Umeå kommun

Individ- och familjenämndens budget och uppdragsplan 2020

Dela

Kommunfullmäktige ger individ- och familjenämnden 63,4 miljoner kronor i utökad budgetram för indexuppräkning och för att möta ökade behov inom nämndens verksamheter. Trots tillskottet står nämnden inför stora ekonomiska utmaningar.

Ny budgetram för 2020 är 1 343,2 miljoner kronor. Under året planeras sjunya LSS-boende startas upp, vilket gör att kvarstående medel, 15,8 mkr, omfördelas från gemensamma kostnader till funktionshinderomsorgen. I budgeten prioriteras LSS-boenden, daglig verksamhet, hälso- och sjukvård samt korttidsverksamhet. För att hålla nere handläggningstider och värna arbetsmiljön för handläggarna beslutade nämnden också att permanent utöka bemanningen inom myndighetsutövning med fyra årsarbetare.

– Vi satsar på arbetsmiljön för våra socialsekreterare samtidigt som den ekonomiska omställningen fortsätter, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Individ- och familjenämnden har behov av ett tillskott till budgetramen på 113,3 mkr (exklusive indexuppräkning) för 2020. Kommunfullmäktige beslutade om ett tillskott på 63,4 mkr. Det saknas 83,9 miljoner kronor i budget för att täcka volymökningar, indexuppräkning och andra behov som inte är direkt kopplat till tillväxt men som ändå påverkar nämndens ekonomi. Till exempel medel för det befintliga heltidsinförandet samt för det fortsatta införandet, driftskostnader kopplat till välfärdsteknik, kompetensutmaning och högre kostnader för personlig assistans.

Satsar på kompetensutveckling och välfärdsteknik

En av utmaningarna för nämndens verksamheter är kompetensförsörjningen. Större fokus kommer att läggas på att behålla medarbetare. Synen på karriär behöver breddas och medarbetaren ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och verksamhet. Förutom att satsa på bland annat kompetensutveckling har cheferna ett särskilt ansvar för att lyfta fram skickliga medarbetare och underlätta deras möjligheter till intern karriär. Det pågår också ett arbete med att införa enhetlig titulatur inom funktionshinderomsorgen, med syftet att tydlig göra kompetens och yrkesroll. Verksamheterna behöver också kompensera med välfärdsteknik. Till exempel används kameror för tillsyn nattetid och medicingivare som underlättar för personen att själv sköta sin medicinering.

– Mer teknik inom välfärden ökar den enskildes integritet och frihet, genom att man klarar sig själv i större utsträckning, det är mycket positivt, säger Björn Kjellsson (L), vice ordförande individ- och familjenämnden.

Digitala lösningar ska vara förstahandsalternativet vid verksamhetsutveckling. Försök med tillsyn på distans med hjälp av videosamtal och utveckling av chat-bot pågår.

Prioriterade områden

Så här har individ- och familjenämnden fördelat tillskottet, exklusive indexuppräkningar på ca 35 mnkr, inom budgetramen för 2020:

 • Boende enligt LSS, 25,2 mnkr för att möta ökade volymer
 • Daglig verksamhet, 5,4 mnkr för att möta ökade behov och fortsatt riktning mot arbete
 • Hälso- och sjukvård, 1,2 mnkr
 • Korttidsverksamhet, 1,2 mnkr
 • Utökad bemanning inom myndighetsutövning, 2,5 mnkr
 • Uppstart bemanningsenhet inom funktionshinderomsorgen, 2 mnkr

Övrigt, specifika insatser (exklusive indexuppräkning)

 • Kompetensutveckling, hantera hot och våld inom funktionshinderomsorg, 0,5 mnkr
 • Tillgänglighetsprogram funktionshinderomsorg, 1,0 mnkr
 • Påbörja införande av arbetskläder, 1,0 mnkr
 • Nationella minoriteter, 0,2 mnkr
 • Anhörigutbildning narkotika, 0,1 mnkr
 • Familjepeppen, 0,1 mnkr
 • Anpassning av föreningsbidrag, -0,2 mnkr
 • Återställa ramjustering som gjordes 2016 för lokaler inom verksamheten för ensamkommande barn, -7,2 mnkr

Tillägg i uppdragsplanen

Nämnden beslutade också att bifalla

 • Vänsterpartiets tilläggsyrkande om att för att få en bättre bild vid uppföljning av heltidsinförandet fortsättningsvis redovisa andel heltidsanställda inom personlig assistans separat eftersom de är undantagna i heltidsinförandet
 • Miljöpartiets tilläggsyrkande om att i styrkortet kunna följa antal medarbetare med rätt kompetens, samt de som kommer påbörja sin utbildning för att få rätt kompetens
 • Socialdemokraterna och Miljöpartiets tilläggsyrkande om att tillsammans med skolnämnderna under året utveckla en gemensam uppföljning kring arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.

Liberalerna hade ett tilläggsyrkande och vänsterpartiet hade två tilläggsyrkanden som avslogs.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum