre och mindre svåra olyckor.

Mer om rapporten

Rapporten är resultatet av ett strategiskt projekt genomfört inom Cykelcentrum. Cykelcentrum är ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling, initierat av regeringen 2018 och drivs i VTI:s regi. En central uppgift för centret är att verka för att öka det tvärvetenskapliga samarbetet och för att knyta forskningen närmare problemägarna i syfte att uppnå en långsiktig kunskapsuppbyggnad kring cykling. I det ingår också att identifiera vissa strategiskt viktiga frågeställningar som kan vara av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen inom området. Cykellogistik/godstransporter med cykel har ansetts vara en sådan strategiskt viktig fråga. Bland annat kan det ha stor betydelse i målsättningen att uppnå mer hållbara städer om lokala godstransporter flyttades över till cykel.

Ytterligare information

Niklas Arvidsson 031–750 26 26

En förstudie av godscykeln och dess användningsområde

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Nya prismodeller kan krävas för att möta nytt sätt att resa20.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Resandet med kollektivtrafik har minskat mycket under pandemin till följd av ökat distansarbete, inställda aktiviteter och färre sociala sammankomster. Men det är också en naturlig följd av rekommendationerna att undvika kollektivtrafik och att inte resa under rusningstid. När fler arbetar på distans behövs nya prismodeller för kollektivtrafiken för att möta resenärernas nya behov.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum