GlobeNewswire

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Dela

VD kommenterar

IBT:s vision är att bli ett internationellt ledande företag genom utveckling av läkemedel inom områdena för tidigt födda barn, gastrointestinala sjukdomar och probiotika.

Vi har nu med framgång drivit utvecklingen av IBP-9414, världens första probiotiska läkemedel i Fas III för barn, i snart ett decennium. Startskottet för utvecklingen av probiotiska läkemedel var när vi 2014 som första företag i världen erhöll Orphan Drug Designation i USA, efter att andra hade försökt men misslyckats. Kort därefter blev IBT också först med att tillåtas av FDA att administrera levande bakterier till barn i en klinisk prövning i USA. Att vi dessutom fått tillstånd att genomföra studier på barn i ytterligare 10 länder (9 EU + Israel) är ett belägg på IBTs unika förmåga att utveckla probiotiska läkemedel.

Vårt arbete uppmärksammas mer och mer. Till exempel har “The American Association of Pediatrics” nyligen publicerat att förtidigt födda barn behöver probiotiska läkemedel, där just vår Fas III-studie nämns. Anledning till att IBTs arbete specifikt uppmärksammas är att probiotika bör vara av högsta kvalitet när den administreras till för tidigt födda barn. Idag vet vi att förtidigt födda kan lida skada och till och med dö av de föroreningar som kan följa med en produkt som inte är tillverkad enligt högsta läkemedelsstandard. IBTs produktion är nagelfaren av FDA och 10 andra ländernas myndigheter . Vi har sedan 2014 investerat för att säkerställa att vår produktion ger oss en probiotisk produkt som kan bli först med att godkännas som läkemedel.

På senhösten 2021 hade vi en god rekrytering i vår NEC-studie men under vintern var rekryteringen påverkad av omicron. Idag den 4 maj 2022 har vi rekryterat 915 patienter till studien. Det är svårt att bedöma hur den framtida rekryteringstakten kommer att se ut, men vårt fokus på vår fas III-studie kvarstår samt att vi förväntar oss kunna avsluta rekryteringen under 2023 med befintligt kapital.

Vi har under det första kvartalet 2022 börjat förbereda vår kommersialiseringsfas av IBP-9414 där vi identifierar och säkerställer de resurser och nätverk som krävs för att från dag ett vara förberedda när det gäller produkt, marknad och organisation inför vår lansering.

Parallellt har vi tagit de första stegen mot att expandera IBTs produktportfölj som bygger på den unika kompetens IBT skapat. Vi för även diskussioner med flera amerikanska universitet rörande rättigheter för ytterligare medicinskt viktiga behandlingar. Jag kan även nämna att vi satt igång vårt egna gastroschisis-projekt (IBP-1016) med bland annat ett KOL (Key Opinion Leader)-möte under april månad.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla medarbetare och experter runt om världen som med stort engagemang hjälper oss komma närmare vår vision genom utvecklandet av probiotiska läkemedel, speciellt med IBP-9414 som kan komma att spela en mycket stor roll för de för tidigt födda barnen.

Stockholm den 4 maj 2022

Staffan Strömberg
Verkställande direktör

Finansiell översikt för perioden

Första kvartalet (jan-mar) 2022

  • Nettoomsättning 0 tkr (0)
  • Rörelseresultat -19 063 tkr* (452)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,71 (0,04)

* I rörelseresultatet ingår valutakurseffekter på valutaplaceringar som avser att säkra framtida utflöden under det första kvartalet uppgående till 6 252 (12 114) tkr.

Väsentliga händelser under första kvartalet (jan-mar)

  • Den 10 januari meddelades att patentverket i Australien utfärdat ett godkännande för patentet: “A method of activating lactic acid bacteria”.
  • Den 19 januari meddelades att The Connection Study fortsätter efter planerad säkerhetsanalys av Data Monitoring Committee (DMC) utan att ha några invändningar. Samtidigt avslutades en futilitetsanalys. Baserat på rekommendationerna från DMC och futilitetsresultatet, fortsätter IBT rekryteringen till studien som planerat.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Bolagets CFO, Michael Owens, har beslutat att gå i pension under året. Rekryteringsprocess har påbörjats.
  • Vid årsstämman 2022-05-04 avgick Robert Molander på egen begäran ur styrelsen. Robert övergår samtidigt till en operationell roll som Chief Commercial Officer inom ledningsgruppen för bolaget.

Utvalda finansiella data i sammandrag

tkr2022
Jan-mar
2021
Jan-mar
2021
Jan-dec
Nettoomsättning---
Övriga intäkter36494
Rörelseresultat-19 063452-44 578
Resultat efter skatt-19 201451-44 991
Balansomslutning409 967451 138408 478
Periodens kassaflöde-10 825-9 794-55 532
Periodens kassaflöde per aktie (SEK)-0,96-0,87-4,95
Likvida medel382 179425 758386 752
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)-1,710,04-4,01
Eget kapital per aktie (SEK) 33,5039,2635,21
Soliditet (%)92%98%97%

Om Infant Bacterial Therapeutics AB

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap (IBT B).

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ.) (IBT) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklingsfas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn.

IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414. Ambitionen med IBP-9414 är att bli världens första godkända probiotiska läkemedel med målsättning att förhindra livshotande spädbarnssjukdomar inklusive NEC och sepsis genom att främja en sund mag-och tarmutveckling hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 76 219 37 38
info@ibtherapeutics.com
www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4e maj, 2022, klockan 18:00 CET.


Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch beslutar om apportemission av aktier till säljarna av Pathwire26.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 26 maj 2022 – Sinch AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sinch”), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att styrelsen, i enlighet med vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 7 december 2021, har beslutat om apportemission av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire. Sinch offentliggjorde den 30 september 2021 att avtal om att förvärva Pathwire hade ingåtts och förvärvet slutfördes den 7 december 2021. I tillägg till den kontanta köpeskillingen ska Sinch emittera sammanlagt 51 miljoner nya aktier i Sinch som del av vederlaget till säljarna, varav de första 25,5 miljoner aktierna emitterades i februari 2022. Styrelsen har idag beslutat att emittera de resterande 25,5 miljoner aktierna. Betalningen har skett genom apport av en fordran enligt avtalet avseende förvärvet av Pathwire, på två av Bolagets dotterbolag, om de återstående 500 miljoner USD (den initiala delen av fordran om 500 miljoner USD tillfördes i

Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare25.5.2022 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-25 Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare Stockholm, 25 maj 2022. Styrelsen i Elon AB föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt att ett incitamentsprogram omfattande 630 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 4,1 procent, införs för ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 juni 2022 för behandling av styrelsens förslag. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Styrelsens förslag sammanfattas nedan. För mer detaljerad information om förslagen hänvisas till kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga beslutsförslag. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elongroup.se, senast den 1 juni 2022. Styrelsens förslag till ex

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Saniona AB25.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 25 maj 2022 Idag, den 25 maj 2022, hölls årsstämma i Saniona AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition för 2021 Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2021. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Val och arvodering av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av st

Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 202225.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Q1 2022 (Q1 2021) Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M)Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M) Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M)Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34)Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Väsentliga händelser under Q1 2022 Saniona inledde upprepad dosering med doseskalering (MAD) samt undersökningar med positronemissionstomografi (PET) i Fas 1-studien med SAN711; den pågående Fas 1-studien är placebokontrollerad och data är fortfarande blindade. Saniona räknar fortsatt med att få tillgång till data från studien under mitten av 2022.Saniona erhöll 7,3 MSEK (0,8 MUSD) från Novartis relaterat till Novartis förvärv av Cadent Therapeutics i januari 2021, där Saniona hade en ägarandel på 3 procent. Denna betalning, utöver de tidigare erhållna 24,2 MSEK (2,9 MUSD), utgör tillsammans Sanionas del av förskottsbetalningen kopplad till förvärvet. Saniona kan också komma att erhålla en andel av de återstående 5

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2022 och online-konferens den 31 maj 202224.5.2022 15:20:21 CEST | Pressmeddelande

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2022 kommer att publiceras på tisdagen den 31 maj. Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2022 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). För att delta i ZOOM-konferensen tisdagen den 31 maj, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail. Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com För mer information, vänligen kontakta: Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: d.lange@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Webbplats: www.auriant.com Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum