Region Jönköpings län

Höjda löner, kompetensutveckling och digitalisering i fokus för budget 2023

Dela

Trots osäkra tider kan styrande i Koalition för Region Jönköpings län fortsätta och hålla i mandatperiodens stora satsningar. En lång period av god ekonomi ger förutsättningar att fortsätta satsa på bättre löner och villkor för våra medarbetare. Dessutom görs satsningar kopplat till digitalisering och beredskap.

Region Jönköpings län ska bli bäst i landet på att ta tillvara digitaliseringens möjlighet. För att komma framåt i arbetet tillförs 20 miljoner. Resurserna ska användas för digital infrastruktur, initiala kostnader vid införande och för att kunna säkerställa IT- och informationssäkerhet. Foto: Johan W Avby.
Region Jönköpings län ska bli bäst i landet på att ta tillvara digitaliseringens möjlighet. För att komma framåt i arbetet tillförs 20 miljoner. Resurserna ska användas för digital infrastruktur, initiala kostnader vid införande och för att kunna säkerställa IT- och informationssäkerhet. Foto: Johan W Avby.

Regionstyrelsens ansvarsområden är övergripande strategiska frågor, medarbetarfrågor, IT, samt verksamhet stöd och service. Beslut om budget tas på Regionstyrelsens sammanträde den 28 juni.

- Vi har under de snart fyra år som vi styrt ihop i Koalition för Region Jönköpings län gjort stora riktade lönesatsningar för att höja vårdpersonalens löner. I budget för 2023 tillför vi ytterligare 50 miljoner vilket innebär att satsningen uppgår till 200 miljoner under mandatperioden. Det är en viktig satsning för mer jämställda löner speciellt riktade till kvinnodominerande yrkesgrupper. Vi fortsätter också arbetet med att främja innovationer genom att tillföra mer medel till innovationsfonden. Innovations- och förändringsarbete präglar vår region och på detta sätt vill vi stimulera fler att kunna förverkliga sina idéer och bidra till utvecklingskraft, säger Mia Frisk (KD) regionstyrelsens ordförande

- Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och tillsammans med våra över 11 000 medarbetare skapa Sveriges bästa arbetsplats. Att säkra kompetensförsörjningen är avgörande för att Region Jönköpings län ska kunna utföra sitt uppdrag. Därför utökar vi antalet utbildningsanställningar av specialistutbildningar med motsvarande 20 helårsplatser, säger Marcus Eskdahl (S).

- Region Jönköpings län har det mycket offensiva målet att bli bäst i Sverige att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Det handlar både om digitala verktyg, nya arbetssätt och digital infrastruktur. För att intensifiera arbetet tillför vi 20 miljoner som ska användas både till IT- och informationssäkerhet och olika stödsystem, säger Per Eriksson (C).

- För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi ha en aktiv personalpolitik med fokus på ett hållbart arbetsliv och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Utgångspunkten ska vara friskfaktorer som förbättrar arbetsmiljön och förebygger sjukfrånvaro. I budget för 2023 inför vi ett nytt systemmätetal för att vi ska kunna följa upp och mäta arbetsmiljöarbetet och arbetstillfredsställelsen bättre, Martin Nedergaard-Hansen (BA).

- Vi lever i oroliga tider och i en osäker värld. De senaste åren har beredskapsfrågorna krävt ett större fokus. Vi behöver tillsammans med länets 13 kommuner, andra regionala aktörer, näringslivet och civilsamhället samarbeta för att säkerställa att vi ha en robust beredskap och utöka den regionala försörjningsförmågan, säger Jimmy Ekström (L)

- Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Med utgångspunkt i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram tar vi som organisation vårt ansvar för en mer hållbar utveckling. Vi fortsätter öka andelen svenska och ekologiska livsmedel, ställa långtgående miljökrav i upphandlingar, öka andelen förnybara drivmedel och bidra till den cirkulära ekonomin, säger Jon Hammarin-Heinpalu (MP).

- Det nya pensionsavtalet för kommun och regionsektorn innebär att pensionsavsättningarna höjs. Det innebär att våra medarbetare får högre och tryggare pensioner, samtidigt ökar kostnaderna för oss som organisation. Exakta kostnaden vet vi mer säkert i höst då det slutliga budgetarbetet görs utifrån uppdaterade prognoser kring även skatteunderlag och statsbidrag, avslutar Mia Frisk (KD)

__________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Mia Frisk (KD)
Regionstyrelsens ordförande
070-699 40 17

Marcus Eskdahl (S)
070-697 74 50

Per Eriksson (C)
072-143 93 47

Martin Nedergaard-Hansen (BA)
070-467 86 77

Jimmy Ekström (L)
070-632 42 70

Jon Hammarin-Heinpalu (MP)
076-297 17 94

_________________________________________________________

Budgeten i korthet

50 miljoner ytterligare i särskild lönesatsning

År 2023 fortsätter den särskilda lönesatsningen med ytterligare 50 miljoner. Det tredje steget innebär att under 2020-2023 har 200 miljoner tillförts.

20 miljoner till IT och digitalisering

För arbetet med att nå målsättningen att bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter tillförs 20 miljoner. Resurserna ska användas för digital infrastruktur, initiala kostnader vid införande och för att kunna säkerställa IT- och informationssäkerhet.

Satsning på kompetensförsörjning

Antalet utbildningsanställningar för specialistutbildning av sjuksköterskor samt vissa andra centralt finansierade specialistutbildningar utökas med motsvarande 20 helårsplatser.
Bemanningsenheten fortsätter utvecklas genom att bland annat införa en trainee enhet som väg in för nyutbildade sjuksköterskor i Värnamo.

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö

I arbetet för att nå målet att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och att tillsammans skapa Sveriges bästa arbetsplats utvecklas arbetsmiljöarbetet. Utgångspunkten är friskfaktorer som bidrar till en god arbetsmiljö.

Säker verksamhet

Arbetet med säkerhet och beredskap utvecklas under planperioden (2023-2035). Området omfattar allmän säkerhet, IT-säkerhet, krisberedskap och civila försvaret. För detta arbete tillförs 20 miljoner i budget 2023.

Hållbar utveckling

Regionfullmäktige antog 2020 ett hållbarhetsprogram för den egna verksamheten under perioden 2021-2025. Arbetet omfattar de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk. Under programperioden ska bland annat andelen svenska och ekologiska livsmedel öka, sociala krav ställas i upphandlingar, klimatpåverkan från tjänsteresor minska och innovationsvänliga upphandlingar främjas.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Region Jönköpings län ska bli bäst i landet på att ta tillvara digitaliseringens möjlighet. För att komma framåt i arbetet tillförs 20 miljoner. Resurserna ska användas för digital infrastruktur, initiala kostnader vid införande och för att kunna säkerställa IT- och informationssäkerhet. Foto: Johan W Avby.
Region Jönköpings län ska bli bäst i landet på att ta tillvara digitaliseringens möjlighet. För att komma framåt i arbetet tillförs 20 miljoner. Resurserna ska användas för digital infrastruktur, initiala kostnader vid införande och för att kunna säkerställa IT- och informationssäkerhet. Foto: Johan W Avby.
Ladda ned bild

Om

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING

010-241 00 00http://www.rjl.se/

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.

Följ Region Jönköpings län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Jönköpings län

Nya satsningar för omställning till framtidens sjukvård 202330.5.2022 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Koalitionen fortsätter att satsa mer resurser för omställning till framtidens sjukvård. Inom geriatrisk vård och rehabilitering ska det bli bättre samverkan mellan specialistsjukvården, vårdcentraler och länets kommuner. För bättre arbete med psykisk ohälsa ska Barn- och ungdomshälsan bli den primära nivån för omhändertagande och Ungdomsmottagningen ska arbeta mer förebyggande tillsammans med elevhälsan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum