Örnsköldsviks Kommun

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik

Dela

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 februari. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Positivt resultat på +79 miljoner kronor för Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks kommuns resultat 2017 uppgår till +79 miljoner kronor vilket är bättre än föregående år och förklaras av att intäkterna ökat snabbare än verksamhetskostnaderna. Det positiva resultatet innebär att lagens balanskrav för ekonomin infrias och att kommunen uppnår resultatmålet.

Resultatet är något bättre än budgeterat, högre statsbidrag räcker för att täcka högre verksamhetskostnader. Totalt är nämndernas resultat nästan i nivå med budgeterat. Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och humanistiska nämnden visar positiva resultat. Omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden visar på underskott jämfört med budget.

- Med ett resultat bättre än budget och som uppfyller det ekonomiska resultatmålet som fullmäktige lagt fast visar vi att vi har ordning och reda i kommunens finanser, säger kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S). Detta ger i sin tur goda förutsättningar att fortsätta utveckla den kommunala verksamheten ytterligare.

Bokslutsarbetet går nu vidare med beskrivning av måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och kommunkoncernbokslut. Den slutliga årsredovisningen kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 23 april.

Vill bygga korttidsboende för barn
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om att bygga ett korttidsboende för barn med fem platser och där två träningslägenheter ingår. Lokalerna behöver stå klara senast 2020. Målsättningen är fullvärdiga bostäder med tillgång till nödvändiga hjälpmedel, stimulerande innemiljö med aktivitetsrum samt utemiljö anpassad till barn med olika behov.

Inget byte av bank i år
Ett medborgarförslag om att kommunen bör byta bank från Nordea har behandlats som verksamhetsförslag av kommunens ekonomiavdelning som föreslår att kommunstyrelsen ska avslå förslaget. Nuvarande avtal gäller till februari 2019 och, om kommunen väljer så, därefter till februari 2020. Därefter kommer en ny offentlig upphandling av banktjänster att göras.

Nya maxbelopp för barnomsorgsavgift
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta om en höjning av maxbeloppen för barnomsorgsavgiften. Avgiften är indexreglerad enligt förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa vilket innebär att avgiftsnivåerna förändras varje kalenderår. Avgiften räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Förändringen skulle denna gång innebära exempelvis att avgiftstaket för första barnet i förskola blir 1 382 kronor (tidigare 1 362) och för barn i fritidshem 922 (tidigare 908).

Satsar på att förändra bilden av norra Sverige
Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera projektet ”Bilden av norra Sverige” med 150 000 kronor per år under perioden 2018-2021. Projektet är ett initiativ från de politiska ledningarna i Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå och Luleå och ska fördjupa och förnya kunskapen om norra Sverige och synliggöra det urbana norra Sverige, kompetens, intressanta jobb och lönsamt företagande.

Medfinansierar projekt för hydraulikutbildning
Kommunstyrelsen kommer att medfinansiera projektet ITH Web Academy under en treårsperiod med 360 000 kronor förutom den hyressubvention och institutionsbidrag på sammanlagt cirka 1,1 miljon kronor som tidigare beslutats. Projektet ITH Web Academy är en fortsättning på ett projekt där ett tiotal nya hydraulikkurser har utvecklats och syftar till att nu utveckla webbkurser inom hydraulikområdet.

Övriga ärenden:
Stämmoombud och ersättare till bolagsstämma för Rodret AB
Val av representanter till styrelsen för NTF Västernorrland
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän 
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg


Ytterligare information: 
Glenn Nordlund, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 53, 070 – 558 81 53
Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare, 0660 – 880 44 
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik6.3.2018 17:35Pressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 mars. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se. Projekt för tillväxt genom digitalisering Örnsköldsviks kommun går samman med Sollefteå och Kramfors kommuner och näringslivsorganisationerna Företagarna, Handelskammaren, Örnsköldsviks Industrigrupp, Cesam och Höga Kusten Destination/Höga Kusten Turism i projektet ”Digitala steg för tillväxt”. Projektets mål är att öka små och medelstora företags medvetenhet om de möjligheter och hot som digitaliseringen innebär och att skapa strategier för att möta dem som kan stärka regionens tillväxt. Projektet pågår under åren 2018-2021 och Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera projektet med totalt 1 800 000 kronor kontant och 225 000 kronor i tid, förutsatt att projektet medfinansieras av Region Västernorrland och regionala strukturfonden enligt ansökan. Fortsatt satsning på cleantech Örnsköldsviks kommun fortsätter satsninge

Pressinbjudan: Nya platser för trygghet, vård och omsorg planeras i Sidensjö6.3.2018 07:58Pressmeddelande

Örnsköldsviks kommun presenterar investeringsplaner som syftar till att säkerställa funktionellt boende för äldre och omsorgsbehövande i Sidensjöområdet. Media hälsas välkomna att ta del av planerna Dag och tid: onsdag 7 mars, kl 14:00 - 14:30 ca Plats: Fyrklöverns vård- och omsorgsboende, Angermannus väg 4, Sidensjö Medverkande: representanter från kommunstyrelse, omsorgsnämnd och tjänstepersoner inom omsorg, fastigheter och bostäder.

Örnsköldsvik hyllar guldhjälten Fredrik Lindström26.2.2018 14:12Pressmeddelande

Fredrik Lindström från Bredbyn säkrade med en stark insats på slutsträckan svenskt guld i herrarnas skidskyttestafett i OS. Tillsammans med lagkamraterna Peppe Femling. Jesper Nelin och Sebastian Samuelsson skapade Fredrik Lindström också idrottshistoria genom att vinna Sveriges första guld i grenen. En prestation väl värd att fira. - En fantastisk insats av Fredrik och hans lagkamrater som Bredbyn, Örnsköldsvik och hela Sverige kan känna stolthet över. Vi bjuder nu in alla Örnsköldsviksbor att vara med och hylla vår OS-hjälte på Stora torget, säger Per Nylén, kommunstyrelsens vice ordförande. Onsdag 28 februari, kl 18:00 hyllar Örnsköldsvik sin guldhjälte på Stora torget i Örnsköldsvik. Per Nylén, kommunstyrelsens vice ordförande och Anna Sundberg, kultur- och fritidsnämndens ordförande delar ut Hedersdiplom och stjärnask till Fredrik Lindström .

Pressinbjudan: Bygd och stad i balans – utopi eller verklighet? Temakväll i Örnsköldsvik22.2.2018 07:32Pressmeddelande

Bygd och stad i balans – utopi eller verklighet? Bilderna av Norrland – vad säger de och hur påverkar de oss som lever här? Det är frågor som kommer att belysas och debatteras när Örnsköldsviks kommuns landsbygdsarbete Bygd och stad i balans, tillsammans med Leader Höga kusten och Världsklass Örnsköldsvik, bjuder in intressenter inom stads- och landsbygdsutveckling till en samtalskväll. Inbjudna för att ge sina respektive perspektiv på urbanisering och ruralisering är två namnkunniga personer med olika utgångslägen: Po Tidholm, journalist med landsbygdsfokus, och Lars Westin, professor vid centrum för regionalvetenskap. De kommer att inleda med varsin 30 minuters föreläsning, därefter följer mingel och fika samt ett efterföljande panelsamtal där åhörarna kommer att kunna lämna in frågor. Intressenter inbjudna till arrangemanget är: Bygdsam, Cesam, landsbygdsgruppen, bygderådet, partnerskapet för Världsklass Örnsköldsvik samt förtroendevalda inom Örnsköldsviks kommun. Media hälsas välko

Örnsköldsvik medverkar i samordnat stöd för unga brottsutsatta21.2.2018 08:56Pressmeddelande

Humanistiska nämnden i Örnsköldsvik tog vid sammanträdet den 20 februari del av en presentation av det länsövergripande samarbetet med Barnahus Västernorrland som Örnsköldsviks kommun ingår i från 2018. Barnahus är en myndighetsövergripande samverkan mellan kommun, polis, åklagare och landsting till stöd för barn och ungdomar 0-18 år, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. De brott som främst avses är barn som utsatts för våld i nära relation, barn som utsatts för sexualbrott samt barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer. Verksamheten samordnar även ärenden som rör unga förövare av sexuella brott. Barnahus grundtanke är att barnet inte ska behöva åka runt till olika instanser och berätta samma sak flera gånger. Lösningen är istället att samla berörda myndigheter, samordna förhör och andra insatser samt gemensamt planera för fortsatt skydd och stöd utifrån barnets behov, aktuell situation och det uppdrag respektive myndighet har. – Det känns bra att vi nu är igång med

Val av sträckning viktigt steg för Åsbergstunnelns förverkligande19.2.2018 13:14Pressmeddelande

- Det är positivt att Trafikverket nu har valt den sträckning vi har förordat, säger kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik Glenn Nordlund om Trafikverkets val av E4-sträckning genom Åsberget. Detta är ett viktigt och nödvändigt steg för att Åsbergstunneln ska få sin rättmätiga plats i den nationella planen för transportsystemet. Trafikverket meddelade idag att E4 Örnsköldsvik kommer att gå i den norra av de två föreslagna korridorerna. Det är det alternativ som leder bort mest trafik från centrum och därmed har större positiv inverkan på säkerhet, buller och luft. Det norra alternativet ger också större möjligheter till smidiga trafikplatser både norr och söder om tunneln och kopplingen till det lokala vägnätet i Örnsköldsvik blir mycket bra. E4-trafiken genom stadscentrum är ett påtagligt problem och hämmande för utvecklingen av Örnsköldsviks centrala delar där ambitionen är bland annat att fortsätta att möjliggöra bostadsbyggande. Förutom de miljömässiga problem trafiksituatione

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum