Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Idag beslutade kommunstyrelsen om förslag till budget för 2021. På dagordningen fanns även bland annat ärenden om klimatbudget, jämställdhetsstrategi och om utveckling av byggbara tomter för näringslivet.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 oktober 2020.  Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Ekonomisk prognos bättre än budget

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna den andra tertialuppföljningen för året. För helåret 2020 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +107 miljoner kronor. Det är 36 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på +71 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2020. Förbättringen mot budget kan i huvudsak härledas till de extra statsbidrag regeringen beslutat löpande under året utifrån rådande situation med Covid-19. Utvecklingen av skatteintäkter är fortsatt svag. Arbetet med att anpassa kostnaderna till den lägre intäktsutvecklingen måste därför fortgå.

Välfärdslokaler fokus i budget 2021

Kommunstyrelsen beslutade idag om förslag till budget för 2021. Den beskriver en ambition med extra fokus på tillväxt som i sin tur ska ge förutsättningar att utveckla kommunens kärnverksamheter ytterligare. Underfinansierade verksamheter får ramtillskott för att täcka underskottet och en särskild satsning görs dessutom på skolan där bildningsnämnden tillförs totalt 25 miljoner i budgetram. Mandatperiodens investeringssatsningar riktas till välfärdslokaler i form av såväl nybyggnationer som renoveringar. Där prioriteras till exempel underhåll av skollokaler, skola i Björna, färdigställande av vård- och omsorgsboende och trygghetsbostäder i Sidensjö, LSS-boenden samt utbyggnaden av förskolor i centrolorten. Simhall i centrum ska byggas och den gamla bassängen renoveras och utveckling av 156 nya vård- och omsorgsplatser ska påbörjas. Kommunstyrelsen vill även göra ett antal effektiviseringar inom områden som energi, personal, administration, effektivare arbetssätt och ökad samverkan. Skattesatsen föreslås höjas med 27 öre till 22,71 per skattekrona.

Inriktningsbeslut för ny E4-dragning

Som ett led i Örnsköldsviks kommuns arbete för en flytt av E4 från centrala Örnsköldsvik till en tunnel genom Åsberget fattade kommunstyrelsen idag ett inriktningsbeslut kring utformning av nuvarande E4 och utformning av infrastrukturavgift för en ny E4. Underlaget beskriver hur området från södra stadsentrén via Centralesplanaden genom centrum och den så kallade Stockholmskurvan mot Björnavägen kan utformas vid en ny E4-dragning.

Ny avgiftsmodell för vård och omsorg

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna den avgiftsmodell för vård och omsorg som tagits fram efter välfärdsförvaltningens översyn av modellen. Förändringarna rör ett antal avgifter med stöd av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt kommunallagen. (OBS! finns det något som särskilt bör nämnas här?)

Nej till att avsluta Fairtrade-avtal

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen från Linnea Berggren (M) och Annica Jonsson (M) om att avsluta samarbetet med Fairtrade.

Förslag till klimatbudget ska tas fram

Örnsköldsviks kommun ska ta fram ett förslag till klimatbudget för kommunen, föreslår kommunstyrelsen efter en motion från Göran Wåhlstedt (V). En sådan ska baseras på Sveriges miljömål för begränsad miljöpåverkan och på kommunens nya klimatmål och bli en del av kommunens klimatstrategiarbete. Mätbara energi- och klimatmål i klimatstrategin föreslås gälla såväl för den geografiska kommunen som för kommunkoncernen.

Utvecklar byggbara tomter för näringslivet

Örnsköldsviks kommun ansöker om planbesked för flera markområden för att säkerställa att fler byggbara och detaljplanelagda tomter och fastigheter finns tillgängliga för näringslivets utveckling. På kommunstyrelsens bord idag låg ärenden om Själevads Prästbord 1:103 och 1:133, Örnsköldsvik Brösta 14:1 samt Örnsköldsvik Brösta 14:1 och del av Örnsköldsvik Må 1:3.

Planerar för fler förskolor

Som ett led i att planera för behovet av fyra ytterligare förskolor i kommunen ansöker Örnsköldsviks kommun nu om planbesked för Örnsköldsvik Bodum 7:1.

Detaljplan för Stora torget till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till den nya detaljplanen för Stora torget i Örnsköldsvik. Den anger förutsättningarna för framtida markanvändning, säkerställer stadsbilden, kulturmiljövärden och den allmänna platsmarken och innebär också att en ny byggnad kan uppföras på Stora torget och ner mot Örnparken.

Fler anställda ska ha kunskap i minoritetsspråk

Efter flera medborgarförslag om nationella minoritetsspråk som merit i kommunkoncernen föreslår kommunstyrelsen att kommunkoncernen aktivt ska verka för att fler anställda har kunskap i de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, samiska inklusive dess varieteter. Kommunens personalpolicy ska revideras genom ett tillägg om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Filtreringsmaskin inte aktuell

Kommunstyrelsen säger nej till ett medborgarförslag om en filtreringsmaskin som renar luften. Sådana speciella luftrenare är inte något som kommunen bör investera i, menar den och tillägger att det däremot är bra att fortsätta att satsa på träd och växter i stadsmiljön.

Uppfyller inte krav på folkomröstning

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå ett medborgarförslag som föreslår att en folkomröstning ska hållas om hur Varvsberget ska användas i framtiden. Eftersom det endast är förslagsställaren själv som föreslår folkomröstning uppfyller inte medborgarförslaget kravet på folkinitiativ, det vill säga att ett ärende får väckas i fullmäktige av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna.

Vill bli medlem i strategiskt innovationsprogram

Örnsköldsviks kommun ska ansöka om medlemskap i det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Uppdragsgivare till programmet är Formas, Vinnova och Energimyndigheten och målet är att bidra till forskning inom smarta hållbara städer som i sin tur ska bidra till svenska energi- och klimatmål. Viable Cities värdorganisation är KTH och nio svenska kommuner är medlemmar 2020.

Jämställdhetsstrategi steg i jämställdhetsarbetet

Kommunstyrelsen beslutade idag om en jämställdhetsstrategi som ska vara styrande för kommunens nämnder när det gäller att utveckla och kvalitetssäkra de kommunala verksamheterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Strategin innebär att kommunen i alla beslutsprocesser och inom alla verksamheter som påverkar människors villkor ska bidra till jämställdhet och frihet från diskriminering för såväl medborgare som medarbetare.

Övriga ärenden:
Ekonomiskt läge 2021-2023, september 2020

Verksamhetsuppföljning september 2020 – nämnder

Upphävande av arbetsutskottets beslut §143 2020 angående yttrande över vägplan E4/väg 352

Granskningshandling för ombyggnad av korsningen E4/väg 352, Björnavägen

Tillägg till markanvisningsavtal Örnsköldsvik 8:28 mfl, förlängning av markanvisningstid

Yttrande, reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser.

Kompletterat yttrande, ändring av prioritering för kommunal va-anslutning

Reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2021 och framåt

Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförd, september 2020

Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförd, september 2020

Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, utskott
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstepersoner

Ytterligare information:
Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande, 0660-881 57, 072-514 22 60

Helén Sahlin, kommunikationschef, 0660-887 85

Emma Grann, kommunsekreterare, 0660-888 47

Webbplats: www.ornskoldsvik.se

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum