Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik

Dela

Infrastruktursatsning, bostadsprojekt och kulturbygge - några av ärendena på kommunstyrelsens bord i Örnsköldsvik idag

Information från kommunstyrelsen den 2 mars 2021

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 2 mars 2021. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

Investering i godsterminalen ökar kapaciteten

En investering på närmare 25 miljoner kronor kommer att göras i infrastruktur vid godsterminalen i Arnäsvall, förutsatt att kommunen beviljas ett förväntat klimatinvesteringsstöd på 12,4 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Investeringen syftar till att öka kapacitet och effektivitet så att avsevärda mängder gods kan flyttas från väg till järnväg med minskade klimatutsläpp som följd. Det handlar om att bygga ut spåranläggningen så att minst ett fullängdståg på 600 meter och ett kortare tåg kan lastas samtidigt, att anpassa och bygga ut terminalytorna för effektiv omlastning och hantering av flera olika godstyper och att göra anpassningar så att både utgående och inkommande containrar kan hanteras.

Inget ytterligare behov av härbärge

Nuvarande lösning med härbärge i Pingstkyrkans regi är tillräcklig, bedömer kommunstyrelsen och föreslår avslag på de sex medborgarförslag som har lämnats in om fler härbärgen.

Nej till busskort till alla hushåll

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå flera aktuella medborgarförslag om gratis busskort till alla hushåll i kommunen. Förslagsställarna hänvisar till indragna ersättningar från Migrationsverket för bussresor för asylsökande och minskade möjligheter att ta sig till centralorten samt till bofasta i inlandet med ekonomiska problem. Inom regionen finns ett gemensamt produktutbud för resor med kollektivtrafiken, och där ingår inte gratis busskort. För Örnsköldsviks del skulle det innebära 25 000 busskort och därmed konsekvenser när det gäller bland annat trafikbehov, tidtabeller, administration, behov av förstärkningstrafik med mera som kollektivtrafikmyndigheten skulle behöva utreda.

Nytt bostadprojekt i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun säljer fastigheten Ålen 1 i Örnsköldsvik för 4,5 miljoner kronor till Amasten Övik AB. Amasten planerar att bygga ett flerbostadshus och ska enligt avtalet ha genomfört grundläggningsåtgärder senast den 30 juni 2022.

Målbild för god och nära vård i Västernorrland

Kommunstyrelsen föreslår att Örnsköldsviks kommunfullmäktige ska ställa sig bakom den målbild om god och nära vård i Västernorrland som har tagits fram av Social-ReKo, länets politiska samverkansforum mellan kommuner och regionen för frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. En nationell omställning för ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem pågår i syfte att bibehålla eller öka kvaliteten i vården, förbättra människors tillgång till vård, människors förtroende för vården ska öka och att vårdgivarnas samlade resurser ska användas mer effektivt. Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att bedriva det nödvändiga omställningsarbetet för en god och nära vård tillsammans. Det övergripande syftet med målbilden för nära vård är att skapa en god och jämlik vård som individen kan vara trygg med och centrala delar för detta är tillgänglighet, kontinuitet, behov och delaktighet och hälsofrämjande och förebyggande vård.

Säger upp avtal och lämnar nämnd

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga upp det samverkansavtal för drift och hantering av personaladministrativa system som kommunen har som en del i Umeåregionens gemensamma nämnd för detta och att kommunen lämnar nämnden. Det var i januari 2016 som kommunen gick med i nämnden och en gemensam upphandling och införande av ett personaladministrativt system har sedan dess genomförts.

Ska utreda konsekvenser av samlade kulturverksamheter

Som ett resultat av förstudien om skapande av Vasaparken i Örnsköldsvik kommer kommunen nu att gå vidare genom att utreda ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av att samla kulturskolans och kultur- och fritidsavdelningens verksamheter i en gemensam byggnad.

Övriga ärenden:
Resultatöverföringar 2021
Ekonomiskt läge 2021-2024
Yttrande, regional livsmedelsstrategi för Västernorrland
Yttrande, nödvattenplan
Yttrande, granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen i Örnsköldsviks kommun
Förlängning av markanvisningsavtal, del av Gullvivan 4
Taxa för tillsyn och tillstånd, Räddningstjänsten
Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten gällande Norra Handelsområdet
Nomineringar till styrelsen för NTF Västernorrland
Val av ledamot och personlig ersättare till stiftelsen ITH – institutet för tillämpad hydraulik
Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens ekonomiberedning
Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott KS
Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner KS

Nyckelord

Kontakter

Om

Örnsköldsviks Kommun
Örnsköldsviks KommunÖrnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum