HMS presenterar sin halvårsrapport 2021 och uppdaterar sin finansiella kalender

Dela

Kvartalet

 • Andra kvartalets omsättning uppgick till 474 MSEK (355), motsvarande en ökning med 33%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 33 MSEK
 • Orderingången uppgick till 606 MSEK (302), motsvarande en ökning med 100%
 • Rörelseresultatet uppgick till 121 MSEK (69), motsvarande en rörelsemarginal på 25,5% (19,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till 98 MSEK (54) och vinst per aktie till 2,02 SEK (1,24)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 126 MSEK (115)

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 929 MSEK (716), vilket motsvarar en ökning med 30%. Valuta-effekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 62 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 170 MSEK (703), motsvarande en ökning med 67%
 • Rörelseresultatet uppgick till 235 MSEK (136), motsvarande en rörelsemarginal på 25,3% (18,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 192 MSEK (102) och vinst per aktie till 3,94 SEK (2,26)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 257 MSEK (170)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av 60% av aktierna i det spanska bolaget Owasys Advanced Wireless Devices S.L.

Bolaget upplyser även att tidigare kommunicerat datum för bokslutskommuniké 2021 är ändrat till 26 januari 2022. Datum för kommande finansiella rapporter och årsstämma framgår av halvårsrapporten och på bolagets hemsida.

VD kommentar

Fortsatt stark utveckling men utmanande komponentförsörjningssituation
Den underliggande efterfrågan fortsätter att vara stark för HMS produkter och vi kan konstatera att vi har ännu ett rekordkvartal både gällande omsättning, orderingång och rörelseresultat.

Orderingången under kvartalet uppgår till rekordnivån 606 MSEK, motsvarande en tillväxt om 100%, varav 88% organisk jämfört med föregående år. För första halvåret är motsvarande siffror 67% respektive 60%.

Den rekordhöga orderingången drivs av en stark återhämtning på samtliga marknader samt ett ökat intresse för uppkoppling av maskiner. Men också av en alltmer utmanande komponentbristsituation som gör att våra kunder bygger säkerhetslager och tar höjd för våra längre leveranstider. Vi bedömer att vi har förköpseffekter, på grund av kunders oro kring komponentbrist, om ca 100 MSEK där några av våra större kunder lägger order längre fram i tiden än normalt. Detta gör att vi har en mer än dubbelt så stor orderbok jämfört med utgången av Q2 2020.

Komponentbristen har delvis påverkat vår leveransförmåga och vi har behövt senarelägga en del leveranser till kommande kvartal, vilket medfört en negativ påverkan på kvartalets omsättning om ca 30 MSEK. Kvartalets omsättning når trots allt en ny rekordnivå om 474 MSEK, motsvarande en tillväxt om 33% jämfört med föregående år, varav 28% är organisk tillväxt.

Vidare kan vi notera fortsatt stärkta bruttomarginaler som uppgår till 63.7% (62.0%) och vi ser nu full effekt från prisjusteringarna som genomfördes vid årsskiftet. Vi ser en viss negativ effekt från ökade komponentpriser, vilket bedöms kunna påverka bruttomarginalen med någon procentenhet under kommande kvartal.

Under kvartalet har vi startat upp flera långsiktiga satsningar inom våra utvecklings- och marknadsorganisationer för att dra nytta av de trender vi ser av ökad automation och förstärkt fokus på hållbarhet hos våra kunder. Dessa satsningar i kombination med en återgång i mer normalt resande kommer successivt öka våra rörelsekostnader med upp till ca 10% fram till det fjärde kvartalet.

Sammantaget landar vi i ett nytt rekordkvartal även för vårt rörelseresultat som uppgår till 121 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 26% och en ökning med 76% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det positiva resultatet är drivet av en expansiv omsättning i kombination med goda bruttomarginaler och låga omkostnader.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 126 MSEK (115) i kvartalet vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning. Vid kvartalets slut har vi en nettoskuld om 78 MSEK.

Samtliga marknader på rekordnivåer under det andra kvartalet
I våra stora och viktiga marknader i Europa, som Tyskland, Frankrike och Italien fortsätter en stark återhämtning och vi har en orderingång som är mer än fördubblad mot föregående års, förvisso svaga, kvartal. En stark maskinbyggarmarknad och robotindustri, tillsammans med bilindustrins omställning till elbilstillverkning samt generellt stora investeringar i ökad automation och digitalisering inom industrin driver tillväxten för HMS i Europa.

Även Nordamerika utvecklas positivt med en stark ekonomi och genomgående starka slutkundsvertikaler. Vi har bland annat vunnit nya affärer inom det växande området batteritillverkning.

I Asien fortsätter Kina och Japan sin starka utveckling. Efterfrågan från japanska robottillverkare är på rekordnivåer och trots ett bra jämförelsekvartal är orderingången upp över 60% i Asien.

Vi ser även en ökad penetration av vårt erbjudande för fjärrstyrning av maskiner där allt fler maskintillverkare väljer att integrera fjärrstyrning som standard i sina maskiner, vilket resulterat i en försäljningstillväxt på över 50% och en orderingång som är mer än fördubblad.

Förvärv av OwasysAdvancedWirelessDevices efter kvartalets utgång
Den första juli förvärvades 60% av det spanska bolaget Owasys Advanced Wireless Devices S.L., med 20 anställda och huvudkontor i Bilbao. Owasys erbjuder trådlösa kommunikationsplattformar som möjliggör fjärrövervakning och styrning av olika typer av industriella fordon och maskiner. Förvärvet gör det möjligt för HMS att adressera vertikalen för mobila maskiner och industriella fordon, vilken är en intressant del av vår strategiskt viktiga ”Informationscentriska” spelplan. Owasys förväntas ha en omsättning på 5,5 MEUR och ett rörelseresultat på 1,4 MEUR under 2021.

Positiva utsikter men vissa leveransutmaningar under det tredje kvartalet
Återhämtningen efter pandemin har fortsatt i god takt under det andra kvartalet och underliggande efterfrågan hos våra kunder bedöms fortsätta på en hög nivå även under kommande kvartal. Utmaningarna med komponentförsörjning gör att vi nu ser längre leveranstider till kunder, vilket kommer påverka vår omsättning under det tredje kvartalet då leveranser kan komma att skjutas fram till efterföljande kvartal. Under det fjärde kvartalet bedömer vi att situationen kommer att stabiliseras och vi räknar med att då kunna leverera majoriteten av de ordrar som fått skjutas framåt från tidigare kvartal.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2021-07-14


Staffan Dahlström         Charlotte Brogren
Verkställande Direktör Styrelseordförande

Fredrik Hansson         Anders Mörck
StyrelseledamotStyrelseledamot

Cecilia Wachtmeister         Ulf Södergren
StyrelseledamotStyrelseledamot

Niklas Edling                 Tobias Persson
StyrelseledamotArbetstagarrepresentant

Mikael Mårtensson
Arbetstagarrepresentant


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 14 juli 2021.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen och Delft. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 700 personer och omsatte 1 467 MSEK under 2020. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende ytterligare en medicinteknisk applikation i USA2.8.2021 11:40:41 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av Bolagets heparinyta, CHC™, specificeras. Efter genomförd utvecklings- och uppskalningsperiod förväntas applikationen kunna generera intäkter till Corline om över 50 MSEK årligen. Corlines kund i USA utvecklar ett medicintekniskt implantat för behandling av kronisk venös insufficiens, vilket är en sjukdom som innebär att venernas klaffar fungerar dåligt och som ofta leder till utveckling av venösa bensår eftersom blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat och därför stannar kvar i benen. Detta är ett betydande medicinskt problem som drabbar mer än 4 miljoner människor per år enbart i USA och har idag ingen effektiv behandling. En utmaning med alla typer av implantat i kärlsystemet är risken för klottbildning då en artificiell yta mö

Minskat antal aktier och röster i Kinnevik30.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277.920.565, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.719.53. Minskningen följer av att Kinnevik har löst in 200.479 omvandlingsbara, efterställda aktier som bolaget haft i eget förvar och som innehafts av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman 2019 och 2020. Under juli har Kinnevik även omvandlat 42.034 incitamentsaktier av serie D 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie E 2018 och 100.172 incitamentsaktier av serie F 2018 som innehafts av deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman 2018 till 242.378 stamaktier av serie B i enlighet med Kinneviks bolagsordning antagen för att implementera Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram 2018. Till följd av denna omvandling har antalet stamaktier av serie B i Kinnevik ökat under juli och uppgår till 242.153.584. Per den 30 ju

Sinch AB (publ): Försäljning av teckningsoptioner från incitamentsprogram i Sinch AB (publ)29.7.2021 18:15:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att vd och andra ledande befattningshavare har sålt teckningsoptioner i Sinch kopplat till incitamentsprogrammet LTI 2018. Incitamentsprogrammet LTI 2018 beslutades av bolagsstämman i Sinch den 18 maj 2018 och består av sex olika serier. Serie 1-3 består av teckningsoptioner som Sinch AB överlåtit till anställda mot kontant ersättning. Serie 4-6 består av personaloptioner som anställda erhåller över tid som löneförmån. Varje option ger rätt att teckna tio aktier. Optionerna löper över tre till fem år med förfall 2021, 2022 och 2023. I enlighet med den europeiska marknadsmissbruksförordningen (MAR) har transaktioner för vd Oscar Werner och övriga ledande befattningshavare registrerats i Finansinspektionens insynsregister. Dessa transaktioner gäller försäljning av teckningsoptioner i serie 1. För vd Oscar Werner ra

Kontrollförändring för ZetaDisplays obligationslån28.7.2021 17:30:00 CEST | Pressmeddelande

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF genom Alpha Acquisition AB har genom flaggningsmeddelande kommunicerat att de äger mer än 50 procent av aktierna och rösterna i ZetaDisplay AB (publ). Det innebär att en kontrollförändring (change of control) har skett enligt villkoren för ZetaDisplays obligationslån som löper ut i mars 2023, vilket obligationsinnehavarna kommer att underrättas om. Villkoren finns tillgängliga på ZetaDisplays hemsida https://ir.zetadisplay.com/offers. Malmö, 28 juli 2021 För vidare information, vänligen kontakta: Per Mandorf, Koncernchef & VD Telefon +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Telefon +46 768- 754177 E-mailjacob.stjernfalt@zetadisplay.com Daniel Oelker, CCO Telefon +46 708-45 80 54 E-maildaniel.oelker@zetadisplay.com Om ZetaDisplay ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människ

Saniona får särläkemedelsklassning av FDA för Tesomet mot hypotalamisk fetma26.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 juli 2021 Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av hypotalamisk fetma som erhållit särläkemedelsklassning Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA har beviljat särläkemedelsklassning av Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma (HO). Tesomet är det första och enda prövningsläkemedlet för behandling av HO som erhållit särläkemedelsklassning. Saniona förbereder starten av två Fas 2b-studier med Tesomet under andra halvåret i år, en på HO och den andra på Prader Willis syndrom där särläkemedelsstatus redan erhållits. ”Det finns i nuläget inga FDA-godkända läkemedel för hypotalamisk fetma. Trots den förödande viktuppgång och hunger som den sällsynta sjukdomen kan orsaka har relativt lite läkemedelsutveckling specifikt inom HO-området. Saniona är stolta över att bryta ny mark för människor som lever med HO och vi är myck

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics rapporterar positiva fas 2-resultat för eprenetapopt22.7.2021 14:29:44 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 22 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat positiva resultat från en fas 2-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin som underhållsbehandling efter transplantation i patienter med TP53-muterat myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller akut myeloisk leukemi (AML). Den återfallsfria överlevnaden ett år efter transplantation var 58% och den totala överlevnaden var 79% Hos de 33 patienter som inkluderades i studien var återfallsfri överlevnad (RFS) vid ett år efter transplantation 58% och median RFS 12,1 månader. Den totala överlevnaden (OS) vid ett år efter transplantationen var 79%, med en median OS på 19,3 månader. Behandlingen tolererades väl hos de patienter som ingick i den kliniska prövningen. Tidigare kliniska prövningar som har utvärderat resultat efter transplantation hos TP53-mutanta MDS- och AML-patienter har rapporterat en 1-årig RFS efter tr

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum