Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Kommunstyrelsen vill planlägga en attraktiv tomt i centrala Örnsköldsvik för att möjliggöra fortsatt utveckling för kultur- och centrumverksamhet, bostäder och handel. Det var ett av dagens ärenden tillsammans med bland annat frågan om detaljplaneprövning på Varvsberget.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 juni 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Planer fortsätter för gamla busstationstomten
Nu ska den gamla busstationstomten i centrala Örnsköldsvik planläggas för att möjliggöra fortsatt utveckling. Därför ska kommunen ansöka om planbesked och teckna avtal för att kunna göra prövning enligt detaljplan för kultur- och centrumverksamhet, bostäder och handel.

Positiv till detaljplaneprövning på Varvsberget
Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik ställer sig i ett yttrande till samhällsbyggnadsnämnden positiv till prövning av en detaljplan på Varvsberget för bostadsexploatering. Prövningen gäller tre punkthus med bostäder samt en restaurang. En ansökan om planbesked har kommit till kommunen för området som inte idag är detaljplanelagt.

Sämre prognos för 2020 än budget
Som tidigare presenterats visar prognosen för helåret på ett ekonomiskt resultat på +47 miljoner kronor. Osäkerheten i prognosen är stor eftersom de ekonomiska effekterna av coronasituationen är svåra att beräkna både på intäkts- och kostnadssidan. Prognostiserat resultat är 24 miljoner sämre jämfört med det budgeterade resultatet på +71 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2020. De största underskotten återfinns inom humanistiska nämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Nej till tiggeriförbud
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Jeanette Karlssons (M) och Lars Näslunds (M) motion om att ändra de lokala ordningsföreskrifterna så att pengainsamling utan tillstånd förbjuds på allmän plats och att förbjuda tiggeri på offentlig plats inom centrumfyrkanten i Örnsköldsvik. Förslaget innebär att ordningsföreskriften skulle bli för långtgående eftersom det inte är begränsat vare sig i tid, sakligt innehåll eller geografiskt. Bedömningen är att motionen strider mot gällande lagstiftning och praxis.

Arbete pågår – avslagsförslag på trafikmotion
Kommunstyrelsen hänvisar till pågående trafiksäkerhets- och miljöarbete och föreslår att fullmäktige ska avslå en motion från Anna-Lena Lindberg (C), Lars Näslund (M), Lars Eidenvall (KD) och Magnus Melin (L) om att göra en hastighetsöversyn vid vägar med gång- och cykelstråk och färdvägar för tung trafik. En sådan översyn skulle överväga högre hastighet där gång- och cykelväg finns och förbud mot tung trafik där sådan väg inte finns inom tättbebyggt område.

Gratis cesiummätning inte aktuell
Kommunen bör inte börja med kostnadsfria cesiumundersökningar för medborgare enligt ett medborgarförslag som hänvisar till kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, föreslår kommunstyrelsen. Däremot kan samhällsbyggnadsförvaltningen hjälpa till med råd och stöd kring cesiumfrågor om medborgare har sådana.

Föreslår att barnomsorgsavgiften inte höjs
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen inte ska höja barnomsorgsavgiften som ett medborgarförslag föreslår. Förslagsställaren önskar en höjning som ett led i att förbättra det ekonomiska läget

Nya parkeringsplatser inte aktuellt
Fler parkeringsplatser vid Hållängets skola enligt ett medborgarförslag som har lämnats in till kommunen bör inte prioriteras, menar kommunstyrelsen och avslår därför förslaget.

Föreslår avslag på debiteringsförslag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå ett medborgarförslag om ändrad debiteringsmodell för detaljplaner.

Ny grund för prissättning av hushållsavgifter inte aktuell
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå ett medborgarförslag som vill att kommunen ska prissätta hushållsavgifter baserat på antal personer i varje hushåll. En sådan taxa skulle bli mer komplicerad och öka de administrativa kostnaderna och med dagens system påverkas kostnaden också av antal personer i hushållet och deras beteende.

Övriga ärenden:
Yttrande, validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande
Yttrande, förslag till Västernorrlands första regionala skogsprogram
Slutredovisning av genomfört investeringsprojekt, delar av stadskajen
Slutredovisning av genomfört investeringsprojekt, gång- och cykelväg mellan Ås och Själevad
Utvärdering, värdera målen i Miljö- och energistrategi för Örnsköldsviks kommun
Återrapportering av avfallsplan för 2019
Örnsköldsviks yttrande Umeåregionens svar på RUS Västerbotten
Anmälan av delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstepersoner
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, utskott

Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60
Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47
Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 85
Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum