Immunicum publicerar verkningsmekanismen för DCP-001 i tidskriften Cells

Dela

Pressmeddelande

22 november 2021

Immunicum publicerar verkningsmekanismen för DCP-001 i tidskriften Cells

Immunicum AB (publ; IMMU.ST), ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på svårbehandlade solida tumörer och förebyggande av canceråterfall, tillkännagav idag publiceringen av en vetenskaplig artikel som beskriver verkningsmekanismen för dess cellbaserade vaccin mot canceråterfall DCP-001. Publikationen i den erkända tidskriften Cells beskriver interaktionen mellan DCP-001 och antigen-presenterande celler och involverade cellulära mekanismer. Studien stödjer en verkningsmekanism där överföring av antigen-innehållande material, inklusive tumör-associerade antigen, och aktivering av patientens egna antigen-presenterande celler vid injektion av DCP-001 i huden leder till induktion av immunsvar mot tumörceller. Den föreslagna verkningsmekanismen stödjer utvecklingen av DCP-001 som en allogen, lagringsbar produkt som aktiverar patientens eget immunsystem, med en utmärkt säkerhetsprofil och med relativt enkel administrering via intradermal injektion, som inte kräver så kallad lymfodepletion eller annan förberedande behandlning. Immunicum genomförde studien i samarbete med ledande immunologer vid Amsterdam University Medical Center (AUMC) och Northeastern University i Boston.

"Publikationen ger en detaljerad översikt av DCP-001:s verkningssätt och identifierar vägar som kan tjäna som grund för att utveckla potentiella nya kombinationsterapier så som blockering av immunhämmande CD47-SIRPα interaktioner,"
säger Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum. "Publikationen stärker också vårt vetenskapliga ledarskap inom området för allogena dendritceller. Vi är tacksamma för samarbetet med våra akademiska partners och kommer att fortsätta att utnyttja vår gemensamma expertis för att bygga en pipeline av lovande, lagringsbara cellbaserade immunterapier.”

De data som publicerats i Cells visar att DCP-001 överför sitt cellulära innehåll till antigen-presenterande celler via en fagocytosprocess, där fosfatidylserin spelar en viktig roll och som förstärks av blockeringen av CD47. Studien inkluderade en ex vivo-modell för intradermal injektion med hudvävnadsprover från människa. Efter intradermal injektion initierar DCP-001 aktiveringen av alloreaktiva T-celler i huden, vilket orsakar lokal inflammation och attraktion av dentritceller (DC) i huden. DCP-001 fångas in av dessa rekryterade DC, vilket resulterar i en överföring av tumör-associerade antigener (TAA) samt migration av dessa DC mot dränerande lymfkörtlar för att initiera aktivering av tumör-specifika T-celler. Den beskrivna verkningsmekanismen stöder de lovande egenskaperna hos DCP-001 som ett canceråterfallsvaccin som leder till en aktiv immunisering och varaktigt immunsvar mot tumören i syfte att minska tumöråterfall.

"Studien som visar aktivering av patientens egna antigen-presenterande celler med DCP-001 är i linje med observationerna i våra kliniska prövningar hittills. Vi fortsätter att observera DCP-001:s potential att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumör-associerade antigener i den kliniska fas II studien ADVANCE II hos patienter med akut myeloisk leukemi”,
säger Jeroen Rovers, Chief Medical Officer på Immunicum. "Vi ser fram emot att presentera kliniska uppföljningsdata, som för första gången kommer att omfatta alla inkluderade patienter i ADVANCE II-studien, vid American Society of Hematology (ASH) årliga möte nästa månad."

Hela publikationen med titeln "Transfer of Cellular Content from the Allogeneic Cell-Based Cancer Vaccine DCP-001 to Host Dendritic Cells Hinges on Phosphatidylserine and Is Enhanced by CD47 Blockade" kan nås via den aktuella onlineversionen av Cells som en del av specialbilagan om allogena immunterapier.

Om DCP-001
Immunicums kliniska program DCP-001 genereras genom att transformera en proprietär leukemicell, DCOne®, till ett cellbaserat cancervaccin, och samtidigt bibehålla de endogena tumörantigenerna och profilen som en mogen dendritcell. Medan de leukemiceller som användes som utgångsmaterial var svagt immunogena, visade sig DCP-001 vara mycket immunogen på grund av dess mogna allogena dendritcellsfenotyp, vilket gör det till en attraktiv cancervaccinkandidat. På grund av sina unika hybridegenskaper kan DCP-001 inducera aktiv immunisering som leder till varaktiga och specifika antitumörsvar. Immunicum erhöll Advanced Therapy Medicinal Product Classification från EMA för DCP-001 i juni 2021.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Brendan Payne
Stern Investor Relations
Telephone: +1 212-698-8695
E-mail: brendan.payne@sternir.com

För Sverige:

Kristina Windrup Olander
Spikinc AB
Telephone: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFÅRGOR

Eva Mulder & Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telephone: +49 89 2388 7731
E-mail: immu@trophic.eu

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)30.11.2021 17:35:00 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 30 november 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882–8908 (”Sinch”), uppgår till 747 480 901 den 30 november 2021. Förändringen av antal aktier och röster under november har föranletts av att totalt 1 317 537 nya aktier har emitterats i samband med slutförandet av förvärven av MessageMedia och MessengerPeople, som tidigare har kommunicerats. För mer information, vänligen kontakta Ola Elmeland Investor Relations Director Mobile: +46 721 43 34 59 E-mail: investors@sinch.com Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile: +46 722 45 50 55 E-mail: investors@sinch.com Om Sinch Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via medd

Data som visar att naptumomab estafenatox förstärker CAR-T-cellers effekt presenterades av Active Biotechs partner NeoTX vid SITC 202130.11.2021 15:00:00 CET | Pressmeddelande

Lund, 30 november 30 2021 – Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och samarbetspartnern NeoTX meddelar idag att prekliniska data för naptumomab, vilka visar på ökad effektivitet av CAR-T-celler, presenterades den 12 november på “The Society för Immunotherapy of Cancer 36th Annual Meeting (SITC 2021)” på Walter E. Washington Convention Center i Washington, DC. Behandling av solida tumörer med CAR-T celler har idag begränsad effekt på grund av låg infiltrationsgrad i tumören, begränsad cellexpansion i patienter, tumörantigenheterogenitet och en immunhämmad tumörmikromiljö. De presenterade data visar att naptumomab ökar CAR-T-cellernas effektivitet och verkar synergistiskt mot tumörcellinjer in vitro. Naptumomabs förmåga att aktivera T celler utanför den immunhämmade tumörmikromiljön, förbättrar infiltrationen av T-celler i tumören och inducerar ett förlängt immunförsvar talar för att kombinationen CAR-T celler och naptumomab kan överkomma problemet med den begränsade effekten av CAR-T

Acarix offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 79 MSEK30.11.2021 14:35:57 CET | Pressmeddelande

Acarix offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 79 MSEK Extra bolagsstämman i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") beslutade den 23november 2021 om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,75 SEK, som högst kan tillföra Bolaget cirka 79,3 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen ("Företrädesemissionen").Styrelsen i Acarix har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperioden som inleds den1december 2021, upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.Företrädesemissionen är fullt garanterad. Offentliggörande av prospektet För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.acarix.com) samt på Redeye Aktiebolags ("Redeye") hemsida (www.redeye.se) och kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansin

Elanders gör förvärv i Nederländerna och stärker sitt erbjudande inom Life Cycle Management30.11.2021 14:15:00 CET | Pressmeddelande

Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i Eijgenhuijsen Exploitatie BV och dotterföretaget Eijgenhuijsen Precisievervoer BV (tillsammans ”Eijgenhuijsen”). Eijgenhuijsen är en ledande aktör i Nederländerna inom specialtransporter och installationer av avancerad teknisk utrustning. Bolaget är privatägt och omsatte 10 MEUR under 2020 med god lönsamhet. I linje med Elanders strategi att satsa och växa inom Life Cycle Management har Elanders tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det holländska företaget Eijgenhuijsen Exploitatie BV. Genom förvärvet kommer Elanders att kunna erbjuda unika lösningar för specialtransporter, installationer och återtag av avancerad teknisk utrustning. Förvärvet är även ett led i att öka andelen värdeadderande tjänster, bland annat till kunder inom Electronics och Healthcare & Life Science. Eijgenhuijsen kommer att ingå i affärsområdet Supply Chain Solutions och konsolideras i koncernen från och med 1 december 2021. Köpeskillingen uppgår till cirka

Aktia blir delägare i Alexander Corporate Finance30.11.2021 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 30.11.2021 kl. 14.00 Aktia blir delägare i Alexander Corporate Finance Aktia Bank Abp och Alexander Corporate Finance Oy (”ACF”) har kommit överens om ett arrangemang till följd av vilket Aktia kommer att äga 20 procent av ACF:s aktiestock. Avsikten är att teckningen av aktierna sker i januari 2022 och den är villkorlig för Finansinspektionens godkännande. I och med emissionen kommer Alexander Corporate Finance att heta Aktia Alexander Corporate Finance Oy. ”Till följd av arrangemanget får Aktias kunder i fortsättningen tillgång till investeringsbankverksamhet, såsom rådgivning om företagsaffärer, börslistningar och tjänster för företagsvärdering. Små och medelstora företag utgör kärnan i såväl Aktias som ACF:s strategi, vilket gör att vi som partner passar särskilt väl ihop”, säger Anssi Huhta, direktör med ansvar för Aktias bankverksamhet. ”Aktias delägarskap stärker kontinuiteten i vår affärsverksamhet. Aktia har satsat särskilt på kapitalförvaltning o

Aino Health AB (publ): Världsledande tillverkare väljer Aino Healths SaaS-lösning HealthManager30.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Stockholm 30 November, 2021. Ett världsledande tillverkningsföretag och global marknadsledare inom aggregat-, mineralbearbetnings- och metallraffineringsindustrin har valt att utöka användningen av Aino Healths SaaS-lösning HealthManager. Avtalet innehåller totalt 2 400 licenser, varav 1 300 är nya licenser. "Vi är mycket glada och stolta över att fortsätta och utöka en nyckelaktör inom tillverkningsindustrin som kund. Vi ser fram emot att tillsammans öka personalens välbefinnande och engagemang", säger Jyrki Eklund, VD Aino Health. HealthManager är Ainos egen SaaS-lösning som stödjer chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. Det erbjuder också rapporterings- och analysverktyg för att följa viktiga mätvärden relaterade till företagets hälsohantering. Målet med lösningen är att digitalisera arbetsförmågasprocesser och öka medarbetarnas engagemang. Om Aino Health (publ) Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Hea

Ökat antal aktier och röster i Kinnevik30.11.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 november 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.697.215, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 582.496.103. Ökningen beror på en nyemission av 853.550 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier av serierna C 2021 och D 2021, som i enlighet med vad som beslutades av extra bolagsstämman i oktober 2021 har överlåtits till deltagare i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2021. Under november har Kinnevik även löst in 76.900 omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier som innehafts av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2019 respektive 2020. Per den 30 november 2021 är aktierna i Kinnevik fördelade i två stamaktieserier och tio incitamentsaktieserier enligt följande: 33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 242.153.584 stamaktier av serie B med en röst vardera, och297.258 incitamentsaktier av serie G 2018, 39

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum