Immunicum AB (publ) offentliggör ytterligare information kring den föreslagna transaktionen och sammanfattning av det virtuella investerareventet

Dela

Pressmeddelande

8 december 2020

Immunicum AB (publ) offentliggör ytterligare information kring den föreslagna transaktionen och sammanfattning av det virtuella investerareventet

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) offentliggör idag en sammanfattning och detaljer kring den information som kommer att presenteras under det tidigare annonserade investerareventet avseende det föreslagna sammangåendet mellan Immunicum och DCprime. Medlemmar från Immunicum och DCprimes ledningsgrupper kommer att leda den livesända presentationen och frågestunden under morgondagens webcast, onsdagen den 9 december klockan 15:00 CET. Investerareventet kan följas på denna länk: https://bit.ly/36V9VAQ

Frågor kan skickas till ir@immunicum.com på förhand och under eventet. Presentationen finns nu tillgänglig på Immunicums hemsida.

“Sammangåendet med DCprime är en unik och spännande möjlighet. Genom sammangåendet får vi förbättrad kontroll över hela värdekedjan för utvecklingen av ilixadencel samtidigt som vi kompletterar det kliniska forskningsprogrammet i vår pipeline. Denna transaktion är ett viktigt steg för att skapa aktieägarvärde”, säger Sven Rohmann, MD, Ph.D., VD för Immunicum. ”Vår målsättning med den ytterligare informationen och morgondagens investerarevent är att förse Immunicums aktieägare med mer information kring och motiv bakom den föreslagna transaktionen. Ledningen för det sammanslagna bolaget är övertygade om att detta verkligen är en transformativ möjlighet för bolaget”.

Motiv för sammangåendet
Som meddelades den 18 november kommer sammangåendet med DCprime att etablera ett världsledande bolag byggt på decennier av kunskapsutveckling kring immunonkologi- och cell-baserad terapi inom forskningsområdet allogen dendritcellsbiologi.

Skapa ett fullt ut integrerat bolag och leverera värde

 • Genom transaktionen etablerar bolaget en ledande position inom dendritcellsbiologi och tar Immunicum till nästa nivå genom att bolaget får tillgång till kompetens inom processutveckling, möjligheter att utveckla en egen GMP-baserad tillverkning samt kompletterande interna FoU-resurser.
 • Kontroll över processutveckling och tillverkningens infrastruktur är avgörande för att snabbt kunna utveckla högkvalitativa cellterapier samtidigt som det skapar omedelbara kostnadssynergier genom att aktiviteter som idag är utlokaliserade kan bedrivas i en egen produktionsanläggning.  
 • Ilixadencels potential har nyligen validerats genom att FDA beviljat både en s.k. Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) designation och en Fast Track Designation. Genom transaktionen skapas ytterligare möjligheter för värdeskapande genom att bolaget får full kontroll över processutveckling och produktion.

Kompletterande organisationer och klinisk pipeline

 • Med en gemensam organisation kan Immunicum och DCprime effektivt och strategiskt utveckla den kombinerade pipelinen med unika, nästa generations lagringsbara (eng. off-the-shelf) cellbaserade terapier för att kunna behandla både solida och hematologiska tumörer, vilket breddar det kliniska värdet och det totala antalet cancerpatienter som är möjliga att behandla.
 • De kompletterande angreppssätten kommer att stärka Immunicums övergripande potential avsevärt. Baserat på den gemensamma pipelinen med två fas II-kandidater och förstärkt expertis kan den kliniska utvecklingen i indikationer med stora ouppfyllda medicinska behov påskyndas.
 • DCprime tillför ett stort forsknings- och processutvecklingsteam och Immunicums kliniska och regulatoriska team utökas därmed för att kunna hantera den utökade utvecklingsplanen.                   

Breddad aktieägarbas och finansiering

 • Van Herk Investments kommer genom transaktionen att bli den största aktieägaren i Immunicum, vilket skapar en finansiell styrka som kan attrahera en bredare och mer internationell skara specialistinvesterare.
 • Van Herk och Fjärde AP-fonden har uttalat sitt stöd till det kombinerade bolaget och därutöver har Van Herk uttryckt en avsikt att investera upp till 82,5 MSEK.
 • Som minoritetsaktieägare i DCprime kommer Dharminder Chahal (nuvarande styrelseordförande i DCprime och föreslagen styrelseledamot i Immunicum) och Erik Manting (nuvarande VD för DCprime och föreslagen CBO och vice VD för Immunicum) också att bli aktieägare i Immunicum efter transaktionen.
 • Aktier som emitteras till Van Herk genom transaktionen är föremål för en lock-up-period om 12 månader med sedvanliga undantag såsom försäljning av aktier till en tredje part i samband med ett offentligt bud eller koncerninterna transaktioner. Efter 6 månader möjliggör också bestämmelserna i lock-up-åtagandet försäljning av aktier genom blocktransaktioner till andra institutionella investerare.
 • För att möjliggöra framtida finansiering har Immunicum även föreslagit att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av aktier upp till maximalt 20 procent av de utestående aktierna efter transaktionen.   

Transaktionsprocessen

 • Transaktionen baseras på flera års utvärderingar av samarbetsmöjligheter. Dessa aktiviteter övergick i diskussioner om en sammanslagning tidigare i år, varefter respektive bolag har genomfört omfattande due diligence-processer.
 • Beräkningen av ägarfördelningen är baserad på en överenskommelse om att värdera bolagens rörelser lika, dvs verksamheten exklusive kassan. Immunicums styrelses beslutsunderlag för den föreslagna transaktionen har validerats och stöttas av bland annat värderingar som har utförts av externa tredje parter.
 • Det sammanslagna bolagets kassa proforma uppgick till 196 MSEK per den 30 september 2020, bestående av 198 MSEK för Immunicum och 14 MSEK för DCprime inklusive proforma justeringar om 15 MSEK, som del av Immunicums totala transaktionskostnader om 18 MSEK.
 • Immunicum och DCprime har gjort en första grundlig genomgång av bolagens nuvarande prioriterade aktiviteter. Tack vare möjligheten att omedelbart realisera kostnadssynergier, särskilt genom att reallokera Immunicums processutveckling för bolagets produktion till att hanteras i egen regi, är det kombinerade bolaget finansierat fram till inledningen av 2022.

Nästa steg

 • Transaktionen är föremål för godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 18 december 2020. Förutsatt att prospektet har godkänts dessförinnan, planeras transaktionen att slutföras den 21 december 2020.
 • Därefter kommer DCprimes nuvarande VD, Erik Manting, Ph.D., att ingå i Immunicums ledningsgrupp som Chief Business Officer och vice VD medan DCprimes nuvarande Chief Medical Officer, Jeroen Rovers, MD, Ph.D., kommer att bli managing director för DCprime.
 • Efter att transaktionen genomförts förväntas en efterföljande extra bolagsstämma att hållas i januari 2021 för att välja Andrea van Elsas, Ph.D. och Dharminder Chahal till nya medlemmar i Immunicums styrelse.
 • Immunicum kommer att presentera en kombinerad affärs- och utvecklingsplan samt en uppdaterad finansieringsstrategi under det första kvartalet 2021.

Vetenskaplig bakgrund
Immunicum och DCprime delar, ur ett vetenskapligt perspektiv, samma angreppssätt för att utveckla allogena dendritcellsterapier för att hjälpa patientens egna immunsystem att effektivt kämpa mot cancern.

Immunterapi – en viktigt komponent i modern cancerbehandling

 • Immunterapi har revolutionerat cancervården men trots detta står ändå en stor del av cancerpatienterna utan säkra och lämpliga behandlingsalternativ eller riskerar återfall av cancern.
 • Immunonkologi kommer att fortsätta att utgöra en stor marknadsmöjlighet - det finns utrymme för betydande värdeskapande för nya, säkra och effektiva behandlingar, särskilt tilläggsbehandlingar eller kombinationsmetoder till dagens tillgängliga immunterapier.

Dendritiska celler, Immunicum och DCprime

 • Dendritceller är en viktig del av kroppens immunsystem och är därför ett logiskt mål för immunterapi vid behandling av cancer.
 • Allogena dendritceller kan tas från en frisk donator som sedan odlas till högaktiva celler och därefter administreras i en patients tumör för att aktivera immunförsvaret som en behandling av cancern.
 • Baserat på detta är allogena dendritiska celler grunden för Immunicums teknologiplattform. Denna plattform är utformad för att vara en potent immunaktiverare genom att både rekrytera och aktivera patientens egna immunceller på ett sätt som leder till ett målinriktat och tumöravdödande immunsvar.
 • Allogena dendritceller är också grunden för DCprimes teknologiplattform som kombinerar den kraftfulla biologin hos allogena dendritceller med en cancercellslinje för utvecklingen av vaccin som motverkar sjukdomsåterfall.
 • Vaccination med DCP-001, DCprimes huvudkandidat, efter att initial behandling genomförts stärker immunförsvaret för att kunna förhindra eller fördröja sjukdomsåterfall.
 • DCprimes angreppssätt som skall motverka sjukdomsåterfall kompletterar Immunicums intratumorala angreppssätt. Angreppssättet kan utnyttjas för behandling både av hematologiska och solida tumörer och kan tack vare skalbarheten hos den egenutvecklade cellinjen adressera större marknader.

Den klinisk pipelinen uppdateras
Kombinationen av Immunicum och DCprime kommer att göra det möjligt för den nya sammanslagna organisationen att tillvarata synergier i en gemensam pipeline, omfattande både stora och små indikationer (särläkemedelsindikationer), i solida samt blodbaserade tumörer med två program i klinisk Fas II-utveckling och med flera nära förestående värdedrivande händelser. Därutöver finns en portfölj av prekliniska program och forskningsresurser för att ytterligare bredda möjligheterna i framtiden.

Översikt avkombinerad pipeline och kommande kliniska milstolpar

 • De pågående kliniska studierna inkluderar:
  • Ilixadencel utvärderas i den pågående multi-indikationen Fas Ib/II-studien ILIAD.
  • DCP-001 utvärderas i den pågående ADVANCE-II-studien och i den initierade ALISON-studien.
 • Kommande milstolpar inkluderar:
  • Under det första kvartalet 2021: sista patienten rekryteras i Fas Ib/II-studien ILIAD med checkpointhämmare; den första patienten rekryteras till Fas I-studien ALISON i äggstockscancer.
  • Mot andra hälften av 2021: fullständiga säkerhets- och dosresultat från Fas Ib-studien ILIAD; topline-resultat kring effekt från Fas II-studien ADVANCE-II i akut myeloisk leukemi (AML).

Uppdatering kring muntlig presentation på ASH

 • DCprime presenterade interimsresultat från den pågående Fas II-studien (ADVANCE-II) på ASH (American Society of Hematology) konferensen den 5 december. Resultaten visade DCP‑001:s potential att kontrollera kvarvarande sjukdom hos patienter med AML.
 • Av 7 patienter som kunde utvärderas med mätbar restsjukdom (MRD) blev 2 patienter MRD-negativa.
 • Resultaten, i kombination med dokumenterad tumörspecifik immunsvar och en positiv säkerhetsprofil, stöder potentialen hos DCP-001 att förlänga tumörremissionen hos AML-patienter.

Möjlighet att utöka pipelinen

 • Möjligheten att utvärdera ilixadencel i de sällsynta sjukdomarna GIST/sarkom i egen regi påskyndas
 • Utvärdering av effekt av kombination med ilixadencel och CTLA4 i njurcancer
 • Breddning av positionering av DCP-001 i AML/MDS med en Fas II-studie i kombination med (oralt) hypometyleringsmedel och/eller venetoklax)
 • Nya indikationer i solida och hematologiska tumörer
 • Utvidgning av de kliniska studierna med kliniker i USA
 • Sammanslagen preklinisk pipeline och nya immunterapikoncept

Transaktionen i sammandrag
Sammangåendet mellan Immunicum och DCprime är först och främst baserat på en delad syn på den unika biologin kring allogena, lagringsbara dendrititcellsbaserade terapier och de kompletterande terapeutiska angreppssätten för intratumoral immunaktivering och vacciner för att motverka sjukdomsåterfall. Utifrån detta kan det sammanslagna bolaget bygga och utöka en stark pipeline i solida och hematologiska tumörer vilket innebär att Immunicum kan bygga och stärka sin position som en ledare inom cellbaserade immunterapier. Det sammanslagna bolagets pipeline kommer att på både kort- och långsikt bidra till den kliniska utvecklingen och utgör en grund för värdeskapande.

Dessutom skapar sammangåendet mellan Immunicum och DCprime synergier i organisationerna genom möjligheten att slå samma och vidareutveckla bolagens starka interna kapacitet inom forskning och processutveckling.

 Van Herk och Fjärde AP-fonden, två ledande institutionella investerare, har uttalat deras stöd för det kombinerade bolaget.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sven Rohmann, MD, Ph.D., VD
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

Investor Relations

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51
E-post: ir@immunicum.com

Media Relations

Joanne Tudorica och Sophia Hergenhan, Ph.D.
Trophic Communications
Telefon: +49 171 351 2733
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Elon och Elon Ljud & Bild bäst i branschen på medkänsla18.1.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Elon och Elon Ljud & Bild bäst i branschen på medkänsla Elon får högsta resultat i kategorin hemelektronik i Empati Grand Prix 2021. På den digitala galan presenterades resultatet där över 3000 svenskar varit med och röstat fram handelns mest empatiska företag. 2019 inledde vitvarukedjan Elon och hemelektronikkedjan Elon Ljud & Bild ett samarbete för att tillsammans bli den ledande fackhandelskedjan inom både hemelektronik och vitvaror på marknaden. Nu visar årets undersökning att de båda kedjorna gemensamt har ett starkt varumärke och är bäst i klassen på att förstå och känna empati. - Det är oerhört glädjande att se resultaten i undersökningen. Våra handlare runt om i landet gör ett fantastiskt arbete där service prioriteras och kunden alltid står i centrum. Det är såklart med stolthet som man tar del av resultaten i Empati Grand Prix, säger Martin Torstensson, kedjechef för Elon Ljud & Bild. Priset Empati Grand Prix arrangeras av Index House tillsammans med kommunikationsbyrån Pool.

Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 12 månader 202018.1.2021 10:30:00 CETPressmeddelande

Produktion och gruvverksamheten vid Tardan Den totala guldproduktionen under 12 månader 2020 var 953 kg (30 629 oz), en ökning med 50% jämfört med 635 kg (20 407 oz) under 12 månader 2019. Pravoberezhniy-fyndigheten var Bolagets främsta källa för malm under 2020. Jordavrymningen uppgick totalt till 902 km3. Mängden bruten malm uppgick till 387 kt med en genomsnittlig guldhalt på 2,42 g/t (den totala mängden guld i malmen var 937 kg). Under 2021 fortsätter Bolaget gruvdriften vid Pravoberezhniy-fyndigheten. För att säkra tillgången på malm under åren 2022 0ch 2023 från malmzonerna #3 och #26 vid Tardan-fyndigheten kommer Bolaget också att utföra jordavrymningsarbeten på dessa malmzoner under 2021. Produktion vid Solcocon Under 2020 producerade Bolaget 12 kg (386 oz) alluvialt guld jämfört med 54 kg (1 730 oz) under det föregående perioden. Detta berodde på den sena starten av alluvial produktion (augusti 2020 mot maj 2019) på grund av utbrottet av covid-19-pandemin. Denna produktion är

Arcomas nya VD köper aktier i bolaget18.1.2021 10:00:00 CETPressmeddelande

2021-01-18 PRESSRELEASE Arcomas nya VD köper aktier i bolaget Sanna Rydberg, VD för Arcoma har den 12/1 2021 förvärvat 7 000 aktier i bolaget till ett värde av 175 280 kr. Sanna hade sedan tidigare inga aktier eller teckningsoptioner i bolaget. ”Jag tror starkt på Arcoma, genom vårt fokus på lönsamhet kombinerat med ökad försäljning genom partnerskap och innovation har vi nu lagt grunden för fortsatt tillväxt. Vi ser mycket positivt på framtiden”, kommenterar Sanna Rydberg, VD, Arcoma AB Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3

HOYLU AB: HOYLU MOTTAGER ÄNNU EN ORDER FRÅN PARTNER I RYSSLAND18.1.2021 09:00:00 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige den 18 januari 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit ytterligare en order från Polymedia, (https://polymediatech.com/), en framstående integrerare, mjukvaruutvecklare och även Hoylus samarbetspartner på den ryska marknaden. Företaget samlar samman kontor i 11 olika städer i Ryssland och CIS samt har ett återförsäljarnätverk med fler än 700 partners över hela Ryssland. Ordervärdet på den nya ordern uppgår till 160 000 kronor och inkluderar mjukvarulicenser (https://www.hoylu.com/hoylu-enterprise/) (50 000 kronor i ARR årligen återkommande intäkter) och HoyluWalls. (https://www.hoylu.com/hoyluwall/). För mer information, vänligen kontakta: Stein Revelsby, VD på Hoylu +1 213 440 2499 E-post: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO på Hoylu +1 425 829 2316 E-post: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informationsdelning enkelt. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företagsklienter att hantera sina

HOYLU FORTSÄTTER ATT EXPANDERA SIN VERKSAMHET MED STORT BYGGFÖRETAG I USA18.1.2021 08:45:00 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 18 januari 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått ytterligare en order från Walbridge, (https://www.walbridge.com/about/company-overview/ en fullservice entreprenad firma med huvudkontor i Detroit, MI, genom att använda Hoylus workspaces och Pull planning programvara (https://www.hoylu.com/pull-planning/) för ett nytt konstruktionsprojekt hos en stor biltillverkare i USA. Walbridge är en befintlig kund hos Hoylu och det nya ordervärdet är 350 000 kronor, inkluderar mjukvarulicenser (100 000 kronor i ARR, årligen återkommande intäkter) och en 3 kanal HoyluWall. (https://www.hoylu.com/hoyluwall/). För mer information, kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informationsdelning enkelt. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företagsklienter att hantera

Hans van’t Hoff ny Chief Operations Officer18.1.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att Hans van 't Hoff har utsetts till Chief Operations Officer för ZetaDisplay. Han ersätter Manu Mesimäki som har beslutat sig för att lämna koncernen i slutet av januari 2021. "Efter att ha satt upp en koncernövergripande struktur för Operations under det gångna året är det nu dags att ta nästa steg genom att fokusera på skalbarhet, inre effektivitet och lönsamhet", säger VD Per Mandorf. Hans van't Hoff kommer att rapportera till Per Mandorf och vara en del av koncernledningen för ZetaDisplay. Hans van't Hoff, 58, är holländsk medborgare och arbetar för ZetaDisplay sedan förvärvet av Gauddi BV i slutet av 2019. Han har en lång och framgångsrik bakgrund inom service och operations management. Hans van’t Hoff är baserad i Nederländerna. Malmö 18 januari 2021 Vid frågor, vänligen kontakta: Per Mandorf, Koncernchef & VD Phone +46 704-25 82 34 Emailper.mandorf@zetadisplay.com Jacob Stjernfält, CFO Telefon +46 76-8754177 E-mai

Klövern köper två fastigheter i Lund och Malmö för 113 mkr18.1.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Klövern har i två separata transaktioner tecknat avtal om att förvärva två kontorsfastigheter i Lund och Malmö för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 113 mkr. Fastigheten Harven 2 i Lund har en uthyrningsbar yta om 3 200 kvm och är fullt uthyrd till Unikum Datasystem. Den återstående kontraktstiden uppgår till 5 år med ett årligt kontraktsvärde om 4,5 mkr. Tillträde av fastigheten skedde den 15 januari. I Malmö har avtal ingåtts om nybyggnation på fastigheten Grävstekeln 2. Den planerade byggnaden, som är fullt uthyrd till bland annat We Construction, kommer att ha en uthyrningsbar yta om 1 925 kvm och huvudsakligen bestå av kontor. Hyresvärdet uppgår till 3,3 mkr och den genomsnittliga avtalslängden är 5 år. Tillträde är planerat till det första kvartalet 2022. Den 30 september 2020 uppgick värdet på Klöverns fastighetsbestånd i Malmö och Lund till 3 miljarder kronor, vilket motsvarade 5 procent av bolagets totala fastighetsvärde. ”Det är glädjande att vi kan göra ytterli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum