Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik fattade idag beslut om bland annat förslag till budget för 2020

Budget 2020 +71 miljoner

Budgetförslaget för Örnsköldsviks kommun 2020 ger resultatet +71 miljoner kronor, motsvarande 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag, föreslår kommunstyrelsen. Budgeten innehåller skattefinansierade investeringar för 927 miljoner kronor för mandatperioden, varav 2020 års investeringsbudget är 290 miljoner (skattefinansierat 264 Mkr). Fokus på tillväxt med fler och expanderade företag, investeringar i välfärdslokaler där bland annat en sammanhållen modern gymnasieskola och skola i Björna ingår, åtgärder för att öka Örnsköldsviks attraktivitet samt digitalisering för förbättrad service och minskad administration är delar i förslaget som nu går till fullmäktige för beslut. 

Investerar i Paradiset

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till att ytterligare 5 miljoner kronor ska investeras i renovering av omklädningsrum och för ombyggnad av lokaler som hyrs ut. Investeringarna förväntas täckas genom ökade intäkter.

Personalpolicyn

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna den revidering som har gjorts av kommunens personalpolicy. Personalpolicyn innehåller områdena medarbetarskap, ledarskap, arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald samt lönepolitik. I samband med revideringen har även strategierna för kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, likabehandling samt riktlinjen för lönepolitik reviderats.

Detaljplan för utbyggnad av Paradiset

En ny detaljplan för fastigheten Örnsköldsvik 8:27 m.fl ska skapa förutsättningar för en utbyggnad av simhallen Paradiset som också blir en första etapp i utvecklingen av området på och runt de gamla busstationstomten. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta detaljplanen som nu har varit föremål för samråd enligt plan- och bygglagen.

Inga alkolås i kommunens bilar

Efter en utredning om alkolås i kommunens bilar beslutade kommunstyrelsen idag att inte göra några förändringar utifrån dagens riktlinjer för droger, alkohol och spel. Det innebär att alkolås inte kommer att införas och att kommunstyrelsen kommer att följa upp frågan senare. 

Hundrastgård inte aktuell

Örnsköldsviks kommun ska inte utreda möjligheten att skapa hundrastgårdar i kommunen, föreslår kommunstyrelsen. Två medborgarförslag har föreslagit att kommunen ska skapa hundrastgårdar i framförallt centrala staden.

Föreslår avslag på förslag om industri- och idrottsmuseum

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget om ett industri- och idrottsmuseum i kommunen. Visionen för Norra handelsområdet, som medborgarförslaget anger som lämpligt område, är att det ska vara ett område för handel och till viss del småindustri.

Matsvinn fokus för kostarbete

Örnsköldsviks kommun arbetar på ett flertal sätt med att minska matsvinnet i kommunen både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Det handlar om svinn i köken, svinn i samband med servering och svinn från tallrikar som mäts och som ligger till grund för fortsatt arbete nästkommande år. Beskrivningen av arbetet innebär att kommunstyrelsen förslår att fullmäktige ska anse Maria Gullikssons (KD) motion om att ”Minska mängden mat som slängs i Örnsköldsviks kommun” besvarad och därmed är också hanteringen av den avslutad.

Tillgänglighetsråd får allergifrågor

Kommunstyrelsen föreslår efter en motion från Patrik Björklund (M) att kommunens tillgänglighetsråd ska få i uppdrag att också arbeta med frågor som rör allergier. Björklund föreslog dock i motionen att Allergikommittén som avslutades 2007 ska återinrättas.

Bättre omklädning på Skyttis

För att kunna genomföra ombyggnation av Skyttishallen och på så vis förbättra tillgängligheten till omklädningsrum och barns och ungdomars möjligheter att utöva isidrott bör fyra miljoner kronor bör omfördelas från kultur- och fritidsnämndens investeringsmedel till konsult- och serviceförvaltningen, föreslår kommunstyrelsen.

Källsorteringsutveckling pågår

Det pågående arbetet med källsortering i kommunen är i linje med den motion om minimering av avfall genom att öka återvinningsgraden som Olof Dahlberg (MP) och Josefin Nilsson (MP) har lämnat in till fullmäktige, anser kommunstyrelsen. Därmed föreslår den att fullmäktige ska anse att hanteringen av motionen är avslutad.

Föreslår att politiska sekreterare ska införas

En parlamentarisk beredning i Örnsköldsvik föreslår att kommunen ska införa politiska sekreterare för att underlätta de förtroendevaldas arbete och bidra till en ändamålsenlig politisk organisation. Tjänsten som politisk sekreterare ska beräknas enligt den fördelningsnyckel som redan finns.

Övriga ärenden:
Budget 2020, kommunal utdebitering 2020
Instruktion för kommundirektör, reviderad
Redovisning av Örnsköldsviks kommuns Miljöberättelse 2018
Uppföljning av kommunens avfallsplan
Yttrande, Energi- och klimatstrategi för Västernorrland
Yttrande, granskning av förslag till Havsplaner
Yttrande, ombyggnad av korsning E4 och väg 348 samt korsningen väg 335, 348 och väg 938 i Överhörnäs
Yttrande, Språkcentrum för nationella minoritetsspråk – institutet för språk och folkminnens rapport
Yttrande, förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige
Yttrande, ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan”
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Totalförsvarsövning 2020
Driftsbidrag Örnsköldsvik Airport
Slutredovisning av genomfört investeringsprojekt vård- och omsorgsboende Själevad Prästbord 1:51
Slutredovisning av genomfört investeringsprojekt LSS-gruppbostad Kroksta 18:1
Tillfälligt avsteg från handlingsprogram ”Trygghet och säkerhet” gällande kompetens för räddningschef
Kommunala pensionärsrådets protokoll
Remiss gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen
Redovisning av fattade delegationsbeslut, utskott.
Redovisning av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner.
Remiss, ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare (Eva Sonidsson)

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum