Örnsköldsviks Kommun

Humanistiska nämnden lämnade åtgärdsförslag inför budget 2020

Dela

Humanistiska nämnden fattade beslut om åtgärdsförslag som underlag för budget 2020.

Humanistiska nämnden fick vid sammanträdet 14 maj ta del av de åtgärdsförslag som välfärdsförvaltningen tagit fram utifrån kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder att redovisa effekterna av en minskning av skattemedlen med 2 procent.

För humanistiska nämnden motsvarar 2 procent 5,5 miljoner kronor. Därutöver har nämnden idag ofinansierad verksamhet inom placeringar och försörjningsstöd motsvarande 7,5 miljoner kronor som också behöver tas in i budgetramarna. Utifrån de förutsättningarna redovisade välfärdsförvaltningen åtgärdsförslag som totalt uppgår till 13 miljoner kronor. Humanistiska nämnden beslutade att ställa sig bakom följande förslag och att lämna dessa vidare till kommunens ekonomiberedning som ett underlag för budget 2020:

  • Sänkt personaltäthet motsvarande 3 årsarbetare inom psykosociala boenden. Den ekonomiska effekten beräknas till 1,8 miljoner kronor. 

  • Genomlysning av boendestöd med inriktning att minska 5 årsarbetare, vilket beräknas ge 3 miljoner kronor.

  • Automatiserad biståndsbedömning av försörjningsstöd förväntas möjliggöra en succesivt minskad bemanning och ge en effektivisering motsvarande 1,8 miljoner kronor.


  • En resursminskning motsvarande 1 årsarbetare inom stöd till barn, ungdomar och familjer beräknas ge 0,5 miljoner kronor. Åtgärden bedöms inte påverka den enskildes möjlighet att få sina behov av insatser tillgodosedda.

  • Minska antalet externa placeringar inom Hem för vård och boende (HVB) till förmån för vård inom kommunens egen verksamhet. Åtgärden förväntas minska kostnaderna med 2,8 miljoner kronor.

  • En kostnadsminskning motsvarande 1 miljon kronor fördelas mellan nämndens tre avdelningar.

  • Studio Rex byter organisatorisk hemvist. Åtgärden innebär att kostnaden, 1 miljon kronor, flyttas från humanistiska nämnden till omsorgsnämnden. Flytten motiveras av att majoriteten deltagare har ett beslut enligt LSS, vars operativa verksamhet ligger hos omsorgsnämnden.

Humanistiska nämnden avvisade enhälligt förvaltningens åtgärdsförslag om att avveckla återbruket i Bredbyn. Som alternativ till en avveckling av återbruket antog en oenig nämnd istället ett förslag om att utreda en minskning av verksamheterna Port 5 och Plattform U som är två verksamheter inom arbetsmarknadsavdelningen. 

Nämnden gav vidare välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta fram knsekvensanalyser på samtliga besparingsförslag och att redovisa dessa vid humanistiska nämndens sammanträde i juni.

– Vi har mycket fin verksamhet idag inom välfärdsförvaltningen men på grund av minskat budgetutrymme, samtidigt som behoven i samhället ökar inom exempelvis försörjningsstöd och placeringar måste vi effektivisera mer än vad vi önskar. Vi ska alltid vara varsamma med skattemedel och ständigt ifrågasätta för att hitta möjligheter till effektiviseringar. Vi bör inte planera en verksamhet som kostar mer än vi kan finansiera, vilket leder till att de förslag som förvaltningen tagit fram bör lämnas för ytterligare beredning till kommunstyrelsen, säger humanistiska nämndens ordförande Carolina Sondell.

De presenterade åtgärderna är ännu bara förslag men bedöms vara möjliga att genomföra inom ramen för de kvalitetskrav som ställs enligt gällande lagstiftning.

Om övertalighet bland de anställda uppstår som konsekvens av att åtgärdsförslag senare genomförs, hanteras övertaligheten enligt Lagen om anställningsskydd (LAS). Möjligheten till omplacering ska alltid utredas.

Nästa steg är att ekonomiberedningen bereder samtliga nämnders förslag inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2020, vilket sker i juni.

Nyckelord

Kontakter

Carolina Sondell, humanistiska nämndens ordförande, 070-365 74 20
Katarina Jensstad, chef välfärdsförvaltningen, 070-698 82 19

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum