Halvårsrapport 2020, Januari - Juni

Dela

Kvartalet

  • Andra kvartalets omsättning uppgick till 355 MSEK (416), motsvarande en minskning med 15%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 2 MSEK
  • Orderingången uppgick till 302 MSEK (375), motsvarande en minskning med 19% 
  • Rörelseresultatet uppgick till 69 MSEK (72), motsvarande en rörelsemarginal på 19,4% (17,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (51) och vinst per aktie till 1,24 SEK (1,10)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 115 MSEK (51)

Första halvåret

  • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 716 MSEK (796), vilket motsvarar en minskning med 10%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 1 MSEK
  • Orderingången uppgick till 703 MSEK (762), motsvarande en minskning med 8%
  • Rörelseresultatet uppgick till 136 MSEK (132), motsvarande en rörelsemarginal på 18,9% (16,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 102 MSEK (92) och vinst per aktie till 2,26 SEK (1,98)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 170 MSEK (103)


VD kommentar
Årets andra kvartal har präglats av stor osäkerhet kring corona­krisen och underliggande konjunkturläge. HMS försäljning har påverkats negativt och jämfört med motsvarande kvartal 2019, minskade omsättningen med 15% och orderingången med 19%.

Vi har framförallt sett en mycket svag efterfrågan på den central­europeiska marknaden där våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien har visat en kraftig nedgång i orderingång jämfört med motsvarande period förra året. Även Nordamerika har haft en relativt svag marknadsutveckling. Däremot har Asien utvecklats positivt och visar en stabil orderingång på våra huvud­marknader i Japan och Kina.

Trots nedgången i volym, har vi lyckats förbättra vår bruttomar­ginal jämfört med motsvarande kvartal 2019. Vi når i kvartalet en bruttomarginal på 62%, en förbättring som främst beror på förbättrad produktivitet, en del selektiva prisökningar samt en gynnsam produktmix.

Under dessa osäkra tider har våra anställdas hälsa haft absolut högsta prioritet, varför vi har infört hemarbete i stora delar av koncernen. Vår spanska verksamhet utanför Barcelona var helt stängd i några veckor på grund av myndighetsbeslut, medan verksamheten vid HMS övriga kontor och fabriker runt om i världen har fortgått och under omständigheterna fungerat väl.

För att parera den kraftiga nedgången i efterfrågan infördes i Sverige och Tyskland korttidspermittering om ca 20% av arbets­tiden för majoriteten av våra medarbetare under en stor del av kvartalet. I tillägg har vi kraftigt reducerat vårt resande, ställt in mässor och kundevent och istället använt digitala kanaler för kundkontakter och event. Dessa faktorer tillsammans med det åtgärdsprogram vi genomförde i slutet av förra året har resulte­rat i att rörelsekostnaderna för kvartalet organiskt minskat med ca 14% jämfört med föregående år. En stark bruttomarginal i kombination med god kostnadskontroll gör att vi kan leverera ett rörelseresultat för kvartalet om 69 MSEK vilket ger en rörel­semarginal i linje med vårt långsiktiga mål om 20%.

Den goda lönsamheten och god hantering av vårt rörelsekapital har resulterat i ett starkt kassaflöde om 115 MSEK i kvartalet. Detta har i sin tur hjälp oss att minska vår nettoskuld som nu är på låga 263 MSEK, motsvarande 0,73 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för de senaste tolv månaderna.

Vår slutsats kring kvartalet är att vi på ett bra sätt lyckats ställa om och anpassa våra kostnader till den lägre efterfrågan vi sett sedan några månader tillbaka. Generellt är det stor osäkerhet kring framtiden och hur coronakrisen påverkar efterfrågan hos våra kunder under de kommande kvartalen. I nuläget ser vi ing­enting konkret som tyder på en snabb återhämtning.

HMS har en stark finansiell ställning och det finns både förvärvs­möjligheter och långsiktig teknikinnovation att fokusera på under kommande kvartal. Detta gör att vi nu avslutar merparten av våra korttidspermitteringar för att kunna satsa framåt. Vår bedömning är att automation och digitalisering av industriella processer kom­mer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss. Då skall HMS vara redo för att möta denna utveckling och efter­frågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar.

Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kost­nader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för indu­striell kommunikation och IIoT kommer att utgöra ett intressant område för organisk tillväxt och selektiva förvärv – där vi fort­sätter att arbeta enligt vårt motto “Connecting Devices”.

Halmstad 2020-07-15

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 15 juli 2020.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Delårsrapport januari - september 202023.10.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Januari - september 2020 Omsättningen uppgick till 8 164 (8 350) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med två procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA uppgick till 342 (394) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 4,2 (4,7) procent. Det operativa kassaflödet ökade till 1 090 (1 080) Mkr, varav förvärv och försäljningar av bolag utgjorde 0 (-5) Mkr. Tredje kvartalet 2020 Omsättningen uppgick till 2 778 (2 825) Mkr. Organiskt ökade omsättningen med tre procentenheter jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITA ökade till 190 (159) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 6,8 (5,6) procent.Resultat före skatt ökade till 147 (118) Mkr, vilket var en förbättring med 25 procent.Justerat nettoresultat ökade till 101 (81) Mkr, motsvarande 2,83 (2,23) kronor per aktie. Det operativa kassaflödet ökade till 455 (439) Mkr.Tydliga tecken på återhämtning i tredje kvartalet mot föregående kvartal. Flera viktiga kundavtal har förnyats. Omsättningen f

SEB:s resultat för tredje kvartalet 202022.10.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm 22 oktober 2020 Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 5,9 miljarder kronor med en räntabilitet på 11,7 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 19,4 procent. Styrelsen bekräftar sitt tidigare beslut att inte föreslå någon utdelning under 2020. SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet: ”Trots det utmanande ekonomiska läget rapporterar SEB ett starkt finansiellt resultat. Högre räntenetto, lägre kostnader och lägre kreditförluster motverkades av värderingseffekter som gick ner från det andra kvartalets höga nivå. Vi ser fortsatt begränsade effekter från pandemin på kreditkvaliteten och vägledningen för förväntade kreditförluster på cirka 6 miljarder kronor för 2020 kvarstår. Vi har en stark kapital- och likviditetsposition och kapitalbufferten ligger 580 baspunkter över kärnprimärkapitalkravet. Trots visst ljus i slutet av tunneln, kvarstår osäkerheten. Vår högsta prioritet är fortsatt att stödja våra kunder.” Fin

ArcAroma AB: 201021 ArcAromas dotterbolag tecknar nytt utvärderingsavtal om oliveCEPT® i Kina21.10.2020 13:30:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande 2020-10-21 ArcAromas dotterbolag ArcAroma Shanghai Ltd har tecknat ett utvärderingsavtal med en modern olivoljeproducent i Zhonze, Kina. Utvärderingen kommer genomföras vid kundens produktionsanläggning från oktober till december 2020. Kunden kommer enligt avtalet att köpa en oliveCEPT®-enhet om de överenskomna målen uppnås under utvärderingsperioden. Enligt överenskommelsen kommer en oliveCEPT®-enhet att placeras före malaxering i kundens produktionsprocess, vilket förväntas ge fem till tio procent i ökad extraktion av Extra Virgion Olivolja (EVOO). Kunden kommer att optimera processtiden under produktionssäsongen med målsättningen att korta ned malaxeringstiden mot 10 till 15 minuter, vilket i så fall innebär en processeffektivisering på uppåt 30 minuter. Om målsättningarna uppnås under produktionsperioden så kommer utvärderingen att utmynna i ett försäljningsavtal uppgående till 150 000 EUR under första eller andra kvartalet 2021. ”Kina är en växande EVOO-marknad med

Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna21.10.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna Svensk ekonomi återhämtar sig efter det historiskt stora BNP-tappet under det andra kvartalet 2020. Det bidrar till att understödja statsfinanserna, minska statens lånebehov jämfört med tidigare prognos och dämpa ökningen av statsskulden till följd av pandemin. Riksgäldens nya prognos visar ett underskott i statsbudgeten på 256 miljarder kronor i år, en förbättring av budgetsaldot med 146 miljarder kronor jämfört med föregående prognos från maj. Det minskade underskottet innebär att Riksgälden drar ned statens upplåning och att statsskulden inte väntas öka lika mycket som tidigare förutspåtts. – Virusutbrottet har haft stora effekter på svensk ekonomi och statens finanser, men de senaste månadernas utveckling indikerar att de blir mindre än vi bedömde i maj. Inte minst utvecklingen av skatteinkomsterna pekar på att ekonomin har börjat återhämta sig allt tydligare, men osäkerheten är fortfarande stor, säger riksgäldsdirektör Han

Sinch AB (publ): Sinch får konkurrensgodkännande för förvärvet av SAP Digital Interconnect21.10.2020 09:04:03 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att den brittiska konkurrensmyndigheten Competition and Markets Authority har godkänt Sinchs förvärv av SAP Digital Interconnect, en enhet inom SAP. Detta innebär att godkännande erhållits i alla relevanta länder och att transaktionen nu kan slutföras som planerat under andra halvåret 2020. Sinch offentliggjorde förvärvet av SAP Digital Interconnect den 5 maj 2020. Förvärvet finansieras med tillgänglig kassa och lånefaciliteter. Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2,5x över tid. I slutet av Q2 2020 hade Sinch nettokassa och nettoskuld/justerad EBITDA var -2,1x. Om förvärven av ACL Mobile, SAP Digital Interconnect och Wavy hade slutförts i Q2 2020 hade Proforma nettoskuld/justerad EBITDA uppgått till 2,2x. Denna beräkning inkluderar justerad EBITDA i alla förvärvade bolag under de senaste 12 m

Eolus Vind AB delårsrapport 1 juni 2020 – 31 augusti 202021.10.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 21 oktober 2020 Verksamhetsårets fjärde period 1 juni 2020 – 31 augusti 2020 Nettoomsättningen uppgick till 456,9 (1 033,7) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 76,8 (72,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,6 (72,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 32,8 (81,0) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,32 (3,25) SEK.Under perioden togs 38 (28) nya vindkraftverk med en total effekt om 160,3 (104,4) MW i drift.Under perioden överlämnades motsvarande 39 (29) vindkraftverk med en total effekt om 161,1 (105,2) MW till kunder.Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 903 (524) MW.I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveckling av vindkrafts-projekt. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.I juli tecknade Eolus avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas av Vindkraft Värmland. Sammantaget bedöms projekten kunna omfa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum