GlobeNewswire

Halvårsrapport 2022, januari - juni

Dela

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning uppgick till 601 MSEK (474), motsvarande en ökning med 27%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 30 MSEK
 • Orderingången uppgick till 815 MSEK (606), motsvarande en ökning med 35%
 • Rörelseresultatet uppgick till 143 MSEK (121), motsvarande en rörelsemarginal på 23,7% (25,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till 109 MSEK (98) och vinst per aktie till 2,33 SEK (2,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 56 MSEK (126)
 • Förvärv har skett av resterande 30% av aktierna i Procentec B.V.

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 1 118 MSEK (929), vilket motsvarar en ökning med 20%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 51 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 671 MSEK (1 170), motsvarande en ökning med 43%
 • Rörelseresultatet uppgick till 282 MSEK (235), motsvarande en rörelsemarginal på 25,2% (25,3). Justerat rörelseresultat uppgick till 255 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 22,8%
 • Resultat efter skatt uppgick till 221 MSEK (192) och vinst per aktie till 4,74 SEK (3,94). Justerat resultat efter skatt uppgick till 195 MSEK och justerad vinst per aktie till 4,17 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 MSEK (257)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av samtliga aktier i det australiska bolaget Global M2M Pty Ltd

VD kommentar

Fortsatt hög och stabil efterfrågan

Årets andra kvartal visar på fortsatt god efterfrågan på alla våra marknader. Orderingången fortsätter att vara stark med 815 MSEK, motsvarande en organisk tillväxt på 16%. Vi ser fortfarande en något ökad orderingång från våra kunder på grund av osäkerheten i den globala leveranskedjan för elektroniska komponenter. Vi uppskattar förköpseffekten till 150 MSEK, vilket är mindre jämfört med föregående kvartal, men fortfarande en betydande del av orderingången.

Den kraftiga försvagningen av den svenska kronan mot de flesta andra valutor leder till en valutaomvärdering av vår rekordhöga orderstock, vilket påverkar den rapporterade orderingången positivt med 50 MSEK.

Kvartalet uppvisar en ny rekordomsättning om 601 MSEK vilket motsvarar en organisk tillväxt på 17%. Detta drivs delvis av en komponenttillgänglighet som är bättre än väntat under den senare delen av kvartalet. Den allmänna situationen i leverantörskedjan börjar bli mer förutsägbar, men den är långt ifrån bra. Vi har fortfarande utmaningar med ledtider och vår orderstock är större än någonsin. Detta är en branschomfattande utmaning och de flesta av våra kunder har förståelse för de längre ledtiderna. Vi ser färre allokeringar och ändrade leveranstider från våra halvledarleverantörer, men flera nyckelkomponenter är fortfarande mycket svåra att få tag på, och vi förväntar oss att det kommer att vara så under resten av detta år.

Hantering av kostnadsinflationen
Liksom tidigare kvartal fortsätter vi att se en betydande kostnadsinflation för råvaror. För att skydda vår bruttomarginal har vi arbetat aktivt med en kombination av långsiktiga prishöjningar och kortsiktiga tillägg på inkommande order. Vi börjar nu se effekterna av detta arbete. Vår bruttomarginal går åt rätt håll under kvartalet och uppgår till 62,2 % (63,7 %) även om det fortfarande är en bit kvar för att komma tillbaka till nivåerna innan leveranskedjeproblemen började 2021.

Rekordresultat
Som ett resultat av de höga leveransvolymerna och den stabila bruttomarginalen nådde vi ett nytt rekordresultat under andra kvartalet med ett rörelseresultat om 143 MSEK (121) motsvarande en rörelsemarginal på 23,7%.

Vi fortsätter att bygga upp komponentlager för att kunna leverera vår orderstock när nyckelkomponenter blir tillgängliga. Lageruppbyggnaden är 50 MSEK vilket påverkar vårt kassaflöde negativt under kvartalet. Kassaflödet uppgår till 56 MSEK för kvartalet.

Förvärv av de resterande 30% av aktierna i Procentec
Som rapporterats i Q1-rapporten, förvärvade HMS resterande 30% i holländska Procentec under början av kvartalet, vilket gör HMS till ensam ägare. Huvudsyftet med förvärvet är att påskynda integrationsarbetet med resten av HMS-organisationen. Vi ser de viktigaste framtida synergierna på marknadssidan i Nordamerika och Asien.

Förvärv av australiska distributören Global M2M
Australien är en alltmer intressant marknad för HMS. För att påskynda marknadspenetrationen träffade HMS en överenskommelse med vår huvuddistributör i Australien, Global M2M, om att förvärva företaget. Verksamheten består av fyra anställda och distribuerar redan de flesta av HMS varumärken. Australien är nu HMS 17:e land med en egen säljorganisation.

Nya produkter
Under kvartalet släppte vi nästa generation av vår ledande produkt för fjärråtkomst, Ewon Cosy+, med nya säkerhetsfunktioner som möter kundernas framtida förväntningar på solid cybersäkerhet för industriella applikationer.

Vi börjar också se ett bredare intresse för vår nya AI-baserade mjukvaruprodukt för att analysera nätverksfel, SNAP Analysis från Procentec. SNAP är en prenumerationstjänst som identifierar orsaken till nätverksfel baserat på avancerad signaltolkning och analys, vilket gör det möjligt för kunden att drastiskt minimera sin tid för nätverksavbrott.

Fortsatt positiva utsikter trots en utmanande makrosituation
Det finns flera utmaningar och risker framför oss med den osäkra globala ekonomin, fortsatt covid-oro och kriget i Ukraina. Vi behöver också hantera osäkerheterna i utbudet av elektroniska komponenter.

Trots de makroekonomiska riskerna ser HMS en bra marknad framåt och tror att de kommande kvartalen kommer att vara stabila vad gäller försäljning och lönsamhet, dock avhängig tillgången på viktiga halvledarkomponenter.

Ser vi längre fram så är HMS givetvis beroende av den allmänna utvecklingen i den globala ekonomin, men vi tror att våra kunders fortsatta satsningar på ökad automatisering och digitalisering, ökande energipriser som accelererar elektrifieringen och efterfrågan på energilagring är drivkrafter som även ökar efterfrågan på industriella kommunikationslösningar, och att detta kommer att driva på den långsiktiga tillväxten för HMS.

På lång sikt tror vi fortsatt att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att vara ett intressant område, både vad gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2022-07-14


Staffan Dahlström                 Charlotte Brogren
Verkställande Direktör Styrelseordförande

Niklas Edling                         Fredrik Hansson                 
Styrelseledamot Styrelseledamot

Anna Kleine                           Anders Mörck
Styrelseledamot Styrelseledamot

Cecilia Wachtmeister         
Styrelseledamot

Mikael Mårtensson                Freddy Dahlberg
ArbetstagarrepresentantArbetstagarrepresentant


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 14 juli 2022.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 750 personer och omsatte 1 972 MSEK under 2021. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 20233.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Jan Svedjebrant, SCA Pensionsstiftelser m fl, Mikael Schmidt, Essity Pensionsstiftelser m fl, samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,

Två av tre svenskar har ett lyckligt arbetsliv3.10.2022 07:04:36 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik. Två av tre svenskar trivs på jobbet och tycker att de har ett lyckligt arbetsliv. Högre lön, större frihet och mindre stress skulle göra att ännu fler trivs på jobbet. Det visar en färsk Sifo-undersökning som konsultföretaget Kvadrat har låtit göra. De flesta svenskar är nöjda med både ansvar och arbetsuppgifter på jobbet och bedömer att kan fortsätta arbeta på samma nivå som idag i många år framåt. Egenföretagare är lyckligare än anställda, 72 procent respektive 65 procent svarar att de har ett lyckligt arbetsliv. Det visar Sifo-undersökningen som tillfrågat över 1 000 tjänstemän och 550 egenföretagare. Samtidigt svarar var femte svensk att de inte har ett hållbart arbetsliv. En av tre anställda (32 procent) och 23 procent av egenföretagarna är stressade på jobbet. För att kunna få ett ännu bättre arbetsliv är det högre lön som står högst (enligt 26 procent) på önskelistan. På andra

Sinch tillkännager Softbanks avyttring av hela sin ägarandel i Sinch29.9.2022 18:56:08 CEST | Pressmeddelande

Den nuvarande aktieägaren SoftBank avser att sälja hela sin ägarandel i Sinch till Neqst D2 och Sinchs medgrundare/tillförordnade vd Johan Hedberg. Sinch AB (publ) (“Sinch” eller ”Bolaget”) har meddelats att den nuvarande aktieägaren Softbank säljer sin andel i Bolaget till Neqst D2 och Sinchs medgrundare/tillförordnade vd Johan Hedberg. Andelen i Bolaget som avyttras uppgår till cirka 5,01 procent av de utestående aktierna och efter försäljningen äger SoftBank inga aktier i Sinch. När transaktionen har slutförts kommer Neqst D2, som redan är Bolagets största aktieägare, att inneha cirka 18,6 procent av Bolagets utestående aktier. Transaktionen kommer att offentliggöras genom ett flaggningsmeddelande och kommer att rapporteras till Finansinspektionens insynsregister. För mer information, vänligen kontakta Ola Elmeland Investor Relations Director Mobile: +46 721 43 34 59 E-mail: investors@sinch.com Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile: +46 722 45 50 55

Elanders – nya inringningsdetaljer för telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 202229.9.2022 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 måndagen den 17 oktober kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. En uppdatering har skett avseende inringningsdetaljerna till telefonkonferensen. Var vänlig använd ett av telefonnumren nedan och ring in 5-10 minuter före starttid för att ansluta till telefonkonferensen: Sverige: +46 (0) 8 5051 0086 Tyskland: +49 (0) 211 8822 8324 Storbritannien: +44 (0) 33 0551 0211 USA: +1 646 843 4609 Kod: 1948496# Agenda 14.50 Konferensnumret öppnas 15.00 Genomgång av delårsrapporten 15.20 Frågestund 16.00 Avslutning Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk: https://www.elanders.com/sv/presentationer För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det tredje kvartalet 202229.9.2022 11:30:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det tredje kvartalet 2022 onsdagen den 19 oktober 2022 kl. 07.30. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller via internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, ring in eller följ webbpresentationen via länken nedan. SE: +46 8 505 583 50 UK: +44 33 3300 9034 US: +1 646 722 4904 Länk till webbsändningen Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum