Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik 1 september

Dela

Medborgarförslag genom e-petitioner, nytt fokus för utvecklingsarbetet, avgift för förlorade skolkort var några av de frågor som kommunstyrelsen behandlade på dagens sammanträde.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 1 september 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats


Helårsöppna ishallar alltför resurskrävande
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår ett medborgarförslag om att hålla Skyttis ishall och Modohallen växelvis öppna under hela året. Att hålla hallarna öppna året om skulle medföra ökade kostnader för energi, leda till ökad klimatpåverkan och innebära ett ökat slitage på anläggningarna jämfört med idag.

Riktlinjer för flaggning ses över
Kommunens riktlinjer för flaggning föreslås ses över mot bakgrund av att Örnsköldsvik sedan 2019 ingår i samiskt förvaltningsområde och därmed bör beakta samiska flaggdagar, vilket påpekas i ett medborgarförslag. Däremot finner inte kommunstyrelsen någon anledning att ändra övergripande policy för flaggning.

Ingen organisatorisk flytt av Kulturskola och KomTek
I ett medborgarförslag föreslås att Kulturskolan flyttas från bildningsnämnden till samhällsbyggnadsnämndens organisation för kultur- och fritidsverksamhet. Vidare föreslås att undersöka möjligheten att berörda industrier i kommunen tar över finansieringen av KomTek. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås. Ett byte av organisatorisk hemvist för Kulturskolan är inte aktuell och KomTek delfinansieras redan idag av ortens näringsliv.

Avslag föreslås också på den motion där Lena Lindgren (C) och Maria Gulliksson (KD) föreslår att Kulturskolan flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden i samband med pågående översyn av kommunens politiska och förvaltande organisation (”demokratiutredningen”).

Ser positivt på medborgarförslag genom e-petitioner
Annica Jonsson (M), Lars Näslund (M) och Jeanette Karlsson (M) har lämnat in en motion där de föreslår att kommunen inför en modell för medborgarförslag genom så kallade e-petitioner. Medborgaren lämnar då sitt förslag digitalt och om en e-petition får mer än 50 röster från allmänheten under de 60 dagar som följer lämnas förslaget för beredning och beslut i berörd nämnd eller annan beslutande instans. Modellen, som redan finns i några kommuner, väntas ge ett ökat medborgarengagemang, större kraft bakom förslagen och färre snarlika men separata medborgarförslag att hantera. Kommunstyrelsen föreslår bifall till motionen och att förutsättningarna för att införa e-petitioner i utreds.

Förnyat uppdrag för fortsatt utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik har under perioden 2016-2020 arbetat med ett brett utvecklingsarbete för platsen Örnsköldsvik i dialog med medborgare och olika samhällsaktörer. Kommunstyrelsen vill nu ge arbetet en tydligare inriktning med fokus på att, i samverkan med andra aktörer, planera och genomföra satsningar som leder till befolkningstillväxt, nytta för företagen och ökad innovationsförmåga i Örnsköldsvik. Utvecklingsarbetet kommer även fortsatt att bjuda in till delaktighet, men då mer avgränsat kring en specifik satsning. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att fortsätta utvecklingsarbetet i samverkan med externa aktörer i enlighet med föreslagen inriktning. Under hösten 2020 görs en uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbetet inom Världsklass, perioden 2016-2020.

Avgift för ersättningskort till skolkort
Idag utfärdas gratis skolkort till elever som blir beviljade skolskjuts med Din Tur samt till gymnasieelever som har rätt till bidrag till elevresor. Skolkortet kostar inget för eleven och hittills har även ersättningskort utfärdats utan kostnad. Kommunstyrelsen föreslår nu att elever som tappat sitt skolkort ska få betala 200 kronor för att få ett nytt. Den nya avgiften för ersättningskort föreslås börja gälla från och med 1 november 2020.

Övriga ärenden:
Vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter för Örnsköldsviks kommun (svar på återremiss)
Månadsuppföljning, augusti 2020
Nämnder med negativa prognoser i månadsuppföljning juni 2020
Ekonomiskt läge 2021-2023
Bekräftelse av borgensåtagande, regressavtal, garantiavtal Kommuninvest
Tillägg till markanvisningsavtal Gullvivan 4, förlängning av markanvisning
Avtal gällande fastigheterna Hornön 36:1 och Höglands-Gimåt 1:98
Äskande affärsmässiga investeringsmedel Paradiset
Yttrande: förslag till ändring av Regional transportplan 2018-2029
Yttrande: förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan
Yttrande: förslag till nya förskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2020
Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2019 samt revisionsberättelse Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, utskott
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstepersoner
Ansökan om deltagande i utvecklingsnätverk om samhällskontrakt

Nyckelord

Kontakter

Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60
Anna-Belle Strömberg, kommunstyrelsens 1e vice ordförande, 070-190 4949
Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

webbplats: www.ornskoldsvik.se

Länkar

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum