Halvårsrapport 2020, Januari - Juni

Dela

Kvartalet

  • Andra kvartalets omsättning uppgick till 355 MSEK (416), motsvarande en minskning med 15%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 2 MSEK
  • Orderingången uppgick till 302 MSEK (375), motsvarande en minskning med 19% 
  • Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (72), motsvarande en rörelsemarginal på 19,4% (17,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (51) och vinst per aktie till 1,24 SEK (1,10)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 MSEK (51)

Första halvåret

  • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 716 MSEK (796), vilket motsvarar en minskning med 10%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 1 MSEK
  • Orderingången uppgick till 703 MSEK (762), motsvarande en minskning med 8%
  • Rörelseresultatet uppgick till 136 MSEK (132), motsvarande en rörelsemarginal på 18,9% (16,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 102 MSEK (92) och vinst per aktie till 2,26 SEK (1,98)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 170 MSEK (103)


VD kommentar
Årets andra kvartal har präglats av stor osäkerhet kring corona­krisen och underliggande konjunkturläge. HMS försäljning har påverkats negativt och jämfört med motsvarande kvartal 2019, minskade omsättningen med 15% och orderingången med 19%.

Vi har framförallt sett en mycket svag efterfrågan på den central­europeiska marknaden där våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien har visat en kraftig nedgång i orderingång jämfört med motsvarande period förra året. Även Nordamerika har haft en relativt svag marknadsutveckling. Däremot har Asien utvecklats positivt och visar en stabil orderingång på våra huvud­marknader i Japan och Kina.

Trots nedgången i volym, har vi lyckats förbättra vår bruttomar­ginal jämfört med motsvarande kvartal 2019. Vi når i kvartalet en bruttomarginal på 62%, en förbättring som främst beror på förbättrad produktivitet, en del selektiva prisökningar samt en gynnsam produktmix.

Under dessa osäkra tider har våra anställdas hälsa haft absolut högsta prioritet, varför vi har infört hemarbete i stora delar av koncernen. Vår spanska verksamhet utanför Barcelona var helt stängd i några veckor på grund av myndighetsbeslut, medan verksamheten vid HMS övriga kontor och fabriker runt om i världen har fortgått och under omständigheterna fungerat väl.

För att parera den kraftiga nedgången i efterfrågan infördes i Sverige och Tyskland korttidspermittering om ca 20% av arbets­tiden för majoriteten av våra medarbetare under en stor del av kvartalet. I tillägg har vi kraftigt reducerat vårt resande, ställt in mässor och kundevent och istället använt digitala kanaler för kundkontakter och event. Dessa faktorer tillsammans med det åtgärdsprogram vi genomförde i slutet av förra året har resulte­rat i att rörelsekostnaderna för kvartalet organiskt minskat med ca 14% jämfört med föregående år. En stark bruttomarginal i kombination med god kostnadskontroll gör att vi kan leverera ett rörelseresultat för kvartalet om 69 MSEK vilket ger en rörel­semarginal i linje med vårt långsiktiga mål om 20%.

Den goda lönsamheten och god hantering av vårt rörelsekapital har resulterat i ett starkt kassaflöde om 115 MSEK i kvartalet. Detta har i sin tur hjälp oss att minska vår nettoskuld som nu är på låga 263 MSEK, motsvarande 0,73 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för de senaste tolv månaderna.

Vår slutsats kring kvartalet är att vi på ett bra sätt lyckats ställa om och anpassa våra kostnader till den lägre efterfrågan vi sett sedan några månader tillbaka. Generellt är det stor osäkerhet kring framtiden och hur coronakrisen påverkar efterfrågan hos våra kunder under de kommande kvartalen. I nuläget ser vi ing­enting konkret som tyder på en snabb återhämtning.

HMS har en stark finansiell ställning och det finns både förvärvs­möjligheter och långsiktig teknikinnovation att fokusera på under kommande kvartal. Detta gör att vi nu avslutar merparten av våra korttidspermitteringar för att kunna satsa framåt. Vår bedömning är att automation och digitalisering av industriella processer kom­mer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss. Då skall HMS vara redo för att möta denna utveckling och efter­frågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar.

Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kost­nader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för indu­striell kommunikation och IIoT kommer att utgöra ett intressant område för organisk tillväxt och selektiva förvärv – där vi fort­sätter att arbeta enligt vårt motto “Connecting Devices”.

Halmstad 2020-07-15

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 15 juli 2020.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för andra kvartalet 20206.8.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) bjuder in till telefonkonferens och en webbsänd presentation av resultatet för andra kvartalet 2020, den 13 augusti 2020 klockan 09:00. Rapporten kommer att publiceras klockan 07:00 samma dag. Fingerprints vd Christian Fredrikson presenterar rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska. Tid: torsdagen den 13 augusti 2020, klockan 09:00 CEST. Plats: kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Rapporten kommer att finnas på https://www.fingerprints.com/ Webbsändningen och presentationsmaterialet finns på https://engage.vevent.com/rt/fingerprints/index.jsp?seid=166 där man även har möjlighet att ställa frågor. För media och analytiker: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 9788598. Om Fingerprints Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget me

Active Biotech Delårsrapport januari – juni 20206.8.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Kvartal 2 i korthet Dr Elaine Sullivan, Dr Aleksandar Danilovski och Dr Axel Glasmacher, utsågs till nya styrelseledamöter vid årsstämman den 19 majActive Biotech tillhandahöll statusuppdatering i portföljprojektenNya prekliniska data med tasquinimod i experimentella modeller för multipel myelom presenterades på den virtuella versionen av 25th European Hematology Association Annual Congress Meeting i juni Händelser efter periodens utgång ·Första patienten har doserats i fas 1b/2a-studien med tasquinimod vid behandling av multipelt myelom Ekonomisk översikt MSEKQ2Q1-Q2Helår20202019202020192019Nettoomsättning-1,10,56,68,4Rörelseresultat-10,1-5,4-19,9-11,8-32,3Resultat efter skatt-9,8-5,5-19,9-13,6-34,1Resultat per aktie (SEK)-0,07-0,04-0,14-0,09-0,24Likvida medel (vid periodens slut)38,277,259,7 För ytterligare information, vänligen kontakta: Helén Tuvesson, CEO Tel: 046-19 21 56 Hans Kolam, CFO Tel: 046-19 20 44 Active Biotech AB (org.nr 556223-9227) Box 724, SE-220 07 Lund Tel: 046-19

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HÖVDING SVERIGE AB (PUBL)5.8.2020 15:54:23 CESTPressmeddelande

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HÖVDING SVERIGE AB (PUBL) Idag onsdag den 5 augusti 2020 hölls extra bolagsstämma i Hövding Sverige AB (publ). Vid stämman var 14 582 558 aktier representerade, vilket motsvarar 61,81% av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades enhälligt i enlighet med i kallelsen framlagt förslag. Beslut om företrädesemission Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en företrädesemission på de huvudsakliga villkor som följer nedan. Företrädesemissionen omfattar högst 3 931 959 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 965 979,50 kronor. Sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. För varje tecknad aktie ska erläggas 15,50 kronor. Styrelsen har rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler. Avstämningsdag är den 12 augusti 2020. Teckning av aktier ska ske från och med den 14 augusti 2020 till och med den 28 augusti 2020. __

Kinnevik stödjer den föreslagna fusionen mellan Teladoc Health och Livongo och kommer att bli ägare av 4,5 procent i det kombinerade bolaget samt erhålla 143 miljoner USD i kontantvederlag5.8.2020 12:13:47 CESTPressmeddelande

Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) meddelade idag att bolaget stödjer den föreslagna fusionen mellan Teladoc Health, Inc. (NYSE: TDOC) (“Teladoc Health”), den ledande globala aktören inom digital vård, och Livongo Health, Inc. (Nasdaq: LVGO) (“Livongo”), det ledande bolaget inom Applied Health Signals, vilket skapar den enda konsumentcentrerade digitala vårdplattformen som täcker ett brett spektrum av vårdbehov. När fusionen har genomförts kommer Kinnevik att bli ägare till 4,5 procent i det kombinerade bolaget, och erhålla 143 MUSD (1,3 Mdkr) i kontantvederlag. Fusionsvederlaget värderar Kinneviks innehav i Livongo till cirka 2,0 MdUSD (17,6 Mdkr) vilket motsvarar en ökning om 183 MUSD (1,6 Mdkr) jämfört med värdet på Kinneviks innehav i Livongo baserat på stängningskursen den 4 augusti 2020. Teladoc Health och Livongo meddelade idag att bolagen har ingått ett fusionsavtal. Enligt avtalets villkor, som har rekommenderats av styrelserna i både Teladoc Health och Livongo, kommer aktie i Li

Systemair publicerar årsredovisningen för 2019/204.8.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande 4 augusti 2020 Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar idag att företaget publicerar årsredovisningen för 2019/20, se bifogad pdf-fil. Årsredovisningen finns även publicerad på webbplats group.systemair.com, i både svensk och engelsk version. Tryckt årsredovisning (enbart på engelska) distribueras inom kort till de som har anmält sitt intresse. Årsredovisningen kan även beställas i tryckt format på webbplatsen. För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO, +46 222-440 13, + 46 73 094 40 13 Anders Ulff, CFO, + 46 222 440 09, + 46 70 577 40 09 Gerald Engström, styrelseordförande, + 46 70 519 00 01 Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com Notera:Denna information är sådan information som Systemair AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 10.00 (CEST). Systemair i korthet System

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum