HMS presenterar sin halvårsrapport 2021 och uppdaterar sin finansiella kalender

Dela

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning uppgick till 474 MSEK (355), motsvarande en ökning med 33%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 33 MSEK
 • Orderingången uppgick till 606 MSEK (302), motsvarande en ökning med 100%
 • Rörelseresultatet uppgick till 121 MSEK (69), motsvarande en rörelsemarginal på 25,5% (19,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 98 MSEK (54) och vinst per aktie till 2,02 SEK (1,24)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126 MSEK (115)

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 929 MSEK (716), vilket motsvarar en ökning med 30%. Valuta-effekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 62 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 170 MSEK (703), motsvarande en ökning med 67%
 • Rörelseresultatet uppgick till 235 MSEK (136), motsvarande en rörelsemarginal på 25,3% (18,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 192 MSEK (102) och vinst per aktie till 3,94 SEK (2,26)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 257 MSEK (170)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av 60% av aktierna i det spanska bolaget Owasys Advanced Wireless Devices S.L.

Bolaget upplyser även att tidigare kommunicerat datum för bokslutskommuniké 2021 är ändrat till 26 januari 2022. Datum för kommande finansiella rapporter och årsstämma framgår av halvårsrapporten och på bolagets hemsida.

VD kommentar

Fortsatt stark utveckling men utmanande komponentförsörjningssituation
Den underliggande efterfrågan fortsätter att vara stark för HMS produkter och vi kan konstatera att vi har ännu ett rekordkvartal både gällande omsättning, orderingång och rörelseresultat.

Orderingången under kvartalet uppgår till rekordnivån 606 MSEK, motsvarande en tillväxt om 100%, varav 88% organisk jämfört med föregående år. För första halvåret är motsvarande siffror 67% respektive 60%.

Den rekordhöga orderingången drivs av en stark återhämtning på samtliga marknader samt ett ökat intresse för uppkoppling av maskiner. Men också av en alltmer utmanande komponentbristsituation som gör att våra kunder bygger säkerhetslager och tar höjd för våra längre leveranstider. Vi bedömer att vi har förköpseffekter, på grund av kunders oro kring komponentbrist, om ca 100 MSEK där några av våra större kunder lägger order längre fram i tiden än normalt. Detta gör att vi har en mer än dubbelt så stor orderbok jämfört med utgången av Q2 2020.

Komponentbristen har delvis påverkat vår leveransförmåga och vi har behövt senarelägga en del leveranser till kommande kvartal, vilket medfört en negativ påverkan på kvartalets omsättning om ca 30 MSEK. Kvartalets omsättning når trots allt en ny rekordnivå om 474 MSEK, motsvarande en tillväxt om 33% jämfört med föregående år, varav 28% är organisk tillväxt.

Vidare kan vi notera fortsatt stärkta bruttomarginaler som uppgår till 63.7% (62.0%) och vi ser nu full effekt från prisjusteringarna som genomfördes vid årsskiftet. Vi ser en viss negativ effekt från ökade komponentpriser, vilket bedöms kunna påverka bruttomarginalen med någon procentenhet under kommande kvartal.

Under kvartalet har vi startat upp flera långsiktiga satsningar inom våra utvecklings- och marknadsorganisationer för att dra nytta av de trender vi ser av ökad automation och förstärkt fokus på hållbarhet hos våra kunder. Dessa satsningar i kombination med en återgång i mer normalt resande kommer successivt öka våra rörelsekostnader med upp till ca 10% fram till det fjärde kvartalet.

Sammantaget landar vi i ett nytt rekordkvartal även för vårt rörelseresultat som uppgår till 121 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 26% och en ökning med 76% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det positiva resultatet är drivet av en expansiv omsättning i kombination med goda bruttomarginaler och låga omkostnader.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 126 MSEK (115) i kvartalet vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning. Vid kvartalets slut har vi en nettoskuld om 78 MSEK.

Samtliga marknader på rekordnivåer under det andra kvartalet
I våra stora och viktiga marknader i Europa, som Tyskland, Frankrike och Italien fortsätter en stark återhämtning och vi har en orderingång som är mer än fördubblad mot föregående års, förvisso svaga, kvartal. En stark maskinbyggarmarknad och robotindustri, tillsammans med bilindustrins omställning till elbilstillverkning samt generellt stora investeringar i ökad automation och digitalisering inom industrin driver tillväxten för HMS i Europa.

Även Nordamerika utvecklas positivt med en stark ekonomi och genomgående starka slutkundsvertikaler. Vi har bland annat vunnit nya affärer inom det växande området batteritillverkning.

I Asien fortsätter Kina och Japan sin starka utveckling. Efterfrågan från japanska robottillverkare är på rekordnivåer och trots ett bra jämförelsekvartal är orderingången upp över 60% i Asien.

Vi ser även en ökad penetration av vårt erbjudande för fjärrstyrning av maskiner där allt fler maskintillverkare väljer att integrera fjärrstyrning som standard i sina maskiner, vilket resulterat i en försäljningstillväxt på över 50% och en orderingång som är mer än fördubblad.

Förvärv av OwasysAdvancedWirelessDevices efter kvartalets utgång
Den första juli förvärvades 60% av det spanska bolaget Owasys Advanced Wireless Devices S.L., med 20 anställda och huvudkontor i Bilbao. Owasys erbjuder trådlösa kommunikationsplattformar som möjliggör fjärrövervakning och styrning av olika typer av industriella fordon och maskiner. Förvärvet gör det möjligt för HMS att adressera vertikalen för mobila maskiner och industriella fordon, vilken är en intressant del av vår strategiskt viktiga ”Informationscentriska” spelplan. Owasys förväntas ha en omsättning på 5,5 MEUR och ett rörelseresultat på 1,4 MEUR under 2021.

Positiva utsikter men vissa leveransutmaningar under det tredje kvartalet
Återhämtningen efter pandemin har fortsatt i god takt under det andra kvartalet och underliggande efterfrågan hos våra kunder bedöms fortsätta på en hög nivå även under kommande kvartal. Utmaningarna med komponentförsörjning gör att vi nu ser längre leveranstider till kunder, vilket kommer påverka vår omsättning under det tredje kvartalet då leveranser kan komma att skjutas fram till efterföljande kvartal. Under det fjärde kvartalet bedömer vi att situationen kommer att stabiliseras och vi räknar med att då kunna leverera majoriteten av de ordrar som fått skjutas framåt från tidigare kvartal.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2021-07-14


Staffan Dahlström         Charlotte Brogren
Verkställande Direktör Styrelseordförande

Fredrik Hansson         Anders Mörck
StyrelseledamotStyrelseledamot

Cecilia Wachtmeister         Ulf Södergren
StyrelseledamotStyrelseledamot

Niklas Edling                 Tobias Persson
StyrelseledamotArbetstagarrepresentant

Mikael Mårtensson
Arbetstagarrepresentant


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 14 juli 2021.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Stockwik tillträder Sundisol22.10.2021 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 22 oktober 2021 tillträtt Sundisol Aktiebolag och den fastighet från vilken Sundisols verksamhet bedrivs. Samtliga aktier i Sundisol och fastighetsbolaget har förvärvats. Tillträdet är i enlighet med det avtal om förvärv som ingicks och offentliggjordes den 20 oktober 2021. Sundisol är ett bolag med inriktning på installation av akustikplattor och undertak. Sundisol är beläget i Sundsvall och omfattar 11 anställda. Verksamheten har bedrivits sedan 1973. Sundisols omsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till drygt 23,4 MSEK respektive 3,8. Fastighetsbolagets hyresintäkter och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till 0,7 MSEK respektive 0,6. Köpeskillingen för Sundisol uppgår till 17,0 MSEK på skuldfri basis vilket beräknas motsvara en multipel om 4,1x EV/EBITDA, varav 15 MSEK erläggs kontant och 2 MSEK genom revers med 3 års löptid och

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier22.10.2021 14:42:18 CEST | Pressmeddelande

Styrelsen i HMS Networks AB (publ) ("HMS") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2021 fattat beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska genomföras inom ramen för ett återköpsprogram vilket syftar till att säkerställa HMS åtaganden att leverera prestationsaktier enligt HMS Aktiesparprogram 2022-2025. Återköpen får inledas den 25 oktober 2021 och kommer att ske vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2022. Återköpen kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och förvaltas av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som fattar handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av HMS. Återköp kommer ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp får ske av högst 81 000 aktier. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer

Delårsrapport 2021, Januari - September22.10.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kvartalet Tredje kvartalets omsättning uppgick till 472 MSEK (345), motsvarande en ökning med 37%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 7 MSEK Orderingången uppgick till 669 MSEK (336), motsvarande en ökning med 99% Rörelseresultatet uppgick till 101 MSEK (77), motsvarande en rörelsemarginal på 21,5% (22,3) Resultat efter skatt uppgick till 84 MSEK (61) och vinst per aktie till 1,81 SEK (1,33) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 148 MSEK (116) Förvärv har skett av 60% av aktierna i Owasys Advanced Wireless Devices S.L. Första nio månaderna Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 401 MSEK (1 061), vilket motsvarar en ökning med 32%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 69 MSEK Orderingången uppgick till 1 839 MSEK (1 039), motsvarande en ökning med 77% Rörelseresultatet uppgick till 336 MSEK (213), motsvarande en rörelsemarginal på 24,0% (20,0) Resultat efter skatt uppgick till 276 MSEK (163) och

AB Traction: Delårsrapport januari - september 202122.10.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Perioden juli - september Resultatet efter skatt uppgick till 198 (270) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 119 (164) MkrOnoterade innehav 30 (42) Mkr Finansiella placeringar 50 (67) MkrResultat per aktie uppgick till 13,36 (18,26) krSubstansvärdet per aktie ökade med 6 (11) procentAvkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 8 procent Perioden januari - september Resultatet efter skatt uppgick till 858 (-226) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 534 (-82) MkrOnoterade innehav 81 (30) Mkr Finansiella placeringar 248 (-166) MkrResultat per aktie uppgick till 58,01 (-15,25) krSubstansvärdet per aktie uppgick till 253 (183) kr/aktie Substansvärdet per aktie ökade med 30 (-8) procent justerat för lämnad utdelningAvkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 48 procent Händelser efter rapportperiodens utgång Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till 220 Mkr per den 21 ok

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-september 202122.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vd har ordet Tack vare en lyckad företrädesemission har vi haft möjlighet att göra nödvändiga maskin- och marknadsinvesteringar. På marknadssidan jobbar vi med en helt ny ”profilering” av företaget och riktade insatser på specifika kundgrupper. Detta planeras för lansering under Q1 2022. För övrigt har vi på grund av ”svallvågorna” under och efter Covid 19 befunnit oss i en helt ny situation. Orderingången under Q1-Q3 är ”All time high”. Orderingången 43% (10,7 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (35,4 MSEK 2021 mot 24,7 MSEK 2020) Orderstocken är ”All time high”. Orderstocken är 126% (15,3 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (27,4 MSEK 2021 mot 12,1 MSEK 2020) Offertstocken är ”All time high”. Offertstocken är 81% (49,6 MSEK) bättre än motsvarande period 2020 (110,5 MSEK 2021 mot 60,9 MSEK 2020) Vi kan härmed konstatera att vi har en helt annan ställning på marknaden är någonsin innan. Vi har blivit erkända som ett seriöst företag med kvalitetsprodukter som är de mest miljövän

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 202122.10.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – september, 2021 Orderingång 117,9 MSEK (82,4)Nettoomsättning 99,0 MSEK (81,5)Rörelseresultat 7,9 MSEK (2,5)Resultat efter skatt 6,6 MSEK (1,9) Kommentarer från VD Återhämtningen efter 2020 års nedgång har stärkts under tredje kvartalet. Orderingången under kvartalet ökade med 43% och faktureringen med 35% jämfört med samma period 2020. I början av tredje kvartalet vann JLT en stor affär värd drygt 11 MSEK hos en av Nordamerikas största transportföretag. Vidare har vi lyckats parera den rådande globala komponentbristen. Tack vare en rad förebyggande insatser har inverkan på vår leveranskapacitet varit minimal även under tredje kvartalet. För hela perioden januari till september har orderingången ökat med 43% och faktureringen med 21%. I mitten av september lanserade vi den fordonsmonterade datorn JLT6012A, en Android-version av vår populära modell JLT6012. Android är världens vanligaste operativsystem för konsumentprodukter och har snabbt

NAXS Delårsrapport januari – september 202121.10.2021 23:45:00 CEST | Pressmeddelande

Nio månader 2021 Resultat efter skatt uppgick till 107,7 (-6,0) MSEK.Resultatet per aktie uppgick till 9,66 (-0,54) SEK.Substansvärdet uppgick till 764 MSEK (68,49 SEK per aktie) per den 30 september 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020. Nettokassan uppgick till 265 MSEK (23,74 SEK per aktie) per den 30 september 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie. Tredje kvartalet 2021 Resultat efter skatt uppgick till 26,6 (55,0) MSEK.Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,39 (4,93) SEK. VD-kommentar NAXS positiva utveckling fortsatte under tredje kvartalet 2021 då substansvärdet ökade med 4,1% och med 18% över en tolvmånadersperiod. Under tredje kvartalet har underliggande fonder förvärvat 5 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 3 exit. Lennart Svantesson Ekonomisk översikt 2021 1/1–30/92020 1/1–30/9Resultat efter skatt, TSEK107 69

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum