Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen 5 juni

Dela

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 juni. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Gång- och cykelväg i Ås
Nu ska det bli en gång- och cykelväg i Ås, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige. Den del som är kvar att bygga är sträckan mellan Onsdagsvägen i Själevad och Åsbergsvägen i Ås. Projektet beräknas kosta 18 miljoner kronor och ska vara klart hösten 2019.

Höga Kusten exportsatsar
Höga Kusten Destinationsutveckling vill satsa på utländska besökare för att nå målet 800 nya jobb fram till 2025. Potential finns i en ökad internationell exponering och Örnsköldsviks kommun medfinansierar därför projektet Höga Kusten på Export med 376 000 kronor under åren 2019-2021. Prioriterade marknader är i pilotprojektet är ”den aktive naturälskaren” i Finland, Tyskland och Nederländerna.

Svalt intresse för stadsodling
Centerpartiet föreslår i en motion till fullmäktige att det ska bli nya platser för koloniverksamhet och stadsodling och att ett projekt för stadsbruk ska startas. Ett sådant projekt skulle syfta till att skapa jobb och tillväxt genom odling och matproduktion på stadsnära platser i och runt staden. Kommunstyrelsen föreslår dock avslag på motionen eftersom det, trots att det finns positiva sociala effekter av stadsodling i organiserad form, idag inte visat sig något större intresse från det civila samhället att göra ytterligare mark för kolonilotter eller stadsodling tillgänglig.

Ny digital välkomsttavla
En ny digital välkomsttavla planeras vid den södra infarten till Örnsköldsvik. I höstas blåste välkomsttavlan ned och när en ny ska sättas upp blir det en digital lösning istället för den nya analoga. Det arbete som pågår ligger i linje med det medborgarförslag som just föreslår en digital välkomsttavla och kommunstyrelsen föreslår därför att fullmäktige ska besluta om att förslaget inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

Föreslår nytt LSS-boende
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska investera i ett nytt LSS-boende med sex platser för unga vuxna. Kostaden beräknas bli 20 miljoner kronor. LSS är en förkortning för ”lag för stöd och service för vissa funktionshindrade”.

Jämställdhetsdeklaration ska undertecknas
Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Olof Dahlberg (MP) och Josefin Nilsson (MP) att Örnsköldsviks kommun ska underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR-deklarationen). Den föreslår också att jämställdhetsfrågorna ska integreras i personalpolicy, likabehandlingsstrategi samt i policy för folkhälsa och social hållbarhet. Däremot tycker man inte att en särskild jämställdhetsstrateg ska tillsättas eftersom jämställdhetsuppdraget redan finns hos kommunledningsförvaltningen.

Blir del av nämnd i Umeåregionen
Örnsköldsviks kommun ska gå in i den gemensamma överförmyndarnämnden i Umeåregionen tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs från och med den 1 januari 2019, föreslår kommunstyrelsen. Nämnden har tio ledamöter varav två kommer att komma från Örnsköldsviks kommun. Förvaltningskontoret i Örnsköldsvik kommer att handlägga de ärenden som enligt lag ska handläggas av överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun.

Dataskyddsombud utsett
Den nya dataskyddsförordningen säger att alla offentliga myndigheter ska ha ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsen har utsett Mikael Fredin till dataskyddsombud och rekommenderar övriga nämnder och bolag att göra detsamma.

Klimatarbete genom Borgmästaravtalet
Örnsköldsviks kommun kommer att delta i projektet Borgmästaravtalet i Västernorrland under perioden 2019-2021. Projektet handlar om en samverkan kring klimatarbete där Energikontoret ger stöd för grundläggande inventering och åtgärdsplan till de kommuner som deltar. Avtalet administreras av EU-kommissionen. Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet med totalt 203 000 kronor.

Policy och strategi för digitalisering
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta en digitaliseringspolicy och en digitaliseringsstrategi för kommunen. Policyn utgår från de fem perspektiven digital trygghet, kompetens, innovation, ledarskap och hållbarhet och att Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara i framkant och stödja målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Kommunstyrelsen instruerar direktören
Kommunstyrelsen har, enligt den nya kommunallagen som gäller från den 1 januari i år, nu fastställt en instruktion om hur kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen. Syftet med instruktionen är att det ska bidra till att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och direktören.

Ombyggnation av Fröjastigens lokaler
Kommunstyrelsen föreslår att kommunens lokaler på Fröjastigen ska byggas om för att rymma verksamheter som förskola, öppen förskola, nattomsorg, socialt stöd samt möjliggöra även för en hel familjecentral. Ombyggnationen beräknas till 12 miljoner kronor.

Lärcentrum och tentaservice byter nämnd
Lärcentrum och tentaservice flyttar från bildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med den 1 juli 2018. Därmed kommer verksamheten närmare övrigt arbete med platsen Örnsköldsviks kompetensförsörjning som bedrivs vid tillväxtavdelningen.

Önskar fortsättning på Kunskapsnod
Kommunstyrelsen har tagit del av en uppföljning av Kunskapsnod Örnsköldsvik som är ett arbete inom forskningsområdet genom bland annat kommundoktorander, testbäddar, studiestöd för spetsutbildning och samverkan. Eventuell fortsatt satsning tas upp i samband med arbetet med budgeten inför 2019.

Ekonomiska prognosen +33 miljoner
Tertialuppföljningen efter årets fyra första månader visar en prognos på +33 miljoner kronor. Detta är sämre än budget och fjolårsresultat med 35 respektive 46 miljoner kronor. Resultatet motsvarar +1,0 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Övriga ärenden:
Yttrande över Samrådshandling för ombyggnad av korsningen E4/väg 352, Björnavägen
Yttrande över promemoria om ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper”
Yttrande ”Ny näringslivsstrategi Umeå kommun 2018-2025”
Återrapportering av uppföljning avfallsplan samt förslag till beslut
Yttrande över förslag till direktiv för fortsatt översyn av den regionala kollektivtrafiken samt bemanning av styrgrupp och arbetsgrupp
Ekonomiskt läge 2019-2021
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2018-05-02
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Kommunstyrelsens beslutslogg

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

Pressinbjudan – så ska partnerskap ge vetenskapligt lyft inom Örnsköldsviks kommunkoncern21.3.2019 08:02:00 CETPressinbjudan

I samband med signering av partnerskap mellan Örnsköldsviks kommun och Mittuniversitetet (26 mars) respektive Umeå universitet (8 april) är media välkomna att ta del av hur det samarbete som inleds ska bidra till vetenskapligt baserad verksamhetsutveckling inom Örnsköldsviks kommunkoncern. För universiteten innebär samarbetet konkreta utmaningar för akademisk forskning och en ökad närvaro i samhället.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum