Umeå kommun

Individ- och familjenämndens årsbokslut

Dela

Under 2021 har fler tidiga insatser för barn och unga startats, efterfrågan av hemtjänst minskat och behovet av missbruksvård för vuxna ökat. Det konstateras i individ- och familjenämndens årsbokslut.

Samtliga verksamhetsområden har påverkats av pandemin. Planerade förbättringsåtgärder har inte kunnat genomföras fullt ut. De ökade behoven som rapporterats under året präglas fortsatt i hög utsträckning av våld, psykisk ohälsa och droger. Inom individ och familjeomsorgen har flera nya verksamheter riktade mot tidiga insatser för barn och unga startat för att möta behoven. Arbetet sker i nära samverkan med Umebrå, skolan, fritid och polis. Utvärderingen av det första halvåret visar på goda resultat.

– Det har varit ett år då vi gjort satsningar på tidiga insatser till Umeås barn och unga. Det handlar om socialarbetare som arbetar nära skolan men också fler behandlare för att kunna ge ett tidigt stöd till ungdomar som är på väg in i missbruk och kriminalitet. Det är en del i att se till att Umeå håller ihop och att ge alla unga en chans att klara skolan och få ett bra liv, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

– Trots svåra utmaningar som kompetensförsörjning, lokalfrågor och de konsekvenser som pandemin medfört så har nämnden under året kunnat starta många nya verksamheter som kommer gagna kommunens invånare. Detta är imponerande. Att invånare under året också uppger att de i mycket hög grad blivit respektfullt och bra bemötta är ett kvitto på att verksamheterna gör ett bra arbete, säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Pandemins påverkan på nämndens ekonomi

Till och med december hade nämnden ca 23 miljoner kronor i merkostnader till följd av pandemin. Av detta var ca 7,4 miljoner kronor på grund av inköp av skyddsutrustning och 15,6 miljoner kronor på grund av ökade personalkostnader (främst överanställningar för att säkra bemanningen). Nämnden har hittills fått 18,7 miljoner kronor i ersättning för kostnader kopplade till pandemin vilket innebär att nämndens ekonomi påverkats negativt med ca 4,4 miljoner kronor.

Förutom de kostnader och intäkter som direkt kunnat kopplas till pandemin finns andra omständigheter som troligtvis påverkat nämndens ekonomi. Det handlar främst om minskad efterfrågan av insatser och verksamheter. Efterfrågan på hemtjänst är 17 % lägre i jämförelse med 2020. Beviljade timmar har varit 71 % av årets budget. Det är också färre ansökningar till bland annat ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner. Uppstart av ny verksamhet och utökning av befintlig verksamhet har heller inte skett i den takt som varit planerat. För nämnden innebär det sammantaget att pandemin bedöms medfört en positiv ekonomisk effekt på +18,2 mnkr.

Plusresultat enligt prognos

Nämndens årsprognos för 2021 var beräknad till +19,5 miljoner kronor, resultatet blev +18,7 miljoner kronor. Resultatet förklaras av

  • Funktionshinderomsorg +39,1 miljoner kronor (minskat inflöde, tillfälligt nedstängda verksamheter, sjuklönebidrag och att uppstart/utökning av verksamheter inte blivit av i samma takt som budget tillkommit. Överskottet beror också på förändrade arbetssätt, större fokus på uppföljning och bemanningsplanering)
  • Gemensamma kostnader +23,4 miljoner kronor (kvarstående volymmedel för LSS-boenden, uppstart av verksamheter och vakanta tjänster. Överskottet beror också på att här belastas kostnader och intäkter för det länsgemensamma skyddslagret)
  • Ensamkommande barn -5,3 miljoner kronor (lägre intäkter än förväntat och högre kostnader än budgeterat)
  • Försörjningsstöd -6,1 miljoner kronor(fler hushåll i behov av försörjningsstöd än budget. Vägen till arbete för långtidsarbetslösa och nyanlända fördröjs när bland annat praktikplatser eller andra insatser inte kan genomföras)
  • Individ- och familjeomsorg -32,4 miljoner kronor (konsultstödda familjehem och extern institutionsvård har varit mycket större än budget. Inom missbruksvård för vuxna är kostnaderna för HVB och extern behandling högre än budget)
  • Individ- och familjenämndens nettokostnader har ökat med 3,9% i jämförelse med 2020. För att ha en budget i balans kunde nettokostnaderna öka med 5,3%. Att nettokostnaderna inte ökat mer mellan åren beror främst på funktionshinderomsorgen och hemtjänsten. Inom hemtjänst beror skillnaden på att antalet hemtjänsttimmar minskat mellan åren med 17,0%.

Under sammanträdet 26 januari uppmärksammades några av de verksamheter som utmärkt sig särskilt under året:

  • Försörjningsstöd, enheten Slussen
  • Glimmervägen, lager för skyddsutrustning
  • Bemanning Stöd och omsorg
  • Operativa teamet inom individ- och familjeomsorgen

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Hanna Lundin Jernberg (L)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-206 70 81
hanna.lundinjernberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum