Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari – 31 december 2020

Dela

VD Kommenterar

IBT utvecklar läkemedelskandidaten IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”), samt förbättra så kallad “feeding tolerance” hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en naturligt förekommande bakteriestam som återfinns i kvinnors bröstmjölk.  

Detta VD-ord författas under COVID-19-pandemin som nu pågått i ett år. Under hösten såg det ut som att pandemin var under kontroll, men utbrotten av COVID under november och december har förvärrats i flera delar av världen. Jag har under tidigare kvartalsrapporter beskrivit hur IBT påverkas av pandemin. Enkelt uttryck så påverkas vår rekryteringstakt medans pandemin inte påverkar kvaliteten i den data som vi genererar i studien. Merparten av kostnaderna för studiens genomförande uppkommer när patienter rekryteras. Det betyder att IBTs kassa förväntas vara tillräcklig för genomförandet av studien även om studien avslutas vid en senare tidpunkt.

Under sista kvartalet 2020 publicerades vetenskapliga artiklar som visade att födelsetalen för för tidigt födda barn minskat jämfört med födelsetalen från tidigare år.  Författarna nämner till exempel att det faktum att mindre skiftarbete utförs samt att det äts bättre men även att det nu sker färre sociala kontakter som några tänkbara faktorer som påverkar varför man nu ser färre i förtid avslutade graviditeter. Oavsett orsak så har vi på IBT fått liknande signaler, genom vår direktkontakt med läkarna som deltar i vår studie, om att färre för tidigt födda barn föds. Vi förväntar oss att antalet födslar återgår till det normala när COVID pandemin avtar i intensitet. 

IBTs studiedesign omfattar barn som föds med en födelsevikt från 500 till 1500 gram men hittills i studien har vi bara inkluderat barn med en födelsevikt från 750 till 1000 gram det vill säga i ett spann av 250 gram. IBT tillämpar alltid försiktighetsprincipen, vilket är den regulatoriska nyckeln till att vi som enda bolag i världen har FDA tillåtelse att dosera levande bakterier till för tidigt födda barn. Vi har förutom prövningstillstånd i USA erhållit tillstånd för vår studie i Frankrike, Israel, Spanien, Spanien, Ungern och UK och under fjärde kvartalet 2020 fick vi även tillstånd i Polen och Bulgarien. I skrivande stund har vi 68 aktiverade sjukhus som kan inkludera patienter jämfört med 62 under föregående kvartal. Det är mot den bakgrunden som vi valt att först efter en granskning av den data som erhålls från de 300 första patienterna som vi planerat öppna studien för barn under 750 gram. Vi förväntar oss ha inkluderat 300 patienter i studien inom den närmaste månaden.

Att vi i den första delen av studien rekryterar barn inom ett snävt 250 gram spann, mitt under en pågående pandemi, har medfört att förhållandevis få barn inkluderats fram tills idag. IBTs förhoppning är att pandemins minskade påverkan i kombination med att vi öppnar upp studien även för barn under 750 gram avsevärt kommer förbättra rekryteringstakten under 2021.

Under fjärde kvartalet har vi arbetat med att bättre förstå värdet av vår andra primära “endpoint” i fas III studien “sustained feeding tolerance”.  Vi har efter kontakt med FDA etablerat en speciell expertgrupp i vilken läkare ingår men även sjuksköterskor och patientorganisationer.  Vårt mål med expertgruppen är att bättre förstå och belysa hur dålig nutrition hos de för tidigt födda barnen påverkas negativt på både kort och lång sikt. Experternas arbete har redan tydliggjort att ett dåligt födointag ger dålig tillväxt hos barnen vilket alltså är förenat med mycket lidande i kombination med höga kostnader för de som betalar för sjukvården.  Det kvarstår nu arbete för att närmare kvantifiera marknadsvärdet för en förbättrad “feeding tolerance” för vår produkt IBP-9414 och jag ber att få återkomma i frågan framgent.

På IBT ser vi fram emot att arbeta vidare med vår utveckling då vårt arbete kan komma att spela en stor roll för alla de små för tidigt födda barnen.  Det kommer kännas än mer motiverande efter att första fasen, som omfattar 300 patienter, avslutats. 
Stockholm den 5 februari 2021

Staffan Strömberg
Verkställande direktör

Finansiell översikt för perioden

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2020                                         Rapportperioden (jan-dec) 2020

  • Nettoomsättning 0 tkr (0)                                              · Nettoomsättning 0 tkr (0)   
  • Rörelseresultat -26 702 tkr* (-27 428)                            · Rörelseresultat -71 918** tkr (-47 200)
  • Resultat per aktie före och efter                                      · Resultat per aktie före och efter

      utspädning -2,38 SEK (-2,45)                                             utspädning -6,41 SEK (-4,13)

* I rörelseresultatet ingår valutakursförlust på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden uppgående till -11 741 (-8 154) tkr.   ** I rörelseresultatet ingår valutakursförlust/vinst på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden uppgående till -15 125 (4 319) tkr

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (okt-dec) 2020
·COVID-19 pandemin påverkar vårt utvecklingsarbete avseende exempelvis aktivering av sjukhusen (prövarna) vilket inte skett i önskad takt. Vid avgivandet av denna delårsrapport har cirka hälften av de planerade sjukhusen aktiverats. IBTs likvida medel är tillräckliga för att genomföra den pågående fas III-studien även om rekrytering i studien för närvarande inte sker i önskad takt
Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec) 2020
·IBTs ansökan om klinisk studie godkändes i Israel i januari, i Polen i oktober och i Bulgarien i november.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
·Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
jan-dec
2019
jan-dec
Nettoomsättning----
Rörelseresultat, tkr-26 702-27 428-71 918-47 200
Resultat efter skatt, tkr-26 726-27 535-72 007-46 320
Balansomslutning, tkr450 318518 273450 318518 273
Periodens kassaflöde, tkr-27 864-8 546-56 625-51 301
Periodens kassaflöde per aktie (SEK)-2,48-0,76-5,04-4,57
Likvida medel, tkr423 438495 188423 438495 188
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)-2,38-2,45-6,41-4,13
Eget kapital per aktie (SEK)39,2145,4639,2145,46
Soliditet (%)98%98%98%98%

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk forskningsfas, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-­9414 som syftar till att förebygga nekroti­serande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feeding tolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP­-1016, för behandling av gast­roschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (IBT B).

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD
Daniel Mackey CFO
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 70 670 1226
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021, kl. 08.00 (CET).

Bilagor


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Rättelse: Terranet Bokslutskommuniké 2020 med MAR märkning samt bifogad Bokslutskommuniké26.2.2021 15:12:54 CETPressmeddelande

Terranet Holding AB utfärdar en rättelse av dagens pressmeddelande gällande bolagets Bokslutskommuniké för 2020, som publicerades kl. 08:45 2021-02-26. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-närkning samt Bifogad Bokslutskommuniké. Till Bokslutskommuniké: http://bit.ly/3krV31C Se video om VoxelFlow här: https://bit.ly/2ZUWah7 Om Terranet Terranet utvecklar programvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerade förarstöd och autonoma fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AV-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och iStuttgart, Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). https://terranet.se/sv/ Pär-Olof Johannesson, CEO parolof.johannesson@terranet.se +46 70 332 32 62 Michaela B

Karolinska Development utser Johan Dighed till vice vd26.2.2021 14:39:18 CETPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 26 februari 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att Johan Dighed har utsetts till vice vd. Han tillträder positionen omgående och kommer vid sidan av sina nya arbetsuppgifter även fortsättningsvis att inneha sin nuvarande roll som bolagets chefsjurist. Johan Dighed anställdes som chefsjurist på Karolinska Development i maj 2020. Han kom då närmast från SEB där han innehaft ett flertal positioner inom divisionen för stora företag och finansiella institutioner bl.a. som chefsjurist för SEB:s dotterbolag SEB AG. Dessförinnan arbetade han på den internationella advokatbyrån Baker & McKenzie samt inom det svenska domstolsväsendet. ”Jag är glad över att Johan Dighed har accepterat utnämningen som vice vd. I sin nya och utvidgade roll kommer vi att kunna dra än mer nytta av hans gedigna affärsmässiga kompetens, ledarskap och erfarenhet av finansieringsfrågor”, kommenterar Karolinska Developments vd, Viktor Drvota. För ytterligare informati

Bokslutskommuniké 2020 och Terranets höjdpunkter under året, bolaget beskriver nya milstolpar för året framåt 202126.2.2021 08:46:10 CETPressmeddelande

Lund, Sverige, 26 februari 2021 - Terranet AB (Terranet / företaget), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), utvecklare av avancerat förarstöd och banbrytande 3D-sensorstekniken VoxelFlow™, presenterade idag sin Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020. Terranets höjdpunkter under 2020 och de senaste veckorna: Göran Jansson, ingenjör från KTH Royal Institute of Technology och styrelseledamot vid International Bateson Institute, utnämndes till Terranets styrelseordförande.Terranet fick en inköpsorder på 31 000 EUR från Mercedes-Benz efter fortsättningen av ett Memorandum of Understanding (MoU) undertecknat av både Terranet och Mercedes-Benz för prototyp demonstration, produktutveckling och industrialisering av avancerade förarstöd (ADAS och antikollisions lösningar).Mangold Fondkommission publicerade en ny analys av Terranet och satte en köprekommendation och ett 12-månaders riktpris på 2,50 SEK.Terranet skapade ett partnerskap med det ledande svensk-finska konsult- och ingenjö

Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för 202026.2.2021 08:45:00 CETPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”När nuvarande kunders produkter med CHS-yta erhåller kommersiellt godkännande uppskattar Corline den årliga potentialen till 85 MSEK på några års sikt. Med årets framgångar i ryggen inom medicinteknik är målet utstakat att ytterligare öka affärspotentialen genom fler kundprojekt och avtal.” Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet Leverans- och supportavtal tecknas i oktober med det amerikanska bolaget Imperative Care för användning av Corlines antitrombotiska ytbehandling CHS™ för produkter inom strokevård. Totalt försäljningsvärde uppgår under första fasen till ca 7 MSEK. En fullt ut lanserad produkt bedöms generera en årlig intäkt för Corline på 35 MSEK.I november

Antal aktier och röster i Active Biotech26.2.2021 08:30:00 CETPressmeddelande

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 217 854 720 aktier och röster i Active Biotech. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Kolam, CFO Tel: 046 19 20 44 E-mail: hans.kolam@activebiotech.com Active Biotech AB Box 724, 220 07 Lund Tfn 046-19 20 00 Fax 046-19 11 00 Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021, kl.08.30. Active Biotech Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utv

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 202026.2.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors den 26 februari 2021 kl. 9.00 NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) rapporterar i dag om bokslutet för hela räkenskapsperioden 2020 (1/1–31/12 2020) samt andra halvåret 2020 (1/7–31/12 2020). Viktiga händelser, juli–december 2020 Bolaget fortsatte åtgärderna för att minimera effekterna av covid-19-pandemin och fokuserade på att generera lönsam ökning av omsättningen. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde bolaget utmärkta framsteg genom att sälja nio nya NBS-system, varav tre levererades till USA och sex till EU och den övriga världen. Sammanlagt tre nya NBT®-system installerades på olika anläggningar i USA och Europa för behandling av egentlig depression (MDD). Halvåret 1/7–31/12 2020 var bolagets bästa andra halvår någonsin, mätt i omsättning och rörelseresultat. Omsättningen uppgick till 2,5 miljoner euro (H2 2019: 2,1 mn euro) och rörelseresultatet till -1,5 miljoner euro (H2 2019: -3,

Stockwik ändrar antalet aktier och röster26.2.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Täby den 26 februari 2021 PRESSMEDDELANDE Stockwik ändrar antalet aktier och röster Stockwik Förvaltning AB (publ) har under februari 2021 registrerat 15.384 nya aktier hos Bolagsverket samt i bolagets aktiebok med anledning av tilldelning i riktad nyemission till säljaren av SOCAB Swedish Office Consulting AB innebärande en ökning av Stockwiks aktiekapital med 7.692 kronor. Före registreringen uppgick Stockwiks aktiekapital till 2.503.074,054 kronor fördelat på 5.006.148 aktier. Varje aktie hade ett kvotvärde om 0,5 kronor och medförde en röst. Per den 26 februari 2021 uppgår Stockwiks aktiekapital till 2.510.766,054 kronor fördelat på totalt 5.021.532 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,5 kronor och medför en röst. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum