Örnsköldsviks Kommun

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik

Dela

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 mars. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Projekt för tillväxt genom digitalisering
Örnsköldsviks kommun går samman med Sollefteå och Kramfors kommuner och näringslivsorganisationerna Företagarna, Handelskammaren, Örnsköldsviks Industrigrupp, Cesam och Höga Kusten Destination/Höga Kusten Turism i projektet ”Digitala steg för tillväxt”. Projektets mål är att öka små och medelstora företags medvetenhet om de möjligheter och hot som digitaliseringen innebär och att skapa strategier för att möta dem som kan stärka regionens tillväxt. Projektet pågår under åren 2018-2021 och Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera projektet med totalt 1 800 000 kronor kontant och 225 000 kronor i tid, förutsatt att projektet medfinansieras av Region Västernorrland och regionala strukturfonden enligt ansökan.

Fortsatt satsning på cleantech
Örnsköldsviks kommun fortsätter satsningen på cleantech genom att medfinansiera projektet Bothnia Cleantech Business. Projektet ska stärka näringslivsutveckling och internationalisering inom cleantechområdet på båda sidor Kvarken för att skapa ett gemensamt värde. Projektet är en forsättning på en satsning som har bedrivits under åren 2015-2018 som har syftat till att stärka utvecklingen av Västerbottens län, Vasaregionen och Örnsköldsviks kommun som ledande inom energi- och miljöteknik. Örnsköldsviks kommun går in med totalt 784 000 kronor under åren 2018-2021. Även Skellefteå kommun, teknologicentret Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab samt Karlebynejdens Utveckling Ab är med i projektet.

Pågående utveckling motsvarar motion
Lars Näslund (M) har i en motion föreslagit en genomlysning av den psykosociala verksamheten för att utveckla omsorgen för människor med psykisk ohälsa i alla åldrar. Efter att olika verksamheter har beskrivit vilken utveckling som pågår föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska anse att motionens intentioner är tillgodosedda.

Social ekonomi till näringslivspolicy
Social ekonomi och socialt företagande ska ingå i kommande näringslivspolicy och –strategi. Social ekonomi kan definieras som bestående av ”…organiserade verksamheter som primärt har ett samhälleligt ändamål och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn” och många aktiviteter inom området pågår idag i den kommunala verksamheten. Kommunens näringslivspolicy ska utifrån denna utveckling kompletteras i samband med revideringen 2018.

Nej till medfinansiering
Kommunstyrelsen avslår den ekonomiska föreningen Coompanions (Kooperativ Utveckling i Västernorrland) ansökan om att kommunen ska medfinansiera föreningen med 2 kronor per invånare. I nuläget finns inte medel i befintlig budget för att skriva ett sådant avtal.

12 miljoner ytterligare till gång- och cykelbro
Kommunstyrelsen föreslår att ytterligare 12 miljoner kronor ska läggas till de tidigare 25 miljoner kronorna för byggandet av gång- och cykelbro över Dombäcksviken i Husum. Bron beräknas vara klar i maj i år.

Utsatta EU-medborgare humanistiskas ansvar
Efter en utredning om ansvaret för arbetet med utsatta EU-medborgare konstaterar kommunstyrelsen att detta ska ligga på humanistiska nämnden. Kommunstyrelsen beslutar också att projektet Vinternatt ska avslutas, och att det ligger på humanistiska nämnden att fatta beslut om eventuell fortsättning i annan form.

Utreder klimatkompensationsfond
Efter en motion från Jenny Nilsson (MP) och Olof Dahlberg (MP) om att införa en klimatkompensationsfond för att försöka kompensera kommunens klimatbelastning, föreslår kommunstyrelsen att omfattning och utformning av en eventuell sådan ska utredas. Utredningen ska undersöka bland annat vilka verksamheter och tjänster som omfattas, konsekvenser, nivå på kompensering och hur medlen från kompensationen ska fördelas. Frågan avgörs sedan i kommunfullmäktige.

Vill bli samiskt förvaltningsområde
Örnsköldsviks kommun bör ansöka hos Kulturdepartementet om att få bli samiskt förvaltningsområde från och med 1 februari 2019, föreslår kommunstyrelsen. Lagen ger de fem nationella minoriteterna ett grundskydd som bland annat innebär att de nationella minoritetsspråken ska främjas och skyddas samtidigt som kulturen ska utvecklas och bevaras. Att vara förvaltningsområde innebär att rättigheterna stärks ytterligare.

Ingen ny turistbyrå
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga nej till medborgarförslaget som föreslår att en turistbyrå ska öppnas vid kanotcentralen i Själevad. Sedan 2017 ansvarar Höga Kusten Destinationsutveckling AB för driften av turistservicen och en del av förändringsarbetet var att stänga turistbyråerna och möta besökarna på andra sätt som möter ändrade beteenden.

Fastighetsförsäljning vid godsterminalen
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna att kommunen säljer en del av fastigheterna Önet 1:1 och Överön 3:1 till Idbyn Invest AB för 6 250 000 kronor. Försäljningen innebär att företaget kan utveckla sin verksamhet i området bland annat genom bättre nyttjande av den lagerbyggnad som ligger där.

Övriga ärenden:
Ekonomiskt läge 2018-2021
Resultatöverföringar 2018
Inbjudan, ägarråd för Inera AB
Fyllnadsval i kommunstyrelsens arbetsutskott och ekonomiberedning efter ersättare Jenny Nilsson
Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018 02 14
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän 
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg mars 2018

Ytterligare information
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53
Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44 
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Pressinbjudan – så ska partnerskap ge vetenskapligt lyft inom Örnsköldsviks kommunkoncern21.3.2019 08:02:00 CETPressinbjudan

I samband med signering av partnerskap mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet (26 mars) respektive Umeå universitet (8 april) är media välkomna att ta del av hur det samarbete som inleds ska bidra till vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern. För universiteten innebär samarbetet konkreta utmaningar för akademisk forskning och en ökad närvaro i samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum