HMS Networks presenterar sin rapport för tredje kvartalet och nya finansiella mål

Dela

Kvartalet

 • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 345 MSEK (377), motsvarande en minsk­ning med 8%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK
 • Orderingången uppgick till 336 MSEK (372), motsvarande en minskning med 10%
 • Rörelseresultatet uppgick till 77 MSEK (56), motsvarande en rörelsemarginal på 22,3% (14,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (46) och vinst per aktie till 1,33 SEK (0,98)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 116 MSEK (90)

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 061 MSEK (1 172), vilket motsvarar en minskning med 9%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 9 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 039 MSEK (1 134), motsvarande en minskning med 8%
 • Rörelseresultatet uppgick till 213 MSEK (188), motsvarande en rörelsemarginal på 20,0% (16,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 163 MSEK (138) och vinst per aktie till 3,58 SEK (2,96)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 286 MSEK (193)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av 70% av aktierna i Procentec B.V.
 • Förvärv av resterande 25,1% av aktierna i WEBfactory GmbH
 • Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för koncernen

VD kommentar

Tredje kvartalet har präglats av fortsatt osäkerhet kring konjunkturläget kopplat till coronapandemin. Under kvartalet har vår försäljning haft en svag utveckling men samtidigt har kostnaderna varit fortsatt låga, varför vi i kvartalet kan uppvisa ett rekord för både resultat och kassaflöde.

Fortsatt utmanande marknad i Europa, avvaktande i USA och förbättrad situation i Asien

Jämfört med motsvarande kvartal 2019, minskade omsättningen organiskt med 6% och orderingången med 7%. Bilden är lik den från andra kvartalet med svag efterfrågan på den centraleuropeiska marknaden, främst på våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien. Däremot har Asien fortsatt haft en bra utveckling, framförallt avseende orderingång, där Japan är stabilt och Kina uppvisar en imponerade tillväxt på över 50%. USA fortsätter dock att visa svag tillväxt och med en svagare dollar och kommande presidentval är det svårt att bedöma utsikterna i närtid.

Trots lägre volym lyckas vi ändå hålla en bruttomarginal på 62%, vilket framförallt är drivet av interna förbättringar och en bra produktmix inom produktsegmentet Anybus.

Hemarbete och digital transformering
Våra anställdas hälsa har fortsatt absolut högsta prioritet, vi har därför en fortsatt mix av hemarbete och arbete på våra kontor i stora delar av koncernen. Vi avslutade stora delar av våra korttidspermitteringar i Sverige i samband med sommarsemestrar och har idag korttidsarbete främst i Tyskland.

Med nya arbetssätt och digitala mötesplatser ser vi möjlighet till fortsatta besparingar i våra omkostnader även efter pandemin. Nya sätt att arbeta tillsammans med det åtgärdsprogram vi genomförde i slutet av förra året har resulterat i att rörelsekostnaderna för kvartalet i jämförbara termer minskat med 8% i förhållande till föregående år. En god bruttomarginal i kombination med vårt nya kostnadsläge gör att vi kan leverera ett rörelseresultat för kvartalet om 77 MSEK, vilket gör att vi överträffar vårt långsiktiga lönsamhetsmål om 20%. Den goda lönsamheten och god hantering av vårt rörelsekapital har resulterat i ett fortsatt starkt kassaflöde om 116 MSEK i kvartalet.

Nya förvärv
Efter kvartalets utgång har vi gjort två förvärv. Den 1 oktober förvärvades 70% av holländska Procentec BV, där resterade 30% ägs av tre ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget, som erbjuder hårdvara och mjukvara för att övervaka och diagnostisera nätverkstrafik i industriella processer, kommer att ge HMS nya möjligheter till affärer med användare av automationsutrustning. Vi ser stora möjligheter att utveckla denna affär från dagens diagnostikverktyg till att framöver kunna erbjuda tjänster som ger preventivt stöd att minska driftproblem i våra kunders kritiska nätverk.

Vi har även förvärvat de återstående 25,1% av tyska WEBfactory GmbH. Som 100% ägare kan vi nu öka integrationen och användningen av WEBfactorys mjukvaruprodukter tillsammans med våra övriga produktsegment, och vi ser stora möjligheter till nya affärer som kombinerar hårdvara och mjukvara.

Nya finansiella mål
HMS styrelse har beslutat om nya finansiella mål för 2025, som innefattar ett tillväxtmål med en nettoomsättning som överstiger ”π” miljarder (3,14 miljarder SEK) med ett rörelsemarginalmål på 20%. För att nå dessa ambitiösa mål, kommer vi ha ett större fokus mot förvärv än tidigare, vilket resulterat i en något justerad utdelningspolicy. Ny policy blir att dela ut 30-50% av det årliga resultatet per aktie, vilket ger bolaget större flexibilitet att finansiera kommande förvärv.

HMS har bjudit in till en kapitalmarknadsdag den 18 november för att presentera den uppdaterade strategin och ambitionerna för den kommande femårsperioden.

En osäker framtid och en ljus framtid
Vi ser fortsatt stor osäkerhet kring framtiden och hur coronapandemin kommer påverka efterfrågan hos våra kunder under kommande kvartal. Det fjärde kvartalet har startat i samma orderingångstakt som vi har haft under tredje kvartalet och även om vissa makrodata ser något mer positiva ut nu, jämfört med för ett kvartal sedan, tror vi fortfarande på en långsam återhämtning. Men, med en stark finansiell ställning kommer vi, trots det osäkra läget i det korta perspektivet, fortsätta fokusera på nya förvärvsmöjligheter och satsa på teknikinnovation.

Vår bedömning är att automation och digitalisering av industriella processer kommer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss. Då skall HMS vara redo för att möta denna utveckling och efterfrågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för industriell kommunikation och IIoT kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv – där vi fortsätter att arbeta enligt vårt motto “Connecting Devices”.

Halmstad 2020-10-23

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 14:00 den 23 oktober 2020.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis™. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, och i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 519 MSEK under 2019. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona AB:s valberedning inför årsstämman 202126.11.2020 16:00:00 CETPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 november 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021. Enligt instruktionen och arbetsordningen för valberedningen som antagits av bolagsstämman ska valberedningen bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Den 30 september 2020 var de två största ägarna som önskar utse en representant till valberedningen Jørgen Drejer och New Leaf Ventures. Dessa aktieägare har utsett varsin representant, enligt nedan, som tillsammans med ordföranden i styrelsen kommer att utgöra Saniona AB:s valberedning. Valberedningens medlemmar är: Søren Skjærbæk, partner på Ursus law firm, Vejle, Danmark, utsedd av Jørgen DrejerJohn Haurum, professionell styrelseledamot i life science bolag och tidigare vd för F-star Biotechnology Limited, Cambridge, Storbrit

FDA identifierar unik kod för CADScor®26.11.2020 14:22:41 CETPressmeddelande

Pressmeddelande (MAR) Malmö, 26 november 2020 FDA identifierar unik kod för CADScor® Efter gårdagens meddelande och ytterligare analys av godkännandet från det amerikanska läkemedelverket, Food and Drug Administration (FDA), meddelade idag Acarix AB att FDA givit marknadsgodkännande av CADScor®System i USA med en ny generisk enhetskod: Coronary artery disease risk indicator using acoustic heart signals. Acarix är det enda företaget på marknaden som har beviljats denna kod. I godkännandet från FDA definieras CADScor® som ett hjälpmedel vid hjärtanalys och diagnos som en riskindikator för kranskärlssjukdom. En produkt som med hjälp av akustiska signaler registrerar hjärtljud och vibrationer för att beräkna en patientspecifik riskkod vilken indikerar förekomst av kranskärlssjukdom. ”Vi är ensamma på marknaden i den här produktkategorin. Detta är en möjlighet som ger oss förutsättningarna att tillsammans med kliniker och samarbetspartners skapa ett nytt segment och en ny klinisk standard p

HOYLU FORTSÄTTER ATT EXPANDERA SIN VERKSAMHET INOM BYGGSEKTORN26.11.2020 08:45:00 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 26 november 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått ytterligare en order från Walbridge, en fullservice entreprenad firma med huvudkontor i Detroit, MI, genom att implementera Hoylus workspaces och lean programvara för att fortsätta att modernisera och förbättra byggprojekteringen och sina arbetsflöden. Walbridge är en befintlig kund hos Hoylu och det nya ordervärdet är 300 000 kronor. Ordern innebär en expansion av Hoylus verksamhet inom byggbranschen med high-end arkitektonisk design och projektledning. "Vi är glada att se våra kunder fortsätta utöka sin verksamhet med Hoylu. Walbridge ligger i framkant när det gäller digital omvandling och innovation och vi är tacksamma för att vi kan vara en liten del av deras framgångsrika resa på det ena stora byggprojektet efter det andra", säger Stein Revelsby, VD Hoylu. För mer information, kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoy

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari till september 202026.11.2020 08:45:00 CETPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”Corline har under årets tredje kvartal utvecklats väl vad gäller Renaparin® och samtidigt visat prov på den breda potentialen i bolagets plattformsteknologi. Avtal har slutits med kunder i den medicintekniska delen av verksamheten.” Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2020 uppgick till 368 KSEK (138).Resultatet efter finansiella poster under det tredje kvartalet 2020 uppgick till -2 150 KSEK (-1 932). Resultatet per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2020 till cirka -0,13 SEK (-0,12). Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1160 KSEK (647).Resultatet efter finansiella poster upp

Klövern säljer 12 fastigheter i Malmö, Lund, Norrköping och Västerås för 610 mkr25.11.2020 15:00:00 CETPressmeddelande

Klövern har tecknat avtal med Mileway avseende försäljning av 12 fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 610 mkr. Fastigheterna, som är belägna i Malmö, Lund, Norrköping och Västerås, har en uthyrningsbar yta om cirka 120 700 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för lager/logistik. Hyresvärdet uppgår till 61 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 82 procent. ”Denna försäljning är ytterligare ett steg i Klöverns renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar i våra mer prioriterade segment”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Klövern. Frånträde är planerat till den 15 januari 2021. Följande fastigheter omfattas av försäljningen: Malmö: Kullen 1, Fältsippan 8, Krukskärvan 9, Stiglädret 10 och Ventilen 4 Lund: Annedal 9, Kvartsen 6 och Trumlan 1 Norrköping: Malmen 5, Silvret 2 och Slakthuset 14 Västerås: Friledningen 18 Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, ru

Acarix erhåller marknadsgodkännande för CADScor® System för försäljning på den amerikanska marknaden25.11.2020 13:15:00 CETPressmeddelande

Pressmeddelande (MAR) Malmö, Sverige, 25 november 2020 Acarix erhåller marknadsgodkännande för CADScor® System för försäljning på den amerikanska marknaden Acarix AB (publ) meddelade idag att det amerikanska läkemedelsverket (FDA) har godkänt bolagets De Novo ansökan för ett marknadsföringsgodkännande för CADScor®System i USA. ”Detta är en fenomenal prestation och ett enormt erkännande av vår teknologi och CADScor® Systems möjlighet att förbättra den diagnostiska processen för potentiella CAD-patienter i USA. Dessutom kommer markandsgodkännandet att bidra betydligt i det fortsatta värdeskapandet av Acarix och gör det nu möjligt för oss att vidta alla åtgärder som krävs i förberedelserna för en lansering i USA.” säger Per Persson, vd för Acarix. De Novo-processen används för nya produkter där det inte finns någon direkt jämförbar produkt med jämförbar indikation på den amerikanska marknaden för att stödja en standardansökan enligt 510(k). Acarix lämnade in De Novo-ansökan i november 201

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum