Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2020

Dela

VD Kommenterar

IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance” hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en naturligt förekommande bakteriestam som återfinns i kvinnors bröstmjölk.  

Detta VD-ord författas under COVID-19-pandemin som nu pågått i ett år. Under hösten såg det ut som att pandemin var under kontroll, men utbrotten av COVID under november och december har förvärrats i flera delar av världen. Jag har under tidigare kvartalsrapporter beskrivit hur IBT påverkas av pandemin. Enkelt uttryck så påverkas vår rekryteringstakt medans pandemin inte påverkar kvaliteten i den data som vi genererar i studien. Merparten av kostnaderna för studiens genomförande uppkommer när patienter rekryteras. Det betyder att IBTs kassa förväntas vara tillräcklig för genomförandet av studien även om studien avslutas vid en senare tidpunkt.

Under sista kvartalet 2020 publicerades vetenskapliga artiklar som visade att födelsetalen för för tidigt födda barn minskat jämfört med födelsetalen från tidigare år.  Författarna nämner till exempel att det faktum att mindre skiftarbete utförs samt att det äts bättre men även att det nu sker färre sociala kontakter som några tänkbara faktorer som påverkar varför man nu ser färre i förtid avslutade graviditeter. Oavsett orsak så har vi på IBT fått liknande signaler, genom vår direktkontakt med läkarna som deltar i vår studie, om att färre för tidigt födda barn föds. Vi förväntar oss att antalet födslar återgår till det normala när COVID pandemin avtar i intensitet. 

IBTs studiedesign omfattar barn som föds med en födelsevikt från 500 till 1500 gram men hittills i studien har vi bara inkluderat barn med en födelsevikt från 750 till 1000 gram det vill säga i ett spann av 250 gram. IBT tillämpar alltid försiktighetsprincipen, vilket är den regulatoriska nyckeln till att vi som enda bolag i världen har FDA tillåtelse att dosera levande bakterier till för tidigt födda barn. Vi har förutom prövningstillstånd i USA erhållit tillstånd för vår studie i Frankrike, Israel, Spanien, Spanien, Ungern och UK och under fjärde kvartalet 2020 fick vi även tillstånd i Polen och Bulgarien. I skrivande stund har vi 68 aktiverade sjukhus som kan inkludera patienter jämfört med 62 under föregående kvartal. Det är mot den bakgrunden som vi valt att först efter en granskning av den data som erhålls från de 300 första patienterna som vi planerat öppna studien för barn under 750 gram. Vi förväntar oss ha inkluderat 300 patienter i studien inom den närmaste månaden.

Att vi i den första delen av studien rekryterar barn inom ett snävt 250 gram spann, mitt under en pågående pandemi, har medfört att förhållandevis få barn inkluderats fram tills idag. IBTs förhoppning är att pandemins minskade påverkan i kombination med att vi öppnar upp studien även för barn under 750 gram avsevärt kommer förbättra rekryteringstakten under 2021.

Under fjärde kvartalet har vi arbetat med att bättre förstå värdet av vår andra primära “endpoint” i fas III studien “sustained feeding tolerance”.  Vi har efter kontakt med FDA etablerat en speciell expertgrupp i vilken läkare ingår men även sjuksköterskor och patientorganisationer.  Vårt mål med expertgruppen är att bättre förstå och belysa hur dålig nutrition hos de för tidigt födda barnen påverkas negativt på både kort och lång sikt. Experternas arbete har redan tydliggjort att ett dåligt födointag ger dålig tillväxt hos barnen vilket alltså är förenat med mycket lidande i kombination med höga kostnader för de som betalar för sjukvården.  Det kvarstår nu arbete för att närmare kvantifiera marknadsvärdet för en förbättrad “feeding tolerance” för vår produkt IBP-9414 och jag ber att få återkomma i frågan framgent.

På IBT ser vi fram emot att arbeta vidare med vår utveckling då vårt arbete kan komma att spela en stor roll för alla de små för tidigt födda barnen.  Det kommer kännas än mer motiverande efter att första fasen, som omfattar 300 patienter, avslutats. 
Stockholm den 5 februari 2021

Staffan Strömberg
Verkställande direktör

Finansiell översikt för perioden

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2020                                         Rapportperioden (jan-dec) 2020

  • Nettoomsättning 0 tkr (0)                                              · Nettoomsättning 0 tkr (0)   
  • Rörelseresultat -26 702 tkr* (-27 428)                            · Rörelseresultat -71 918** tkr (-47 200)
  • Resultat per aktie före och efter                                      · Resultat per aktie före och efter

      utspädning -2,38 SEK (-2,45)                                             utspädning -6,41 SEK (-4,13)

* I rörelseresultatet ingår valutakursförlust på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden uppgående till -11 741 (-8 154) tkr.   ** I rörelseresultatet ingår valutakursförlust/vinst på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden uppgående till -15 125 (4 319) tkr

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (okt-dec) 2020
·COVID-19 pandemin påverkar vårt utvecklingsarbete avseende exempelvis aktivering av sjukhusen (prövarna) vilket inte skett i önskad takt. Vid avgivandet av denna delårsrapport har cirka hälften av de planerade sjukhusen aktiverats. IBTs likvida medel är tillräckliga för att genomföra den pågående fas III-studien även om rekrytering i studien för närvarande inte sker i önskad takt
Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec) 2020
·IBTs ansökan om klinisk studie godkändes i Israel i januari, i Polen i oktober och i Bulgarien i november.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
·Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
Nettoomsättning----
Rörelseresultat, tkr-26 702-27 428-71 918-47 200
Resultat efter skatt, tkr-26 726-27 535-72 007-46 320
Balansomslutning, tkr450 318518 273450 318518 273
Periodens kassaflöde, tkr-27 864-8 546-56 625-51 301
Periodens kassaflöde per aktie (SEK)-2,48-0,76-5,04-4,57
Likvida medel, tkr423 438495 188423 438495 188
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)-2,38-2,45-6,41-4,13
Eget kapital per aktie (SEK)39,2145,4639,2145,46
Soliditet (%)98%98%98%98%

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-­9414 som syftar till att förebygga nekroti­serande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021, kl. 08.00 (CET).

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Beslut från årsstämma 2021 i Sinch AB (publ)18.5.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch höll tisdagen den 18 maj 2021 årsstämma. Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets resultat och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsen, den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för räkenskapsåret 2020. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter och beslutade om omval av Erik Fröberg, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart, Björn Zethraeus och Bridget Cosgrave samt nyval av Luciana Carvalho. Erik Fröberg omvaldes som styrelseordförande. Som revisor omvaldes det registrerade

Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari 2021 - 31 mars 202118.5.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hässleholm den 18 maj 2021 Verksamhetsårets första kvartal 1 januari 2021 – 31 mars 2021 Nettoomsättningen uppgick till 241,5 (140,0) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till -29,4 (-122,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -21,1 (-81,4) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,8 (-63,8) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,67 (-2,56) SEK.Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift. Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0 (0,8) MW till kunder.Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 874 (687) MW.I januari 2021 tecknade Eolus individuella elförsäljningsavtal med ett stort internationellt energiföretag för de tre vindparkerna Boarp, Dållebo samt Rosenskog som totalt omfattar 68 MW. Avtalen omfattar 100 % av den el som kommer att produceras i vindparkerna som är sålda till Commerz Real. I mars etablerade Eolus verksamhet i Polen som är en k

NAXS styrelse kommer på begäran av huvudägaren att kalla till extra bolagsstämma för att ersätta hela styrelsen17.5.2021 23:30:00 CEST | Pressmeddelande

Styrelsen i NAXS AB (”Bolaget”) har mottagit ett brev från QVT Financial LP, å Tompkins Square Park S.à.r.l. vägnar, som innehar 68,2 % av aktierna i Bolaget, i vilket det begärs att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma i syfte att ersätta styrelsen i sin helhet. I enlighet med aktiebolagslagen kommer Bolaget att offentliggöra en kallelse till en extra bolagsstämma senast den 24 maj 2021. Styrelsen i NAXS AB Kontaktinformation Lennart Svantesson, VD Telefon: +46 733-110 011 Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021 klockan 23.30 (CET). Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se NAXS AB (publ) Org.nr 556712-2972 Nybrogatan 8 114 34 Stockholm Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se NAXS är noterat på Nasdaq Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i privat

Klövern - Meddelande om utfall i skriftligt förfarande17.5.2021 17:15:00 CEST | Pressmeddelande

Den 11 maj 2021 skickades en kallelse till skriftligt förfarande till obligationsinnehavarna i Klövern AB (publ):s (”Klövern”) seniora säkerställda obligation som emitterades i oktober 2019 med ett belopp om 50 000 000 USD med ISIN NO0010866205 (”Obligationslånet”). Obligationsinnehavarna har enhälligt godkänt samtliga förslag till ändringar som framgår av kallelsen bland annat att beloppet som kan emitteras under Obligationslånet höjs till 100 000 000 USD och att löptiden förlängs till den 15 juli 2023. De ändrade villkoren för obligationerna är gällande från den 12 maj 2021. I samband med detta utökas beloppen avseende lämnade säkerheter. Det skriftliga förfarandet är därmed avslutat. Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare informat

Specialplaceringsfonden Impakti blir en del av Aktias produktsortiment17.5.2021 13:15:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 17.5.2021 kl. 14.15 Specialplaceringsfonden Impakti blir en del av Aktias produktsortiment Den 30 april 2021 meddelade Aktia om förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet. I och med arrangemanget blir specialplaceringsfondenTaaleriImpakti en del av Aktias produktsortiment. Målet med fonden är att bidra till en positiv inverkan på både samhället och miljön genom att placera medel direkt eller genom andra fonder på aktiemarknaden, räntemarknaden och alternativa placeringar. Impakti-fonden placerar i bland annat vind- och solenergi samt projekt som främjar miljöskydd och energieffektivitet. Fonden placerar globalt och har som mål att bland annat dämpa effekterna av klimatförändringen, luft- och havsföroreningar samt fattigdom och överskuldsättning ute i världen utan att fondens avkastning påverkas negativt. ”Sammanslagningen av Aktian och Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet ger Aktias kunder ett betydande mervärde i form av bra produkter och tjän

Stockwik förvärvar MittX17.5.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 17 maj 2021 ingått avtal om att förvärva MittX Aluminiumproffset AB. Samtliga aktier i MittX förvärvas. MittX omsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 31 mars 2021 till knappt 28 MSEK respektive 6. Den justerade köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till 20 MSEK på skuldfri basis (EV). Transaktionen väntas slutföras i sin helhet inom de närmaste dagarna och konsolideras i Stockwik från och med den 1 maj 2021. MittX är ett välrenommerat industriföretag verksamt inom design, utveckling och tillverkning av ljusbågar för montering på entreprenad- och lantbruksmaskiner. Företaget är verksamt i en expansiv nisch med intressanta produkter och ett starkt och väletablerat varumärke. Företaget är beläget i Färila, Hälsingland. Verksamheten har bedrivits sedan 1995. Transaktionen sker till en köpeskilling om 29,9 MSEK, varav 26,9 MSEK erläggs kontant, 2 MSEK erläggs genom en revers med 2 års löptid och 3 proc

Registrering av det minskade antalet aktier i Nexstim Abp (första momentet)17.5.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande,Helsingfors, 17.5.2021 kl. 10.00 (EEST) Registrering av det minskade antalet aktier i Nexstim Abp (första momentet) Bolagsstämman av Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”), fattade 11 maj 2021 beslut om att minska antalet aktier i bolaget utan att minska aktiekapitalet genom att ge ut nya aktier, och genom att lösa in bolagets egna aktier så att hundra (100) nuvarande aktier i bolaget ska motsvara en (1) aktie efter att arrangemangen för att minska antalet aktier i bolaget har genomförts. I enlighet med styrelsens beslut av 14 maj 2021 om emission av nya aktier, inlösen av bolagets egna aktier och annullering av bolagets egna aktier på det sätt som framgår av bolagets meddelande av 14 maj 2021 registrerades det nya totala antalet aktier i bolaget, 6 643 389 aktier, i finska Handelsregistret lördagen den 15 maj 2021. Handel med det minskade antalet aktier i bolaget har inletts på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm 17 maj 2021 med den nya ISIN

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum