Länsstyrelsen Östergötland

Här är projekten som ska utveckla Östergötland

Dela

Aktiviteter för långtidsarbetslösa, upplevelsecentrum för mat och en naturhinderbana vid Trollegater. Det handlar några av projeken om som nu får medel av Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen utlyste under sommaren medel för idéer som kunde bidra till att utveckla Östergötland. Länsstyrelsen vill på så sätt bidra till att tillsammans med övriga i länet skapa ett Östergötland som uppfattas som en attraktiv och värdeskapande region.

Det var första gången som Länsstyrelsen Östergötland testade arbetssättet med utlysning av pengar för regionala tillväxtsatsningar. Totalt skickades 17 idéer in och efter en urvalsprocess har nu beslut om vilka som får del av medlen tagits. Det är sju idéer som ges möjlighet att genomföras med stöd från Länsstyrelsen.. Projekten varierar i målgrupp, projektägare, storlek och inriktning men har alla gemensamt att de vill bidra till utveckla länet. Arbetssättet att utlysa medel kommer nu att utvärderas och därefter kommer beslut tas om eventuell ny utlysning under 2018.

– Vi ville genom utlysningen av projektmedel bjuda in till kreativitet och nytänkande kring hur vi tillsammans kan utveckla vårt län. Nu ser vi fram emot att få följa dessa projekt och se hur deras resultat kommer landa i länet, säger Erica Lindberg, ansvarig för verksamheten på Länsstyrelsen Östergötland.

Ett flertal projekt har fokus på bidra till genomförandet av redan befintliga strategier i länet, så som genomförande av länets livsmedelsstrategi. Andra berör exempelvis hur vi ska bli ett ännu mer attraktivt län genom utveckla olika form av besöksmål.


Följande projekt har beviljats:

Gröna jobb – Linköpings kommun 

Projektet ska skapa förutsättningar för delaktighet och aktivitet bland individer som levt i långvarigt utanförskap och långvarig passivitet, genom fördjupat samarbete mellan olika parter för att hjälpa långtidsarbetslösa utrikes födda att etablera sig inom grön näring.

Leve Kinda – ideella föreningen Kinda mat

Projektet vill utveckla bland annat en flerspråkig digital plattform för distribution och försäljning av lokalt producerade och förädlade livsmedel och en fysisk mötesplats för information och försäljning av lokalt producerade livsmedel och internationell mat.

SEGEL – Norrköpings kommun

Kommunen vill stimulera en helhetssyn av de gröna näringarnas betydelse för kommunen och omvänt. Projektet vill gå från ord till handling med genomförande och implementering, i samverkan med olika aktörer och intressenter på läns och lokal nivå, avseende livsmedelsstrategin.

MOD, människor och drömmar – Kisa emigrantmuseum, Kinda kommun

Projektet vill skapa en spännande utställningsmiljö med utgångspunkt i nuvarande Kisa emigrantmuseum med ökad tillgänglighet för alla. Målet är att genom att skapa ett kvalitativt besöksmål stärka den lokala och regionala attraktionskraften och vara ett levande kunskapscentrum kring ämnet migration i regionen.

Upplevelsecentrum för mat, marknadsanalys – Mjölby kommun

Projektet vill öka kunskapen om den svenska livsmedelsproduktionen och framför allt locka fler besökare till Mjölby och Östergötland genom att etablera ett Upplevelsecentra för mat. Projektet ska undersöka om detta är möjligt genom en marknadsanalys som ska ge svar på om det är ekonomiskt och hållbart möjligt att etablera ett upplevelsecentrum för mat i Mjölby.

Utveckling och implementering av handlingsplan i Ydre – Ydre kommun

Ydrebygden ska år 2020 vara en tydlig och självklar aktör i Östergötlands livsmedelsstrategi. Det innebär att Ydre kommun sätter upp och implementerar en lokal handlingsplan som ska bidra till bland annat ny arbetskraft inom näringen i tätt samarbete med utbildningssamordnare. Handlingsplanen ska öka en hållbar livsmedelsproduktion för minskad sårbarhet och skapa fler arbetstillfällen inom gröna näringar. Detta genom ett tydligt tillväxtfokus, vilket innebär att även den inkluderar hobbyverksamheter med potential att utvecklas till hållbara företag.

Trollstigen – Kinda kommun

Projektet vill anlägga en naturhinderbana för att utveckla det omtyckta besöksmål Trollegater, en av Sveriges största urbergsgrottor. Målet är att ge ett mervärde för både turister och lokalbefolkning genom att lyfta ett unikt besöksmål, uppmuntra och inspirera till ett rikare friluftsliv, stimulera naturupplevelser väcka intresse, förståelse och omtanke för natur och miljö, samt att skapa relation till vår historia.

Fotnot: En träff med samtliga projekt genomförs på Länsstyrelsen 4 oktober, kl. 13. Det finns då möjlighet att träffa representanter för projekten. Föranmälan krävs i så fall till therese.aneklint@lansstyrelsen.se 

Kontakter

Erica Lindberg, ekonomichef, Länsstyrelsen Östergötland
010-2235295
erica.lindberg@lansstyrelsen.se

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland