NASDAQ OMX

Hemcheck Sweden AB: Bokslutskommuniké för helåret 2017 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet

Dela

   

Bokslutskommuniké för helåret 2017 och kvartalsrapport för fjärde kvartalet

1 O K TO B ER - 31 D ECEMB ER 2017


Bokslutskommuniké för Hemcheck AB

januari-december 2017


Fjärde kvartalet 2017

(1 oktober - 31 december) 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 kr (11 075)
 • Resultat efter finansiella poster -1 455 217 kr (-1 328 561)
 • Resultat per aktie -0,13 kr (-0,23)

Helåret 2017
(1 januari - 31) december 2017

 • Rörelsens intäkter uppgick till 10 000 kr (28 425)
 • Resultat efter finansiella poster -5 390 636 kr (-2 387 956)
 • Resultat per aktie -0,53 kr (-0,49)
 • Likvida medel 20 541 391 kr (4 073 467)


Belopp i kr 2017 okt - dec 2016 okt - dec 2017 jan-dec 2016 jan-dec
Nettoomsättning 0 11 075 10 000 28 425
Rörelseresultat -1 518 275 -1 287 283 -5 256 600 -2 258 866
Resultat efter skatt -1 455 217 -1 328 561 -5 390 636 -2 387 956
Balansomslutning 31 707 697 10 055 978 31 707 697 10 055 978
Periodens kassaflöde -2 125 970 3 723 734 16 467 925 1 642 164
Likvida medel 20 541 391 4 073 467 20 541 391 4 073 467
Eget Kapital 27 485 640 5 441 091 27 485 640 5 441 091
Resultat per aktie (kr) före och efter utspädning* -0,13 -0,23 -0,53 -0,49
Soliditet (%) 86,68 54,10 86,68 54,10
Antal utestående aktier på balansdagen (st) 10 864 600 5 834 600 10 864 600 5 834 600
Genomsnittligt antal aktier (st) 10 864 600 5 834 600 10 120 436 4 836 847
Medelantalet anställda 5 4 4 3

*Antal aktier har omräknats utifrån split 2016 för att öka jämförbarheten


   VD HAR ORDET:

På väg mot färdig produkt

2017 var ett både intensivt och händelserikt år för HemCheck. Vi började året med en nyemission inför vår börsnotering på Nasdaq First North i mars 2017. Emissionen blev övertecknad och tillförde bolaget strax över 30 miljo- ner kronor, medel som har varit viktiga för vårt fortsatta utvecklingsarbete. I våras genomförde vi dessutom en användarstudie för vårt produktkoncept Helge och efter det har verksamheten accelererat. I oktober godkände Etikprövningsnämnden vår ansökan om en metodjämförelse vid akutmot- tagningen och kliniska centrallaboratoriet vid Centralsjukhuset i Karlstad.
I november kunde vi, genom den lyckade kalibreringen av vår avläsare, ta ytterligare ett steg mot en färdig produkt och i december fick vi ett avgö- rande patent gällande vår blodsepareringsteknik.

Samtidigt som vi utvecklat vårt produktkoncept Helge, där vi planerar för en CE-märkning och marknadslansering under 2018, har  vi  identifierat nya användningsområden för vår unika teknik. Ett av dem är hemolystest av blodgasprover. Efter att ha studerat detta närmare ser vi stora syner- gier mellan vårt befintliga produktkoncept och ett motsvarande sådant för blodgasprov. Vi har därför valt att gå vidare i två parallella produktspår
under det kommande året. Hemolystest även för blodgasprov innebär att vi öppnar upp för ett helt nytt marknadssegment och breddar vårt erbjudande gentemot våra kunder och än mer kan bidra till förbättrade processer, högre patientsäkerhet och lägre kostnader.

2018 blir spännande. Det är året då vi kommer att få se HemCheck transfor- meras från renodlat forsknings- och utvecklingsbolag till en marknadsaktör med kommersiellt gångbara produkter. Jag ser fram emot den resan.

Annelie Brolinson
Verkställande direktör


Verksamhetsberättelse 2017, Hemcheck Sweden AB (publ)


Kort om HemCheck

HemCheck AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialise- rar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avlä- sare som mycket snabbt, direkt vid blodprovstagningen,
kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan användas vid analys.

HemChecks vision och mål är att bidra till en förbättrad vård genom att utveckla och kommersialisera användar- vänliga produkter för detektion av hemolyserade blod- prover i direkt anslutning till provtagningen. På så sätt kan HemCheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. HemCheck kommer också att utveckla motsvarande produkt för hemolystest av blodgasprov.

Viktiga händelser under året och det fjärde kvartalet

 • Under februari genomfördes en nyemission som gav totalt 30 180 000 kronor.
 • Den 15 mars noterades Hemcheck för handel på First North under kortnamnet "HEMC".
 • Den 21 juni presenterades resultat från tester vid akut- mottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Över tio procent av de testade blodproven i kontrollgruppen var hemolyserade.
 • I augusti tillträdde Eva-Lotta Palm som produktchef på HemCheck.
 • Den 26 oktober godkände Etikprövningsnämnden Hem- Checks ansökan om genomförande av en metodjämfö- relse vid Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Den 9 november annonserade HemCheck ett samarbete med Karolinska Institutet avseende en studie om före- komst av hemolys i blodgasprover.
 • Den 20 november kalibrerades HemChecks avläsarenhet med gott resultat.
 • I december fick HemCheck svenskt patent gällande bolagets teknik för blodseparering.
 • Den 5 december beslutade HemChecks styrelse och ledning att gå vidare och utveckla ett hemolystest för blodgasprov.

Viktiga händelser efter det fjärde kvartalet.

 • Den 11 januari tecknade HemCheck ett avtal med SHL Technologies Ltd avseende tillverkning av engångstest.
 • Den 23 januari tecknade HemCheck avtal med Region Västmanland avseende en studie av hemolysförekomst på Västmanlands sjukhus Västerås.

Marknad

Akutmottagningar i Europa (inom EU) och i USA bedöms utgöra HemChecks kärnmarknad. Där genomförs varje år cirka 65 miljoner blodprover som är relevanta för produkt- konceptet anpassat till blodprovrör. De avdelningar inom slutenvård och öppenvård som skickar blodprover till centrala laboratorier för analys, blodbanker, ambulanssjuk- vård och kliniska studiesituationer samt även exempelvis veterinärmedicinska kliniker är kundsegment som också bedöms vara viktiga för HemCheck. Särskilt intressanta är
de miljöer där korrekta svar behövs snabbt, analyserna som ska genomföras är kostsamma och risken för hemolys kan vara hög.

Kostnaden för ett hemolyserat blodprov  varierar  bero- ende på vårdkostnaderna för en fördröjd behandling med exempelvis en längre sjukhusvistelse som följd, samt på de direkta kostnaderna för ett nytt blodprov. Kostnaderna har,
baserats på publicerade hälsoekonomiska studier, uppskat- tats till minst 1 000 kronor per felaktigt eller uteblivet prov- svar. Vid en hemolysfrekvens på fem procent skulle Helge, med nuvarande prestanda, förbättra patientflödena och sänka sjukvårdskostnaderna vid akutmottagningar inom EU och USA med cirka 1,7 miljarder kronor per år.

Förekomsten av hemolys i blodgasprover är inte lika väl
dokumenterad som hemolys i blodrörsprover, men studier visar på hemolysnivåer upp till tio procent. För att öka
kunskapen på området kommer HemCheck under 2018 att genomföra studier tillsammans med Region Västmanland
i samarbete med forskare vid Karolinska institutet. Det tas årligen över 500 miljoner blodgasprover i världen, vilka idag inte kontrolleras för hemolys. Marknaden för patientnära
hemolysdetektion för blodgasprover är således stor.
Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo- visning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma

 • HemCheck AB: s årsredovisning 2017 publiceras den 12 april 2018
 • HemCheck AB:s kommuniké för första kvartalet 2018 offentliggörs den 9 maj 2018

 • HemCheck AB:s årsstämma äger rum den 14 maj 2018
 • HemCheck AB:s kommuniké för andra kvartalet 2018 offentliggörs den 31 augusti 2018
 • HemCheck AB:s kommuniké för tredje kvartalet 2018 offentliggörs den 15 november 2018

För vidare information, se www.hemcheck.com

Granskning av revisor

Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Styrelsens underskrift

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna rapport ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm 26/1 2018


Fredrik Sjöval
Ordförande


Anna Dalgaard
Ledamot


Jenni Björnulfson
Ledamot
Hjalmar Didrikson
Ledamot


Torbjörn Koivisto
Ledamot


Annelie Brolinson
VD


   


För vidare information, kontakta

Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd
Tel: +46 70 288  0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com


Viktig information

Denna information är sådan information som HemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan- stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26/1 2018 kl. 09.00


Resultaträkning

Belopp i kr 2017 okt - dec 2016 okt - dec 2017 jan-dec 2016 jan-dec
Nettoomsättning 0 11 075 10 000 28 425
Aktiverat arbete för egen räkning 848 792 849 513 2 849 608 2 095 944
  848 792 860 588 2 859 608 2 124 369
Rörelsens kostnader        
Övriga externa kostnader -1 106 767 -1 152 144 -4 244 006 -1 931 315
Personalkostnader -1 223 817 -963 407 -3 738 745 -2 322 620
Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  

-36 483
 

-32 320
 

-133 457
 

-129 300
Rörelseresultat -1 518 275 -1 287 283 -5 256 600 -2 258 866
Resultat från finanseilla poster        
Ränteintäkter och liknande resultatposter 201 4 207 32
Räntekostnader och liknande kostnader 62 857 -41 282 -134 243 -129 122
Resultat efter finansiella poster -1 455 217 -1 328 561 -5 390 636 -2 387 956
Periodens resultat -1 455 217 -1 328 561 -5 390 636 -2 387 956

Balansräkning

Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för forsknings-, utvecklings- och liknande arbeten  

9 776 452
 

4 500 082
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  

772 114
 

689 163
  10 548 566 5 189 245
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer 165 368 248 723
Summa Anläggningstillgångar 10 713 934 5 437 968
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 0 13 844
Aktuella skattefordringar 41 543 31 057
Övriga fordringar 329 988 372 209
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 80 841 127 433
  452 372 544 543
Kassa och bank 20 541 391 4 073 467
Summa Omsättningstillgångar 20 993 763 4 618 010
SUMMA TILLGÅNGAR 31 707 697 10 055 978

Balansräkning, forts.

Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget Kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 977 814 525 114
Fond för utvecklingsutgifter 8 612 585 3 336 215
  9 590 399 3 861 329
Fritt eget kapital    
Överkursfond 39 646 065 12 663 580
Balanserad vinst eller förlust -16 360 189 -8 695 862
Årets resultat -5 390 636 -2 387 956
  17 895 241 1 579 762
Summa Eget Kapital 27 485 640 5 441 091
Långfristiga skulder    
Övriga skulder till kreditinstitut 1 707 024 2 036 463
  1 707 024 2 036 463
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 882 618 643 537
Leverantörsskulder 557 820 1 296 489
Övriga kortfristiga skulder 93 738 251 848
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 980 857 386 550
  2 515 033 2 578 424
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 707 697 10 055 978

Kassaflödesanalys

Belopp i kr 2017 okt - dec 2016 okt - dec 2017 jan-dec 2016 jan-dec
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat -1 518 275 -1 287 283 -5 256 600 -2 258 866
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 36 483 32 320 133 457 129 300
Erhållna räntor 201 4 207 31
Erlagda räntor 62 857 -41 282 -134 243 -129 122
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  

-1 418 734
 

-1 296 241
 

-5 257 179
 

-2 258 657
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 0 0 0 0
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar 0 -13 844 13 844 -13 844
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -67 453 -332 248 78 327 -390 999
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 852 597 1 283 377 -302 470 1 424 289
Kassaflöde från den löpande verksamheten -633 590 -358 956 -5 467 478 -1 239 211
Investeringsverksamheten        
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 793 002 -1 449 855 -5 409 423 -3 336 215
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Kassaflöde från Investeringsverksamheten -1 793 002 -1 449 855 -5 409 423 -3 336 215
Finansieringsverksamheten        
Nyemission 0 5 042 100 27 426 635 5 640 243
Utställda och betalda teckningsoptioner 0 0 8 550 119 700
Upptagna lån 500 000 500 000 500 000 500 000
Amortering av skuld -199 378 -9 555 -590 359 -42 353
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 300 622 5 532 545 27 344 826 6 217 590
Årets kassaflöde -2 125 970 3 723 734 16 467 925 1 642 164
Likvida medel vid periodens början 22 667 360 349 732 4 073 466 2 431 302
Likvida medel vid periodens slut 20 541 390 4 073 466 20 541 391 4 073 466

Förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital                                                Fritt eget kapital

 

 

Belopp i kr
 

 

Aktiekapital
Fond för utvecklings-
utgifter
 

 

Överkursfond
 

Övrigt fritt eget
kapital
 

Summa eget
kapital
 
Eget kapital 2015-12-31 177 784   7 250 968 -5 359 647 2 069 105  
Årets Resultat       -2 387 956 -2 387 956  
Nyemission 55 600   6 004 799   6 060 399  
Fondemission 291 730   -291 730   0  
Kostnader hänförliga till emission     -420 157   -420 157  
Aktivering av utvecklingsutgifter   3 336 215   -3 336 215 0  
Teckningsoptioner     119 700   119 700  
Eget kapital 2016-12-31 525 114 3 336 215 12 663 580 -11 083 818 5 441 091  
Årets Resultat       -5 390 635 -5 390 635  
Nyemission 452 700   29 727 300   30 180 000  
Kostnader hänförliga till emission     -2 753 366   -2 753 366  
Aktivering av utvecklingsutgifter   5 276 370   -5 276 370 0  
Teckningsoptioner     8 550   8 550  
Eget kapital 2017-12-31 977 814 8 612 585 39 646 064 -21 750 823 27 485 640  

 
     


   Certified Adviser
HemChecks Certified Adviser är Corpura AB.

Bolagsinformation
Hemcheck Sweden AB (publ)
Organisationsnummer: 556811-5272 Juridisk form: Publikt aktiebolag


Adress:
HemCheck AB
Karlstad Universitet, Biomedicin
Universitetsgatan 2
656 37 Karlstad
Telefon: +46 (0)702 88 08 26
www.hemcheck.com


   

11 H E M C H E C K SW E D E N A B | B O KS LU T S KO M M U N I K É 2017
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hemcheck Sweden AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Skybox Security Expands Footprint in APAC with New Channel Partners and Leadership in Australia20.6.2018 00:00Pressmeddelande

SAN JOSE, Calif., June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skybox(TM) Security, a global leader in cybersecurity management, today announced that two Australia-based firms, NEXTGEN and Insentra have joined its Australia channel partner program. In addition, Skybox has filled a key leadership role in Australia and New Zealand, continuing the company's expansion in the Asia Pacific region (APAC), which is among the company's fastest-growing global markets. The Skybox APAC channel program enables managed security service providers (MSSPs), value-added resellers (VARs), distributors and system integrators to meet the needs of the market by deploying and offering services that leverage the Skybox(TM) Security Suite. By adding the Suite to their offerings, local partners can continue to serve as trusted cybersecurity advisors to Australian businesses. "Skybox is working with many of the world's largest, most complex networks, providing security teams with the visibility and context needed to addres

Platinum Equity to Sell Worldwide Flight Services for €1.2 Billion19.6.2018 15:00Pressmeddelande

Successful investment adds to Platinum Equity's continued momentum in Europe LOS ANGELES, June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Platinum Equity today announced it has signed a definitive agreement to sell Worldwide Flight Services (WFS) to affiliates of Cerberus Capital Management, L.P. in a transaction valued at approximately €1.2 billion. The sale is expected to close during Q4 2018, subject to regulatory approval and certain closing conditions. Since Platinum Equity acquired the company in 2015, WFS has grown significantly, both organically and through a transformative add-on acquisition, and is now the world's largest air cargo handler and one of the world's leading providers of ground handling and technical services, with annual revenues of more than €1.2 billion. "Through a combination of growth and operational initiatives, WFS has evolved and expanded significantly over the past three years and today enjoys record top-line and earnings performance," said Platinum Equity Partner Loui

Quantenna's New QSR10GU-AX Plus Raises the Bar for Wi-Fi Performance and Functionality19.6.2018 14:00Pressmeddelande

SAN JOSE, Calif., June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantenna Communications, Inc. (NASDAQ:QTNA), the innovator and global leader of high performance Wi-Fi solutions, today announced that the QSR10GU-AX Plus, a new enhanced solution targeting gateways and access points based on the draft IEEE 802.11ax standard, is now sampling to select customers. Building upon Quantenna's pioneering QSR10G-AX Wi-Fi platform, QSR10GU-AX Plus offers unique capabilities, including Adaptive 5 GHz, SuperTx and ESP, providing significant performance gains across a variety of home configurations. The QSR10GU-AX Plus can operate concurrently in both 8x8 MIMO in the 5 GHz band and 4x4 MIMO in the 2.4 GHz band supporting a total of 12 streams. Unique features of QSR10GU-AX Plus include: Dynamic switching between 8x8 MIMO and dual 4x4 MIMO in the 5 GHz band by applying adaptive algorithms, enabled by Quantenna's unique baseband and RF architecture design. This provides the end users with the best possible MIMO c

CrownBio Enters Partnership with Pierre Fabre to Accelerate Discovery and Development of Immuno-Oncology Agents19.6.2018 14:00Pressmeddelande

SAN DIEGO, June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, a global drug discovery and development services company providing translational platforms to advance oncology, inflammation, cardiovascular and metabolic disease research, announces that it has been selected by Pierre Fabre Research Institute as one of their partners to advance their immuno-oncology drug discovery pipeline. CrownBio boasts the world's largest collection of patient-derived xenograft (PDX) models and is a leading provider of humanized solutions for immuno-oncology drug development. Leveraging these exclusive capabilities, CrownBio will engraft PDX models selected by Pierre Fabre into CD34+ humanized mouse models. These customized, humanized models will be used to accelerate Pierre Fabre's innovative immuno-oncology drug discovery pipeline. "Pierre Fabre recognizes the value of CrownBio's extensive PDX collection and their expertise in implementing innovative humanization strategies," said Nathalie Corvaia, P

Glatfelter to Acquire Georgia-Pacific's European Nonwovens Business for $185 Million19.6.2018 13:44Pressmeddelande

YORK, Pa., June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- June 19, 2018 - Glatfelter (NYSE:GLT), a global supplier of specialty papers and engineered materials, today announced it has signed a definitive agreement to purchase Georgia-Pacific's European nonwovens business (the "Business") for $185 million, subject to customary purchase price adjustments. The proposed transaction includes Georgia-Pacific's operations located in Steinfurt, Germany, along with sales offices located in France and Italy. The Steinfurt facility produces high-quality airlaid products for the table-top, wipes, hygiene, food pad, and other nonwoven materials markets, competing in the marketplace with nonwoven technologies and substrates, as well as other materials focused primarily on consumer based end-use applications. The Steinfurt facility is a state-of-the-art, 32,000-metric-ton-capacity manufacturing facility that employs approximately 220 people. "Glatfelter's agreement to acquire the European nonwovens business demon

Industry stakeholders partner on blockchain based margin and collateral solution19.6.2018 13:00Pressmeddelande

AMSTERDAM, the Netherlands, BRUSSELS, Belgium, LONDON and STOCKHOLM, Sweden, June 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABN AMRO Clearing, EuroCCP, Euroclear and Nasdaq have completed a joint proof of concept to make the use of securities more efficient when used to cover margin calls, including after business hours, using blockchain, or distributed ledger technology (DLT). This solution addresses significant business challenges and inefficiencies related to the current provision of collateral to Central Counterparties (CCPs) and has demonstrated that a shared, resilient network can be built between collateral givers, collateral takers and intermediaries. The inefficiencies of collateral processing have been heightened as a result of recent market changes such as extended trading hours by stock exchanges and the requirement to centrally clear derivatives traded bilaterally (OTC) under the European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Today, a CCP margin call typically needs to be covered by

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum